Een computer alleen dan maar een is meer toetsenbord Sixties Festival weer in Arsenaal MUILWIJK van fraassen SPRINT PHOTO SCHARREL- 2 Reisburo BULLETIN BOARD SYSTEM-OPERATOR JOS CHRISPIJN: a WILKENS VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 WOONGEMEENSCHAP VAN OUDEREN 'T HOF POPKENSBURG: PZC WEEKBLADEN Gemeenschap Regels fr BBS Virussen Menselijk contact Hondendag in Wilhelminadorp f SCHARRELSLAGER ONZE ZONNIGE DAMES KUNNEN NOG EEN ZONNIGE VAKANTIE VOOR U REGELEN ^ce' Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 veerse dagen VEERE Zaterdag 22 juni o.a. Het gezicht Vlissingen van Nederland: de schoonheid van een goed ontwerp 3-delig tafelcouvert: f 60,50 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VlRSCHOORE VERGROTINGEN BINNEN I MIN. a*ard 21e JAARGANG NUMMER 25 19 JUNI 1991 Zelfstandig wonen in een sfeer van kameraadschap Wie wil er niet graag ouder worden, zelfstandig blijven wonen, liefst op het platteland met een grote stad in de onmiddellijke omgeving en toch helemaal je eigen boontjes kunnen blijven doppen? Een heel belangrijke vraag voor veel mensen die qua leeftijd de vijftig zijn gepasseerd, nog vitaal genoeg zijn en er bepaald niets voor voelen om in de voor hen toch nabije toe komst de dagen te slijten in een bejaardentehuis. Het was een simpele medede ling, die moest worden opgeno men in de kolommen van De Faam en De Vlissinger en betrek king had op een open dag van de' Woongemeenschap van Ouderen 't Hof Popkensburg in Sint Lau-k rens. „Kom eens kennismaken met deze woonvorm", zo luidde de uitnodiging. We gingen er kij ken en stonden eigenlijk al snel een beetje met de mond wagen wijd open en vol tanden. 't Hof Popkensburg is te vinden in Sint Laurens, onder de rook van Middelburg en eigenlijk een beetje verscholen in de entoura ge van het platteland. Het is van oorsprong het stamslot van ene Jan van Popkensburg en heeft de laatste anderhalve eeuw plaats gemaakt voor een boerderij. Sinds oktober 1986 functioneert 't Hof Popkensburg als woonge meenschap, die bestaat uit zestien woningen, geschikt voor één of twee personen. Elke wo ning heeft een eigen voordeur, een ruime woonkamer met aan gepaste keuken, een badkamer met douche en toilet, een eigen tuin en een vrij uitzicht over het Walcherse land. Elf woningen hebben één slaapkamer en vijf woningen twee slaapkamers. Bo vendien is er één woning be schikbaar als gastenverblijf waarin men bij familiebezoek eventueel kan overnachten. De verbouwde Zeeuwse schuur is ingericht als gemeenschappe lijke ruimte in de ruimste zin des woords. Er is een gerieflijke zitka mer, een ruime eetkamer, een modern uitgeruste keuken, een grote berging voor fietsen, tuin meubelen en dergelijke, een was serette en een grote hobby- en werkruimte die ook voorzien is van het noodzakelijke gereed schap. Auto's kunnen worden ge- ED© "WEüssümg©*? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. parkeerd onder een robuste (zelfgebouwde) overdekte ruimte. In een gesprek met twee be woonsters van 't Hof Popkens burg, de dames A. Donker en C. de Vos wordt al snel duidelijk dat de woongemeenschap niet louter een complex van woningen is, dat architectonisch een mooi ge heel in het landschap vormt: „Er zijn bepaalde voorwaarden ver bonden aan het wonen op 't Hof. De doelstelling van de woonge meenschap is dat ouderen op aangename wijze zo lang moge lijk zelfstandig kunnen blijven zonder eenzaam te worden. Wij moeten als bewoners samen een gemeenschap vormen die door het doen en laten van alle bewo ners leefbaar gehouden wordt. In de eigen woning is iedereen heer en meester maar voor het schep pen van een sfeer van kameraad schap is het nodig dat er een aantal zaken gezamenlijk wordt gedaan." De bewoners zijn verplicht om, afhankelijk van de lichamelijke mogelijkheden, aan een aantal