informatiepagina van de gemeente vlissingen Water sparen De bijstands uitkeringen per 1 juli 1991 Opruimactie tanks succes Nieuw archief open voor publiek II Q V Alle beetjes helpen! Bouwrijp maken Hofwijk Plan voor uitbreiding restaurant redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Stijging gebruik Voorbeelden 130 liter Tips Verkrijgen Even bijpraten met wethouder Meijers De bijstandsbedragen per 1 juli 1991 Alleenstaande woningdelers Geen honden meer op terrein Speelstad Alleenstaanden (niet-woningdelers) Thuis-inwonende kinderen (werkloos) Schoolverlaters Meer weten? Al 180 tanks gevonden Aannemer Tevreden Geschiedenis Wat u kunt vinden in het gemeentearchief Studiezalen Proef met nieuwe bussen Betaald parkeren Activiteiten Woensdag 3 juli 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL "Water sparen; alle beetjes helpen" is de veelzeggende ti tel van de brochure van de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Zeeuwse Milieu federatie. De brochure bevat talrijke tips voor een milieubewust en effi ciënt gebruik van drinkwater in huishoudens. En dat is nodig, want het gebruik van (duur) drinkwater stijgt enorm! Het gebruik van drinkwater in Nederland is de laatste tientallen jaren sterk gestegen. Per per soon wordt maar liefst 130 liter drinkwater per dag gebruikt. Wanneer de groei van de drink waterbehoefte in het huidige tempo doorgaat, zal het water verbruik de komende dertig jaar met nog eens 30 tot 50 procent stijgen. Op dit moment zorgt het hoge waterverbruik al voor schade aan natuur, milieu en landschap. Bij een hoger drinkwaterverbruik wordt de schade nog veel groter. Bovendien kan het energiever bruik voor de produktie en distri butie van drinkwater en voor de warmwatervoorziening aardig oplopen. Er zijn dus genoeg redenen om het drinkwaterverbruik terug te dringen. Een waterbesparing van 25 procent moet volgens de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Zeeuwse Milieufede ratie mogelijk zijn. Dat kan met behulp van technisch maatrege len en enige gedragsveran dering. De brochure is een praktisch gidsje voor milieubewust en effi ciënt gebruik van drinkwater. Er wordt in uitgelegd waarom het zo belangrijk is water te sparen en er staan veel tips in om ook daadwerkelijk water te bespa ren. Het zijn "handigheidjes" die u vaak niets kosten, en als er al kosten aan verbonden zijn, verdienen die zich vaak op korte termijn terug. De brochure legt uitgebreid uit dat door de onttrekking van grondwater de bossen en de na tuur verdrogen en dat drinkwater maken ingewikkeld en duur is. Ook is voor het "produceren" van drinkwater enorm veel ruim te nodig. Van de 130 liter per dag gaat 49 liter "op" aan persoonlijke hygiëne. 36 Liter gaat naar het doorspoelen van het toilet. De was kost 20 liter en de afwas 12. Voor koken en drinken wordt 4 liter gebruikt. Vijf liter is nodig voor het schoonma ken van het huis en de reste rende vier liter gaat naar "overigen" zoals huisdieren, auto en tuin. Op elke van deze waterverbruik-elementen is besparing mogelijk! Hieronder volgt een bloemlezing uit de tips die in de brochure zijn opgenomen. - Vang regenwater op in een regenton. Regenwater is pri ma te gebruiken voor het besproeien en begieten van planten in de tuin en in huis en voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de auto. - Noteer eens per maand de stand van uw watermeter. U ziet zelf hoe uw waterver bruik in de loop van de maanden kan veranderen. Dit is een stimulerende ma nier om uw waterverbruik te verminderen. - Wanneer we de warmwater kraan opendraaien duurt het even voordat er warm water uitstroomt. Door de afstand