Zeeland Cultuurmaand: een cultureel hoogstandje De edele metalen van Annelies Planteydt 1 e Zomeravondconcerten op carillon Lange Jan Kunstenaars stellen ateliers open tijdens Zeeland Cultuurmaand Goud van Oud-avond in Cosmo Orgelconcert in Lutherse Kerk van Middelburg Orgelconcert Nieuwe Kerk Middelburg 4 JULI T/M 10 JULI IN MIDDEN ZEELAND TAL VAN ACTIVITEITEN GEDURENDE DE GEHELE MAAND SEPTEMBER Opening 2 Slot «ir ïiYj DE KUNSTENAAR GESPROKEN Met Annelies Plan teydt besluiten we - voorlopig- de ru briek "De kunste naar gesproken". Volgende maand treft u op deze plaats tot besluit van de serie nog een afsluitend en sa menvattend artikel aan. Peter Sijnke Schilderijen van Van der Padt bij Nutsbedrijven Orgelconcert Bram Beekman in Vrouwenpolder Woensdag 3 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 iïï m m m m m m m m De provincie Zeeland en de provinciale VVV tekenen samen voor de organisatie van de Zeeland Cultuurmaand 1991 in sep tember. De Cultuurmaand werd drie jaar geleden ingesteld op initiatief van de provincie Zeeland en wordt nu voor de derde keer in successie gehouden; opnieuw staat een groot aantal culturele evenementen op het gebied van muziek, film en beel dende kunst op het programma. Vorige week werd in het stadhuis van Goes het eerste exemplaar van het Cultuurmaand Magazine aangeboden aan mevrouw G. de Vries-Hommes, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Het Magazine zal in een oplage van 130.000 exemplaren in en buiten Zeeland worden verspreid. De Cultuurmaand kenmerkt zich door enkele grote evenementen waaronder het Festival van Zeeuws-Vlaanderen, Het film festival Zeeland, het Kamermu ziekfestival Schouwen-Duiveland en Tholen en het evenement Jazz down bij the sea Domburg. Verder zijn er tentoonstellingen te bezichtigen zoals een fotografie installatie van Paul de Nooijer in Goes, de Nehalennia- tentoonstelling in Goes en een bijzondere tentoonstelling in IJ- zendijke en het Belgische Asse nede over de kunstenaar Dolf Jaspers. In Middelburg is er een open-atelier-route waarbij het pu bliek zelf een kijkje in de ateliers van Zeeuwse kunstenaars kan nemen. Ook zal de Stichting Nieuwe Muziek een jazz-festival met een aantal workshops orga niseren. Bijzonder aan de evene menten in het kader van de Zeeland Cultuurmaand is de combinatie van cultuur met unie ke Zeeuwse cultuur-historische locaties. Uj 5: De Lange Jan, meer dan zes eeuwen oud en een geslaagde combinatie van verschillende bouwstijlen. Erg veel aandacht wordt besteed aan de openings- en de slui tingsmanifestatie. De opening is op 31 augustus en vindt plaats in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Daar zal de Portugese Linda de Suza, de ongekroonde opvolgster van Amalia Rodriques, koningin van de 'fado' en Fran- krijks meest populaire zangeres, met haar ensemble van 20 tot 22.30 uur een concert geven. In de binnenstad van Goes zal het publiek die dag worden geamu seerd door een aantal straattheater-groepen. Het fa meuze Belgische tweetal Wurre Wurre en het al even hilarische Theatre Decale zullen met hun optreden ongetwijfeld veel aan dacht trekken. Het slotweekend valt op 28 en 29 september. De afsluitende manifestatie vindt plaats in Veere waar een groots gebeuren met veel muziek en een straattheater op het programma staat. Herman de Wit zal een saxofoon workshop leiden en in de Grote Kerk zal een kindermiddag wor den gehouden met theater Gri- maldi en V.O.F. De Kunst. Op de zondagmiddag staat in de Grote Kerk het Requiem van Andrew Lloyd Webber gepland. Dit jaar zijn voor het eerst meer- Evenals voorgaande jaren wor den in de maanden juli en augus tus een aantal zomeravond concerten gegeven op het caril lon van de Lange Jan in Middel burg. Deze concerten vinden plaats op 11, 18 en 25 juli en op 1, 15 en 22 augustus van 19.30 tot 20.30 uur. Op 11 juli bespeelt Bernard Win- semius, organist van de histori sche orgels in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, het carillon. Een week later is het de beurt aan Jo Haazen, stadsbeiaardier van Me- chelen en directeur van de we reldvermaarde Koninklijke Beiaardschool aldaar. Op 25 juli worden de toetsen beroerd door de stadsbeiaardier van Apel doorn, Barneveld, Ede en