Sociale economie DATmChOOL JAnViE? f NISSAN AUTO V.D. VLIET - GOES Ringbaan bij TV toren OVERLOCKMACHINES t. aanvraag metaal- bewerkingsbedrijf traas te nieuwdorp f 498," per stuk IN BEROEP D KÖHLER NAAIMACHINE IMPORT Provinciale staten vergaderen vrijdag 12 juli, 10.00 uur, in de Sta tenzaal, Abdij 10, Middelburg. De bijeenkomst is openbaar. Wegen Cultuur PSD/WOV Jaarstukken Vliegveld Sportvorming Beleidsprogramma SPUISTRAAT OP NR. 82 SPETTERENDE AANBIEDINGEN: ARTWEGER BEAUTILINE andels "Vlissingen" uis Zorg dat je er op tijd bij bent Goes, J. Valckeplein 4 Middelburg, Kanaalweg 34 Zierikzee, K. Nobelstraat 37-39 provinciale griffie ALS OFFICIEEL NISSAN-DEALER STAAN WIJ KLAAR VOOR °°k °a 1 iUl' Staan wi' U°°r VERKOOP/GARANTIE - ONDERHOUD EN ORIGINELE ONDERDELEN Adviesverkoopprijs f 1198,- nu LOMEX WAALWIJK B.V. Woensdag 3 juli 1991 ABDIJ Voor 1991 wordt uit het sociaal-economisch ontwikkelingsfonds van de provincie een bedrag ruim 2,1 miljoen gulden besteed aan allerlei vormen van bedrijvigheid in Zeeland. Dat blijkt uit de nota Sociaal- economisch ontwikkelings fonds die vorige week besproken werd in de statencommissies voor economische zaken en voor bestuurszaken. De hoogste bedragen - 3 ton - zijn bestemd voor het bureau Jonge ren bouwen voor jongeren, voor de verplaatsing van een machi nefabriek in Sas van Gent en voor het zoetwaterproject de Reiger- bergsche Polder op Zuid-Beve land. Bij Jongeren bouwen voor jonge ren worden projecten als leer lingbouwplaatsen uitgevoerd. Het werkend leren krijgt in Zee land gestalte in projecten voor kinderopvang in Middelburg, Goes en Terneuzen. Ook het schippersinternaat in Terneuzen deelt erin mee. De Intergemeentelijke sociale dienst Schouwen-Duiveland/Sint Philipsland wil via een stichting het werkgelegenheidbeleid in de regio beter gestalte geven. Uit het sociaal-economisch ontwikke lingsfonds is daarvoor 2 ton be schikbaar gesteld. Voor uitvoe ring van het beleidsplan telemati ca is 227 duizend gulden uitge trokken. Op landbouwgebied zijn er onder meer bedragen van 25 duizend gulden elk besteed voor het sym posium Agrarisch Zeeland aan zet dat in Zierikzee is gehouden en voor een haalbaarheidsonder zoek naar de realisering van een glastuinbouwcomplex. De Bora- ge-teelt - teelt van gewassen met een geneeskundige werking - is gesteund met ruim 54 duizend gulden en voor het groentebemid- delingskantoor Grobeka is een ton uitgetrokken. Voor de nationale visserijdag in Vlissingen, die op 24 augustus wordt gehouden, is 25 duizend gulden bestemd. Zoals gemeld, gaat het alles bij el kaar om ruim 2,1 miljoen gulden. Het bedrag kan worden onder verdeeld in ruim 845 duizend gul den voor regionale ontwikkeling, 427 duizend gulden voor innova tie, technologie en telematica, bijna 530 duizend gulden voor visserij, veeteelt, land- en tuin bouw, 300 duizend gulden voor arbeidsmarkt en scholing en 75 duizend gulden voor een indivi dueel bedrijf. Gs hebben de statencommissies geschreven dat in het sociaal- economisch ontwikkelingsfonds nog een bedrag van ruim 5,2 mil joen gulden zit. In de nota doen zij ook verslag van de bestedingen iri 1990. Er werd toen ruim 3,8 miljoen gulden uit gekeerd. Daarmee kon worden bijgedragen aan een totaal in vesteringsbedrag van ruim 51,8 miljoen gulden. De zoetwaterleiding Zoommeer- Ovezande en de ontwikkeling van de Axelse Vlakte vergden de grootste bedragen: 1 miljoen gul den elk. De totstandkoming van de Euregio Scheldemond kwam op ruim 6,2 ton. In de toeristische sector waren er bedragen voor seizoensverlen ging (1,5 ton), toeristisch mede gebruik van het sluizencomplex in Terneuzen (ruim 1,8 ton) en het Badhotel Domburg (1 ton). Voor bedrijfsverzamelgebouwen in Krabbendijke en 's-Graven- polder waren er bijdragen van elk 50duizend gulden. Een verdeling over de verschil lende sectoren levert voor 1990 op: regionale ontwikkeling ruim 2,1 miljoen gulden, innovatie, technologie en telematica ruim 1,8 ton, visserij, veeteelt en land en tuinbouw, 1,22 miljoen, ar beidsmarkt en scholing 247 dui zend gulden en individuele bedrijven 75 duizend gulden. De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 9 juli, 10.00 uur, een inwoner van Axel. Onderwerp van gesprek is het be zwaar van de Axelaar tegen de beslissing van zijn gemeente bestuur op een aanvraag voor al gemene bijstand. