E BESTE KLEURENFOTO'S Zeeuwse dag van het paard Topbands in actie op de Hooge Hilt 34, intratuin van Westkapelle Recreatie op school s 1 16e Tweestratenloop MUILWIJK 695, J.P.A. Rossël tandprotheticus 69-DELIGE CASSETTE SCHARREL- STICHTING OVERLEG KINDERCENTRA ZEELAND: Zomeravondzang in Aagtekerke Autowasset Een klasse apart VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 NIEUWE KUNSTGEBITTEN Professioneel Middelburg WOLPHAARTSDIJK "DE PIET" Platteland PZC WEEKBLADEN VOORRONDE DRUM CORPS ZOMERFESTIVAL Vlissingen SCHARRELSLAGER x 325cj C. van edelstaal geleverd in een aluminium koffer Tijdelijk slechts: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 26 26 JUNI 1991 De Wielerstichting Westkapelle houdt woensdag 3 juli voor de zestiende keer haar Kermisronde voor A-amateurwielrenners in de ze kustplaats; het voorprogram ma van deze happening wordt gevuld met de Twee-Stratenloop over twee Engelse mijlen. De veertig deelnemende cou reurs, met tal van bekende Zeeuwse en Brabantse vedetten, gaan om 20 uur van start voor een wedstrijd over tachtig kilo meter, verdeeld over 55 ronden van 1.450 meter. Eerder die avond gaan de atleten van start. Om 18.30 uur vertrekken de trim mers voor een wedstrijd over twee öf vijf ronden. Daarna is het om 19.15 uur de beurt aan de wedstrijd-atleten, met in hun midden de Zeeuwen John Ver- meule en Kim Reijnierse. Zij leg gen de afstand van twee Engelse mijlen af. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN zo gezond zo puur - zo natuur Trekpaarden aan de hand, een verzorgt een shownummer. Wat dat voor act wordt mag ieder stamboek voor zich bepalen. Vo rig jaar bijvoorbeeld beeldden de Shetlandpony's het beroep gar- nalenvissen uit. De Fjorden paar den uit Noorwegen moesten bomen verslepen, een beroep waarvoor zij in dat land gebruikt worden. De trekpaarden zullen kunst die de Zeeuwse fokkers beheersen dit jaar een piramide vormen. De berijders vormen op de ruggen van de paarden staand op eikaars schouders een piramide. Het is een soort circusact dus. Verder zijn er demonstraties van trekpaarden aan de hand en van aangespannen paarden. Kortom een non-stop programma afge wisseld met springwedstrijden en défilés van de hoogstbekroon- den van de ochtendkeuringen. Het geheel wordt afgesloten met een weergaloze show van trek paarden aan de hand, een kunst die de Zeeuwse fokkers perfect verstaan. De entree voor deze paardendag bedraagt f 5,- per persoon, kin deren f 2,50. goed voor het bedrijf van negen maanden tot een jaar." Janny legt er de nadruk op dat bedrijfsgerichte kinderopvang voor de werknemer de mogelijk heid schept om het hebben van een baan te kunnen verenigen met gezinsactiviteiten terwijl bo vendien de loopbaan niet wordt onderbroken. „En dat heeft weer tot voordeel dat kennis en erva ring op peil blijven en ten volle kunnen worden benut. Ook is er dan geen sprake van herintre- dingsproblemen." Voor een bedrijf of instelling is bedrijfsgerichte kinderopvang het snelst en gemakkelijkst te realise ren door het huren van be- drijfsplaatsen voor hele of halve dagopvang bij de bestaande kin dercentra of bij gastouderbu reaus. In een dagverblijf worden kinderen door professionele lei ding opgevangen. Dat kan voor 4 tot 5 uur per dag bij halve dagop vang of voor 9 tot 10 uur per dag bij hele dagopvang. Het dagver blijf biedt eet- en slaapmogelijk- heden en is bestemd voor kinderen tot de basisschoolleef tijd. Een gastouderbureau kop pelt gastouders (mensen die kinderen bij hen thuis ontvangen) en vraagouders (mensen die op vang nodig hebben voor