Rondweg Oostburg Sport in Het Zilveren Schor Veerse Meerdagen boordevol activiteiten ALLE BEROEMDE MEUBELMERKEN ONDER EEN DAK Publikatieramp 1953 m axel Afsluiting uitbreiding Houtland Passenier Egyptisch of Israëlisch dineren bij Shoarma Massada in Vlissingen Middelburgs Kamerkoor geeft Zomerconcert AiSé'èb'r COMMISSIES Provinciale staten beslissen 12 juli over de opzet van een natio naal centrum sportvorming/Zeeuws sport centrum (NCS/ZSC) in en rond Het Zilveren Schor in Arnemuiden. Integratie IN BEROEP Wolphaartsdijk Kortgene De Schotsman Kamperland-dorp 20.000M2 WOONDESIGN Ervaring Woensdag 12 juni 1991 A B I) I J r> X DE FAAM - DE VLISSINGER Het laat zich aanzien, dat het provinciaal bestuur van Zeeland voor de omleiding van rijksweg 58 langs Oostburg zal kiezen voor variant K01. KO staat voor KernOmleiding. Het is de oplossing, waarbij de rondweg vrij dicht langs de noordkant van Oostburg wordt gelegd. Maandag 17 juni wordt het voor lopige provinciale standpunt in de hoorzitting van de Raad van de Waterstaat mondeling toegelicht. De hoorzitting is in het gemeente huis van Oostburg. Alleen wie schriftelijk op de plannen heeft gereageerd, wordt ervoor uitge nodigd. De Raad heeft een tracénota/mi- lieu-effectrapportage over de ver binding gepresenteerd en in de in spraak gebracht. Tot 24 mei kon den schriftelijke reacties op de plannen worden ingediend, maar de provincie heeft in verband met de vergadertijden van verschillen de commissies uitstel van die ter mijn gekregen. Maandag heeft de statencom missie voor waterstaat en verkeer over het tracé gesproken, vrijdag komt het aan de orde in de staten commissie voor ruimtelijke orde ning. De vergadering die wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, begint om half tien 's morgens. Het eerste half uur is bestemd voor het spreekrecht. Ook de pro vinciale planologische commissie is om advies gevraagd. Omdat de commissie pas op 21 juni verga dert, is de leden gevraagd schrif telijk te reageren. Zoals gesteld, komt de rondweg als onderdeel in rijksweg 58 in va riant K01 het dichtst op de be bouwde kom van Oostburg. De weg naar Zuidzande wordt ge kruist tussen de bebouwing van Oostburg en bij de Mosterdwég. Het tracé gaat verder door de Veerhoekpolder, de Brugsche Vaartpolder (oostelijk van het golfterrein) en de Vijfhonderd-in- beoosten-Eedepolder. Bij Maag denberg wordt weer aangesloten op de rijksweg. In de voorstellen aan de provin ciale commissies wordt geadvi seerd de rondweg uit te voeren als autoweg. Dat betekent dat langzaam verkeer, inclusief land- bouwverkeer, er geen gebruik van kan maken. Voor (bromfiet sers en voetgangers moet dan worden voorzien in ongelijk vloerse kruisingen danwel een oversteek die zowel voor deze categorie als voor auto's bruik baar is en die wordt voorzien van verkeerslichten. Ook voor het landbouwverkeer moeten er on gelijkvloerse kruisingen worden gemaakt of er moet worden ge kozen voor parallelwegen. De voornaamste reden om voor een autoweg te kiezen is de ver keersveiligheid. Volgens de sta tistieken gebeuren er dan aan zienlijk minder ongelukken. Een tweede motief is', dat de reistijd Schoondijke-Sluis met een vijfde wordt bekort. In tegenstelling tot het rijk vindt de provincie dat bij de keuze van het traject voor de rondweg reke ning moet worden gehouden met de vaste oeververbinding (WOV). Als de verbinding er niet komt, zal het doorgaande verkeer rond Oostburg namelijk vooral gericht zijn op de veerverbinding Bres- kens-Vlissingen. Bij een WOV zal het verkeer oostelijker georiën teerd zijn. M De afdeling voortgezet onder wijs uit de provinciale onderwijs raad vergadert woensdag 19 juni, 14.