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donderdag 11 juli twee hoorzittingen. De eerste is om 10.00 uur en heeft betrekking op het bestem mingsplan Het Goese Meer van de gemeente Goes. De heer G.J. Vermont uit Goes heeft bij de provincie bezwaar ge maakt tegen de ontsluitingswe gen van het plan. In de zitting van 10.30 uur lichten de heer L. de Winter en Meubelfa briek Arabesk uit Vlissingen hun bezwaren toe tegen het bestem mingsplan De Schelde van de ge meente Vlissingen. Beide zijn het niet eens met de be stemming van de Koningsweg tot openbare weg en met de bestem ming van grond rond de fabriek tot industriële doeleinden. Boven dien zijn er bezwaren tegen de procedure die de gemeente heeft gevolgd. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. hi DE FAAM DE VLISSINGER 13 IEUWS Staten vergadering Het dagelijks bestuur doet aan de staten verslag van de vaststelling van het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Sint Philips land. De doorgaande weg in Sint Lau rens krijgt er een snelheidsrem-- mer bij als provinciale staten besluiten daarvoor 115.000 gul den uit te trekken. De ver keersmaatregel is vooral bedoeld ter bescherming van oversteken de fietsers. Twee stukken in de weg Bres- kens-Sluis worden verbeterd. De kosten die ermee zijn gemoeid, bedragen 1,9 miljoen gulden. Een aanvullend krediet van 2,2 ton is nodig voor de reconstruc- tiewerken bij Wilhelminadorp. Het kruispunt Tivoli in Zeeuwsch- Vlaanderen wordt voorzien van verkeerslichten. Het rijk heeft de provincie gevraagd daarin bij te dragen. Na aftrek van het rijksgeld voor de wegen blijft er voor de provincie 58.000 gulden te beta len. Provinciale staten beslissen over een subsidie van 10.000 gulden voor de restauratie van de toe gangspoort tot Fort Nieuw Victo ria op Ambon. De poort is versierd met de wapenschilden van Am sterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam en van de provincie Zeeland. Ook de steden is om een restauratiebijdrage gevraagd. Een subsidie van 40.000 gulden wordt voorgesteld voor een we tenschappelijke publikatie over de watersnoodramp 1953. Vraag gesprekken met mensen die de stormvloed hebben meege maakt, worden in de publikatie verwerkt. De beslissing over de PSD-vloot staat in rechtstreeks verband met de vaste oeververbinding Westerschelde. Het voorstel is de plannen voor de WOV te ver soberen en daardoor dichter bij uitvoering te brengen. Onder deel van het voorstel is de tarie ven voor de PSD met 20 procent te verhogen vanaf het moment dat er zekerheid is over de vaste verbinding. Met de extra op brengsten moet ook de ophef fing van de PSD worden mee- bekostigd. De jaarstukken 1990 van diverse organisaties, waarbij de provincie is betrokken, worden aan de sta ten overgelegd. Uit de stukken van de nv Be- heersmaatschappij Neeltje Jans blijkt dat er een nadelig saldo is van bijna 7 ton. In de jaarstukken van de nv Pro vinciale Zeeuwse brug maat schappij kan worden gelezen dat vorig jaar ruim 6,1 miljoen gulden aan tol op de Zeelandbrug is geïnd. Als laatste worden de jaarstukken van de nv Wester schelde oeververbinding aan geboden. Mankementen aan de dubbel deksveerboot Prinses Juliana op het veer Vlissingen-Breskens ma ken het nodig dat de staten een krediet van 686.000 gulden wordt gevraagd. Uit het bedrag moeten de kosten als gevolg van verschillende schaden worden betaald. Gs vragen de staten hen te mach tigen tot het voeren van nadere onderhandelingen voor de huur van een dubbeldeks veerboot op de Westerschelde. Vroon in Bres- kens en Teso op Texel hebben de provincie beide een bod gedaan. In Arnemuiden, op en rond Het Zilveren Schor, moeten verrijzen Het vliegveld Midden-Zeeland wordt met ingang van 1995 de provinciale subsidie van 110 dui zend gulden per jaar opgezegd. Dat is het voorstel aan provinciale staten. Voor de jaren daarna kan worden bekeken of projecten voor het vliegveld bij Arnemuiden incidenteel via waarderingssubsi dies kunnen worden meegefi- nancierd. Na de verkiezingen van provincia le staten op 6 maart hebben de lijsttrekkers van de partijen die in de staten zijn vertegenwoordigd het beleidsprogramma 1991- 1995 opgesteld. Voor de verschillende beleidster reinen, zoals algemeen bestuur, verkeer en vervoer, economie, ruimtelijke ordening en welzijn zijn kerntaken geformuleerd. Bo vendien is aangegeven, dat in de beleidsperiode fors moet worden bezuinigd, onder meer 4 miljoen gulden op apparaatskosten, waaronder personeelskosten zijn