VERSCHOORE ftr Onderwijs motorvoertuigentechniek werd afgestemd op bedrijfsleven Leerlingen Toorenvliedtschool maken films en documentaires Zeeuwse Dag van het Paard met schitterend weer geslaagd evenement Vijftienjarig bestaan 'Kom uit je Huis' 325gC_ COPlfÉN fOTO Bezoekerscentrum imkerij Poppendamme opent haar deuren Speelvoorzieningen in Middelburgse wijken onder de loep genomen VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 DE WELUNGE VERVULDE VOORTREKKERSROL MEDE DANKZIJ BEDRIJFSLEVEN i'ZC WEEKBLADEN Eigen plaats Bijscholing Stage $sm Proef met bussen in Middelburg en Vlissingen veerse dagen KORTGENE 5-6-7 juli 1991 E Direct één ot meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 27 In Nederland rijden bijna 6 miljoen auto's rond. Dit uitge breide wagenpark moet wor den onderhouden en dat kan alleen maar met goed ge schoold personeel. Met ande re woorden: goed geschoold personeel heeft toekomst in de autobranche. Met deze ge dachte in het achterhoofd werden vijf jaar geleden de eerste contacten gelegd tus sen de scholengemeeen- schap voor beroepsonderwijs De Wellinge in Middelburg enerzijds en de bij de BOVAG aangesloten Walcherse gara gebedrijven anderzijds. Een en ander resulteerde in de werkgroep BOVAG-VBO. Het doel was duidelijk: Het af stemmen van de opleiding tot automonteur aan deze school op de behoeften van het bedrijfsle ven. Het resultaat daarvan is in middels eveneens duidelijk want de leerlingen, die aan De Wellin ge slagen voor hun diploma mo torvoertuigentechniek en die willen gaan werken kunnen zon der uitzondering worden ge plaatst bij de Walcherse automobielbranche. De werk groep BOVAG-VBO vervulde een voortrekkersrol op het gebied van het dichten van de kloof tussen onderwijs en arbeid. In een gesprek met adjunct directeur J.T. Boon van De Wellin ge en BOVAG-vertegenwoordiger en Vlissingse garagehouder K.A. Hofman, respectievelijk voorzitter en secretaris van de werkgroep, wordt al snel duidelijk wat destijds de reden was om deze vorm van samenwerking tot stand te brengen. Dat was de wederzijdse behoefte om het on derwijs af te stemmen op de eisen van het bedrijfsleven. Boon: „In de beginjaren organiseerde de BOVAG-VBO werkgroep een open dag voor basisschoollerlin- gen en kwam de zogenaamde 'snuffelstage' tot stand. Deze stage draait reeds enekel jaren met veel succes en is nu voor het nieuwe voorbereidend beroeps onderwijs bij wet geregeld. Bo vendien hebben we veel geïnvesteerd in nieuwe controle- apparatuur en ons practicum WMss&ng©*? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De VHssinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. verlaters, door vervolg-onderwijs of via het leerlingwezen, terecht komen in tal van sectoren in deze veelomvattende branche. We noemen er maar een paar: land bouwmechanisatie, de tweewie- Ierbranche en de watersport met zijn scheepsmotoren." Dat het VBO een eigen plaats heeft binnen het voortgezet onderwijs van onze moderne samen leving bewijst wel het feit dat dit jaar twee meisjes met succes het onderwijs op de afdeling mo torvoertuigentechniek' aan De Wellinge hebben afgerond. Op de foto sleutelt één van de twee: de zestienjarige Vanessa Hoor nick. Haar commentaar: „Eigenlijk wilde ik schoonheidsspecialiste worden, maar een mannenberoep leek me toch leuker. Ik heb er dan ook geen spijt van." voor hydrauliek, pneumatiek en electronica is zeer actueel." Hofman: „We zijn als automobiel bedrijven en garagehouders erg blij met deze gang van zaken want we krijgen nu beter opgelei de leerlingen die bovendien al een beetje wegwijs zijn gemaakt in de praktijk. Plaatsing van de af gestudeerde leerlingen in onze bedrijven verloopt dan ook zon der problemen. Er is een groeien de behoefte te constateren de komende jaren aan goed opgelei de automonteurs. Sterker nog: Er is een dalende tendens te consta teren in het aantal schoolverla ters terwijl de vraag naar goed opgeleide automonteurs juist stijgt. We zijn als bedrijfsleven dan ook heel erg blij met deze modernisering, zeker ook omdat De Wellinge op Walcheren de eni ge VBO-school is die