informatiepagina van de gemeente vlissingen Morgen "raad Opnieuw bestraten Boulevards tweerichtings verkeer vlissingen vernieuwt; Kunstuitleen op vakantie Oprichting taakgroep Westerschelde Flessegas veilig als u zich aan de regels houdt j J Laatste vergadering voor vakantie Werkbriefje inleveren I Restauratie panden en vestiging eetcafé Bellamypark redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 .^srve^_ II Q II Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken Te behandelen punten Rondvraag Sluiting Vernieuwde kunstuitleen vanaf 1992 Tot 1 december Te koop Kinder-kunstuitleen Openingstijden Voornemen wijziging postcodes Collectes Regels Even bijpraten met wethouder De Keijzer Vragen? Wijkpunt Paauwenburg Kabelbranden Woensdag 26 juni 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 27 juni, komt de gemeenteraad van Vlissingen bijeen om over diverse voorstellen van het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. In juli is er geen raads vergadering. De volgende raadsvergadering is 29 au gustus. De vergadering van de ge meenteraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een populaire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. 0. Algemeen bestuur 0.1 Krediet voor de invoering van een nieuw GBA- bevolkingssysteem 0.2 Benoeming leden in de com missie ex. art. 61 tot ondersteu ning van het sociaal-cultureel werk te Vlissingen 0.3.Straatnaamgeving Vrijburg 1. Openbare orde en veiligheid 1.1 Krediet vervanginginvesterin gen politie 2. Verkeer, vervoer en wa terstaat 2.1 Reconstructie Koudekerkse- weg (Streekziekenhuis) 2.2 Krediet voor het vervangen c.q. herstel beschoeiingen in wa tergangen De raad beslist morgenavond over het voorstel "betaald parkeren" van het college. (foto: Ruben Oreel) Hierna staat de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. 2.3 Actie "Wij gaan weer naar school" 2.4. Betaald parkeren 4. Onderwijs 4.1 Verzamelvoorstel t.b.v. mede werking ex art 74 WBO 4.2 vervallen 4.3 Begroting 1992 van het Zee land College 4.4 Plan voor school 1994-1996, t.b.v. lyceum Scholengemeen schap Scheldemond 4.5 Aanvullend krediet voor ver bouwing/aanpassing panden Verlengde Bonedijkestraat t.b.v. huisvesting DAS-Zeeland 4.6 Krediet integratièverbouwing openbare basisschool De Startbaan 5. Cultuur en recreatie 5.1 Afrekening 1990 van de Zeeuwse Muziekschool 5.2 Begroting 1992 van de Zeeuwse Muziekschool 7. Volksgezondheid 7.1 Wet geluidhinder; verklaring van geen bezwaar wegver- keerslawaai m.b.t. aanleg Spui- komtracé 7.2 Wijziging Gemeenschappe lijke Regeling Vuilstortplaats Midden-Zeeland 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1 Grondverkoop Buitenhaven 8.2 Grondverkoop Edisonweg 8.3 Grondverkoop Vrijburg 8.4. Voorbereidingsbesluit Bas- kensburg I, gedeelte Her- mesweg 8.5. Voorbereidingsbesluit Bou levard, gedeelte Boulevard Bankert 8.6 Krediet bouw- en woonrijp- maken Hofwijk 8.7 Krediet bouwrijp maken en bodemsanering terrein voormali ge menggasfabriek NS aan de Prins Hendrikweg (1e fase) 8.8 Meerjarenprogramma restauratie monumenten 1992- 1997 8.9 Krediet t.b.v. onderzoek stu dentenhuisvesting 8.10 Verwerving "economisch" eigendom terrein Zaaihoekweg 1 (voormalige scholengemeen schap Swanenburgh) 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.1 Voorjaarsnota 1991 9.2 9e en 10e begrotingswijzi ging 1991. In opdracht van de gemeente gaat het aannemersbedrijf De Voogd BV de Begonialaan, Hy- acinthenlaan, Geraniumlaan, Acacialaan en de trottoirs in die straten opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 1 juli 1991 en duren tot en met vrijdag 19 juli 