gemeenschappelijke activiteiten deel te nemen. Dat zijn het berei den en nuttigen van de warme maaltijd, het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, het bijhouden van de administra tie, het verrichten van de noodza kelijke werkzaamheden in de moestuin, het verzorgen van de siertuin en het erf en de zorg voor het kleinvee. Daarvoor zijn werk- roosters en organisatieschema's opgesteld zodat iedereen weet wanneer hij of zij voor het ver richten van een bepaald karwei aan de beurt is. De dames hebben dat steeds als erg plezierig ervaren: „Voor ons is het een ideale manier van leven: je bent zelfstandig zonder dat je eenzaam wordt en je blijft onaf hankelijk terwijl je je toch verze kerd weet van de zorgzaamheid van je medebewoners. Je hebt je eigen tuintje om te verzorgen en samen de zorg voor de moestuin, waar we van moeten eten. De kippen, de vogels in de volière en de schapen moeten verzorgd worden en de siertuin vraagt om regelmatig onderhoud. Ook be palen we zelf, in goed overleg, de kwaliteit en de samenstelling van de warme maaltijd. "Een ge ruststellende gedachte wordt ook het feit genoemd dat bij ziek te of ongeval altijd direct hulp wordt geboden door de medebe woners: „Je kunt bij een griepje, een gebroken been of een ander ongemak van tijdelijke aard altijd verzekerd zijn van hulp van je mede-bewoners zolang je niet buitenshuis behoeft te worden verpleegd." We kunnen niet an- ers dan de dames gelijk geven Is ze stellen dat menigeen er van droomt om zo te kunnen wo nen: „Als je je een beetje flexibel op weet te stellen dan leef je hier als een vorst", zo luidt de stelling De heer C. Donker woont samen met zijn echtgenote op 't Hof Popkensburg. „Wij zijn hier met twee mannelijke bewoners dus enige versterking van de mannelijke kunne wordt zeer op prijs gesteld." De Zeeuwse schuur van 't Hof Popkensburg, die is omgebouwd tot een riante gemeenschaps ruimte. 't Hof Popkensburg is eigendom van de Maatschappij van Wel stand in Eindhoven. Alle bewo ners dienen lid te zijn van de Coöperatieve Vereniging Woon gemeenschap van Ouderen 't Hof Popkensburg. Zij bepalen, onder leiding van een zelfgekozen bestuur, de gang van zaken op 't Hof binnen het kader van de sta tuten en het huishoudelijk regle ment. Eenmaal per maand wordt er een ledenvergadering gehou den waar de lopende zaken aan de orde komen. Wanneer een gegadigde de wens te kennen geeft op 't Hof Pop kensburg te willen komen wonen wordt men in de gelegenheid gesteld om veertien dagen vrij blijvend te komen logeren om te zien of deze woonvorm datgene is wat men er van verwacht. Die periode wordt ook gebruikt om nader met elkaar kennis te maken waarna er democratisch wordt beslist of de gegadigde voor de leden een acceptabele bewoner/- ster is. Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst want van de zestien beschikbare wo ningen zijn er maar negen in ge bruik: door een echtpaar, een alleenstaande man en zeven al leenstaande dames. Er is een mi nimumleeftijd gesteld van vijftig jaar terwijl nieuwe bewoners niet ouder mogen zijn dan ongeveer zeventig jaar; dat laatste is overi gens mede afhankelijk van de ge zondheid en de mobiliteit. De beide dames noemen het ove rigens opvallend dat er maar zo weinig alleenstaande he ren zich aanmelden: „Een vreem,- de zaak, temeer daar er dagelijks' warm eten voor hen wordt klaar gemaakt en men voor het overige voor een heel groot deel vrij is om te doen of te laten wat men wil. Zou het soms komen door dat wij vrouwen zoveel onderne mender zijn?", luidt de enigszins ondeugende uitsmijter. Er zijn tal van zaken waaraan lief hebbers in hun vrije tijd veel uren en geld besteden. De één spaart postzegels en de ander vist graag. Het zijn bezigheden die al vele jaren opgeld doen. Anders ligt dat met de computer; dat is een hobby-onderwerp dat nog niet zo