hun kin deren). Medewerkers van het gastouderbureau zorgen voor be geleiding van de gast- en vraag ouders. Het gastouderbureau re gelt kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar. Janny Jansen: „Het is alleen jam mer dat er niet meer bedrijven en instellingen gebruik maken van de mogelijkheden die we te bie den hebben. Het merendeel van de deelnemende bedrijven en in stellingen moeten helaas nog steeds worden gezocht onder de dienstverlenende bedrijven en in stellingen die werken op non profit-basis. Het echte bedrijfsle ven, en dat zijn dan de bedrijven die werken om winst te maken, laten het tot nu toe nogal afwe ten. En dat terwijl juist daar vaak de problemen in dit opzicht het grootst zijn." In Zeeland werkt een belangrijk deel van de kindercentra samen in de Stichting Kwaliteit in Kin deropvang in Zeeland (KIK). Deze stichting waakt over de kwaliteit van de kinderopvang binnen de aangesloten kindercentra. In Middelburg betrekt de Kinder opvang Kinderdijk eind juli een nieuw onderkomen aan de Ne- derstraat. Dit voormalig onderko men van de Arneburch-school gaat dan onderdak bieden aan de babygroep (die nu nog is gehuis vest aan de Eduard Veter manstraat) en aan de peutergroep uit het pand Kinder dijk 76. Op de locatie aan de Eduard Vetermanstraat blijven de hele en de halve dagopvang ge- Zaterdag 29 juni o.a.: - zeilen voor jongeren - kanovaren - catamaran zeilen - fietstocht Info: VVV Goes/Borsele 01100-20577 heeft de Stichting Kindercentra Vlissingen het plan om eind van dit jaar te starten met een groep van 12 plaatsen voor halve da gopvang in Oost-Souburg en met een groep van 18 plaatsen voor naschoolse opvang op een loca tie in het middengebied. De Stichting Kinderdagverblijven Walcheren heeft op het Walcher- se platteland een reeks van mo gelijkheden voor kinderopvang. In Arnemuiden is er een opvangmo- gelijkheid voor een halve dag voor inwoners van Lewedorp, Nieuw- en St. Joosland, Klevers- kerke en Arnemuiden. In De Draaimolen aan de Molenweg 30 in Arnemuiden krijgt de kinderop vang per 28 juni officieel de be schikking over een volwaardige accommodatie. Ter gelegenheid van deze ingebruikstelling wordt er op de openingsdag van 14.30 tot 17.30 uur een open huis ge houden. Voor de rest van Wal cheren kan men kiezen uit een dagverblijf in Biggekerke en in Oostkapelle. In deze laatste plaats wordt, ook op 28 juni, een nieuw onderkomen in gebruik ge- omen: De Kleine Beer aan de Schoolstraat 2a en ook daar wordt die dag open huis gehou den, van 14.30 tot 17.30 uur. De Stichting Kinderopvang Kin derdijk is bereikbaar op het tele foonnummer 01180-14532/26350; het num mer van de Stichting Kindercen tra Vlissingen is 01184-16121 en dat van de Stichting Kinderdag verblijven Walcheren is 01188-3835. De opvang van kinderen van wie de ouders allebei werken komt steeds meer in de be langstelling te staan. In korte tijd hebben in Nederland dui zenden kinderen hun plaats gevonden in een kinderdag verblijf waarbij de kosten wer den gedragen door werkgever en ouders samen. In Zeeland vindt die bedrijfsgerichte kin deropvang plaats bij een aan tal instellingen die samenwerken met de Stich ting Overleg Kindercentra Zeeland (SOKZ). De kinderopvang wordt op Wal cheren mogelijk gemaakt door drie instellingen: de Stichting Kinderopvang Kinderdijk in Mid delburg, de Stichting Kindercen tra Vlissingen in Vlissingen en de Stichting Kinderdagverblijven Walcheren voor het platteland van Walcheren. „Vanuit het bedrijfsleven wordt kinderopvang steeds meer gezien als een bedrijfsbelang waarvan zowel