Wage- ningen Henry Groen. De eerste speeldag in augustus is gereserveerd voor Henk van Put ten, vaste beiaardier van Vlissin- gen, Middelburg en Spijkenisse. Op 15 augustus geeft Peter Bre mer een concert; hij is vaste bei aardier van Vught, Culemborg, Zeist en Brielle. De rij wordt gesloten door Dirk S. Donker op 22 augustus; hij is beiaardier in Sneek, Leeuwarden, Groningen, Dokkum, Joure en Emmeloord. De Abdijtoren, of zoals in de volksmond genoemd 'de Lange Jan', maakt deel uit van het om streeks 1250 gestichte Abdij complex. Vermoedelijk dateert de met ledesteen beklede achtkanti ge rortip uit de tweede helft van de 14e eeuw. De top werd echter in de loop der eeuwen ettelijke malen door brand verwoest (in 1416, 1512, 1568, 1712 en 1940). De laatste verwoesting, als gevolg van brand veroorzaakt door het bombardement dat de binnenstad van Middelburg op 17 mei 1940 trof, was het grondigst van allemaal. Het gemeente bestuur van Middelburg liet de toren restaureren hetgeen leidde tot de heropenstelling op 11 juni 1955. De beiaard van de Lange Jan bevat 49 klokken en heeft een omvang van vier octaven. De klokken zijn gegoten door de fir ma Van Bergen in Heiligerlee, ter wijl de speelapparatuur is vervaardigd door de firma Eys- bouts in Asten. Op iedere don derdag van 12 tot 13 uur bespeelt Henk van Putten de bei aard en voorts tijdens de feestda gen. Het automatisch speelwerk geeft door middel van korte me lodieën de kwart, halve en hele uren aan. Tijdens de manifestatie Zeeland Cultuurmaand in* september zul len een groot aantal Middelburg se kunstenaars hun ateliers voor het publiek openstellen. Ze zijn allen te vinden in de binnenstad van Middelburg en door geza menlijke coördinatie is een zoge naamde atelier-route ontstaan. Tevens zullen de deelnemende kunstenaars hun werk presente ren in een aantal expositieruim ten: het Zeeuws Museum, de De Portugese Linda de Suza is dé publiekstrekker tijdens de openingsmanifestatie van de Zeeland Cultuurmaand in Goes op 31 augustus. daagse culturele en educatieve cursussen in het programma van de Cultuurmaand opgenomen. Het Magazine brengt een breed aanbod van dagtochten en cultu rele arrangementen op maat on der de aandacht. Het Zeeland Cultuur Magazine is verkrijgbaar bij alle Zeeuwse gemeenten, cul turele instellingen, het toeristisch-recreatieve bedrijfsle ven, de VVV's in en buiten Zee land en bij een groot aantal reisbureaus. Voor de 15e keer organiseert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Middelburg een serie concerten op het orgel van Johannes Duy- schot in de Lutherse Kerk in Mid delburg. Het eerste concert wordt gege ven door Wim van Beek, organist van de Martinikerk in Groningen, op vrijdag 5 juli om 20.30 uur. Op het programma staan werken van Sweelinck, Böhm, Larranaga en J.S. Bach. In het Danstheater Cosmo aan de Voltaweg 3 in Vlissingen wordt vrijdagavond 5 juli een Goud van Oud-avond gehouden met muziek uit dejaren zestig. Er staat die avond een live optreden gepland van The Shoes, een formatie die in de zestiger jaren hit na hit scoorde. De groep treedt nog steeds op in de originele bezetting met Theo van Es (gitaar en zang), Wim van Huis (gitaar en zang), Jan Ver- steegen (bas en zang) en Henk Versteegen (zang, drums en per cussie). SBK-Kuiperspoort, de Zeeuwse Bibliotheek en het MIKV. De atelier-route wordt begeleid door een fotoboek/catalogus en kan worden afgelegd met behulp van een folder waarin alle adressen en openingstijden staan vermeld. De folder zal verkrijgbaar zijn bij het VVV en het postkantoor. De open-atelier-route Middelburg kwam tot stand dankzij de steun van de provincie Zeeland, het An jerfonds Zeeland en de gemeente Middelburg. In een voormalige supermarkt te Biezelinge wonen en werken Annelies Planteydt en haar man Jean Beining. Een echt kunstenaarspaar: hij schildert en vervaardigt objecten, zij maakt sieraden. Annelies Planteydt (Rotterdam 1956) kwam reeds op vierjari ge leeftijd met haar ouders naar Middelburg. "Mijn ouders hebben de bezigheden van mijn zusjes en mij altijd gesti muleerd", zegt Annelies. "Zo vond ik het leuk om dingen te maken en volgde ik vanaf mijn zevende lessen handvaardig heid. Ook thuis zat ik overal mee te frommelen, ik