HET TAALDIER DE MENS mksms iaüü Bejaarden/gehandicapten Alarm wil een veilig gevoel geven VERLIES... EN DAN VERDER Vrije tijd Buurt/wijk Gezondheid Onderwijs Beurs Geloof Sport Allerlei Gevonden Binnenkort 1.000ste abonnee in Zeeland HET HELDERE DENKEN (1) Door drs. Thomas Klabbers Woensdag 3 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Feest - Zaterdag 6 juli houdt de wijkvereniging Middelburg-Zuid een groot feest voor jong en oud op het trapveld langs de Spin- huisweg. Vanaf 12 uur kan er worden deelgenomen aan allerlei spelletjes. Opheffing - Met de realisatie van de woningen en de her bestrating van de Poortu- gaalstraat en een gedeelte van de Haaksbergenstraat in Vlissingen heeft het bewonerscomité Koop mansvoetpad en Omgeving zich met ingang van 1 juli 1991 op geheven. Begeleid wonen - Donderdag 11 juli houdt de cliëntenbond af deling Zeeland om 19.30 uur een thema-avond over Begeleid Wo nen in 't Trefpunt aan het Joan- naplantsoen 2 in Goes. Fancy-fair - In en rond De Ark aan het Oranjeplein in Oost- Souburg wordt zaterdag 6 juli een fancy-fair gehouden met volksdansen, spelletjes en van 11 tot 11.30 uur een Amerikaanse veiling. Studiemiddag - De Afdeling Voortgezet Onderwijs van de Zeeuwse Provinciale Onderwijs raad en de Hogeschool Zeeland houden donderdag 31 oktober van 13 tot 17.30 uur een studie middag over de aansluitingspro blematiek tussen HAVO en HBO. De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Britannia Watertoren in Vlissingen. Inlichtingen 01180 - 31416/31358. Expositie - Van 7 juli t/m 25 au gustus exposeert Michel Cardena met tekeningen in de Watertoren van Oost-Souburg. De expositie die onder meer de groot formaat tekeningen Nagasaki en Hiroshi ma omvat strekt zich uit over vier etages van de Watertoren. Aquarellen - In de raadzaal van het gemeentehuis van Marieker- ke in Meliskerke houdt C. van der Meulen-Polderman van 15 juli t/m 30 augustus een expositie van aquarellen. De tentoonstelling is op werkdagen te bezoeken van 9 tot 16 uur. Concert - Donderdag 11 juli wordt om 20 uur het derde zo meravondconcert gehouden in de Hervormde Catharinakerk in Zouteland. De Christelijke mu ziekvereniging Luctor et Emergo treedt er olv Ad Stroo op. Expositie - In de hal van het hoofdkantoor van de Rabo-bank aan de Lange Geere 3 in Middel burg houdt Rie Baauw tot 31 juli een expositie van olieverfschilde rijen en aquarellen. Tentoonstelling - Op de muziek afdeling van de Zeeuwse Biblio theek is t/m 20 juli de ten toonstelling 'Met Mozart op reis' te zien. Kleiduiven - Tijdens de nationa le kampioenschappen kleiduiven- schieten in Biddinghuizen behaalden de Zeeuwse teams in de klassen A en B een eerste plaats. In de klasse C moet ge noegen worden genomen met een derde plaats. Dart - Donderdag 4 juli wordt in de Happy Buccaneer aan de Aag je Dekenstraat in Vlissingen om 20 uur een Open Tic-Tac dart- toernooi gehouden PZZ-loop - Woensdag 3 juli houdt AV'56 de PZZ-loop rond de terreinen van het Psychia trisch Ziekenhuis Zeeland. De in schrijving is vanaf 18.30 uur en de start is om 19.30 uur bij de hoofdingang van het PZZ in Kloetinge. Sponsorloop - De leerlingen van de St. Jozefschool in Vlissingen houden vrijdag 5 juli een spon sorloop door Vlissingen ten bate van het NOVIB. De start vindt plaats tussen 18.15 en 18.30 uur bij het hoofdgebouw aan de Hya cintenlaan. Middelburg - Bij de gemeente politie in Middelburg zijn de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: div. sleutels, 3 bankpasjes, aantal sieraden, trouwring, dameshorloge, etui met look-over-bril, portemonnee met inhoud. Zangavond - De commissie Zin gen in Middelburg houdt zater dag 6 juli om 19.30 uur een zangavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Medewerking verle nen het christelijk gemengd koor Deborah uit Bleskengraaf olv Dik de Jong en organist Jos Vogel. Ds. L. Wullschleger uit Den Haag verzorgt de meditatie. Het Bejaarden- (en Gehandicap ten) Alarm Zeeland is een snel groeiende organisatie die binnenkort haar 1.000ste abon nee in Zeeland aan zal sluiten. Het is ondergebracht in een ge lijknamige stichting en werd op gericht in 1983. Het doel van de stichting is om alleenwonende bejaarden en gehandicapten een veilig gevoel te geven door het verstrekken van een zogenaamd personenalarm waardoor dag en nacht hulp kan worden geboden dankzij een continu bezette alarmcentrale. In toenemende mate wordt er naar gestreffd de oudere en ge handicapte mens zo lang als maar enigszins mogelijk is zelfstandig te laten wonen. Twee de secretaris M. de Graaf van de stichting: „Ondanks hulp van fa milie, buren of