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Gesprekspunten zijn het plan van scholen voortgezet onderwijs 1993-1995 en de basisvorming in het voortgezet onderwijs. De provinciale planologische commissie vergadert vrijdag 21 juni, 10.00 uur, in het gebouw van de provinciale planologische dienst, Groenmarkt 13, Middel burg. Op de agenda staan de streek planafwijking Goese Meer, het tracé voor de hogesnelheidstrein, het concept-grondwaterplan De Manteling-Oranjezon en de mi- lieu-effectrapportgage eerste fa se berging baggerspecie. Andere punten zijn een notitie over het provinciaal afvalstoffenplan en de streekplanafwijking Stiltegebie- den. Beide vergaderingen zijn open baar. Agenda en stukken liggen ter inzage in het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, Middel burg. MË I E UWS De kosten die uit het besluit voortvloeien zijn een bedrag van 524 duizend gulden in 1991 en 400 duizend gulden in 1992 voor de ontwikkeling van de centra en een jaarlijkse bijdrage in de ex ploitatie van 400 duizend gulden voor de jaren 1993tot 1998. Ver der wordt de staten gevraagd tot een bedrag van 1 miljoen gulden aan investeringskosten garant te staan. Het ministerie van welzijn, volks gezondheid en cultuur heeft al een exploitatiebijdrage van 400 duizend gulden per jaar toege zegd voor de periode 1992-1998. Zowel aan de rijks- als aan de pro vinciale bijdrage wordt de voor waarde verbonden, dat de inves teringen rond komen. Het Zeeuws sportcentrum, waar van in de provinciale toekomstvi sie Zeeland aan zet wordt gespro ken, moet gaan dienen als een plaats, waar op provinciaal, lan delijk en internationaal niveau sport kan worden bedreven. Ook congressen moeten er kunnen worden gehouden. Het Nationaal centrum sportvor- ming stelt zich ten doel sportbe oefening voor gehandicapten en chronisch zieken mogelijk te ma ken. Dat gebeurt door deze bevol kingsgroepen actief met sport kennis te laten maken en door bar rières daarbij weg te nemen. Hoewel de initiatieven voor de centra onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen, bleek gaandeweg dat zij goed met el kaar waren te combineren. Inmid dels is door onderzoek zelfs aan getoond, dat zij afzonderlijk niet meer reëel zijn. Door de bundeling van de activi teiten ontstaat een ontmoe tingsplaats voor mindervalide en valide sporters. De groepen, waarop NCS/ZSC zich in elk ge val willen richten zijn de scholen voor speciaal onderwijs en voor beroepsonderwijs, patiëntenve renigingen, gezinsvervangende tehuizen en andere woonvormen voor lichamelijk gehandicapten. revalidatiecentra, sportbonden, regionale, nationale en interna tionale sportorganisaties en - groepen en organisaties en in stellingen die van de congres- en cursusruimten gebruik kunnen maken. De huidige accommodatie van Het Zilveren Schor moet voor dit alles worden uitgebreid. Er moe ten binnen- en buitensportmoge lijkheden komen, zoals een sport hal, een overdekt zwembad, een Voor de publikatie van een boek over watersnoodramp 1953 wordt aan provinciale staten voorgesteld een subsidie van 40 duizend gul den te verlenen. Het boek biedt de weerslag van de onderzoeksresultaten van het do cumentatiecentrum voor nieuwste geschiedenis van de Universteit van Amsterdam. In het onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van materiaal dat wordt vergaard via mensen die de stormvloedramp hebben meege maakt. De persoonlijke ervaringen worden verbonden met hetgeen al bekend is aan historisch en ander materiaal. Verwacht wordt dat er voor de uitgave grote belangstelling zal bestaan, niet alleen in het zuidwesten