was eigenlijk altijd dingetjes aan het maken". Toch wilde Annelies aanvankelijk een heel andere richting uit: "Ik wilde tolk wor den of Frans gaan studeren omdat ik talen erg leuk vond". Maar na een avondcursus sie raden maken in de Kui perspoort ging ze toch serieus over een kunstopleiding naden ken. De talen bleven haar inte resse houden, want momenteel volgt ze een cursus Russisch. Na het Antheneum ging Annelies Planteydt naar de bekende edelsmid-opleiding in Schoonhoven (1974-78). "Metaal (bij voorkeur goud, zil ver en tantalium) heeft als ma teriaal altijd mijn grote voorkeur gehad. Het past goed in de ideeën die ik heb over hetgeen ik wil maken. Uitgangspunt is namelijk altijd een sieraad dat flexibel moet zijn, met het li chaam mee moet kunnen be wegen en niet te zwaar dient te zijn. Bovendien zijn edele metalen heel mooi en schoon werkmateriaal". Na de techniek wilde Annelies haar aandacht meer op ideeën vorming en vormgeving richten en daarom studeerde ze van 1978;83 aan de Rietveldaca demie in Amsterdam. Na het eerste (basis)jaar volgde ze een opleiding aan de afdeling "vormgeving, metalen en kunststoffen". Annelies: "Schoonhoven is vooral op de techniek gericht, terwijl het op de academie feiteijk precies te genovergesteld is. Hoewel ik dat in het begin erg moeilijk vond was het toch erg leuk om te doen en heb ik er veel ge leerd, met name van docent Onno Boekhoudt". Net als Schoonhoven kent ook de Riet veldacademie een stageperio de. Annelies liep in haar eerste opleidingsinstituut een jaar sta ge bij Jan Tempelman en via "de Rietveld" een half jaar sta ge in Italië bij Gianpaulo Babet- to. Na terugkomst uit Italië ging ze in een eigen atelier in Am sterdam aan de gang. "Ik had daar, in Italië, namelijk voor het eerst het idee gekregen dat er iets van mezelf in mijn werk naar buiten kwam". Nog voor haar eindexamen had ze dus al een eigen werkplaats. Maar na een jaar of vier keerde ze toch weer terug naar Zeeland. "Dat was eigenlijk toevallig. We zochten een goede werkruimte buiten de randstad. En die bleek in Biezelinge beschik baar. Bovendien is dit een hele goede plek om te wonen". Annelies Planteydt maakt meestal halssieraden, soms ook armsieraden of objecten. Het draagbaar zijn van haar sieraden komt niet per sé op de eerste plaats, maar over het al gemeen zijn ze dat wel. In te genstelling tot sommige andere sieradenmakers gaat Annelies niet uit van de drager, maar van het object. Haar wer ken worden gekenmerkt door een eigen, aparte vormgeving. Dat haar delicate ontwerpen furore maken bewijst het feit dat ze verleden jaar de Emmy van Leersumprijs ontving (voor haar gehele werk). Dat is een belangrijke landelijke prijs, die eens in de vier jaar wordt uitgereikt, waar je geen werk voor in kunt zenden. Ze exposeert bovendien veel in binnen- en buitenland, een keuze uit de afgelopen jaren: 1989 - Rotterdam (de kam- mententoonstelling in Museum Boymans van Beuningen) en Pforzheim (de "Ornamenta"); 1990 - Barcelona en Amster dam (de "Kunstrai") en 1991 - Berlijn. In Nederland werkt Annelies vooral met een viertal voor aanstaande sieradengalerieën, te weten Berends in Den Haag, Marzee in Nijmegen, Ra in Am sterdam en Trits in Delft. Ook in het buitenland werkt ze met diverse galerieën en sedert twee jaar ontwerpt ze sieraden voor een Duits bedrijf. Momen teel is Annelies Planteydt bezig met een project van Galerie Van den Berge uit Goes. Deze galerie heeft veertien kunste naars een kistje gegeven met het verzoek daar objecten in te maken. Half september zullen de resultaten in Goes te zien zijn. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 18). Hetty de Wette, schilderijen-expositie. GAPINGE Atelier Gapinge. Verenigingsgebouw, Dorpsstraat, amateur-kunstenaars, te keningen en schilderijen. Alle midda gen van 13.30-17.00 uur, za. 11.00- 17.00 uur, zo. gesloten, (t/m 6 juli). GOES Galerie Nona Schmit Expositie schilde rijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Molenplein Goes. Trechter 5, konfrontatie tussen vijf beeldende visies van Johan Adriaanse, Wim Bakker, Dave Meijer, Ronald van Dokkum en Ineke Otte. Lunchcafe vismodellen. Di. t/m za. 9.00-18.00 uur. Bibliotheek 'Titelbladen van bladmu ziek over