ISliilill 1MEEKS VERSLAAFDE RELATIES HUURBESCHERMING van hroassen Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Allerlei Buurt/wijk Kinderboerderij op braderie Onderwijs Maaischa Door drs. Thomas Klabbers Gevonden Politiek DAGTOCHTENPROGRAMMA JULI-AUGUSTUS LIGT VOOR U KLAAR OP ONZE KANTOREN Reisburo Middelburg Geloof PSYCHOCONSUL X Woensdag 26 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 ACM-slotmiddag - Het Activi teiten Centrum Middelburg sluit donderdag 27 juni vanaf 13.30 uur het activiteitenseizoen af met een spelmiddag in Ontmoetings centrum Dauwendaele. Het nieu we seizoen gaat op dinsdag 3 september van start met een open middag. Bingo - Vrijdag 28 juni om 20 uur wordt in het buurthuis Schel- debuurt aan de Verk. Quakke- laarstraat in Vlissingen een bingo gehouden. leder jaar opnieuw, worden wij als kinderboerderij gedu rende en vlak na de Middel burgse braderie herhaaldelijk door mensen benaderd, die ons telefonisch of mondeling de vraag stellen, of de dieren op de braderie van onze kin derboerderij zijn. Het betreft in dit geval de attraktie op Plein 1940, waar iemand met een verzameling dieren is ver tegenwoordigd. Aan al deze mensen wordt door ons uit gelegd, dat hetgeen geduren de de braderie aan dieren wordt getoond, niets met de kinderboerderij te maken heeft en dat het geheel wordt geëxploiteerd door een per soon, die beroepshalve dit soort gelegenhëden afreist met zijn dieren. De daaraan- gepaard gaande discussie over het al of niet verant woord zijn van deze manier van omgaan met dieren, is meestal onontkoombaar en kost ons dan ook bijzonder veel tijd. Toch is het mijn plicht, om op dat moment de mensen duidelijk te maken, dat de kinderboerderij hier helemaal buiten staat. Echter, hoe verbazingwekkend is het dan, om in Uw blad van woensdag 19 juni, waarin U een kleine terugblik geeft van de braderie, te moeten lezen dat de stand van de Middel burgse kinderboerderij ook aanwezig was. Op dat mo ment kan ik niet anders rea geren, dan dat ik Uw berichtgeving over dit onder werp zeer onzorgvuldig vind. Ik vraag mij dan ook af, hoe U aan deze verkeerde informa tie komt? U heeft op deze manier een behoorlijk grote groep mensen in verwarring gebracht. Bovendien krijgt op deze manier een, in de ogen van nogal wat mensen om streden attractie op de Mid delburgse braderie, veel meer aandacht dan dat deze eigen lijk misschien verdient. Wat betreft dit laatste kan een ieder voor zichzelf bepalen welke mening hij of zij er op na moet houden. Mijn zaak is, dat de vermeende relatie tussen de Kinderboerderij en deze attractie voorlopig weer de wereld uit is. Frans Gillard Beheerder Kinderboerderij Middelburg Concert - Het Middelburgs Mu ziekkorps geeft zondag 30 juni om 11.30 uur een concert in de muziektent aan het Molenwater in Middelburg. Het concert ver vangt het Abdijconcert in ver band met de werkzaamheden welke op de Abdij worden uit gevoerd. 't Beest - Zaterdag 29 juni speelt vanaf 22 uur ter afsluiting van het concert-seizoen van 't Beest in Goes de Engelse band Thee Headcoats. Excursies - De KNNV houdt in de maanden juli en augustus een aantal excursies, waarmee men de deelnemers nader kennis wil len laten maken met enkele aspecten van het kustgebied rond Walcheren. Het doel van de excursies zijn Fort Rammekens in Ritthem, Dishoek en Zoutelande. Inlichtingen 01188-2151. Jamsessie - In jongerencentrum De Piek in Vlissingen wordt vrij dag 28 juni een jamsessie gehou den om 14 en om 20 uur. Zaterdag 29 juni is er om 22 uur Beats Bizarre met de DJ's Jos hua, Tyrone en Magic. Moonlight-party - De Vrouwen groep van het COC regio Midden Zeeland, COCOV, houdt vrijdag 28 juni vanaf 21 uur een moonlight-party. Concert - In de Zionskerk in Oostkapelle geven Crescendo olv Simon Wisse en Sursum Corda olv Bea Zwadlo vrijdag 28 juni om 20 uur een concert. Op de pi- ano speelt Janke Visser-WaIrave. Orgelconcert - In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt dins dag 2 juli om 20 uur het tweede concert van de zomeravondserie onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum gegeven. Organist is Vincent de Vries. DAS-Zeeland - DAS-Zeeland geeft een uitbreiding aan haar pakket opleidingen met Q A, Planperfect, praktijkdiploma boekhouden en desk-top- publishing met het programma Pagemaker. inlichtingen 01184-66186 of 01180-35198. Opstapcursus - De Stichting Basiseducatie in Middelburg geeft tot eind december een opstapcursus voor volwassenen die een beroepsgerichte opleiding willen gaan volgen en onvoldoende voor opleiding hebben genoten. Inlich tingen 01100-31170 of 01180-16278. In Balans - De Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg houdt van 11 t/m 13 juli een zomerdriedaag- se voor vrouwen over het thema In Balans., bedoeld voor vrouwen die tijd en aandacht aan zichzelf willen besteden en die inspiratie en energie op willen doen. Inlich tingen 01177-1259. Rouwverwerking - Het Alge meen Maatschappelijk Werk start op 29 augustus met een nieuwe groep: rouwverwerking voor we duwen van 50 jaar en ouder. Er worden 10 bijeenkomsten gehou den op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in de Breestraat in Middelburg. Inlich tingen 01184-86400. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Als U in een huurhuis woont, kunt U er niet zomaar uitgezet worden. De wet biedt U huurbe- scherming! Stel dat uw huisbaas de huur opzegt en U gaat niet ak koord. Dan eindigt de huurover eenkomst alleen als de kanton rechter dit bepaalt. Er is sprake van een huurovereenkomst als er mondeling of schriftelijk af gesproken wordt dat de een, te gen betaling, het huis van de ander mag bewonen. Het be staan van een huurovereenkomst kan bijvoorbeeld blijken uit een huurcontract of uit regelmatig betaalde huur. Als de verhuurder het huis ver koopt, wordt daardoor de huur overeenkomst NIET verbroken. Behalve wanneer dit bij de ver huur is afgesproken. De nieuwe huiseigenaar mag het huis pas na 3 jaar voor eigen gebruik opeisen. De opzegging van de huurover eenkomst door de verhuurder moet aan verschillende voor waarden voldoen. Zo moet het een aangetekende brief zijn. En verder moeten er de redenen van opzegging in staan. Ook moet de verhuurder de wettelijke termijn in acht nemen (een maand voor elk jaar dat de huurder er ge woond heeft, minimaal 3, maxi maal 6 maanden). De kantonrechter geeft alleen toestemming voor het beëindi gen van de huurovereenkomst: - bij wanprestatie (b.v. huur niet betalen) of wangedrag (b.v. over last) van de huurder; - in geval van een geldig tijdelijk contract; - als de huurder een redelijke wij ziging van het huurcontract weigert; - onder bepaalde voorwaarden als de verhuurder het huis zelf nodig heeft; - of in verband met het bestem mingsplan. Diploma's - In de Chr. scholen gemeenschap voor beroepson derwijs Ter Welle in Goes worden donderdag 4 juli om 15 uur aan de eerste lichting CIOS- studenten de diploma's uit gereikt. Wandelen - De wandelsport vereniging De Vrolijke Tippelaars in Vlissingen houdt zaterdag 6 ju li haar eerste Duin- en Strand- tocht. Er kan tussen 10 en 13 uur worden gestart bij de Kanovijver aan de Burg. van Woelderenlaan. Wielerronde - Het wielercomité 's Heer Arendskerke houdt zater dag 29 juni haar jaarlijkse wieler wedstrijd voor trimmers. Het parcours, met een lengte van 1.650 meter, loopt over de Oude Rijksweg (met start en finish), de Arendstraat en de Panhoeveweg. Sponsor-coopertest - Maan dag 1 juli houdt atletiekvereni ging Atletica op de kunstofbaan Baskensburg in Vlissingen een sponsor-coopertest. Sponsors kunnen er terecht vanaf 17.15 uur en de eerste serie gaat om 19 uur van start. Wandelen - Zaterdag 29 juni houdt de wsv 't Zand uit Middel burg de 4e Mars rond het Veerse Meer over 60 km. DE start is om 9 uur vanuit 't Praetuus in Veere. Inlichtingen 01180-28602. Volleybal - Op het grasveld aan de Gouwestraat in Oost-Souburg wordt vrijdag 28 juni vanaf 19 uur het 12e Stratenvolleybaltoer- nooi gehouden waaraan door 12 straatteams uit Oost-Souburg wordt meegedaan. Tentoonstelling - In de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg wordt van 1 juli t/m 31 augustus een tentoonstelling gehouden over het werk van architect Arend Rothuizen. Expositie - In de Amrobank aan de Markt in Middelburg wordt van 2 juli t/m 31 augustus een tentoonstelling van schilderijen over Walcheren gehouden door Joh. den Herder uit Serooskerke. Exlibris - In de expositie-ruimte van de Zeeuwse Bibliotheek is t/m 13 juli de tentoonstelling Boekmerken over exlibris te zien. De expositie laat enige honder den voorbeelden van dergelijke boekmerken uit deze tijd zien. Parkieten - De Parkieten Speci aal Club Midden-Zeeland houdt zaterdag 29 juni om 11 uur een zogenaamde Baby-show in het buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn de volgen de gevonden voorwerpen aangegeven: fototoestel, 2 bril len, vulpotlood, damescolbert, portemonnee met inhoud, arm bandje met bedeltjes, dubbele ketting met hangertje en steen tjes, ring met 3 sleutels, da mestasje met inhoud. Open dag - De volkstuinvereni ging Kweeklust houdt zaterdag 29 juni aan de Oosterse Lageweg in Middelburg een open dag. Het evenement vindt plaats van 10 tot 15 uur. Vrijdag 21 juni om 19.30 zal de opbrengst van een sponsorloop en een Recrea-Markt door een delegatie van kinderen van de o.b.s. Pieter Louwerse in de ma nege De Brug te Vlissingen aan vertegenwoordigers van de Stichting Ponyrijden Gehandicap- ten Zeeland worden overhandigd. Bezoek - Donderdag 27 juni zal om 15 uur een groep Amerikaan se studenten van de Hofstra Uni versity op het stadhuis worden ontvangen door wethouder S. Smitskamp. Zij geeft dan een uit eenzetting over de Middelburgse politiek. Kinderkoor - Het Russisch kin derkoor van Radio Moskou wordt vrijdag 28 juni om 15.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis van Middelburg ontvangen door burgemeester C.G.J. Rutten. Londense Kaai 19 Goes Voorstad 18 Vlissingen Paul Krugerstraat 21 Raadsvergadering - De ge meenteraad van Westkapelle komt donderdag 27 juni om 20 uur bijeen voor een openbare raadsvergadering. Aan de orde komt onder andere de standpunt bepaling inzake de Beleidsnota Recreatie en Toerisme. Cursus - De Stichting Zeeuwse Leerhuizen geeft de komende winter een cursus over het Chas- sidisme (16/9, 21/10, 18/11, 6/1 en 3/2). Inlichtingen 01196-12319. Studiebijeenkomst - De provin ciale werkgroep Kerk en Israël Zeeland houdt 21 november in de Oosterkerk in Goes om 19.30 uur een studiebijeenkomst. Rabbijn L. van de Kamp spreekt over De Uniciteit van de Schepper. Het woord "verslaving" bren gen we meestal in verband met het gebruik van drugs zo als alcohol, pillen, heroïne, enz. Toch kunnen ook andere zaken het karakter van een verslaving krijgen. Zo bespraken we de vorige keer in deze rubriek de kansspelverslaving. Ook men selijke relaties kunnen het ka rakter van een verslaving hebben. We spreken dan van "verslaafde relaties". Ze wor den evenals een drugsversla- J Drs. Henk C.M. Hermans ving voortgezet als ze de eigen gezondheid in de weg staan. In veel gevallen leiden ze tot emo tionele klachten als depressie en hopeloosheid. Besluit een der partners om de relatie te stoppen, dan volgt er gewoon lijk een "terugval". Na korte tijd vindt er een hereniging plaats, en is alles weer als van ouds. Overigens gaat zo'n ver slaafde relatie vaak samen met een alcohol- of drugsverslaving bij een der partners. In dat ge val is er sprake van een dubbe le verslaving: aan het middel en aan elkaar. Hoe kunt u vaststellen of ook u lijdt onder een verslaafde rela tie. Daarvoor kunt u gebruik maken van de volgende checklist: CHECKLIST VOOR VER SLAAFDE RELATIES 1. Staat u keer op keer mis bruik door uw partner toe? 2. Voelt u vaak woede en wrok ten opzichte van uw partner? 3. Heeft u vaak het idee, dat het beter is om de relatie te beëindigen? 4. Heeft u de overtuiging, dat de relatie nadelig werkt op uw kinderen? 5. Wordt u door uw partner ge regeld persoonlijk bekritiseerd en zelfs vernederd? 6. Maakt uw partner misbruik van u? 7. Als u besluit om te vertrek ken, laat u zich dan door allerlei beloftes van dit voornemen weerhouden? 