onderwijs geeft in de motorvoertuigentech niek." een uitermate verantwoorde be roepskeuze plaats waarbij de mo tivatie optimaal wordt gestimuleerd. En als school kun nen we de leerprogramma's ac tueel maken en de opleiding en leermiddelen aanpassen en af stemmen op de praktijk omdat de vakdocent door deze gang van zaken contact heeft met de hedendaagse praktijk in de gara gebedrijven." dat bij het horen van de bena ming 'motorvoertuigentechniek' iedereen onmiddellijk denkt aan een automonteur. „De praktijk bewijst echter dat veel school- Het VBO (Voorbereidend Beroeps Onderwijs) heeft een duidelijke eigen plaats verworven in het Ne derlandse onderwijsbestel. Er wordt onderwijs gegeven met een duidelijke afstemming op de behoeften van het bedrijfsleven dat bovendien enthousiast mee werkt om invulling te geven aan de leerprogramma's, de diplo ma's en de deelcertificaten. Dat hot VBO bovendien voorziet in eüTn behoefte mag worden afge leid van het feit dat op veel scho len het aantal aanmeldingen van leerlingen sterk toeneemt. Boon: „Daar er mogelijkheden tot het volgen van onderwijs op verschil lende niveaus zijn, kunnen we in een aantal gevallen zelfs meer mogelijkheden bieden dan bij voorbeeld het Middelbaar Alge meen Vormend Onderwijs (MAVO), vooral als het gaat om kinderen met een zekere techni sche interesse en aanleg. We hebben gelukkig onze eigen plaats en een eigen identiteit naast alle andere vormen van voortgezet onderwijs." Vanaf 2 juli heeft Walcheren er een slechtweervoorziening bij in de vorm van het bezoekerscen trum van de imkerij Poppendam me aan de Poppendamseweg 3 in Grijpskerke. Het centrum is te bezoeken vanaf dinsdag 2 juli. Piet de Meester van imkerij Pop pendamme heeft na enkele jaren van voorbereiding en bouwen zijn bezoekerscentrum voltooid. Veilig achter glas kan men kennis ma ken met de fascinerende wereld van de honingbij. Tevens heeft men de beschikking over een imkerij-winkel waar honing wordt verkocht die in hoofdzaak afkom stig is uit de Zuid-Bevelandse boomgaarden en uit de natuurge bieden rond het Veerse Meer. Een derde tak van de imkerij betreft de kaarsenmakerij. In eigen be drijf worden meer dan 50 ver schillende modellen kaarsen gemaakt van bijenwas. Na de eerste twee leerjaren, waarin in hoofdzaak algemeen vormend onderwijs wordt gege ven, kiezen de leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs voor een bepaalde richting in de technische sector. Eén van die richtingen is het onderwijs in de motorvoertuigentechniek. Aan het eind van het derde leerjaar gaan de leerlingen een week sta ge lopen bij een Walchers gara gebedrijf in het kader van een ruime arbeidsoriëntatie waarbij ze, volgens beide heren: "kunnen snuffelen aan het arbeidsproces. Die week voeren ze bepaalde op drachten uit in de werkplaats, ze maken kennis met de organisatie van de garage-werkzaamheden en ze proeven een beetje aan het aspect discipline: 's ochtends om acht uur beginnen en 's middags om vijf uur pas weer naar huis. Na afloop van de stage-week vindt er een evaluatie plaats waarbij de opgedane ervaringen aan de orde komen. De praktijk bewijst dat zowel de leerlingen als de ouders deze gang van za ken als heel plezierig en leerzaam ervaren." Aan het eind van het vierde leer jaar gaan de leerlingen een week lang echt aan het werk in een garage-werkplaats. En niet zelden komen die leerlingen dan in het arbeidsproces terecht op de plaats waar ze stage hebben ge lopen. Ze kennen het bedrijf een beetje, hebben er kennis gemaakt met de sfeer die er heerst en aan de andere kant weet de garage houder wat voor vlees hij in de kuip heeft. Boon en Hofman zien in die ont wikkeling alleen maar voordelen: voor de school, voor het be drijfsleven en vooral voor de be treffende leerlingen en hun ouders: „Op deze manier vindt er Het zal duidelijk zijn dat op deze manier de kloof tussen school en arbeidsmarkt steeds kleiner wordt. Maar de afstand tussen school en praktijk wordt ook op andere manieren teruggebracht. De veranderende technieken en toepassingen van materialen heeft er toe geleid dat bijscholing een noodzaak