lang in de markt is. En toch zijn er tal van mensen die daar veel vrijetijd (en geld) in ste ken. Eén van die mensen is Jos Chrispijn uit Koudekerke. Op de zolderkamer van zijn woning spendeert hij dagelijks een aantal uren aan zijn grote liefde (zijn partner even buiten beschouwing gelaten), de computer. Hij heeft daar de beschikking over een vol waardig 386 25 Mhz- computersysteem met 150 Mb Harddisk. Er zullen ongetwijfeld veel 'deskundigen' zijn die nu be grijpen waar we over praten; voor veel leken zal het echter abaca- dabra zijn. Jos is echter een en thousiast verteller en legt gedul dig uit wat zijn hobby inhoudt en wat hij er mee kan doen: „Een computer is meer dan alleen maar een scherm en een toetsen bord." Vijf jaar geleden begon hij zijn vrijetijdsbesteding met de aan schaf van een simpel PC. Al snel raakt hij uitgekeken op het 'sim pele' werk en komt via de Hobby Computer Club in de ban van de data-communicatie. Hij schaft zich een modem aan waarmee je een computer op het telefoonnet kunt aansluiten. Het is vervol gens mogelijk om met andere computerbezitters over de gehele wereld te communiceren. "Daar mee begon eigenlijk alles. De mo gelijkheden die je dan tot je beschikking hebt, zijn legio. En het geeft de meeste voldoening wanneer je zelf alle mogelijkhe den en hun toepassingen gaat uitzoeken. Alleen schrik je al gauw van de telefoonrekening. Jos Chrispijn op zijn zolderkamer, die meer weg heeft van een computer-afdeling. die maandelijks wordt gepresen teerd. Zelf ben ik per maand zo'n 400 gulden kwijt aan de PTT." Bezitters van een modem dienen namelijk te beschikken over een aparte telefoonaansluiting voor hun systeem. Jos Chrispijn bouwde, met be hulp van literatuur en een aantal goede collega-hobbyisten en veel zelfstudie, zijn systeem uit tot een Bulletin Board System (BBS) dat de naam Alltime-board mee kreeg. Daarmee kan hij als Sysop (System Operator) 24 uur per dag communiceren met 'lotgeno ten' over de hele wereld. „Het systeem biedt de mogelijkheid om allerlei soorten informatie over en weer aan te bieden. Dat kan variëren van een gezellig bab beltje tot het uitwisselen van kennis en gegevens over aller hande zaken, van het ruilen van computerspelletjes tot het vra gen om deskundige hulp. Ook bestaat de mogelijkheid om via een zogenaamd 'prikbord' bij voorbeeld allerhande zaken te koop aan te bieden of te koop te vragen. Je kunt er berichten ach terlaten voor een bepaald per soon die op dat moment niet thuis is of andersom. Zo kan een BBS bijvoorbeeld ook gebruikt worden door medici, die over een bepaald probleem een collega aan de andere kant van de wereld willen raadplegen. Wanneer die vraag op één van de internationa le boarden wordt geplaatst dan is die in korte tijd ook in Duitsland, Scandinavië, Engeland, Polen en zelfs in Amerika en Australië te lezen en kun je binnen diezelfde korte tijd een antwoord verwach ten op je vraag." Deze uitwisseling van allerhande gegevens op internationaal vlak vergroot natuurlijk wel de kans op infectie door een virus: „Als een dergelijk virus in je systeem doordringt is het in staat om hele bestanden te vernietigen. Daar om wordt elk vreemd programma direct gecontroleerd en bij ont dekking proberen we gezamenlijk de veroorzaker daarvan op te sporen door de 'levenslijn' terug te zoeken. En als het mogelijk is wordt het betreffende program ma ontsmet zodat verdere ver spreiding niet mogelijk is." Jos Chrispijn beleeft veel plezier aan zijn hobby, waarvan de mo gelijkheden legio zijn. "Je moet zelf een richting zoeken die je het meest ligt en het leukste is om zelf alles zo veel mogelijk uit te zoeken. Juist door dat experi menteren kom je steeds een stukje verder." Chrispijn onder kent evenwel dat er een bepaalde basiskennis nodig is, naast een stukje creativiteit en inventiviteit, om