Telematica Scheldehavens Ideeën over Zeelandboulevard Algemene vergadering 28 juni Gidsencursus waterschap Walcheren Vakantie Tjechische kinderen in Zeeland Adverteren in de Gouden Gids wérkt. Voorlichting zandsuppleties De Zeelandboulevard is meer dan een doorgaande weg over de koppen van de Zeeuwse eilanden, in het zuiden eindigend in Het Zwin of zelfs aansluitend op de Belgische kuststrook. Noord-zuid (OM M ISSI i:s Reacties Luaeterproat Overzicht herstel stormschade 1975-1990 Plaatsing grotere stankfilter Grijpskerke Woensdag 26 juni 1991 ABDI J •OA/<1 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Bedrijven die zich in de havengebieden willen vestigen of hun goe deren en diensten via de havens aanbieden, zullen steeds meer be hoefte krijgen aan telematica: het langs elektronische weg over brengen van berichten. Voor de Scheldehavens wordt nagegaan hoe de telematica ge stalte kan krijgen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de ha- venschapsgebieden Vlissingen- Oost en Terneuzen, maar ook aan de haven van Gent. Onderzoek heeft inmiddels uit gewezen dat bij de bedrijven in Vlissingen-Oost en Terneuzen belangstelling bestaat voor tele matica en de toepassingen daar van. Een in het leven te roepen stich ting moet nagaan hoe de berich tenstromen van transporteurs, stuwadoors, verzekeraars, dou ane, rederijen en wie of wat zich verder in de branche beweegt, zo doelgericht mogelijk kunnen verlopen. De stichting krijgt de naam ScheldtPorts Information Net work (SPIN). Zij zou kunnen wor den gevormd door deelnemende bedrijven, de havenschapsbestu- ren, de PTT, de provincie, de ha ven van Gent, het rijk en Delta Nutsbedrijven. Verwacht wordt namelijk dat een gezamenlijke aanpak meer vruchten zal afwer pen dan wanneer bedrijven zich afzonderlijk gaan oriënteren. Door het eigen karakter van de havens langs de (Wester)schelde zullen eigen berichten en dien sten moeten worden ontwik keld. Van de ervaringen met telematica die al in andere ha vens zijn opgedaan, zal overi gens ook gebruik worden gemaakt. Elementen uit diverse bestaande netwerken kunnen, eventueel met aanpassingen naar de praktijk in de Scheldeha vens, worden benut. Bij de presentatie van de plan nen, die zijn voorbereid door de stuurgroep telematica, zei gede puteerde D.J.P. Bruinooge van economische zaken, dat de ha- venschapsgebieden met ge bruikmaking van telematica con- currerender kunnen zijn ten op zichte van andere havens, zeker als die zulke faciliteiten nog niet kunnen bieden. De provinciale VVV wil een gid sencursus organiseren voor Noord- en Midden-Zeeland. Voor de realisering ervan wordt de provincie een subsidie ge vraagd. Het voorstel is ten hoogste 14.300 gulden be schikbaar te stellen. De cursus krijgt een brede opzet. Deelnemers krijgen inzicht en achtergrondinformatie over het landschap, de geschiedenis, de natuur en algemene kunstge schiedenis en kunststijlen in de regio. De musea, de economi sche betekenis, cultuur, folkore, gebruiken, de Deltawerken en culinaire wetenswaardigheden uit Noord- en Midden-Zeeland komen eveneens aan bod. De theorie wordt verlevendigd met excursies door het gebied. De gidsen die de cursus volgen, zullen vooral hun werk gaan doen in het voor- en naseizoen. In Zeeuwsch-Vlaanderen, waar een soortgelijke cursus al is ge geven en de tweede wordt voor bereid, hebben de afgestudeer den al menig geïnteresseerde begeleid op dagtochten en ex cursies en tijdens rondleidingen langs monumenten. In het subsidieverzoek schrijft de provinciale VVV dat de cur sus van belang kan zijn voor herintredende vrouwen op de arbeidsmarkt, mensen met een deeltijdbaan en actieve en vitale mensen in de VUT. Hoewel van de cursisten een fi nanciële bijdrage wordt ge vraagd resteert er een tekort. De gemeenten in het gebied wordt gezamelijk 5.700 gulden ge vraagd. De provincie zou 14.300 moeten bijdragen. Gedeputeerde staten willen het geld beschikbaar stellen uit het toeristisch-recreatief ontwikke lingsfonds. De statencommissie voor economische zaken heeft zich maandag over het besluit uitgesproken. In de statencom missie voor bestuurszaken komt het vrijdag aan bod. Informatie over telematica wordt verstrekt in een nieuws brief die de provincie uitgeeft. Nadere inlichtingen daarover zijn verkrijgbaar bij secretaris mr. P.J. Filius van de stuurgroep telematica Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31657. MÊ IEUWS Dat blijkt uit het werkdocument Zeelandboulevard, parelsnoer van kwaliteit, dat de provincie heeft gepresenteerd. Voor, achter en langs de door gaande verbinding speelt zich van alles af, bijvoorbeeld in na tuurgebieden of op recreatieter reinen, in dorpen en steden, aan het strand, langs de dammen en dijken en op en onder water. Wordt de route van noord naar zuid gevolgd, dan komen de sa menstellers van het werkdocu ment met verscheidene ideeën. De Brouwersdam is watersport boulevard met aan de damaan- zet ter hoogte van Scharendijke een verblijfsrecreatief centrum. De huidige voorzieningen kun nen worden verbeterd, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de recreanten die de dam als uitgangspunt nemen. Het landschap zou kunnen, wor den versierd met bossen en bos schages. Centra voor duiksport, kanovaart en catamarans, een verhuurvloot, een jachthaven met horeca- en elk-weer-voorzie- ningen moeten het watersport karakter versterken. Op de Kop van Schouwen ligt het primaat bij de natuur, zij het dat de recreatieve elementen in kwaliteit kunnen worden verbe terd. Ook kunnen zij beter in het landschap worden ingepast. Uit breiding van verblijfsaccommo- datie moet worden verwezen naar de damaanzet Brouwers- dam. Het voormalige werkeiland Neel- tje Jans in de Oosterschelde wordt een "aqua-observation- Brouwersdam boulevard", waar inzicht wordt verschaft in de waterstaatkundi ge werken in de Delta en in de natuurlijke en kunstmatige ont wikkeling van het landschap. Het World Fish Center en andere attracties moeten het geheel versterken. Ook zou er ruimte moeten worden geboden aan centra voor zeehonden en na- tuureducatie. Vanaf Neeltje Jans zouden bootexcursies naar het natuurmonument de Ooster schelde en naar de Voordelta kunnen worden ondernomen. De Veersegatdam is de surf- en strandboulevard. Bij de herinrich ting van de dam -gesproken wordt over 1993 - moeten deze elementen worden versterkt met horecavoorzieningen, terassen, aanlegsteigers voor de kleine watersport en surfvoorzienin- gen. De kwaliteit van het Veerse- Meerwater moet worden verbe terd. Flanerend over de kruin van de dam kan het geheel worden overzien. Bij Breezand en de Banjaard kan de verblijfsrecreatie worden uit gebreid, zowel voor waterspor ters als strandbezoekers. Aanbe volen wordt een betere aanslui ting te maken tussen Breezand en de dam. De verkeersopstop pingen in Vrouwenpolder kun nen daarmee worden voorko men. Achter de duinen van Walcheren moet een bosrand de scheiding gaan vormen tussen de natuurlij ke waarden en de gebieden voor verblijfsrecreatie en landbouw. De plaatsen langs de kust kun- De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 28 juni, 10.00 uur, in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De versoberingsplannen voor de vaste oeververbinding Wester- schelde en de exploitatie van de veerdiensten tot 2000 staan op de agenda, evenals de jaarstuk ken van de WOV, de Zeeland- brug en Neeltje Jans over 1990. Het nationaal centrum sportvor- ming/Zeeuws sportcentrum en subsidies voor het vliegveld Mid den-Zeeland, de restauratie van fort Nieuw Victoria op Ambon en voor een wetenschappelijke publikatie over de watersnood ramp 1953 komen ter tafel. De bijdragen uit het milieufonds 1991 en de verdeling van geld voor stads- en dorpsvernieu wing, voorstellen in de ouderen zorg en budgetfinanciering voor de stichting Het Zeeuwse Land schap staan eveneens op de agenda. Vrijdag 5 juli, 10.00 uur, is er een gezamenlijke vergadering van de statencommissies voor water staat en verkeer en voor be stuurszaken. Gedeputeeerde staten doen in die vergadering verslag van hun gesprek met de minister van ver keer en waterstaat (2 juli) over de vaste oeververbinding Wes- terschelde en de veerdiensten over de Westerschelde. De bijeenkomst is in het staten zaalcomplex, Abdij 10, Middel burg. Beide vergaderingen zijn open baar. Zij beginnen met spreek recht voor het publiek. Agenda en stukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, Middelburg. WM nen elk hun eigen karakter uit bouwen en versterken, waarbij in Domburg wordt gedacht aan gezondheidstoerisme en in Westkapelle aan vogelaars en vissers. Het voet- en (brom)fiets- veer dat de huidige verbinding Vlissingen-Breskens moet ver vangen als de vaste oeververbin ding Westerschelde (WOV) er is, zou aan de noordkant voor de boulevard in Vlissingen kunnen uitkomen. In