tussen het warmwatertoestel en de keuken en/of de bad kamer kleiner te maken voorkomt u waterverlies. - Bij het tanden poetsen of haren wassen is het niet no dig om de kraan de hele tijd te laten lopen. Daardoor spoelt ongebruikt drinkwater in het riool. Gebruik voor het tanden poetsen liever een beker water. - Een lekkende kraan die tien druppels per minuut laat vallen, verspilt jaarlijks 2000 liter water. Een doorlopende WC nog veel meer. Jammer, en het is zo gemakkelijk en goedkoop te verhelpen. Een installateur, het waterleiding bedrijf of folders in de bouwmarkt leggen uit hoe. - Al die miljoenen auto's in Nederland hoeven echt niet zo vaak gewassen te wor den. Een keertje wassen met een tuinslang kost al gauw 150 liter. Ook de auto wasplaats is geen goed al ternatief. Veel beter is om emmers te gebruiken. Ho gedrukspuiten gebruiken niet meer water dan de tuinslang, maar wel extra stroom: niet zo best voor het milieu dus! Een bad heeft ongeveer 150 liter water nodig. Vijf minu ten douchen kost maar 50 liter en met een water besparende doucheknop maar 20 tot 35 liter water. Douchen is bovendien hy giënischer dan een bad ne men en kost minder energie. Ook de wasmachines met een spaarknop gebruiken veel energie en water. Hoe is besparen mogelijk bij de was? Voorwassen is vaak niet nodig. Als de was echt heel vuil is, week het dan een nacht voor in een teiltje of emmer. Zorg voor een volle wastrommel (doe de was desnoods samen met andere mensen) en doe kleine wasjes met de hand. Bij langdurige droogte is één keer per week de plan ten in de tuin een kwartier natsproeien beter dan elke dag vijf minuten. Door het vaak besproeien gaan de planten minder diep worte len. Hierdoor zijn ze gevoe liger voor droogte. Nog beter kunt u de. gieter (met regenwater!) gebruiken voor het besproeien van planten en bloemen. Dit is efficiënter dan met een tuinslag of sproeier, omdat u alleen giet waar het nodig is. Begiet of besproei uw tuin na zonsondergang, dan verdampt er veel minder water. In droge tijden is het beter om het gras niet te kort te maaien en niet te bemesten. Al deze (en nog veel meer) tips en achtergrondinformatie kunt u vinden in de brochure "Wa ter sparen; Alle beetjes hel pen". De brochure kunt u - in beperkte mate - afhalen bij de sectie communicatie in het stadhuis, of bestellen bij de Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht, telefoon: 030 331328. (foto: Ruben Oreel). Afgelopen maandag is gestart met het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Hofwijk, ten noorden van het Winkel centrum Papegaaienburg. In het totale plan zijn 100 koop woningen opgenomen. Er zijn 20 kavel langs de Weyevliet- weg en Jacoba van Beieren- weg voor vrijstaande particuliere woningbouw. Er zijn 7 premie-A woningen en de rest wordt projectmatig ont wikkeld. Het bouw- en woon- rijpmaken omvat ondermeer: het aanleggen van wegen en rioleringen en het graven van een waterpartij. Met ingang van 1 juli 1991 zijn de bijstandsnormen gewijzigd. Bijstandsuitkeringen zijn er in soorten en maten. Men onder scheidt de volgende catego rieën: echtparen, een oudergezinnen, alleenstaan den (niet woningdelers) van di verse leeftijden, alleenstaanden (woningde lers) van diverse leeftijden en thuisinwonenden van diverse leeftijden. De uitkering is afgeleid van het wettelijk minimumloon. De uitke ring bestaat uit normbedragen en vakantiegeld. Vakantiegeld wordt per maand weergegeven, maar eens per jaar in juni uit betaald. Echtpaar: f 1660,50 per maand en vakantiegeld f 95,50; Eén-oudergezin: f 1494,45 per maand en vakantiegeld f 85,95. Voor alleenstaande woningde lers die niet in onderhuur of als kostganger een woning bewo nen, gelden onderstaande be dragen. Deze gelden ook voor kinderen van 21 jaar en ouder die bij hun ouders wonen. 