kennissen zijn er vele uren per dag waarop de oudere of gehandicapte op zich zelf is aangewezen. Juist op die momenten kan er dringend be hoefte zijn aan directe hulp. Hier is dan een aansluiting op een alarmsysteem op zijn plaats. Hulpverlening is dan dag en nacht verzekerd en dat is voor die mensen een veilig idee." Om van het alarmsysteem ge bruik te kunnen maken is de aan wezigheid van een telefoon noodzakelijk. Deze wordt aan gesloten op een kastje, de tele- foonnummerkiezer/-ontvanger, dat een plaats krijgt onder of bij het telefoontoestel. Een zendertje ter grootte van een lucifersdoosje draagt men altijd bij zich zodat te allen tijde alarm kan worden ge geven. De Graaf legt uit hoe het alarmsysteem werkt: „Alarm ge ven doet men door op het zen dertje een verzonken knop in te drukken waardoor binnen één mi nuut contact gemaakt wordt met de centrale meldpost. De centra lisme) schakelt vervolgens een van de vrijwilligers in die zich naar het 'noodadres' begeeft en daar de noodzakelijke maatrege len neemt. Die vrijwilligers moe ten door de abonnee zelf worden aangemeld. Dat kunnen familiele den, buren of kennissen zijn die zo dicht mogelijk bij het 'nood adres' moeten wonen." De Stichting Bejaarden- (en Ge handicapten Alarm Zeeland, waarin verschillende dienstverle nende instanties vertegenwoor digd zijn, beheert en exploiteert het alarmsysteem. Hoewel de stichting zonder winstbejag werkt zal toch aan de gebruikers een financiële bijdrage worden gevraagd. Meer gegevens over de werking van het systeem, de mogelijkheid tot aansluiting, de voorwaarden en de kosten zijn verkrijgbaar bij de stichting, Domburgseweg 49, 4357 NG Domburg. Tel.: 01188-3404. De telefoonnummerkiezer/ontvanger krijgt een plaatsje onder het telefoontoestel. Wat maakt ons mensen toch zo verschillend van andere le vende wezens? Volgens nogal wat psychologen moeten we dat verschil vooral zoeken in ons vermogen om te redene ren. De mens is een met rede begaafd dier. Niet dat dieren helemaal niet kunnen denken, maar bij mensen heeft het denkvermogen een hoge vlucht genomen. Een en ander hangt samen met de structuur van onze hersenen. Door de natuur zijn we uitgerust met een sterk ontwikkelde voor kwab (de zgn. "neocortex"), waardoor we in staat zijn om op een complexe wijze over onzelf, anderen en de wereld na te denken. Het grappige is, dat dit denken zich bij elk mens stapsgewijs ontwikkelt. Zo ver schilt het denken van een kind sterk van het denken van een volwassene Bij een kind wordt het denken namelijk vooral be paald door zijn wensen, en minder door de realiteit. In de kinderlijke gedachtenwereld is daardoor veel plaats voor ma gie (zie o.a. Fraiberg: de magie van het kind). Als we opgroei en, worden we gedwongen om onze gedachten meer op de realiteit af te stemmen. Het denken wordt rationeler. Toch blijft er bij iedereen wel een stukje wens-denken (en magie) zitten, zonder dat dit meteen tot problemen leidt. PSYCHOCONSULT Drs. Henk C.M. Hermans Het sterk ontwikkeld denkver mogen plaatst ons op een unieke positie binnen het we reldgebeuren. Aan de bestaan de (objectieve) werkelijkheid voegen we een tweede (sub jectieve) werkelijkheid toe: de gedachtenwereld. We kunnen namelijk onze gedachten in woorden en beelden vastleg gen, om ze vervolgens aan ons nageslacht door te geven. Daardoor hoeven zij niet alles weer opnieuw uit te vinden, maar kunnen ze voortborduren op onze ervaringen. Ons goed ontwikkelde denk orgaan ligt ten grondslag aan de technologische vooruitgang die we hebben doorgemaakt. Inmiddels worden we echter ook geconfronteerd met de schaduwzijde ervan: nucleaire oorlogsvoering en de milieuver vuiling. Er kleven ook nog an dere risico's aan ons sterk ontwikkelde denkorgaan. Doordat ons denken zo'n com plexe vorm kan aannemen, kunnen we er ook het slachtof fer van worden. Onze denk beelden kunnen namelijk foutief zijn, en ons (en ander mans) levensgeluk ernstig in de weg staan. Zo zijn negatie ve denkgewoonten een belang rijke oorzaak van psychische problemen als depressies, angsten en relatieproblemen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan, dat mensen met depres sieve klachten hun dagelijkse belevenissen steeds vertekend waarnemen. Op die wijze ont wikkelen ze negatieve denkwij ze, die vervolgens een belangrijke factor is bij de in standhouding van depressies. Ze zijn het slachtoffer van de negatieve gedachten, waar mee ze zichzelf "geprogram meerd" hebben. Vaak lukt het hen pas om met hun depres sieve stemmingen af te reke nen, wanneer ze deze negatieve denkgewoonte ver vangen door een realistischer denkwijze. Niet