8. Houdt u de relatie instand, ook als uw partner de beloften niet nakomt? 9. Laat u zich door uw partner sexueel misbruiken? 10. Als anderen mensen vra gen waarom u de relatie aan houdt, antwoordt u dan met "Omdat ik van hem/haar houdt". Als u deze vragen positief beantwoordt, dan zijn de vol gende inzichten misschien van belang: Zelden is het zo, dat u fysiek gedwongen wordt om een re latie aan te houden. U kunt weg, als u wilt. Misbruik binnen een relatie kan slechts voortduren, wan neer er (a) iemand is die mis bruikt, en (b) de ander zich laat misbruiken. Als mensen u voortdurend misbruiken - en steeds maar beterschap beloven - zullen ze daarin niet snel veranderen. Deze treedt pas op, na een in tensieve psychotherapie. Als u misbruik door uw part ner toestaat, is dit gewoonlijk geen teken van liefde. Liefde is gebaseerd op wederzijds respect. Mensen houden zo'n onge zonde relatie vaak in stand, omdat ze (a) angstig zijn voor een scheiding; of (b) zich schuldig voelen als ze vertrek ken, of (c) ze weigeren om de (materiële) gevolgen van de scheiding te aanvaarden. Als u een ongezonde relatie "voor de kinderen" aanhoudt, maakt u hen vaak tot toe schouwers of slachtoffers van mishandeling of misbruik. Kinderen die thuis met ge weld en misbruik geconfron teerd worden, nemen dit gedrag vaak zelf over. Wat kunt u dóen als u gebukt gaat onder een "verslaafde re latie"? Misschien dat u wat heeft aan de volgende sug gesties: Overtuig uzelf ervan, dat de problemen van uw partner niet uw problemen zijn. Uw pro bleem bestaat eruit, hoe u met zo'n partner om kunt gaan. Erken, dat u weinig invloed heeft op het gedrag van uw partner. U heeft wel mogelijk heden om de relatie te beïn vloeden. Stap voor enkele dagen uit de situatie. Zoek een rustige omgeving op, en denk na over de volgende vraag: Doe ik er goed aan, om deze relatie aan te houden, of kan ik haar beter beëindigen? Schrijf uw ge dachten op papier. Besluit u om te blijven, maak dan een lijst van (a) wat u wilt doen om de relatie te verbete ren; (b) welk aandeel u van uw partner verwacht; (c) wat uw plan is om te doen als uw part ner niet wil meewerken. Geef een copie van deze lijst aan uw partner, en stel voor om erover te praten. Besluit u om te vertrekken, laat uw partner dan weten waarom u vertrekt. Geef te vens aan onder welke omstan digheden u bereid bent om terug te keren. Keer niet terug, tenzij u een duidelijke aanwijzing heeft dat aan uw voorwaarden wordt voldaan. Ga niet enkel af op beloftes. Vindt u dat uw partner hulp nodig heeft voor psychische problemen (bijvoorbeeld een al coholverslaving), keer dan niet terug direct nadat uw partner een psychotherapeut gecon sulteerd heeft. Wacht eerst veranderingen in zijn/haar ge drag af. Voor meer informatie: 01180-34735 Drs. Henk C.M. Hermans Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Vr. 20 uur: zomeravond zang, zo. 10 uur: dhr. W.H. Feenstra, 19 uur: ds. A.E. de Bruijn. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. M. Gou- driaan, 15 uur: ds. D. Oskam. Volle Evangelie gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. Kleij. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GA PING E Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 19 uur: ds. J. Staat, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: dhr. J.C. Mesu. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. H. Si- mons, 19 uur: dhr. J. Mesu. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. ,9.30 uur: mevr. J.W. Allewijn. KOUDEKERK^ Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. D. Dondorp, 19 uur: ds. B. de Haan. Ned. Her vormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 19 uur: ds. J. Bouwer. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: de heer Kleij. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 16.30 uur: ds. J. Ooster broek. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: mevr. Re- zelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: ds. L.J.G. IJkel, Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. J.H. Meijer, 14.30 uur: ds. P. Paulus, Hoeksteen, Roozenburg- laan 22, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: dhr. L.P. Westhoff. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: prof. v.d. Linde, Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Ontmoetings- kerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. L. de Liefde, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. (Thomaskapel) 11 uur: ds. J. Haeck, (Ontmoetingskerk) 18.30 uur: ds. J. Haeck. Kerk genootschap der Zevende-dags Adventisten. Lan ge Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. H.G. ter Mate. Leger des Hei Is. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. Van der Veer. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. B.J. Eikelboom. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: voorganger onbekend. NIEUW EN ST. JOOSLAND ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. Q. vó. Vrie. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis),, za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Fi/adelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Oostende. 10.30 uur: ds. H. van VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. de Boer. OOSTKAPELLE WESTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 19 uur: ds. W. van der Kooij. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10.00 uur: ds. A.C. den Hollander,H.D. Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. onbekend. ZOUTELANDE RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: dhr. G.D. de Haan, 19 uur: ds. mevr. H.J. Buijs. Hervormde Gemeente. Noord weg 3. Zo. onbekend. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer, dienst van schrift en tafel. Gereformeerde Kerk. Noord weg 372. Zo. 10 en 19 uur: kand. S. Ridder. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 6-8, Oranjepleinkerk, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, De Ark Kinderkerk geen dienst, Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: kpt. C.D. Bijl, Streek ziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. Q. v.d. Vrie. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: voorganger onbekend, 19 uur: ds. J. Staat. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt/. De Lannoystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. O.J. Douma. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer, Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. H. Mak- kinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoenmaker, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, 19 uur: dhr. J. Sin- ke, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. Q. de Vrie, Ter Reede, Zo. 19 uur: dhr. A. Jor- ritsma. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jeho va's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. H.G. ter Mate, 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl, 19 uur: kpt. C. Bijl-Mueller. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor- Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn, jeugd-/gezinsdienst. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 27 juni t/m wo. 3 juli. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.L.F. Wortel- boer, Kromme Weele 7, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810, Zondag: J.C. Pon ten, Oude Rijksweg 6, Nieuw/and, tel. 01182-1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ubels, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Melis- kerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.M.D. Rombouts, Langevie- le 47, Middelburg, tel. 01180-12882. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Humme- len. Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: onbekend. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. Th. J. Driehuis-van Haselen, Vlis singen, tel. 01184-66548. Spreekuren zonder af spraak: za. en zo. 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184 10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar. tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15