23 jaar en ouder: f 986,75 per maand en vakantiegeld f 66,85; 22 jaarf 838,56 per maand en vakantiegeld f 69,33; 18 tot en met 21 jaar (werkloos en niet thuis-inwonend): f 812,00 per maand en vakantie geld voor 21 jaar: f 59,39 voor 20 jaar: f 51,31 voor 19 jaar: f 43,36 en voor 18 jaar f 36,44. Maandag 29 juli opent Speelstad Vlissingen weer haar poorten. Dit kinderfestijn wordt jaarlijks gehouden op het bunkerterrein aan de Lan ge Leenweg. Maar op dit ter rein worden altijd veel honden uitgelaten... En straks moeten honderden kinderen hier spelen en hutten bouwen. Daarom vragen de me dewerkers en kinderen u uw hond hier de komende weken niet uit te laten. Helpt u mee de kinderen een schone Speelstad te bezorgen? Vrijwillige medewerkers zijn ove rigens ook van harte welkom! Bel voor meer informatie: 60619 of 61252. Restaurant "De Bourgondiër" aan de Boulevard Bankert wil uitbreiden. Omwonenden heb ben een brief van de gemeente gekregen, waarin het plan be schreven staat. Het gaat om een uitbreiding aan de zeezijde (voor de muur van de plaza waarop het be staande restaurant staat). De uitbreiding ligt ca. 1.60 meter lager dan het bestaande pavil joen. Het bestaande deel van het restaurant blijft ongewij zigd. De keuken van dit restau rant wordt niet vergroot. Wel zal de eigenaar, gelijktijdig met de uitbreiding, in de af zuiginstallatie koolstoffilters aanbrengen. Daardoor zal mo gelijke geuroverlast - ook voor zover nu aanwezig - worden voorkomen. Omdat de uitbreiding goed aan sluit bij de toekomstige inrichting en functie van het plazagebied en de boulevards willen burge meester en wethouders meewer ken aan het plan. Zij willen hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Dat zou kunnen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, waardoor een bouwvergunning kan worden verstrekt. Voordat echter een definitieve beslissing wordt genomen, kun nen de omwonenden op de plan nen reageren. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen burgemeester en wethouders een beslissing nemen. Van die beslissing ontvangen de indie ners van een reactie te zijner tijd bericht. Daarin zal worden aan gegeven welke procedure verder gevolgd zal worden. 23 jaar en ouder: f 1162,35 per maand en vakantiegeld f 66,85; 22 jaarf 989,88 per maand en vakantiegeld f 69,33; 21 jaarf 861,32 per maand en vakantiegeld f 59,39; 18 tot en met 20 jaar (werkloos en niet thuis-inwonend): f 812,00 per maand en vakantie geld voor 20 jaar: f 51,31, voor 19 jaar: f 43,36 en voor 18 jaar: f 36,44. 20 jaar: f 478,32 per maand en vakantiegeld f 51,31; 19 jaar: f 385,43 per maand en vakantiegeld f 43,36; 18 jaar: f 381,29 per maand en vakantiegeld f 36,44. Voor werkloze schoolverlaters van 18 tot en met 20 jaar gaat de eigen uitkering niet direct in als de studie erop zit. Dat gebeurt pas als twee volle kalenderkwar talen zijn verstreken. Wel kun nen de ouders voor die periode kinderbijslag aanvragen. Voor werkeloze schoolverlaters van 21 jaar en ouder kan de uitkering ingaan, als er geen aanspraak meer is op studiefinanciering. Dat geldt ook als de ouders de studie zelf hebben betaald. De bedragen zijn vastgesteld per 1 juli 1991. Hoe het zit met ziektekostenpremies, woon kosten, eigen inkomsten, vrij te laten vermogen en de ma nier van aanvragen weet de sectie sociale zaken van de ge meente Vlissingen. Tussen 9.00 en 10.00 uur op werkda gen kunt u bellen met mede werkers van deze sectie, telefoon 87000. Langsgaan kan ook: de sectie