van Nederland, maar ook bui ten de landsgrenzen. Mogelijk wordt het boek vertaald. Om de prijs van de Nederlandse editie op een redelijk niveau te hou den, wordt de staten gevraagd de 40 duizend gulden subsidie te geven. therapiebad, een tennishal en een squash-hal, banen voor atletiek, handboogschieten en jeu de bou les, een vissteiger en een aange paste haven met afmeerplaatsen. In het verblijfsgebouw wordt een restaurant voorzien voor 120 per sonen, dat op termijn kan worden uitgebouwd tot 200 personen. Vier slaappaviljoens moeten ruimte bieden aan 96 personen, in 12 houten hutten moeten 48 slaapplaatsen komen die speciaal zijn bedoeld voor gezinnen met gehandicapte familieleden en studenten beroepsopleidingen. Bovendien wordt een kampeer terrein aangelegd met ongeveer 40 plaatsen. De kantoorruimte moet, behalve huisvesting voor het NCS/ZSC, onderdak bieden aan de Zeeuwse sportraad, de stichting Recreatie- werk en de administratie van de provinciale sportbonden. Het vormingswerk dat tot nu toe op Het Zilveren Schor werd gebo den, gaat over naar de Volkshoge school Zeeland in Aardenburg. Het dienstverband met de vor mingswerkers in Arnemuiden loopt per 1 juli af, dat van de ande re personeelsleden per 1 septem ber. Gemeld wordt dat een aantal medewerkers inmiddels een an dere passende functie heeft ge vonden. Voor anderen is aan de directeur van het arbeidsbureau in Middelburg om bemiddeling gevraagd. De meeste voorzieningen voor NCS/ZSC moeten in 1993 voor handen zijn. Alleen het zwembad en de atletiekbaan worden op een later tijdstip gerealiseerd. De eer ste fase kost aan investeringen ruim 12,6 miljoen gulden, de tweede komt op ruim 5,8 miljoen gulden. Per 1 januari 1993 moeten de sportactiviteiten kunnen begin nen. Tot die tijd kunnen overigens al evenementen worden gehou den. De internationale surf week voor gehandicapten die het der de jaar ingaat, kan eind augustus haar beslag krijgen. Hl De hoorcommissie bestemmings plannen houdt donderdag 20 juni, 10.00 uur zitting in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. Gehoord worden aannemersbe drijf firma Wandel uit Nieuwer- kerk en het gemeentebestuur van Duiveland. De firma Wandel heeft bij de pro vincie bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Kom Nieu- werkerk, omdat er geen uitbrei dingsmogelijkheden worden ge boden aan de Kerkring en omdat aan het bedrijfsgebouw aan de Deltaweg een woonbestemming is gegeven. De hoorzitting is openbaar. Hl Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg - telefoon 01180-31402 ".A muziek, een Bourgondische vispresentatie, broodbakken, een openluchtontbijt, een puzzelwan deltocht en verschillende ten toonstellingen. Op zaterdag 29 juni is Wol phaartsdijk de locatie. De nadruk ligt hier op de sportieve rekreatie: kanovaren, zeilen voor kinderen in optimistenbootjes, catamaran zeilen en een rekreatiefietstocht. Ook is er muziek en spel voor jong en oud. Kortgene opent vrijdag 5 juli haar bijdrage met een braderie, kinder attracties en optredens van be kende artiesten. Zaterdag 6 juli zetten de activiteiten zich voort met opnames van het televisie programma "Te land, te zee en in de lucht", muziekoptredens, een ambachtmarkt, Vlaamse spelen, lelie-zeil-roeivlettenwedstrijd en bezichtiging van zeilende be- drijfsvaartuigen en sleepboten. Zondag 7 juli zijn er twee koffie concerten. Zaterdag 14 en zondag 15 juli is het rekreatiegebied De Schots man (Kamperland) het middel punt van de Veerse Meerfestiviteiten. Onder de titel "Vlaanderen cultuur en amuse ment" treden Vlaamse artiesten en groepen uit uiteenlopende genres op; ook is er Vlaams bier