zomerliedjes' Openingstijden bibliotheek. ZLM-huis (Gr. Markt). "De Tafel", project door de stichting Trech ter 5. Dagelijks. Vesten van Goes "Op water gebouwd. Expositie van Marinus Boezem, Thorvaldur Thorsteinsson, Er ik Colpaert, Int. Fish-handel Servaas Zn., Gereon Lepper, Jeroen van Wes ten, Matthias Wagner K„ Connie Dek ker en Ann Veronica Janssens. Galerie Van den Berge. Tekeningen van Thor valdur Thorsteinsson, installatie te keningen van Matthias Wagner K en boeken fotowerk van Jeroen van Westen. Woe. - vr. 13.00-17.00 uur, za. 11.00-17.00 uur. Oosterscheldezieken- huis. Paul Barrels, expositie 'gemengde technieken'. Dagelijks, (t/m 8 juli). Gasterije 'Vrouwe Winowah', (Beesten markt 14), Cocky Bruynzeel-van Leeu wen, aquarellen en olieverven. Di.-zo. v.a. 16.00 uur. (t/m 31 juli). Ter Valcke, Leny van den Erenbeemt. Poppen, da gelijks. Museum voor Z.- en N.-Beve- land, Henri en Maurice Seghers 'Zeeuwse schetsen', di.-vr. 11.00-17.00 uur, za. 11.00-16.00 uur. Galerie Beke- nes (Kattendijke) Rie Baauw, Jacky en Rinus Hoogerheide, Marius van Nieuw- kerk, Ko Raatjes en Janny de Witte-de Regt, schilderijen, za. en zo. 14.00-17.00 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: presi dent Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade t.o. station). Mevr. Jenny Buikhuizen, aqua rellen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moder ne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. |L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ate lier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Boekmerken, tentoonstelhng.We/- saamgevoegd en welgebouwd, ten toonstelling van architect Arend Rothuizen (1906-19901. Mozart op reis. Tentoonstelling. Tijdens openingstijden Bibliotheek. Zeeuwse Documentatie centrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdie ping: W. Spong, foto's, Vlissingen rond 1960. Tijdens openingstijden. Balans 17. (Balans 17). Peter Terhorst, ten toonstelling. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur (t/m 6 juli). Zeeuws Museum. (Abdij 3). Balansza len: Ligfietsen. Koninklijke vertrekken: Ronald Mullie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). LA. Adriaans, ten toonstelling. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Cor de Wolff, exclusieve particuliere verzameling van prachtige gravures. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. Rabobank, (Lange Geere 3), Rie Baauw expositie. Tijdens openingstijden v.d. bank. Amro- bank (Markt 7), Joh. den Herder, schil derijen over Walcheren. N.V. Delta Nutsbedrijven. (Poelendalesingel 10, galerie). Cor van der Padt, schilderijen. Tijdens openingstijden. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Fotograaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije foto grafie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Rabobank. (Lantsheerstraat 1). Peter Consemulder, beeldhouwwerk in hou ten panelen. Tijdens openingstijden bank. OOST-SOUBURG Watertoren Vlissingen/Oost-Souburg. (Vlissingseweg A58) Michel Cardena, tekeningen. woe, t/m zo. 12.00-17.00 uur. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de joden op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende rep tielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/ Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Julia na' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevangentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Ton Lamper, tentoonstel ling. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, en 17 tot 21 uur, za. t/m zo. 17 tot 21 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kunst, tentoonstelling over kaapvaart en piraterij in Nederland 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Open bare Bibliotheek Vlissingen. (Lange Zel- ke 91). Abstrakt Werken en Tekenen/Schilderen, een beeldend pro ces, werken van kursisten van deze kursus van Kunstzinnige Vorming Vlis- singen. Tijdens openingstijden. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schil derijen.tel. 01192-1373, Dagelijks geopend. VRIJDAG 5 JUL VRIJDAG 5 JULI Dutch Swing College Band, op treden, Openluchttheater Dom burg, aanvang onbekend. Orgelconcert door Wim van Beek, Lutherse Kerk, Zuidsingel 70, Middelburg, 20.30 uur. Zeeuws Orkest, concert. Grote Kerk, Goes, 20 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14.00 en 20.00 uur. Goud van Oud-avond met The Shoes, Cosmo, Voltaweg, Vlis singen, 21 uur. ZATERDAG 6 JULI Doedelzakband "Inter Scaldis Pipes Drums", schotse mu ziek, Centrum van Middelburg, 14 uun Zeeuws Orkest, concert. Grote Kerk, Veere, 20 uur. Zangavond m.m.v. het Christe lijk gemengd koor Deborah, Nieu we Kerk, Middelburg, 19.30 uur. Jos Verpoorten, orgelconcert, Ned.Herv.Kerk te Grijpskerke, 20.00 uur. ZONDAG 7 JULI Brassband Excelsior Kloetinge, Manhuistuin, Goes, 12 uur. Kon. Harmonie Ons Genoegen, concert, De Ruyterplein, Vlissin gen, 14.30 uur DINSDAG 9 JUL! Orgelconcert door Jaap Kroo- nenburg. Nieuwe Kerk, Middel burg, 20 uur. Marktconcert door Kees van Eersel, Grote Kerk, Goes, 12.30 uur. Cariollonbespeling door Sjoerd Tamminga, Toren Grote Kerk, Goes, 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. Bram Beekman, orgelconcert. Gereformeerde Kerk (vrijge maakt), Vrouwenpolder. WOENSDAG 10 JULI Poppentheater Sim Bolus, voorstelling 'Ei, ei, dit ben jij'. Ambachtscentrum, Goes, 14.30 uur. Zomeravondconcert, Bonne- fanten Trio, Manon Meijs - viool, Ivonne Engels - cello, Margreet Wesseling - piano. Dorpskerk, Oostkapelle, 20 uur. Schilder Cor van der Padt toont stads-, zeegezichten en land schappen in de galerie van de Delta Nutsbedrijven in Middel burg. Van der Padt is geen be roepsschilder, hoewel hij door de WAO gedwongen thuiszit en dus veel aandacht aan zijn schilder kunst kan wijden. Van der Padt kwam in 1978 naar Zeeland. Voordien werkte hij als stratenmaker, vandaar dat veel stenen in zijn werk terug zijn te vinden. Ook de stad Middelburg is terug te vinden in zijn werk, hoewel hij het niet al te nauw neemt met de werkelijkheid. Onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum concerteert Jaap Kroonenberg dinsdag 9 juli om 20 uur in de Nieuwe Kerk in Mid delburg. Kroonenberg is organist van de Grote Kerk in Maassluis en stu deerde aan het Rotterdams Con servatorium. Op het programma staan werken van Jan Zwart, J. Pachelbel, J.S. Bach, A. Guil- mant, A. Hollins, Fr. Kühmstedt en F. Asma. De Middelburgse organist Bram Beekman concerteert maandag 8 juli op het orgel van de Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt in Vrouwenpolder. Beekman is docent hoofdvak or gel en improvisatie aan het Bra bants Conservatorium in Tilburg en organist van de St. Jacobs- kerk te Vlissingen. Op het con certprogramma staan werken van Johann Sebastian Bach, Max Reger, Joseph Rheinberger en Le on Boëllmann. Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Hardway' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Not without my daughter' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Round Midnight' 20.30 uur. ZATERDAG 6 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Hardway' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'King Ralph' 14 uur, 'Not without my daughter' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'She-Devil' 20 uur, 'Bonnie and Clyde' 22.30 uur. ZONDAG 7 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Hardway' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'King Ralph' 14 uur, 'Not without my daughter' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Quatre aventures de Rei- nette et Mirabelle. MAANDAG 8 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La Famiglia' 20.30 uur. DINSDAG 9 JULI Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Cavalleria Rusticana' 20.30 uur. WOENSDAG 10 JULI Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Hardway' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'King Ralph' 14 uur, 'Not without my daughter' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Bonnie and Clyde' 20.30 uur. DONDERDAG 11 JULI Alhambra I Vlissingen, 'King Ralph' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Doors' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Pont du Nord' 20.30 uur. ZATERDAG 6 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. ZONDAG 7 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Grand theater Goes, 'Duckta- les' 14 uur. WOENSDAG 10 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7