is geworden. In september wordt in De Wellinge dan ook een begin gemaakt met de bijscholing van monteurs die al meerdere jaren in het be drijfsleven werkzaam zijn. De kosten van deze bijscholing zul len worden gedragen door het bedrijfsleven en de overheid. Met name het schade-herstelbedrijf zal dan onderwerp van de lessen zijn. Opvallend, en waar niet zo gauw bij wordt stilgestaan, noemen de heren Boon en Hofman het feit In het kader van een traditionele expressieweek aan het eind van het schooljaar werden dit jaar door de leerlingen en leerkrach ten van de onderbouw van de Toorenvliedtschool in Middelburg enkele films en documentaires gemaakt. Het resultaat werd dinsdag 2 juli voor een vole zaal belangstellenden vertoond. Bij hun filmische activiteiten wer den de leerkrachten geassisteerd door twee studenten van de Pe dagogische Academie, terwijl het Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming zorgde voor de appara tuur en de theoretische on dersteuning. Twee groepen leerlingen maakten animatiefilms met behulp van klei, foto's en ob jecten, waaraan veel geduld en een grote dosis originaliteit te pas zijn gekomen. Twee andere groepen hielden zich bezig met het maken van een documentaire. Een ervan had als titel 'Een dagje Klarenbeek' en handelt over een kindertehuis van Kinderzorg. De andere docu mentaire had de jeugdcriminali teit als onderwerp met de titel 'Wat heb ik nou weer gedaan'. Aan deze laatste documentaire werd medewerking verleend door de winkelrecherche van Vroom en Dreesman, de rijkspolitie, de kinderrechter, het Huis van Be waring en de reclassering. Er kwam speciaal voor het maken van deze documentaire een ge detineerde uit Assen om zijn me dewerking te verlenen "aan het project. Leen van Duivendijk, één van de leerkrachten die zich heeft ingezet voor het slagen van het project: „Het is alleen jammer dat de gemeentepolitie van Middel burg op ons verzoek helaas geen medewerking wilde verlenen aan dit preventieve project." Aan het eind van de avond werd een speelfilm getoond. Het betrof een verfilming van het boek 'Pap, je komt toch zondag?' van Lily van de Velde over de echtschei- dingsproblematiek. Leen van Duivendijk laat er geen twijfel over bestaan als we het hebben over het nut van een der gelijke expressieweek: „Bij het realiseren van een dergelijk pro ject zijn de kinderen op een inten sieve manier bezig met taalvaardigheid, acteren, samen werken, zelfstandigheid, tech niek en creativiteit. Bovendien moesten ze zich daadwerkelijk verplaatsen in verschillende her kenbare problemen." Het kan niemand zijn ontgaan tij dens een rit door Walcheren dat in Serooskerke zaterdag 29 juni de Zeeuwse Dag van het Paard werd gehouden, het schitterende Mede dankzij weer was de "•f.J Het Zeeuwse trekpaard vervulde een hoofdrol tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard. ruime omgeving rond manege De Eendracht in het plaatsje veran derd in één grote parkeerplaats. Niet minder dan tienduizend be zoekers genoten die dag van een spektakel van formaat. Het moet de organisatie grote zorgen hebben gebaard dat bijna de gehele week voorafgaande aan het evenement de regen overvloedig uit de lucht kwam vallen. Door de verbeterde weersomstandigheden tegen het einde van de week, en de zomer se dag op zaterdag, kon evenwel het geplande programma volledig worden afgewerkt. In de ochtenduren werden de keurin gen afgewerkt, waarbij alle paar- derassen de revue passeerden. De middaguren werden gevuld met een aantal showprogram ma's, die bij het talrijke publiek zeer in de smaak vielen en zeer gevarieerd waren: van een carrousel-show in Pierrot-stijl van 24 ruiters, een levende pyramide op drie trekpaarden tot aan een twaalfspan trekpaarden aan de hand. Volgend jaar zal op de zolder van het nieuwe bezoekerscentrum een educatieve afdeling worden gehuisvest waardoor aan scho len en groepen een compleet programma over de bijenteelt zal kunnen worden aangeboden. De officiële opening van het cen trum zal plaatsvinden tijdens de elf-dorpen-tocht van de ENFB op 20 augustus. De openingstijden zijn in de maanden