werkgevers als werkne mers de vruchten plukken", zegt Janny Jansen-Fioole, directrice van de Kinderopvang Kinderdijk in Middelburg. „Een verantwoor de kinderopvang werkt op ver schillende manieren positief door. Uit onderzoeken is gebleken dat de motivatie van ouders die hun kinderen goed ondergebracht weten, toeneemt en dat de pro ductie daardoor stijgt. Verder is geconstateerd dat bij deze cate gorie werknemers het ziektever zuim aanzienlijk is gedaald. Maar ook het aantrekken van nieuw personeel verloopt aanzienlijk makkelijker wanneer er een mo gelijkheid tot kinderopvang bestaat." Andere zaken die pleiten voor een verantwoord personeelsbe leid ten aanzien van werknemers met kleine kinderen, zijn volgen Janny Jansen ook duidelijk aan wezig: „Wanneer een bedrijf of instelling een zogenaamde kind plaats huurt, kan het betreffende kind onmiddellijk worden ge plaatst en is er van een wachtlijst geen sprake. Daarom heeft het ook weinig zin om als bedrijf een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang te verstrekken als er sprake is van een wachttijd Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10. 17,00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aart-huisbladen in Zeeland Totale oplage: 160.480. Juliana uit Middelburg in ac tie. De shows die de korpsen bren gen zijn alle doordrenkt van Ame rikaanse elementen. „Daardoor hebben ze een hoge amuse mentswaarde. Het publiek hoeft daardoor niet persé op de hoogte te zijn van de regels bij de wedstrijden", meldt de Middel burger Tollenaar, zelf organisato risch actief bij de Julianakorpsen. Naast volwassen bands komen ook jeugdbands in de arena. Het zijn die van Jubal uit Dordrecht - een zeer gerenommeerd gezel schap - en Johan Friso (de jeugd van Juliana) uit Middelburg. Van de bands die de Noordzee oversteken behoort Concord, vol gens Tollenaar, tot de beste van Engeland. „We zijn er zeer trots op dat deze band komt". Daar naast komt Mayflower, een en semble dat louter uit meisjes bestaat. „Beide groepen willen kijken hoe een Nederlandse jury ze beoordeelt. De Nederlandse jurering staat namelijk internatio naal bekend als zeer objectief. Kennelijk wordt er elders met twee maten gemeten", weet Tol lenaar. De bands die vanaf 19 uur het wedstrijdterrein van de Hooge Hilt betreden zijn: Blue Spirit uit Middelburg, The Freeliners uit Antwerpen, Rust Roest uit Zierik- Goede kinderopvang is Voor paardenliefhebbers is de Zeeuwse dag van het paard een evenement dat zeker niet gemist mag worden. Voor de leken on der ons op het gebied van paar den is deze dag een unieke kans om alle rassen die er in Zeeland voor komen te kunnen bewonde ren. Op zaterdag 29 juni is het terrein van manege 'De Een dracht' in Serooskerke het decor voor een wervelende show van deze elegante viervoeters. In de morgen vindt de jaarlijkse keuring van de paarden plaats, leder stamboek wordt gekeurd op kwaliteit. Alle rassen die er in Zeeland voorkomen, van Shet landpony's tot Welshpony's, van Nederlandse trekpaarden tot Fjordenpaarden en van ons natio nale paardenras: de Friese paar den tot Nederlandse rijpaarden en pony's met Arabisch bloed treffen we er aan. De keurings aangelegenheid is eigenlijk meer gericht op kenners en fokkers hoewel gewone bezoekers de paarden en pony's uiteraard ook mogen bewonderen. Op het mo ment van de keuring is er in de hoofdring een springconcours, 's Middags is er een showpro gramma in elkaar gedraaid speci aal gericht op de toerist, leder ras Onder de titel Van U wil ik zingen wordt vrijdag 28 juni in de Neder lands Hervormde