en zijn er Vlaamse gerechten. In het surfcentrum wordt een open dag gehouden met ondermeer surf- en kanodemonstraties. Kamperland-dorp (Wissenkerke) sluit op zaterdag 20 juli de Veerse Meerdagen af. Er is een wa terspektakel, een motorenshow, een rodeostier, een zeephelling, een demonstratie klederdrach ten, muziek, kinderspelen en gra tis haring en brood eten. Tijdens de Veerse Meerdagen zijn op alle locaties drie originele hoogaarzen uit de Zeeuwse visserijhistorie te bewonderen. Ook kan het publiek ruime informatie over deze scheepstypes krijgen en is er ge legenheid om aan boord te gaan en zelfs mee te varen. In de periode van deze dagen kan ook meegevaren worden met het in ere herstelde historische voet/fietsveer tussen Veere en Kamperland en kunnen per boot vanuit Veere natuurexcursies ge maakt worden naar het eiland 'De Haringvreter'. Ook dit jaar is het programma van de Veerse Meerdagen weer bijzonder uitgebreid. Activiteiten op het gebied van de watersport, cultuur, historie, natuur, visserij, amusement, culinaire hoogstandjes en sportieve evene menten wisselen elkaar af. Even als de plaats waar het gebeuren plaatsvindt. De Veerse Meerda gen, die worden gehouden van 22 juni tot en met 20 juli ver plaatsen zich langs de verschil lende plaatsen die aan het meer liggen. De dagen zijn voor iedereen gra tis toegankelijk en bieden jong en oud elk-wat-wils. Aan de activi teiten kan vaak actief worden deelgenomen, maar men kan na tuurlijk ook alleen toekijken. Veere is de plaats die de spits mag afbijten. Daar starten de Veersemeerdagen in de vorm van een historisch the ma, de markizaatsdag. Hoogte punten zijn een show admiraalzeilen met ruim 30 au thentieke ronde- en platbodem- jachten, de opvoering van het paardenspel "De Heks van Vee re" en een zeeslagspektakel tus sen twee vloten historische schepen. Verder brengt Veere De grote merken bij Pot zijn o.o. Rolf Benz, De Sede, Gelderland, Cassina, Artifort, Montèl, Giorgefti, leolux, Knoll, Interlübke, Poltrona Frau, Benders, Grassi, Arteluce. pot zeeuws-vlaanderen Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op.- zondags gesloten). Telefoon 01155 - 2010. Telefoon België 0031 -11552010. Sie Matic Keukenstudio le verdieping Maandag 17 juni ontvangt Hout- land Passenier in Serooskerke al le Houtland-collega's uit de regio Zuid. Dat gebeurt als afsluiting van een interne uitbreiding. De uitbreiding was noodzakelijk want ofschoon Passenier nog maar ruim een jaar bij de Houtlénd-organisatie is aangeslo ten, groeide de omzet snel, voor al in hout, vloerbedekking, gordijnen en zonwering. Omdat ook de andere artikelengroepen als verf, behang, sanitair en elec- tra een sterke groei vertoonde - werd de afgelopen winter in ei gen beheer hard gewerkt aan een uitbreiding van 300 m2. De uit breiding werd mogelijk gemaakt door het spuit- en schildersbedrijf te verplaatsen naar het bedrijven terrein De Driehoek in Se rooskerke. Het Middelburgs Kamerkoor geeft samen met het Beauvarlet- koor uit België een zomerconcert op zaterdag 15 juni om 20 uur in de Johanneskerk in Vlissingen. Het Middelburgs Kamerkoor, olv Peter Arts, zingt werken van he dendaagse Nederlandse compo nisten; het Beauvarletkoor, olv Ignace Thevelein, brengt muziek van hedendaagse Vlaamse com ponisten. Het geheel is een pro gramma met luchtige en levendige muziek met een grote mate van afwisseling. Broodtrommel - Bij de Gemeen tepolitie in Vlissingen zijn van 29 mei tot 5 juni de volgende voor werpen aangegeven: een terrier, een motorhandschoen, een re genpak, een kinderjasje, een ny lon portemonnee met inhoud, een damesring, 2 sleutels in een