juli, augustus en sep tember op dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 21 uur en in oktober op dezelfde dagen van 10 tot 17 uur. 3 JULI 1991 Het Streekvervoer Zuid-West- Nederland houdt t/m zaterdag 6 juli in Middelburg en Vlissingen een aantal proeven met verschil lende soorten bussen om te be palen welke type bus het meest geschikt is om de thans in ge bruik zijnde midi-bussen te ver vangen. De laatste jaren wordt in beide plaatsen gereden met midi- bussen. Deze bussen zijn aange schaft vanwege hun wendbaar heid, waardoor ook in druk verkeer en op smalle wegen toch een behoorlijke doorstroming kan worden bereikt. Deze bussen worden volgend jaar vervangen en daarom wordt nu een vergelij kend onderzoek gedaan met de bij de ZWN rijdende DAF-bussen van het type SB220 en de Mercedes-bussen. Behalve tech nische aspecten als wendbaar heid, acceleratie en geluidsniveaus, wordt ook aan de passagiers en de chauffeurs ge vraagd wat zij van de verschillen de bussen vinden. Door de toename van het vervoer zijn de midi-bussen dikwijls te klein voor de grote aantallen pas sagiers bij de halte. Zuid-West- Nederland hoopt dat, in overleg met de betrokken gemeente besturen, besloten kan worden tot het inzetten 'van standaard bussen. De speelvoorzieningen in de Mid delburgse wijken Magistraatwijk en Reijershove zijn door de Werk groep Speelvoorzieningen Ma gistraatwijk en Reijershove onder de loep genomen en de bevindin gen van dat onderzoek, neerge legd in een rapport, worden donderdagochtend 4 juli in het wijkgebouw Zuiderbaken aange boden aan leden van het colege van b. en w. van Middelburg. De werkgroep werd opgericht in 1987 en heeft in 1989 een rap port utgebracht over de stand van zaken betreffende de speel voorzieningen in genoemde wij ken. Nu, twee jaar later, heeft de werkgroep de speelvoorzieningen opnieuw bekeken en de bewo ners van de wijken 'naar hun me ning gevraagd over het functioneren ervan. De bevindin gen, de voorgestelde veranderin gen en/of verbeteringen met betrekking tot de situatie van de speelvoorzieningen staan opge tekend in twee inventarisaties, die 4 juli aangeboden worden. Met betrekking door de voorzie ningen in de Magistraatwijk gaat het om een tweede inventarisa tie; De voorzieningen in de wijk Reijershove werden voor de eer ste maal aan een nadere be schouwing onderworpen. Namens het dagelijks bestuur van de gemeente zullen de wet houders S. Smitskamp en J.A.R.M. Douwes de beide inven tarisaties in ontvangst nemen na dat een wandeling langs vijf speelvoorzieningen is gemaakt. Sinds 1976 bestaat in Middel burg de vrouwenbeweging 'Kom uit je Huis' als onderdeel van de activiteiten van sociaal-kultureel werk de Hayman; honderden vrouwen hebben er sindsdien aan deelgenomen. Zaterdag 28 september wordt het vijftienjarig bestaan gevierd met onder ande re een grote reünie. 'Kom uit je Huis' is een open be weging voor en door vrouwen uit met name de Magistraatwijk/ Reijershove en Dauwendaele De vrouwen komen bij elkaar in klei ne groepen en houden zich bezig met allerlei onderwerpen: bijvoor beeld kantklossen, vreemde ta len, kledingbeursen, dramatische expressie of bezoeken een koffie- contactochtend met een bepaald thema. Het jubileum wordt onder andere gevierd met een reünie. Voor de ze dag is als spreekster Shehera- zade, columniste van het damesblad Libelle, uitgenodigd en zullen de groepen laten zien welke activiteiten zij ontplooien. Ook is er een tentoonstelling over de 15 jaar geschiedenis van Kom uit je Huis. In verband met het or ganiseren van de feestdag is men op zoek naar vrouwen, die ooit betrokken zijn geweest bij Kom uit je Hufs, en naar materiaal voor de tentoonstelling. Wie inlichtin gen wenst en/of adressen of ma teriaal voor de tentoonstelling heeft (of weet) kan terecht bij Marian van Egdom, tel.: 01180-26313. o.a. TROS te land, ter zee en In de lucht. En freestyle springen met tribune plaatsen. - oude ambachten - zeeuwse hoogaarzen - zeilende bedrijfsvaartuigen - koffie concerten Info VVV Noord-Beveland 01107-1595 k

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1