1991 (aanvang bouwvakvakantie). De werkzaamheden gaan na de bouwvakvakantie verder op maandag 19 augustus 1991 en duren dan tot en met vrijdag 13 september 1991. Er wordt in gedeelten gewerkt, telkens zo dat een straat altijd van de ene of van de andere kant bereikbaar is. De werkvol- gorde is: Begonialaan - Hyacinthenlaan - Geraniumlaan - Acacialaan. Tijdens de werkzaamheden wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaar heid van de woningen. Op de gedeelten waar gewerkt wordt, zal parkeren niet altijd mogelijk zijn. De gemeente heeft de bewoners in een brief verzocht gedurende de werkzaamheden het huisvuil aan te bieden op een plek waar de huisvuilauto kan komen (bij voorbeeld op de hoek van de straat). Van 1 juli tot 31 augustus is de kunstuitleen Vlissingen geslo ten. De kunstuitleen is ge vestigd in het souterrain van de Openbare Bibliotheek aan de Lange Zelke. Als in de vakantieperiode uw bruikleenovereenkomst ver valt kunt u vandaag nog van 18.00 tot 20.00 uur het geleen de kunstwerk terugbrengen en eventueel nieuwe kunstwer ken lenen. Tot 1 december 1991 worden kunstwerken nog uitgeleend. Al le kunstwerken die nu in bruik leen zijn bij de kunstuitleen moe ten die datum terug zijn in het uitleendepot. In december wordt de geïnventariseerde collectie overgenomen door de stichting Kunstuitleen Zeeland, een nieu we uitleenorganisatie. Vanaf 1 januari 1992 kunt u te recht in een geheel vernieuwde kunstuitleen Vlissingen. Er is een nieuwe collectie met kunst werken van hoge kwaliteit en di versiteit. Na 1 januari 1992 is het expositie-oppervlak groter. U kunt eenvoudiger en sneller uw keus maken. Er komt ook docu mentatie over kunstenaars en de kunstwerken die in de collectie zijn opgenomen. Veel mensen zijn namelijk geïnteresseerd in de achtergronden van het werk (techniek, thema, stijl). De nieuwe collectie heeft als 11 1 W extra voordeel dat de kunst werken te koop zijn. Een deel van het abonnementsgeld wordt gereserveerd als spaar tegoed. Aan de hand van de keuze van het abonnement kan men de hoogte van het spaartegoed en het moment om tot een aankoop over te gaan, bepalen. Er zijn voorbereidingen om te komen tot een kunstuitleen, spe ciaal gericht op kinderen. Het uitgangspunt is kinderen zo vroeg mogelijk vertrouwd te ma ken met kunstlenen en het be lang van kunst. Kunstwerken voor kinderen (bijvoorbeeld werk van kinderboekenillustratoren), worden in een speciale hoek geëxposeerd. Voor deze uitleen geldt een laag tarief. Vanaf 1 januari zijn de ope ningstijden woensdag, don derdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Ook de tarieven zullen veran deren. Vanaf september kunt u daarover contact opnemen met de Culturele Raad Vlissin gen, telefoon: 14928. Vanaf 1 september tot 1 de cember 1991 kunt u op dins dag en woensdag terecht van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Morgen, 27 juni, is de oprich tingsvergadering van de taak groep Westerschelde in het stadhuis van Vlissingen. Op de agenda staan onder an dere een werkprogramma voor de taakgroep en een lezing van de heer Oskam van de Provin ciale Waterstaat over de Mi lieuproblematiek van de Westerschelde en de rol van de provincie. De gemeenteraad heeft in de vergadering van mei ingestemd met deelname van Vlissingen aan de taakgroep Westerschel de. Deze taakgroep gaat zich aansluiten bij de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten. De V.N.R. wil in coördinerend in tergemeentelijk verband bijdra gen tot het terugdringen van de vervuiling van de rivieren in het stroomgebied van de Rijn, Maas en Schelde. Daarnaast gaat het ook om