sociale za ken is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Het adres: Dokter Gallandatstraat 1. De gemeente Vlissingen voert momenteel een aktie om oude olietanks uit de grond te krij gen. Begin juni is bij woningen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem waar mogelijk zul ke tanks liggen, een brief ver spreid. In totaal waren dat 5.500 brieven, waarop de ge meente ongeveer 2.500 reac ties ontving. De gemeente benadert nu per soonlijk die mensen die niet ge reageerd hebben en van wie toch het vermoeden bestaat dat er wel een tank aanwezig is. Op dit moment is de gemeente bezig een contract met een aan nemer op te maken, die de tanks gaat saneren. Bewoners die ge meld hebben dat zij een tank hebben (of vermoeden dat dat zo is, ongeveer 180) wordt dan een contract voorgelegd om na dere afspraken te maken. Men sen die meedoen met de "actie tankslag" krijgen namelijk een subsidie van f 200,— voor de opruimkosten. Niemand kan worden verplicht om aan de actie deel te nemen. Maar de gevolgen daarvan zijn duidelijk: wanneer na de actie blijkt dat de tank niet meer in ge bruik is en/of sprake is van ver vuiling moet de tank worden verwijderd en draait de eigenaar volledig voor alle kosten op en dat is altijd duurder dan deze ge zamenlijke actie. De gemeente is tevreden over de resultaten tot nu toe. De ge vonden tanks zijn of in ge bruik, of met water gevuld,of buiten gebruik gemaakt maar vaak is het onbekend hoe. Soms zijn de tanks gevuld met andere stoffen dan zand. Bui ten de 180 ondergrondse tanks zijn er enkele bovengrondse tanks gevonden. Na een sluitingsperiode van twee maanden is het gemeente-archief vanaf deze week weer open voor publiek. Niet in het stadhuis als voor heen, maar in de nieuwe loka- tie aan de Hellebardierstraat 2. De splinternieuwe inrichting van dit monument (aan de ach terkant is een stuk nieuwbouw geplaatst) voldoet volledig aan de eisen die aan een archief bewaarplaats worden gesteld. De bouw van het pand gaat te rug tot het eind van de zestiende eeuw. Toen was er nog sprake van verschillende panden. In 1661 vond samenvoeging plaats van verschillende panden tot één groot gebouw, het zoge naamde "Groot Heeren loge ment". De samenvoeging is op dit moment nog goed te zien aan de ingang en de hal van het ge bouw, dat voor die tijd nog een steegje was. In 1823 werd in het pand het Gasthuis gevestigd, dit ter vervanging van het Gasthuis aan de Koestraat. Na 1931 heeft Bethesda de ziekenhuisfunktie overgenomen en in 1956 toen Ter Reede in gebruik genomen werd, verloor het ook de funktie als bejaardenhuis. Na 1956 heb ben verschillende instellingen gebruik gemaakt van het gebouw. Het archief is voor iedereen toe gankelijk. Er zijn verschillende soorten archieven te raadplegen zoals het stadsarchief, kerkar chieven, bedrijfsarchieven en ar chieven van instellingen en verenigingen. De meeste bezoekers van het gemeente archief houden zich bezig met stamboomonderzoek, het napluizen van hun voor ouders. Daarvoor heeft het ge meente archief alle materiaal in huis, zoals geboorte-, trouw- en overlijdensregisters en bevol kingsregisters. Ook de niet- genealoog kan aan zijn trekken komen. Zo zijn er verzamelingen foto's, prentenbriefkaarten en Studiezaal van het nieuwe gemeentearchief, (foto: Ruben Oreel) De hal van het archief aan de Hellebardierstraat 2. (foto: Ruben Oreel) kranten. Ook de historische to pografische atlas kan geraad pleegd worden. De bibliotheek bevat materialen over geschie denis in het algemeen en Vlis singen, Oost- en West-Souburg en Ritthem in het bijzonder. De nieuwe behuizing is ruimer bemeten dan die in het stad