Zeeuwsch-Vlaanderen wordt de boulevard van Breskens geka rakteriseerd door visserij en zee vaart. Er zou wat meer samen hang tussen de recreatieve ele menten langs de kust kunnen ontstaan als enkele bedrijven tussen de veer- en de jachthaven worden verplaatst. Als de veer haven niet meer nodig is (door de WOV) kan de recreatie nog verder worden versterkt. De slufters en kreekresten vor men verderop met de smalle dui nen het natuurgebied. Rond de recreatiegebieden moet bos worden aangeplant. De boule vard van Cadzand-Bad zou een betere verbinding met België kunnen krijgen over land en over water. De ideeën over de Noordzee- boulevard liggen nog niet vast. Suggesties en alternatieven zijn welkom, aldus de samenstellers van het werkdocument. Reac ties kunnen worden gericht aan Provincie Zeeland, de heer J. Vaessen, postbus 153, 4330 AD Middelburg, 01180-31255. In het najaar worden speciale bijeenkomsten belegd om de ideeën nader te bespreken. Een samenvatting van de ge dachten over de Noordzeebou- levard is beschikbaar in Zetten - het tweede voortgangsbericht over de ontwikkelingsplannen voor de provincie, zoals die zijn verwoord in Zeeland aan zet. Zetten is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400, en bij de dienstkringkantoren van provinciale waterstaat: Zie- rikzee. Havenpark 8; Goes, Kloetingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1; Axel, Zuid- singel 4. Hl JOjS&rt, Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Vrijdag 28 juni komt de Algeme ne Vergadering van het water schap Walcheren in het polderhuis aan de Groenmarkt 10 te Middelburg weer bijeen. Op de agenda staat een groot aantal onderwerpen. Gesproken wordt onder meer over: het voorstel van het dagelijks bestuur van het waterschap om de rekening van 1990 vast te stellen. De ontwerp-jaarrekening sluit met een negatief exploitatie saldo van ongeveer f 732.000,- bij het traditioneel beheer en een positief resultaat van ongeveer f 500.000,- bij het kwaliteitsbe heer. Het eerstgenoemde tekort is vrijwel volledig toe te schrijven aan schade welke is ontstaan door de stormen in het begin van het jaar 1990. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de herstel- 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 4.000,- 86.000,- 311.000,- 40.000,- 59.000,- 69.000,- 96.000,- 106.000,- 269.000,- 180.000,- 198.000,- 157.000,- 145.000,- 103.000,- 25.000, 859.000,- Gemiddeld is per jaar f 169.000, uitgegeven. kosten in 1990 f 859.000,- heb ben bijgedragen. het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de ontwerp-Geschotsverordening Walcheren 1991 en het daarbij behorende ontwerp-besluit lager geschot gebouwde en onge bouwde eigendommen en de ge lijktijdige intrekking van de geschotsverordening Walcheren 1990 voor het jaar 1991. Vaststelling van de nieuwe veror dening en het daarbij behorende besluit is een juridisch- technische wijziging en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen voor belastingplichtigen. het voorstel van het dagelijks bestuur tot aankoop van een ge deelte Veerse Meerdijk. De aan te kopen dijk maakt deel uit van de dijkring Walcheren. Door aan koop zal het waterschap nog be ter in staat zijn beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan die dijk te verrichten. een mededeling van het dage lijks bestuur dat is gestart met het vervangen van de defekte persleidingen van het gemaal Zuidwatering te Ritthem. Dit ge maal bemaalt globaal het gedeel te van Walcheren ten zuidoosten van het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn van Middelburg naar Goes. Tevens wordt het ge zuiverde water van de rioolwater zuiveringsinstallatie te .Ritthem door het gemaal Zuidwatering uitgemalen. Parallel aan het ge maal staat een wachtsluis, waar door het water via deze sluis en de spuikom op de Westerschelde kan worden geloosd. De defecte leidingen van het ge maal dateren uit 1936 en zijn door zetting van de grond ge scheurd. Ter waarborging van een goede afwatering is spoedi ge vervanging ervan noodza kelijk. De vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. Het vervangen persleiding. - Omslagfoto van de folder. Onlangs zijn verschenen de fol der en video-band "Zandsupple- tie - natuurlijke kustverdediging" en de folder over het in uitvoering zijnde kustverdedigingswerk tus sen Westkapelle en Zoutelande getiteld "Zand beschermt duinen". In Nederland wordt waar dit mo gelijk