informatiepagina van de gemeente vlissingen Opruimaktie oude olietanks Straks vakantie! Kapers op de kust! Paauwenburg Wijs op reis Aanmelden vóór 20 juli Beslag op uitkering m t1 .^srva^._ redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Maar: met een veilig gevoel op stap Even bijpraten met wethouder Poppe-de Looft Levensduur tanks Opruimen Opruimen of buiten werking Vervuiler betaalt... Opruimactie Wat is beslag? Hoeveel? Geen beslag Bezwaar Meer informatie Meer informatie over dit on derwerp kunt u krijgen bij de sectie sociale zaken, Dokter Gallandatstraat 1, telefoon: 87000. Kunstzinnige vorming exposeert f 200,- subsidie Niet verplicht Nadere informatie Naschoolse opvang m Vlissingen? Niet vergeten Kostbaarheden "vastleggen" Folders en het politiebureau Merk-aktie zuid-oost verschenen Tot en met 22 september in Stedelijk Museum Caravans niet langer dan drie dagen op straat! Van de weg af! *4 Buitenlands beleid Stadsbeheer Milieu Woensdag 12 juni 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL De gemeente Vlissingen voert momenteel een aktie om oude olietanks uit de grond te krij gen. Vorige week is bij alle wo ningen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem waar mogelijk zulke tanks lig gen, een brief verspreid. Wie een tank in de grond heeft of denkt dat dat zo is, kan dit mel den bij de gemeente. Als u dat vóór 20 juni doet kunt u in aan merking komen voor een sub sidie van fl. 200,- in de kosten van verwijdering van de tank. Voor 1960 was huisbrandolie in veel huishoudens een heel ge woon product. De centrale ver warming werd er op gestookt. De olie was meestal opgeslagen in een (al dan niet ingegraven) tank. Na de komst van het aard gas waren die veelal niet meer nodig. Maar wat is er met die tanks gebeurd? In de niet meer in gebruik zijnde tanks zat altijd nog wel wat olie of oliedrab. In de praktijk is bij andere gemeenten gebleken dat veel van die tanks en de leidin gen ervan in de loop van de tijd lek zijn geraakt. En daarmee kan olie in de grond raken. Dat is ge vaarlijk voor de volksgezond heid: de olie kan tot stankoverlast leiden; kabels, drinkwater- en rioolleidingen aantasten en in het grondwater terechtkomen. Het doorroesten en instorten van ingegraven tanks kan ook andere gevaarlijke situaties opleveren. De gemid delde levensduur van tanks wordt op hooguit 20 tot 30 jaar geschat. Het is dan ook belangrijk dat niet meer in gebruik zijnde tanks zo spoedig mogelijk worden opge ruimd of op een verantwoorde manier buiten gebruik gesteld. In ons land gaat het om zo'n 200.000 tanks. Daarvan liggen er in Vlissingen naar schatting een kleine honderd. Op zich niet zo'n groot aantal, maar het effect ervan op het milieu kan enorm zijn! In Vlissingen loopt op dit mo ment een actie om dit probleem aan te pakken. De inventarisatie fase is inmiddels begonnen. Ruim 5.500 Vlissingse huishou dens zijn aangeschreven om de tanks op te sporen. Zij hebben tot 20 juni de tijd (nog ruim een week) om de bijgevoegde ant woordkaart en enquête terug te zenden. Aan de hand van die gegevens volgt de opstelling van een plan van aanpak. De ge meente benadert dan degenen die meedoen aan de actie recht streeks met concrete informatie over de afhandeling, waaronder de kosten die er aan verbonden zijn.. In ons land heeft het principe in gang gevonden van 'de vervuiler betaalt'. Wie verantwoordelijk is voor milieuvervuiling draait ook voor de opruimkosten op. Dat geldt ook voor bezitters van een huisbrandolietank. Het oprui- olieproducten. Het besluit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particuliere huishou dens. Het besluit bepaalt dat niet meer in gebruik zijnde tanks uit de bo dem moeten worden verwijderd. Maar: er is een