Kerk van Aag tekerke om 20 uur een zomeravondzangdienst ge houden. Aan deze avond wordt medewer king verleend door ds A.E. de biuyn, soliste Janneke Heykoop- Slagter en vier koren olv Floor Bakker: het ouderenkoor De Zil- verstem uit Arnemuiden, het Her vormd Kerkkoor uit Grijpskerke, het evangelisatiekoor Internos uit Middelburg en het dameskoortje van de NCVB uit Aagtekerke. Het orgel wordt bespeeld door Piet Fey en Johan Davidse. huisvest, waarvoor, straks oo" aan de K.nuerdijk ruimte aanwe zig is. De nieuwste ontwikkeling is de geplande nieuwbouw op het Meiveld in de Magistraatwijk: „In Middelburg-Zuid hadden we nog niets en nu krijgen we daar de beschikking over een depen dance dat daar erg centraal is ge legen ten opzichte van de verschillende wijken. Bovendien is er de directe nabijheid van de kinderboerderij en wordt er straks een kinderspeeltuin gerealiseerd. Dit jaar gaat de eerste spa de grond in zodat eind volgend jaar het complex in gebruik kan wor den genomen", vertelt een en thousiaste Janny Jansen. In Vlissingen is een kinderdagver blijf gevestigd aan de Nieuwstraat 232 met 24 kind plaatsen, verdeeld over twee groepen. De leiding is daar in handen van Joke Geers; zij vertelt dat met ingang van 1 juli in de openbare basisschool De Start baan aan het Westerzicht gestart wordt met een halve dagopvang van een groep van 12 kinderen: „We verwachten dat deze kinde ren samen met de twee bestaan de groepen in de herfst zullen worden ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Verlengde Bonedijkestraat. Daar wordt dan een kinderdagverblijf gerealiseerd met 36 kindplaatsen." Verder 3 33 rr, -H De leerlingen van de Pieter Louwerse School in Oost- Souburg hebben zich de afge lopen weken beziggehouden met een project over de re creatie. De verschillende on derdelen van de lesprogramma's stonden alle maal in het teken van dit on derwerp. Op 29 mei werd tevens een sponsorloop ge houden waaraan alle leerlin gen deelnamen en die f 3.451,30 opbracht. Een tweede bijzondere gebeurtenis was het houden van een Recrea-Markt waarbij aller hande tweedehands 'recreatie-spulletjes' werden verkocht. De markt werd ge houden tijdens een afsluitende tentoonstelling in de school op donderdag 20 juni. De op brengst van deze activiteit was f 147,-. Vrijdag 21 juni werd de Stich ting Ponyrijden Gehandicapten Zeeland verblijdt met een che que ter waarde van 2.000 gul den uit de opbrengst van de beide activiteiten. Op de foto toont Miranda de Jonge trots haar tijdens het schoolproject gemaakte vlie ger aan haar juf Jopie Wisse. Een spektakel van een voor Ne derlandse begrippen ongekend hoog niveau. Zo omschrijft Peter Tollenaar van Drum- Bugle- korps Juliana uit Middelburg het Drumcorps Zomerfestival dat za terdag 29 juni wordt gehouden in Zoutelande. Vooral de komst van twee Engelse showbands wekt hoge verwachtingen, meent Tol lenaar. Het op de Hooge Hilt in Zoutelande te houden spektakel begint om 19 uur en telt als voor ronde voor de landelijke wedstrijd in september in Den Haag. zee, Juliana en Johan Friso beide uit Middelburg, Jong Jubal en de beide Engelse bands. De organi satie is in handen van de VVV Zoutelande, Juliana Middelburg en de Stichting Drum Corps Hol land. Zoutelande is voor het ze vende achtereenvolgende jaar decor voor deze wedstrijd. Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN HET GROENE WA R E N H UIS koudekerke Galgeweg 5. tel. 01185-1623 Deze Gardena-set is zo compleet dat autowas- sen weer leuk wordt. Van 58.50 nu

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1