begrepen. Provinciale staten wordt ge vraagd de uitgangspunten van het beleidsprogramma te aan vaarden. een nationaal centrum sportvor ming en een Zeeuws sportcen trum. Het nationaal centrum sportvorming (NCS) is bedoeld om gehandicapten en chronisch zieken kennis te laten maken met sport en sportbeoefening. In het Zeeuws sportcentrum (ZSC) zouden provinciale, nationale en internationale evenementen op sportgebied moeten worden ge houden. Ook moet er ruime zijn voor congressen en vergaderin gen. De Zeeuwse sportraad en de stichting Recreatiewerk, nu beide gehuisvest in Middelburg, zouden er onderdak moeten vinden. De staten wordt voorgesteld voor de ontwikkeling van het project in 1991 en 1992 924.000 gulden beschikbaar te stellen en voor de exploitatie in de jaren 1993 tot en met 1997 jaarlijks 400.000. Aan vankelijk werd de staten een ga rantie van 1 miljoen gulden ge vraagd als garantie op de investe ringen, maar gs hebben dat on derdeel via de bezuinigingen laten vallen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg „telefoon 01180-31402 HELAAS VOOR DE MENSEN DIE NOG STEEDS NIET WETEN DAT HANDELSHUIS VLISSINGEN, DE ZAAK VOOR WAND- EN VLOERTEGELS EN SANITAIR, SINDS 13 MAANDEN NIET MEER IN DE WALSTRAAT MAAR IN DE ZIT. HIERDOOR BENT U DIVERSE AANBIEDINGEN MISGELOPEN. DAAROM NU, VOOR IEDEREEN DIE DIT NOG NIET WEET, NOG EENMAAL EEN AANTAL DE PAREL UIT ONZE SHOWROOM BADKAMER OPSTELLING IN HET ZWART, GEHEEL KOMPLEET NU x VAN f 16.013,- VOORf 9.999,- VAKANTIEAANBIEDING VAN 29 juni 1991 t/m 31 juli 1991 OP ALLE DOUCHE/ BADAFSCHEIDINGSWANDEN EEN ECHTE KORTING VAN 15% BIJ AFNAME VAN EEN COMPLETE BADKAMERINRICHTING INCLUSIEF WAND- EN VLOERTEGELS KRIJGT U OP UW SANITAIR EEN ECHTE KORTING VAN 15% Verder hebben wij diverse partijen wandtegels vanaf f 13,50 p/m2 SPUISTRAAT 8 VLISSINGEN 01184-16973 wm Ia MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS Jacob Valckeplein 4 4461 KV Goes Tel. 01100 - 20176 INSCHRIJFFORMULIER VOOR: Dhr: Mej: Dhr en mevr: Beg. Gev. O 2e jaars 3e jaars 4e jaars* topklasse zilver goud topklasse 1-2-3 Voornaam: Adres: Woonplaats: Handtekening ouder: Op welke dag zit u nu op les: Welke dag wilt U het liefst op les: ma di Welke dag kunt U niet op les: ma di Bijzonderheden: Postcode: Tel: Geboortedatum: Dag Tijd:code pasje wo do vrijS midda9 za"9 midd®9 'U avond U avond wo do vrij° midd«9 □za-£midda9 U avond avond Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Metaalbewerkingsbedrijf Traas BV te Nieuwdorp heeft bij hen op 5 juni 1991 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het plaatsen van een tank voor opslag van vloeibare zuurstof. De inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 11 te Nieuwdorp, kadastraal bekend gemeen te Borsele, sectie A, nr. 841 en 843 en gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 688. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 4 juli 1991 tot en met 5 augustus 1991 op.de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond van 17-20 uur in de openbare biblio theek, Stengeplein 1, Heinkenszand; in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 5 augustus 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werk dagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen de aanvraag en wel tot en met 5 au gustus 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 29 juli 1991 tegen de aanvraag mondelin ge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31364, vanaf 11 juli 1991: 01180-31700). Middelburg, 3 juli 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Nieuwste model NISSAN SUNNY v.a. f 22.695,- Nissan Primera v.a. f 29.995,- Zakenauto v.h. jaar 1991 ^BTTTnrniimTnriH u Donderdag koopavond tot 21.00 uur D,v modellen uit voorraad leverbaar Lease - inruil - financiering Wij konden beslag leggen op een grote partij overlockmachines, geheel compleet en fabrieksnieuw, met lichte lakschade. Volledige garantie. Ook bijzonder geschikt voor: naaisters, naaischolen en kleermakers Geschikt voor het gelijktijdig vastnaaien, afsnijden en afwerken van stofkanten, alsmede voor overlocknaden op allerlei soorten stof zoals: kleding, gordijnen, stretchstoffen, lakens, enz. Gedempte Haven 8 - Waalwijk Import/groot- en kleinhandel ook voor particulieren. Bezorging door geheel Nederland tegen geringe meerprijs mogelijk. Inlichtingen: tel. 04160-33679. Ma. t/m vr.: 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13