overgangsperio de in het besluit opgenomen voor particuliere bezitters. In die periode kunnen zij hun tanks op een milieu-verantwoorde manier buiten gebruik laten stellen. En tanks die op die wijze zijn behan deld vallen straks niet meer on der de werking van het besluit. Dat scheelt flink in de kosten! Het gemeentebestuur van Vlis singen heeft daarom het initiatief genomen om in één grote op ruimactie alle tankbezitters in de gelegenheid te stellen van hun men van bodemverontreiniging kan al snel enkele tienduizenden guldens kosten.... Het 'Besluit ondergrondse opslag in tanks' is een uilvoe- ringsbesluit van de Wet bodem bescherming, dat binnen afzienbare tijd in werking zal tre den. Het bevat voorschriften voor de installatie, het onder houd en de verwijdering van on dergrondse opslag van o.a. (potentiële) probleem af te ko men. Alle tanks die in het kader van die actie zijn of worden aan gemeld en op een verantwoorde wijze buiten gebruik worden gesteld zullen daarna niet meer onder het hiervoor genoemde 'Besluit ondergrondse opslag' vallen. Dit is financieel gezien erg aantrekkelijk! Wie namelijk een tank bezit en niet deelneemt aan de actie be- Schuldeisers mogen sinds 1 april 1991 beslag leggen op een deel van de uitkering. Een zaak waarvan mensen met een uitkering meer moeten weten. Het Ministerie van Justitie komt binnenkort met een fol der over de Wet beslag op loon en uitkering. Als iemand een schuld heeft aan een bedrijf of persoon en niet kan of wil betalen, dan kan de schuldeiser de rechter om een uitspraak vragen. Met dit vonnis kan de schuldeiser aan de deur waarder vragen beslag te leg gen op de uitkering. Beslag betekent dat een deel van de uit kering door de sectie sociale za ken apart gehouden wordt en uitbetaald wordt aan de schuld eiser. De sectie sociale zaken moet hieraan meewerken, om dat de rechter een uitspraak heeft gedaan. ledereen die toestemming van de rechter heeft, kan beslag leg gen. Dit kunnen zijn: de sectie sociale zaken zelf, de be lastingsdienst, de Raad voor de Kinderbescherming, postorder bedrijven, woningbouwvereni gingen, platen- en boekenclubs, banken, gas- en elektriciteitsbe drijven. Bij een uitkering is er recht op een belastingvrije voet: het be drag waarover iemand maande lijks moet blijven beschikken. Dit is 90% van de som van de uitke ringsnorm plus vakantie uitkering. Er kan geen beslag gelegd worden op kinderbijslag, huursubsidie, woonkosten toeslag, bijzondere bijstand en studiefinanciering. Als aan de volgende vier voor waarden tegelijk is voldaan, kan er geen beslag worden gelegd op de uitkering: 1. de schuld is voor 1 april 1990 ontstaan; 2. op de uitkering van degene die schuld heeft, was voor 1 april 1990 geen beslag mogelijk (dit geldt niet voor ABW, RWW, IO- AW en IOAZ); 3. degene die de schuld heeft, ontving de uitkering ook al op 1 april 1990; 4. de uitkering duurt na 1 april 1990 zonder onderbreking voort. Vanaf het moment dat de deur waarder meedeelt dat hij beslag heeft gelegd, heeft degene bij wie dat gebeurt acht dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslaglegging. In zo'n geval moet diegene onmiddelijk een advocaat in de arm nemen. In de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek Vlissin gen, Lange Zelke 91, is een ten toonstelling ingericht van werken van deelnemers aan de kursussen "Abstrakt Werken" en "Tekenen/Schilderen, een beeldend proces" van de Kunst zinnige Vorming Vlissingen. Bei de kursussen staan onder leiding van de docent Dave Meijer. De tentoonstelling loopt tot 27 juli 1991. De openingstij den zijn maandag van 13.30 tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. zit straks een niet-gesaneerde en/of nog in gebruik zijnde on dergrondse opslagtank. Bij