huis. Er is een studiezaal en stille ruimte. De totale opslag voor het archief is op deze nieuwe lokatie verdubbeld van 1,2 kilometer naar 2,5 kilome ter! Bovendien is er een "multi-funktionele" ruimte waar groepen ontvangen kun nen worden, lezingen gehou den kunnen worden en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. Het archief is open op werkda gen van 9.00 tot 16.30 uur (doorlopend). Zuid-west Nederland houdt op dit moment een proef met nieuw materieel. In 1992 is de ZWN na melijk toe aan vervanging daar van. Voor het stadsverkeer worden op dit moment nieuwe bussen "getest". U ziet ze al rijden door Vlis singen. De nieuwe bussen moeten han delbaar genoeg zijn voor stads verkeer en het geluidsniveau moet niet te hoog zijn. De passa gier moet bovendien meer 'rijcom- fort hebben en goed kunnen in- en uitstappen. De capaciteit is minimaal 35 zit plaatsen en 30 staanplaatsen. Dat is een grotere vervoerscapa citeit dan de huidige bussen. In september 1991 zal de ZWN tot een definitieve keuze komen en in 1992 kan het materiaal ver vangen worden. De gemeenten Vlissingen en Middelburg zijn hierbij betrokken. Vorige week heeft de raad het voorstel tot aanschaf van par keerautomaten, parkeermeters e.d. van het college van burge meester en wethouders goedge keurd. Dit betekent dat begin volgend jaar (in het eerste kwar taal) betaald parkeren in Vlissin gen van kracht zal worden. Ik wil nu gelijk een misverstand uit de weg ruimen dat het geïnde par- keergeld allemaal winst is voor de gemeente. Het tegendeel is waar. De opbrengst wordt name lijk gebruikt om de kosten van in vesteringen in meer parkeerplaatsen te dekken. En in Vlissingen zijn meer par keerplaatsen noodzaak om het centrum goed te kunnen laten funktioneren! De plaatsen in de nieuw te bou wen parkeergarage, achter het Scheldeplein, zijn totaal niet kostendekkend. Bovendien moe ten de parkeerwachters ook be taald worden uit de opbrengsten. De gemeente zal de eerste jaren zeker geen winst maken op be taald parkeren, eerder verlies lij den! De parkeerwachten controleren niet alleen de geparkeerde auto's; zij kunnen ook optreden tegen kleine overtredingen. Bij overtredingen als bijvoorbeeld fietsen op de Walstraat mogen de parkeerwachten bekeuren! Daar gaat dus een preventieve werking vanuit. Vlissingen is overigens een van de laatste plaatsen waar betaald parkeren ingevoerd wordt. Er gaat bovendien een tarief gelden van f 1,- per uur en dat is een van de laagste tarieven in Nederland! Voor mij is dit de laatste "Even bijpraten" voor de zomervakantie. In september wordt deze rubriek weer voortgezet. We gaan een zomer tegemoet waar "Vlissin gen, bruisend als de branding" zijn naam eer aan doet. Er is een scala aan mogelijkheden om de ze zomer in Vlissingen aange naam door te komen. Ik noem u alleen maar het Straatfestival, de Europese kampioenschappen Motoball (van 18 tot 21 juli) op de sportvelden aan de Irislaan, de kermis, de braderie in de bin nenstad en de midzomernacht- markt; dit jaar met een speciale attractie van de Vlissingse markt kooplieden die fruit (laten) verko pen door prominente Vlissingers. De opbrengst gaat naar gehandi capte kinderen. Ik mag natuurlijk de Karolingen Najaarsmarkt op zaterdag 7 september in Oost- Souburg niet vergeten! Ik vind het heel belangrijk dat mensen naar de Vlissingse bin nenstad komen, niet alleen om te kopen, maar ook om te kijken. U kunt dan met eigen ogen zien hoe snel het centrum opknapt. Onder het motto: Vlissingen ver nieuwt, sorry voor de overlast..." En volgend jaar zomer kent u Vlissingen niet meer terug!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5