tot resultaten te komen. "Maar het is eigenlijk net een sneeuwbaleffect: hoe verder je komt, des te leuker het wordt. Al leen moet je oppassen dat je het menselijk contact niet verliest want je bent uiteindelijk alleen maar met je computer bezig, on danks alle contacten die je legt. En dan is er nog de financiële kant van de zaak. Er dient geïn vesteerd te worden in apparatuur die nogal aan veroudering onder hevig is. Jos: "Als je postzegels spaart en je koopt een mooie ze gel dan kan hij in principe alleen maar meer waard worden. Com puterapparatuur veroudert daar entegen. Maar ja, 't is een leuke hobby." Zeeland kent zeven Bulletin Bo ard Systems, die ieder een eigen naam en nummer hebben. Ze zijn nationaal en internationaal vrij toegankelijk en uitwisseling van gegevens en het verlenen van diensten gebeurt veelal op basis van het geven over en weer. "Je hoopt wel steeds dat iemand een bedragje overmaakt als hij iets van je gebruikt heeft, maar de praktijk bewijst anders: van de 400 gebruikers van mijn board maken maar 7 bellers regelmatig een klein bedragje over." Maar Jos blijft enthousiast: "Mocht u met uw PC meer willen doen dan alleen de voetbaluitslagen, het huishoudboekje of uw familie stamboom bijhouden, dan moet u eens een modem kopen en een kijkje nemen in de wondere we reld van de data-communicatie." Het Sixties Festival in Vlissingen gaat door. Ook dit jaar komen groepen die niet willen weten van een stoflaag op de bladmu ziek uit de jaren zestig. Dave, Dee, Dozy, Mick Tich (Bandit) zijn de waardige beroemde exponenten uit die tijd op het Vlis- singse festival. De Jets uit Den Haag en de Yake Smiths Band uit deze regio zijn bands die het repertoire uit die periode op hun duimpje kennen. Het Sixties Festival wordt gehouden in het Arsenaal op vrijdag 13 en zaterdag 14 september. Volgens Jeroen Verdonk, één van de organisatoren, hing het doorgaan van dit festival lang aan een zijden draadje. Immers: het Arsenaal zou onder de slopershamer komen. „En een an dere plaats is niet zo één. twee, drie gevonden. Hét Arsenaal heeft een sfeer die geweldig is. Niemand heeft last van ons". Volgens Verdonk is als alternatief nog even gedacht aan sport hal Baskensburg. „Maar daar mag niet worden gerookt". Ook dit jaar weer is de organisatie in handen van de cafees Frapo's, Hoppit, Atlanta en Astoria. De Kynologenclub Zeeland houdt zaterdag 22 juni van 10 tot 16.30 uur een zogenaamde Hon dendag op het terrein van de club aan de Westhavendijk in Wilhel minadorp. Voor dit treffen, waar ook niet- zo gezond zo puur zo natuur P Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN' leden met hun hond van harte welkom zijn, is een uitgebreid programma opgesteld. Er zijn de monstraties van Flyball, Behen digheid, Gehoorzaamheid en Trimmen; ook wordt er een mo gelijkheid geboden om een hond door deskundigen te laten keu ren. Van 10 tot 11 en van 1^ tot 16.30 uur wordt een forum' sa mengesteld waar men terecht kan met alle vragen op het ge bied van de verzorging en opvoe ding van de hond. Vlissingen, Paul Krugerstraat 21 Tel. 01184-17710 Het beste adres voor kwaliteit en service. Admiraal zeilen Bourgondische vispresentatie Historisch paardenspel Info: VVV Veere, 01181-1365 De gemeente Vlissingen heeft deelgenomen aan de TV- productie 'Het Gezicht van Ne derland' waarin 48 gemeenten in Nederland werden geportret teerd. De uitzending van de afle vering Vlissingen vond plaats op 1 februari van dit jaar. Onderdeel van het project vormt ook een boekje over de stad. Het is onlangs verschenen als uitgave van de gemeente Vlissingen en geeft de ontstaansgeschiedenis, groei en recente ontwikkelingen op sociaal-economisch en cultu reel gebied in woord en beeld. .Bovenal wordt het verhaal van de inwoners erin geschetst. T

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1