DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA BOORDEVOL AUTONIEUW] VlSCiORE MÏÏÏÏiÏÏK Oostkerk tijdens zomer open Uitgave Autorijden Plus een lang gekoesterde wens Hoechst Roeiclub maakt tocht van 700 km in een authentieke sloep Folkloristische Dag Veronica Concours Hippique Middelburg klaar voor SCHARREL- Open dag De Eendracht VAKANTIE JAN JASPERSE, SAMENSTELLER VAN VERKEERSLEERMIDDELEN Zomerexpositie in consistorie Hoogelande K~~ VLISSINGEN DE SCHARRELS^ Wij zijn wegens gesloten van zaterdag 13 juli t/m maandag 22 juli Vrijdag 12 juli geen koopavond KAMPERLAND "De Schotsman" Dat'ie zijn goed beklante en door hemzelf opge bouwde rijschool afstootte doet hem nog steeds niet veel. Dat die rijschool nog steeds zijn naam draagt wekt amper emoties op. Het was alleen om zijn opvolger wat meer continuïteit te garande ren. Immers: een gevestigde naam klinkt vaak be ter dan een nieuwe naam. Jan P. Jasperse („Zeg maar gewoon Jan") heeft het nu zo'n vijftien jaar na de rijschoolperiode gemaakt als schrijver van instructieboekjes voor leerlingen en instructeurs van rijscholen. Zijn eerste boekje beleefde al der tien herdrukken. Andere uitgaves zijn de eerste druk eveneens ruim gepasseerd. Zijn nieuwste boekje Autorijden Plus voor de ervaren chauffeur lijkt weliswaar niet meteen een bestseller te wor den, maar gaat toch aardig over de toonbank. Lo gisch trouwens: wat nieuw is moet eerst worden bewierookt Praktijk Geen auteur 13 - 14 juli 1991 PZC WEEKBLADEN Barbecue koudekerke VERGROTINGEN BINNEN 1 MIN. BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 28 10 JULI 1991 In Middelburg worden dit jaar voor de 35e keer de Folkloristi sche Dagen gehouden en wel op donderdag 11 juli en donderdag 25 augustus. De evenementen vinden plaats op het Molenwater in Middelburg onder auspiciën van de VVV Middelburg en de Z.R.V., de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Het programma van donderdag 11 juli staat in het teken van de Walcherse klederdracht. Alle deelnemers zijn verplicht zich in deze dracht te kleden. De wedstrijden zijn onderverdeeld in een ringrijderij met versierde sje zen en een ringrijderij te paard. Niet minder dan 31 sjezen met even zoveel paren in Walchers kostuum zullen in de baan ver schijnen; voor het ringrijden te paard zijn 27 deelnemers inge schreven uit de verschillende af deling op Walcheren van de Z.R.V. De wedstrijden beginnen om 9.30 uur en eindigen om streeks 17 uur; van 12 tot 13 uur wordt gepauzeerd. zo gezond zo puur zo natuur Het asielzoekerscentrum De Eendracht aan de Kruitmolen- laan in Middelburg houdt za terdag 13 juli van 14 tot 17 uur een open dag. In het Middelburgse centrum, dat op dinsdag 9 juli werd ge opend door de staatssecreta ris van justitie mr. A. Kosto, wonen op dit moment bijna tweehonderd asielzoekers. Tij dens de open dag kunnen be langstellenden kennis maken met de bewoners en mede werkers van het centrum. Ook kunnen de verschillende onderdelen van het centrum, zoals bibliotheek, recreatie zaal, keuken en creche, wor den bezocht. In het kader van de viering van haar 20-jarig bestaan houdt de ruitersportvereni ging De Scheldestad vrijdag 19 en zaterdag 20 juli het Ver onica Concours Hippique op het recreatieterrein Westduin 1 in Vlissingen. Op beide dagen beginnen de concoursonderdelen om 9 uur. Op vrijdag 19 juli wordt om 20 uur in de manege van de vereniging aan de Gerbran- dystraat in Vlissingen de Ver onica Drive-in Show gehou den. De activiteiten in de ma nege zijn op vrijdag voorbe houden aan de pony's met dressuur, het rijden met vier en achttallen, het springen en menwedstrijden. De zaterdag is gereserveerd voor de paar den met dressuur en het springen. Door een viertal rui ters wordt die middag ook een zogenaamde viertalproef als Kür op Muziek uitgevoerd. De prijsuitreiking van de dres suur staat gepland op 14 uur. Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Vanaf donderdag 4 juli wordt de Oostkerk van Middelburg tijdens de zomermaanden weer open gesteld voor het publiek. Elke donderdag in juli en augustus is de kerk tussen 10.30 en 14.30 uur vrij toegankelijk. Freek de Keizer bespeelt het orgel tijdens de open dagen. Het noordelijk deel van het kerk gebouw staat in de steigers in verband met de uitvoering van een tienjarenplan van Monumen tenzorg en de gemeente Middel burg voor de restauratie van het gehele exterieur van de kerk, waarmee anderhalf miljoen gul den gemoeid zal zijn. De restau ratie van de top is inmiddels gereed. Voor de restauratie van het inte rieur wordt subsidie verwacht van het Prins Bernhardfonds. Het zal daarbij voornamelijk gaan om de restauratie van wapenschil den. Ooit waren ruim 200 wa penschilden aan de binnen- en buitengevels bevestigd van per sonen die niet onaanzienlijke be dragen voor de bouw, inrichting en exploitatie van het kerkge bouw ter beschikking stelden. Tijdens de periode van de Bataaf se Republiek werden die wapen schilden verwijderd of witgeschilderd. De bedoeling is dat een deel van die