de bestrijding van de ge volgen van die vervuiling en al les wat daarmee verband houdt. Op vrijdag 28 juni is het de laatste werkdag van de maand. Cliënten van de sectie sociale zaken moeten op die dag hun "werkbriefje" inleveren. Als u deze verklaring niet tijdig inlevert, wordt de betaling van uw uitkering automatisch beëin digd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken duren. In die tussentijd kunnen Vanaf 1 januari 1992 kunt u tussen de kunstvoorwerpen eenvoudiger en sneller uw keus maken. (foto: P Janse) De gemeente heeft voor eigen gebruik een buurt- en wijkin- deling .die aansluit bij de postcode-districten. Om hier van goed gebruik te kunnen maken wil de gemeente de postcodes in het voormalige Tuindorp West-Souburg door de PTT laten wijzigen. De gemeente wil de PTT de Deze week is het Prins Bernard- fonds volgens het collecte- rooster aan de beurt om in Vlissingen te collecteren. Van 30 juni tot 6 juli kunt u misschien iemand van het Nationale Epi- lepsiefonds aan de deur krijgen. De periode daarna, tot 24 au gustus is een vrije periode. De politie heeft door een tijde lijke verkeersmaatregel Boule vard De Ruyter en Boulevard Bankert tot de Trompstraat opengesteld in twee richtin gen, zodat het verkeer stad in- en uitwaarts via de Boulevards en de Kenau Hasselaarstraat kan rijden. Deze maatregel moet een oplossing zijn voor de tijdelij ke verkeersproblemen in en rond de binnenstad van Vlis singen. Het verkeer op het Bellamypark wordt automatisch via deze rou te geleid. Het kruispunt Spuistraat-Coosje Buskenstraat wordt op deze manier ontlast, zodat daar een betere doorstro ming is. Via de Boulevards en de Kenau Hasselaarstraat kan het verkeer de binnenstad verlaten richting President Roose- velt/Burgemeester van Woelde- renlaan. De maatregel zal zeker enkele weken blijven gelden, zo lang de'verkeerssituatie hiertoe noodzaakt. De gemeente en de politie vra gen begrip voor de ontstane verkeersstituatie: "Vlissingen vernieuwt. Sorry voor de overlast!". De heer P. Netten, eigenaar van café Frapo's, heeft bij de gemeente een plan ingediend voor restauratie en verbou wing van de monumentenpan den Bellamypark 9 - 11. Hij wil in deze panden naast Frapo's een eetcafé vestigen. Het gaat om een eetcafé voor studenten waar maaltijden te gen redelijke prijzen worden verkocht. Het is de bedoeling bij de maaltijden ook zwak- en sterk alcoholische dranken te serveren. Het wordt echter géén café. Het wordt ook niet samengevoegd met Frapo's. Burgemeester' en wethouders zien in het plan een goede mo gelijkheid tot restauratie en ge bruik van de monumentenpanden. Omdat de panden volledig zijn ingebouwd en geen enkele buitenruimte hebben zijn ze namelijk onge schikt om te restaureren tot wo ningen. Daarom willen burgemeester en wethouders meewerken aan uitvoering van het plan van de heer Netten. Om het eetcafé mogelijk te ma ken heeft de gemeente twee voornemens. Het eerste is een voornemen van de burgemeester om het nieuwe eetcafé een Drank- en horecavergunning te verstrek ken wanneer wordt voldaan aan alle inrichtingseisen zoals die worden gesteld in de Drank- en horecaverordening voor Vlis singen. Het tweede is een voornemen van burgemeester en wethou ders om de panden Bellamypark 9 -11 de bestemming "horeca- doeleinden" te geven en hier voor het bestemmingsplan te wijzigen. Dat zou kunnen met toepasssing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke orde ning, waardoor een bouwver gunning kan worden verstrekt. De omwonenden hebben een brief over deze voornemens ge kregen. Voordat over beide voornemens een definitieve beslissing