benetton-etui, 4 sleutels aan een sleutelhanger, 6 sleutels aan een ring en een linnen tas met een broodtrommel en een regenpak. Bij het dierenasiel te Vlissingen zijn in die periode de volgende dieren aangegeven: een bastaard labrador en een cyperse poes met geel bandje. uit zijn keuken. Het verdient zijns inziens aanbeveling om ook eens een ander gerecht dan Shoarma uit te proberen en niet zozeer te spreken over een horeca bedrijf waar men Shoarma serveert. Sammy heeft zijn sporen in de Is raëlisch/Egyptische keuken ruim schoots verdiend. Een aantal jaren heeft hij gewerkt in Shoarma zaken in Schagen, Alk maar en Rotterdam. Uiteindelijk begon zijn ondernemersbloed toch te kriebelen en besloot hij zich te vestigen in Vlissingen. En zijn ervaring in de horeca blijkt al snel wanneer men in Massada rondkijkt. Sammy: "Ik weet dat het voor de Hollandse vrouw heel erg belangrijk is dat in een horeca bedrijf alles heel goed schoon is. Veel vrouwen maken eerst gebruik van het toilet; als het daar niet heel goed in orde is dan heb je al bijna één of meerde re klanten verloren zonder dat er ook maar iets is geserveerd." Over zijn vestiging in Vlissingen is Sammy kort en duidelijk: „De ervaring heeft geleerd dat er in Vlissingen behoefte bestaat aan een goede (met nadruk op het laatste woord) Shoarma-zaak. In Nederland wordt er meestal thuis gegeten of er wordt maar even snel 'iets' opgehaald. Wij willen de gelegenheid bieden om voor bijna dezelfde prijs eens even lek ker 'buiten de deur' te gaan eten." Sammy heeft daartoe de benodigde vakdiploma's behaald, terwijl zijn vrouw zich heeft ver zekerd van de benodigde papie ren op het boekhoudkundige vlak. Het petit-restaurant van Shoarma Massada is geheel aangekleed in de stijl van de keuken uit het Midden-Oosten, waarbij de na druk ligt op de sfeer uit Israël. De bediening gebeurt in hoofdzaak door Sammy zelf. Vanuit zijn open keuken worden alle gerech ten geserveerd; hij en zijn vrouw staan, desge wenst, de gasten met raad en daad bij. Alleen als er sprake is van een 'hele grote drukte' doet Sammy een beroep op enkele hulpen. Maar in principe wil hij zelf, samen met zijn vrouw, zijn klanten (optimaal) bedienen. Massada is elke dag geopend van 12.00 tot 01.00 uur; alleen in het weekeinde op vrijdag, zater dag en zondag is het sluitingsuur een uur later. De deur gaat dan om 02.00 uur op slot. Het Middelburgs Kamerkoor. Wie eens wat anders wil dan een broodje kaas kan sinds donder dag 6 juni terecht in de nieuwe Shoarma- en broodjeszaak Mas sada in Vlissingen. Eigenaar van het horeca-etablissement is E.A. (Sammy) Rahman. Het pand aan de Nieuwendijk 27 is door Sammy Rahman, van Egyptische afkomst, geheel naar eigen smaak en inzicht ingericht samen met zijn echtgenote en een vriend van Israëlische af komst. De opzet van het horeca- etablissement is er op gericht dat men er uitgebreid kan genieten van een goede Egyptische of Is raëlische schotel in het sfeervol ingerichte petit-restaurant. Des gewenst kunnen ook gerechten worden meegenomen naar huis, maar de nadruk ligt op het horeca-gedeelte in het restau rant. Voor de liefhebbers worden er dan ook meer dan smakelijke schotels geserveerd: Shoarma, Kebab, Shaslick of een heerlijke Flafel. De laatste schotel is vege tarisch maar om een goede smaak te houden wel gekruid. Sammy noemt deze schotel één van dé specialiteiten van het huis. In dat verband schroomt Sammy niet om even aan te ha len dat de benaming 'Shoarma zaak' slechts een aanwijzing geeft voor één van de gerechten Q Sammy Rahman in zijn nieuwe zaak aan de Nieuwendijk in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9