schilden 'ontwit' en in oude glorie hersteld worden. NIEUWENDIJK 29 VLISSINGEN. TEL. 01184-13729 W E11 1 II llllll—Min 11 ut\kHUflji BBatawKssga—a—wwriirmi1 ■wm 'bui? „Ik heb dat boekje geschreven voor mensen die het rijbewijs al hebben. In dat boekje worden de regels zoals ze nu gelden over zichtelijk voor mensen met een rijbewijs op een rijtje gezet. Men sen weten vaak wel dat er iets is veranderd, maar ze weten niet precies wat. Dat boekje schrijven was trouwens een lang ge koesterde wens van mij". De uit gever heeft trouwens geprobeerd om subsidie te krijgen voor Auto rijden Plus. Dat lukte dus niet, zo dat het manuscript er voor naar de onderste la verhuisde. Dat het er nu is gekomen, heeft onder meer te maken met het feit dat de RVV (Regeling Verkeersregels en Verkeerstekens) per 1 novem ber aangepast wordt. Jan Jasperse - „Leeftijd 24 plus", zegt hij zonder spier te vertrekken - timmerde ook al in de periode dat hij nog een rijschool had aan de weg van de verkeersinstructie. In 1977 stopte hij met de rij school toen hij zo goed als volle dig voor de klas stond om instructeurs te kneden voor het rijschoolvak. „Ik stopte omdat je geen twee heren kunt dienen". In die periode stelde hij ook vast dat de boekjes die leerlingen kregen uitsluitend de theorie behandel den. En juist de praktijk was zo belangrijk bedacht hij. 's Avonds ging hij dus maar achter zijn schrijftafel zitten om prakti sche zaken die belangrijk zijn voor een automobilist in spé op papier te krijgen. Met het manuscript begaf hij zien richting uitgeverij Den Boer die toen nog in Middelburg huisde op de Markt. „Ik kwam daar in een plechtige directeurskamer met het idee dat zo'n twee tot drie honderd boekjes genoeg zouden zijn. De uitgever dacht daar ech ter anders over. Hij ging er lande lijk mee werken en het gevolg is dat er nu al dertien uitgaves van zijn verschenen. Door de toen nieuwe instructeursopleiding, waar ik dus les gaf, kreeg het boekje aandacht". En zo volgde de ene uitgave na de andere, zodat instructeurs en leerlingen van rijscholen nu een totaal pakket krijgen aangebo den. „Ik moet trouwens toevoe gen dat ik de boekjes niet helemaal zelf schrijf. Ik krijg hulp van Irma van den Berg uit Maar- senbroek. Zij verfijnt de teksten. Ik ben meer een samensteller, geen auteur. Ik vind het belang rijk dat de stof overzichtelijk ge rangschikt in de boekjes komt". Zijn nieuwste produkt - Aurorij- den Plus - bevat vragen die erva ren automobilisten vaak de ogen kunnen openen. Waar te rijden bij mist, is bijvoorbeeld een vraag. De nieuwe verkeerspleinen, hoe te handelen in parkeergarages en wat is de taal van de weg. Het Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Eén van de onderdelen van de Folkloristische Dag in Middel burg is een ringrijderij te paard in Walcherse klederdracht. (u. start themaweek Vlaanderen "Cultuur en amusement" surfen kanovaren Info; VVV Noord-Beveland 01107-1595 Zestien roeiers van de Hoechst Roeiclub uit Vlissingen maken in hun authentieke sloep Schone Waardin van 12 t/m 25 juli een tocht van 700 km over de Rijn van Offenbach in Duitsland naar Veere. Met deze onderneming willen de roeiers en hun begelei ders extra luister bijzetten aan het 25-jarig bestaan van de Vlis- singse vestiging van Hoechst Holland nv. In de consistorie naast de Kapel van Sint Maarten in Hoogelande wordt t/m 22 juli een expositie gehouden van keramiek en por tretten. De exposanten zijn Aline Kuut en Margriet Eijgenraam, beiden uit Amsterdam. De expositie is da gelijks te bezichtigen van 13 tot 17 uur. Anderzijds willen de roeiers door middel van sponsoring met deze tocht geld bijeen brengen voor de Derde Internationale Surfweek voor Gehandicapten, die in au gustus op het Zilveren Schor in Arnemuiden wordt gehouden. Een eerder gehouden actie onder het personeel van het bedrijf le verde al een bedrag van 3.000 gulden op. De roeiers hopen van Hoechst-vestigingen in Duits land, die zij tijdens hun tocht aan doen, ook bijdragen te ontvangen. Enkele Midden- Zeeuwse bedrijven hebben ook al bijdragen toegezegd. De afstand van 700 km verwacht men in veertien dagen te kunnen afleggen zodat gemiddeld een af stand van 50 km per dag moet worden geroeid. De roeiers en hun begeleiders - er gaan twee volgschepen mee voor vervoer van het voedsel en voor de over nachting - willen op donderdag 25 juli in Veere aankomen, waar zij omstreeks 15 uur bij de Camp- veerse Toren worden verwacht. Op die dag bestaat Hoechst Vlis singen precies 25 jaar. Koffermodel. Handige, voordelige meenemer. Van 125,- nu voor Galgeweg 5. tel. 01185-1623 Jan Jasperse: „Ik ben meer een samensteller, geen auteur". zijn voorbeeld van een heel scala van vragen die met Autorijden Plus beantwoord kunnen wor den. Ook de nieuwe regels na no vember 1991 worden gerangschikt vermeld. „Het zijn vaak eenvoudige dingen. Maar ik weet uit ervaring dat veel men sen die niet weten". De Schone Waardin in actie tijdens een roeiwedstrijd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1