is zoveel mogelijk gekozen voor een "zachte kustverdedi ging", dat wil zeggen een duin- kust in plaats van een glooiingsconstructie van beton, steen of asfalt. Over het hoe en waarom van aanvullen met zand van onze zandige kust geven de folders en de video-band uitleg. De Tweede Kamer heeft gekozen voor dynamisch handhaven van de kustlijn. Uitgangspunt daarbij is dat de plaats waar de kustlijn begin 1990 lag de uiterste grens is. Voor Walcheren houdt dit in dat kustgedeeltes die jaarlijks achter uitgaan periodiek zullen worden versterkt. In grote lijnen komt het Op 28 juni zal bij rioolpersgemaal Grijpskerke een grotere stankfil ter worden geplaatst. De capaci teit van de vorig jaar geplaatste filter bleek te gering. Het waterschap vertrouwt erop dat door de plaatsing van de gro tere filter de stankproblemen in Grijpskerke nog deze zomer tot het verleden zullen behoren. er op neer dat de kuststrook tus sen de Veerse Dam en Vlissingen daartoe wordt onderverdeeld in vakken, die voor zandsuppletie in aanmerking komen. Volgens een voorlopig programma zijn voor het volgend jaar de kustvakken Hamster tot en met het Golfveld te Domburg alsmede het kustvak Vijgeter en Valkenisse in de plan ning opgenomen. De periodieke suppleties worden, mede op aan geven van het waterschap Wal cheren, uitgevoerd en betaald door het Rijk. De folders zijn op verzoek koste loos verkrijgbaar bij het water schap (tel. 01180-15751 tst. 38). 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 Rommelmarkt - Zaterdag 29 ju ni houdt de Dorpsvereniging Kou- dekerke een rommelmarkt op het Dorpsplein van 9 tot 15 uur. Recrea-Markt - De o.b.s. Pieter Louwerse in Oost-Souburg houdt donderdag 20 juni van 18.30 tot 20 uur ter afsluiting van een schoolproject over recreatie een tentoonstelling en een Recrea- Markt van tweedehands spullen die met recreatie te maken hebben. Fancy-fair - Het Middelburgs Muziekkorps houdt zaterdag 29 juni vanaf 9 uur een rommel- markt/fancy-fair op de Vismarkt in Middelburg. Fancy-Fair - Zaterdag 29 juni van 10 tot 14 uur houdt de Chr. School Basiskwartier in verband met haar 15-jarig bestaan een fancy-fair in en rond het school gebouw aan de Gen. Hakewill Smithlaan in Middelburg. In het kader van 15-jarig bestaan van de regio Zeeland van de Stichting Europa- Kinderhulp en het 30-jarig bestaan van de landelijke stichting komen 34 kinderen uit het Tsjechische Svetla nad Sazavou op 23 augustus voor een ^vakantie naar Zeeland. Zij zullen worden ondergebracht in het Buitencentrum Veere. De organisatie van deze va kantie gebeurt in nauwe sa menwerking met de RKBS Gaudeamus uit Middelburg. Deze school viert haar 20-jarig bestaan. De Tjechi- sche kinderen worden op me dische gronden uitgezonden; de meesten van hen lijden aan aandoeningen van de lucht wegen. De groep zal worden begeleid door een kinderarts. twee verpleegsters en een on derwijzeres die vooral als tolk zal fungeren. Een vijftal stu denten uit Zeeland zal samen met hen gedurende twaalf da gen met de kinderen optrek ken. Een groot aantal parti culieren, bedrijven en instellin gen hebben geheel belange loos hun medewerking toe gezegd om de vakantie van deze kinderen tot een groot succes te maken. Aanmelding van elke vorm van medewer king kan gebeuren bij Han van Poppel of Marianne Jacobs via het telefoonnummer 01180-15024. GOED GEZIEN Wie adverteert wil gezien worden. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de Gouden Gids? Nederlands meest complete en handige informatie bron wordt elke dag zo'n 739.000 keer geraadpleegd. Da's 222 miljoen maal per jaar. Bestaande èn toe komstige klanten weten u dus te vinden. Een advertentie in de Gouden Gids betekent meer dan alleen gezien worden. Ruim driekwart van alle raad plegingen leidt namelijk daadwerkelijk tot contacten met leveranciers. En dat is nog niet alles: 85% van al die contacten levert bovendien een geslaagde trans actie op. Trefkansen genoeg. Hoe goed u wordt gezien, bepaalt u natuurlijk zelf. De Gouden Gids kent talloze advertentiemogelijk-heden, tot full colour toe. Het medium bij uitstek om u te onderscheiden. Kortom de Gouden Gids biedt u alle mogelijkheden om effectief te adverteren. Goed gezien kunt u er niet omheen, Voor meer informatie kunt p contact op nemen met ons regiokantoor in 's-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-125055.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13