wordt genomen, zijn belanghebben den in de gelegenheid om voor 1 augustus 1991 te reageren. Aan de hand van de ingeko men reacties zullen burge meester en wethouders een beslissing nemen. Van die be slissing ontvangen de indie ners van een reactie te zijner tijd bericht. Daarin zal worden aangegeven welke procedure verder gevolgd zal worden. Gaat u dit jaar met de caravan of boot op vakantie? Tien te gen een dat u dan gebruik maakt van gas om te koken en -zonodig- voor verwarming en verlichting. Gas uit een fles: dat is gemakkelijk en veilig. Dat wil zeggen: veilig als u het gebruikt op de goede manier. Jammer genoeg gebeurt dat niet in alle gevallen: vaak uit onwetendheid. Daarmee wor den risico's genomen die on aanvaardbaar zijn. Ze leveren niet alleen gevaar op voor de gebruiker, maar ook voor de andere vakantievierders. Flessegas kan veilig zijn. Wel moet u zich dan aan een aantal regels houden: 1. Gebruik op de camping of uw (zeil)jacht alleen propaan- of bu taangas (nooit autogas!) in de daarvoor bestemde flessen. Op iedere fles staat voor welke gas soort deze is bestemd. De keuze voor propaan of butaan hangt onder meer samen met de plaats waar de fles komt te staan én het seizoen. Butaan ver dampt namelijk niet meer bene den de 10 graden Celcius. 2. Vervoer de gasfles altijd recht op. In schuine of liggende stand kan het gas anders in vloeibare toestand ontsnappen. Eén liter vloeistof kan maar liefst 250 liter gas opleveren. Een vonk of vlammetje kan dan heel verve lende gevolgen hebben... 3. Sluit nooit toestellen aan in de nabijheid van open vuur of ter wijl u rookt. Indien enigszins mo gelijk flessen en wegwerptankjes niet binnen maar buiten verwisselen. Let er daarbij goed op dat de afdich- tingsvlakken van de afsluiting schoon zijn. ook geen voorschotten worden verstrekt. Als u uw inkomstenverklaring niet tijdig hebt ontvangen, moet u tijdig naar de sectie sociale za ken (Dokter Gallandatstraat 1) gaan en een vervangend exem plaar invullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering automa tisch geblokkeerd. Lever uw ver klaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen! postcodes laten wijzigen in de Voorstraat, de Tuinstraat, de Ce- resstraat, de Aldegondestraat en aan de Nieuwe Vlissingseweg nummers 31 en 33. In totaal gaat het om 18 adressen. De bewoners van deze straten hebben een brief gekregen over dit voornemen. Zij kunnen hun mening hierover geven voor 8 juli. (foto: Ruben Oreel) 4. De fles moet altijd rechtop staan, op een vaste.plaats. Daar mee voorkomt u het risico dat de verdamper niet goed werkt en er vloeibaar gas ontsnapt. De risi co's daarvan zijn al bij 2. be schreven. 5. Zet u de fles binnen neer, zorg er dan altijd voor dat er goede ventilatie is en dat de tempera tuur niet al te zeer kan oplopen. Dat geldt natuurlijk ook als de fles buiten staat, dus nooit in de "volle" zon. Flessen met een "waterinhoud" van meer dan zes liter moeten op recreatieter reinen altijd buiten staan. Ingra ven is echter verboden. 6. Op alle flessen moet een da tum ingeponst zijn. Dat is de keuringsdatum. Is die datum meer dan tien jaar verstreken dan mag de fles niet gevuld wor den. Hebt u zo'n fles staan, wis sel hem dan in, ook al zit er nog gas in. Neem als er geen datum op staat of deze onleesbaar is gemaakt, geen enkel risico. Ook dan is inwisselen het veiligst! Laat de gasfles alleen vullen bij bedrijven die de daarvoor bestemde en goedgekeurde ap paratuur hebben. Daarbij mag alleen dat gas in de fles worden gedaan waarvoor deze is bestemd. Dat laatste staat overi gens op elke fles aangegeven. Vaak kan men bij dergelijke be drijven de gasflessen ook ge woon omruilen. U kunt de namen van de bedrijven in "De Gouden Gids" vinden. Heeft u over dit onderwerp nog vragen? Neem dan gerust contact op met de brandweer (tel: 21000) of de sectie wonen en milieu in het stadhuis (tel: 87204) Als waarnemend wethouder van volkshuisvesting houd ik mij vol op bezig met de vernieuwing van Paauwenburg zuid-oost en de Witte Wijk in Oost-Souburg. Er staat in deze wijken een hoop te gebeuren. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat de wijkbe woners goed worden geïnfor meerd. Daarom wordt samen met de andere "stadsvernieu wings-partners in deze wijken, zoals de woning bouwverenigingen en de wijk- en huurderscomités, een nieuws brief uitgegeven. Het eerste nummer van de nieuwsbrief voor Paauwenburg zuid-oost is deze maand ver schenen. Het is de bedoeling na de vakantieperiode de nieuws brief maandelijks huis-aan-huis in de wijk te verspreiden. In de Witte Wijk van Oost-Souburg ver schijnt het eerste nummer van de nieuwsbrief binnenkort. Zo wor den alle bewoners goed op de hoogte gesteld van alle vernieu wingsactiviteiten in hun wijk, zo als nieuwbouw en herinrichting. Behalve een nieuwsbrief zullen ook wijkpunten in beide wijken een belangrijke rol spelen in de bewonersinformatie. In de Witte Wijk gaat wijkgebouw "De Schuur" die functie vervullen, in Paauwenburg wordt er een wo ning als wijkpunt ingericht. Bur gemeester en wethouders willen daarvoor de gemeenteraad in au gustus voorstellen één van de woningen aan te kopen van het internaat "Onze Vloot" en deze in te richten als wijkpunt. In dit wijk punt gaan de wijkbeheerder en de contactpersoon stadsvernieu wing van Basco spreekuur hou den. Bovendien wil de gemeente in september ook iemand aan stellen als wijkbemiddelaar. Hij of zij zal ook kantoor en spreekuur in het wijkpunt houden en ook al le mogelijke klachten en tips van bewoners over gemeentelijke za ken behandelen. Ook kunnen be wonersorganisaties openbare vergaderingen en bijeenkomsten in het wijkpunt beleggen en kun nen dienstverlenende en hulpver lenende instanties er spreekuur houden. De bewoners zullen daarvan op de hoogte worden gesteld via de nieuwsbrief. Een heel ander onderwerp nu. De laatste tijd is het een en ander te doen over het verbranden van o.a. kabels en autobanden op het woonwagencentrum De Wind hoek en de overlast die daardoor ontstaat. Ik heb het idee dat er daarbij enig misverstand is over het standpunt van de gemeente. Het is wel degelijk zo dat de ge meente optreedt bij branden. Er is geen sprake van het gedogen van branden in die zin dat de ge meente het branden door de vin gers zou zien of toelaten. Integendeel zelfs, de politie en de brandweer blijven regelmatig sur veilleren en treden bij branden normaal op. Om dit probleem in de toekomst het hoofd te kunnen bieden wordt wel gewerkt aan een oplossing. Er wordt een werk groep gevormd die een draai boek gaat maken voor een blijvende aanpak. In de werk groep zullen vertegenwoordigers van politie, justitie, gemeente, provincie en milieu-inspectie zit ten. De aanpak zal gericht zijn op het actief optreden bij branden maar ook op het voorgoed een eind maken aan het branden. Bo vendien wordt gewerkt aan een milieuhandhavingsplan. Daarin komt te staan hoe op De Wind hoek milieuverantwoorder kan worden gewerkt. Dit plan sluit aan bij het beleid dat wordt ont wikkeld voor het minder gecon centreerd wonen op De Windhoek. Vanzelfsprekend wor den bij al deze zaken de bewo ners en bedrijven van De Windhoek betrokken.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5