alleen psychi sche problemen komen voort uit verkeerde denkgewoonten. Ook veel maatschappelijke pro blemen zijn het resultaat van onjuiste denkbeelden. Neem bijvoorbeeld het verschijnsel rassendiscriminatie. Dit is het rechtstreekse gevolg van het idee, dat soiiiiniye rassen su perieur zouden zijn aan andere. Ook de hedendaagse milieu problemen is voor een deel het product van een vervelend mis verstand, nl. het idee dat de natuur ondergeschikt is aan onze menselijke doelen. Pas vandaag de dag dringt het be- zef door, dat wij onze doelen maar beter in harmonie kunnen brengen met de natuur. Een maatschappelijke verbetering kan pas echt gerealiseerd wor den als mensen bereid zijp om denkbeelden te veranderen. Vroeger gebruikten we daar voor het woord "mentaliteits verandering" voor, maar dat is in de loop der jaren enigszins in onbruik geraakt. Ofschoon on ze denkwijze grote invloed heeft op psychisch en maat schappelijk welzijn, wordt er toch weinig gerichte aandacht aangegeven. Ofschoon er nog al wat kursussen gegeven wor den in anders voelen en anders handelen, bestaan er nauwe lijks trainingen in een gezonde denkwijze Kennelijk gaan we er maar al te gemakkelijk van uit, dat een zuivere denkwijze vanzelf ontstaat: "de wijsheid komt met de jaren". Maar mis schien hebben we ook hier te maken met een misverstand. Daarom zullen we de komende weken in deze rubriek speciale aandacht geven aan ons denk orgaan: de hersenen. We zullen stilstaan bij de belangrijkste denkfouten die mensen ma ken, waardoor ze aan de onver mijdelijke dagelijkse problemen en beslommeringen nog een aantal extra problemen toevoe gen. Een "denk-training voor gevorderden" zou je het kun nen noemen, want de ba sisprincipes van denken zullen inmiddels wel bekend zijn. Voor meer 01180-34735 informatie: Drs. Henk C.M. Hermans Het zendertje, dat men bij zich dient te dragen en dat voorzien is van een alarmknopje, is niet veel groter dan een lucifersdoos je. De lucifers aan de rechterkant geven een goed beeld van de afmetingen. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Het overlijden van uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Ook na langere tijd kan het nog moei lijk zijn het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden. In een leeg huis thuis komen, er gens alleen naar toe gaan en al les zelf doen, het is niet gemakkelijk. Voor weduwen van 50 jaar en ouder organiseert het Algemeen Maatschappelijk Werk een rouwverwerkings- en cursusgroep. Het kan voor hen prettig zijn om in contact te komen met leef tijdsgenoten die in eenzelfde si tuatie verkeren. De groep zal uit ongeveer twaalf vrouwen "die al uit de kinders zijn" bestaan. De tien bijeenkomsten worden bege leid door Irma Burtner. Aan de or de komen onder meer: het verwerken van het verlies; het contact met vrienden en familie; het regelen van zakelijke dingen zoals belasting en pensioen; een nieuwe toekomstverwachting. De bijeenkomsten zijn vanaf eind augustus tot half november. Hal verwege zal de gehele groep een weekend te Aardenburg door brengen. Meer informatie en aan melden Bij: I. Burtner, Brouwenaarstraat 4, Vlissingen, 01184-86400. Steun bij rouwver werking is er niet alleen voor de hierboven genoemde groep. Zo bestaat er een organisatie Ouders van een Overleden Kind, een vereniging Ouders van Wiegedood-kinderen, een plat form Nabestaan na Zelfdoding, enz. Voor ouders die alleen ko men te staan is er de Fiom. En verder zijn er organisaties die hulp en begeleiding bieden aan mensen die thuis willen sterven. Voor meer informatie hierover kunt U de bovenstaande tele foonnummers bellen of op onze spreekuren komen. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. 10 uur: ds. J. Pannekoek, 19 uur: ds. B. de Haan. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. biggekerke Hervormde Gemeente. Zo. 10.15 uur: ds. Vel- lekoop. domburg Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. gapinge Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 19 uur: ds. J. v.d. Meulen. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. onbe kend. Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. G. Staal. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. nieuw eivTst. joosland Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende. oostkapelle Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Za. 19 uur: Roomskatholieke dienst, Zo. 10 uur: ds. J. Breure, 19 uur: ds. A.C. den Hollander ritthem Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende, jeugdkapel. serooskerke Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J.H.J. Hofman, 19 uur: SoW-dienst in Herv. kerk mevr. S. Ridder-van Meggelen. Her vormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. onbekend. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. D. Jobse- Spierings. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwen kerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. vrouwenpolder Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. westkapelle Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo„ onbekend. zoutelande Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. ST. LAURENS grijpskerke Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. J. Bakker, gez. dienst Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. Meijer, 19 uur: ds. Ridder, gez. diénst. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gerefor meerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. Do. 4 t/m wo. 10 juli. souburg hoogelande Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. kleverskerke Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 19 uur: dhr. P. Noordam. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. de Haan. meliskerke Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, m.m.v. Luctor et Emergo, 19 uur: ds. J. Bouwer. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Vellekoop. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, afscheidsdienst m.m.v. jeugdkoor Jubilate, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. H. Makkinga, Be jaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J.M. Schot, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: mevr. drs. D. Jobse-Spierings. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. Huisartsen veere Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez. dienst in Herv. kerk, 19 uur: ds. W.J. v.d. Meulen, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. vlissingen middelburg Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Neder/and. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. onbekend. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. onbekend. Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, Zo. onbekend. Gereformeerde Kerk fVrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 8.30, 10.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. onbekend, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. onbe kend, Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. onbekend. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. onbekend, Thomaskapel, Zo. onbekend, Oost- kerk, Oostkerkhof, Zo. onbekend, Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. onbekend. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. on bekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Sinke. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 uur: ds. R. grands, 17 uur: dhr. G. Blijdorp. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.W. Glashouwer (einddienst scholen), Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. H. Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.D. de Boer, 19 uur: ds. J.W. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. C.A. Schoorel, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, Streekziekenhuis Wal cheren, Zo. 10 uur: ds. D. Jobse-Spierings, Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. Op- hir. Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jeho va's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl, 19 uur: kpt. B.P. de Heer. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.L. Berghau- ser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg van Woelderen/aan 12, tel. 13933. Zondag tot 24.00 uur: Kant, Saba/aan 3, tel. 71017. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: C. Wattel, Amstelstraat 55, Oost- Souburg, tel. 01184-61630, Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. van Tol, p.a. Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: P.K. Noorlander, Mid delburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Va/kenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: D. Ruissen, Kanaalstraat 91, Oost-Souburg, tel. 01184-61347. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Welsinge, Jw. Thibautstraat 45, tel. 23298. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Van de Sande, Bad huisstraat 30-34, tel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middel burg, tel. 01180-13118. Spreekuren zonder af spraak: za. en zo. 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102 44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 0U84-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en da middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15