af keuring en als vastgesteld wordt dat de tank niet meer in gebruik is volgt een verplichte (en dure) verwijdering! Het is ook om andere redenen nog voordelig om aan de actie deel te nemen. Het is de ge meente die de actie organi seert en coördineert en een overeenkomst afsluit met een bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren. Dat bedrijf sluit op zijn beurt een contract af met de deelnemers aan de ac tie. Dat is altijd goedkoper dan wanneer iemand individueel zo'n opdracht geeft. Daar naast stelt het gemeente bestuur aan particulieren een subsidie beschikbaar van f 200,- voor elke onschadelijk gemaakte ondergrondse tank. Afhankelijk van de grootte van de tank belopen de totale schoonmaakkosten voor een particulier tussen de f 700,- en f 800,- (verwijderen van een tank beloopt al snel een f 2 a 3.000,-). Tanks die nog in gebruik zijn kunnen ook worden aange meld. Die zullen een keuring ondergaan. Niemand kan worden verplicht om aan de actie deel te nemen. Maar de gevolgen daarvan zijn duidelijk: wanneer na de actie blijkt dat de tank niet meer in ge bruik is en/of sprake is van ver vuiling moet de tank worden verwijderd en draait de eigenaar volledig voor alle kosten op (en die zijn -zoals eerder aangegeven- niet mis). Het is in een ieders belang om de niet meer in gebruik zijnde tanks op te sporen en te sane ren. In het belang van de eige naar en in het belang van het milieu. En dat laatste is immers van ons allemaal? Voor nadere informatie is er één centraal punt: de sectie Wonen en Milieu in het stad huis Vlissingen (tweede ver dieping, kamer 230); telefonisch bereikbaar onder nummer 87410 (mevrouw M. Heilijgers) en 87413 (de heer J. van der Linde). Op dit moment houden de ge meente Vlissingen en de Stichting Kindercentra Vlissin gen een onderzoek naar de be hoefte aan naschoolse opvang in Vlissingen. Ouders die kinderen laten, lie ten of willen laten bezorgen in het kinderdagverblijf "Otje" hebben een enquêteformulier gekregen. Tot 14 juni kunnen zij het formulier terugsturen. Op dit moment is er geen na schoolse opvang in Vlissingen. De rijksoverheid wil tot 1994 aan uitbreidingen op dit gebied mee betalen. Om deze kans niet voor bij te laten gaan, is het belangrijk dat de gemeente weet hoe groot de behoefte is. Mede op basis van de enquete-resultaten kan het kinderopvangbeleid dan worden bepaald. De grote vakantie komt eraan. Voor veel mensen betekent dit lekker een paar weken weg van huis. Of u nu ver weg gaat of dichtbij blijft, er moet voor heel wat gezorgd worden voor dat u gerust weg kunt. Kleinig heidjes vaak. Er wordt dan wel eens wat over het hoofd ge zien. Helaas. Want dat kan ver strekkende gevolgen hebben. Meestal niet zulke plezierige. Daarom hier een advies: lees eventjes door. Vijf minuten maar. Een paar tips. Wieweet.... Ramen en deuren goed afslui ten. Vergeet vooral niet wc- raampjes, ramen en deuren van douche, schuur, garage, kelder en dergelijke. Laat geen sleutels aan de bin nenzijde van de deur in de sloten zitten. Geef vertrouwde buren een sleutel van uw huis. Vraag hen bij onraad het plaatselijke alarm nummer van de politie te bellen (tel. 13333). Geef die buren ook uw vakantie-adres. Uw afwezigheid hoeft niet op te vallen. Haal dus geen planten uit de vensterbank; zorg dat de brievenbus regelmatig wordt ge leegd. Sluit de gordijnen niet. Het valt wel erg op a/s die dag- en-nacht dicht zijn. Met een timer kunt u 's avonds automatisch het licht laten aan- en uitgaan. Het is helemaal mooi als dezelfde buren de timer af en toe aan een andere lamp "kop pelen" en daarbij nieuwe tijden instellen. Doe zeker geen briefjes voor de deur of op het raam, waar uit zou kunnen blijken dat u niet thuis bent. Sluit de hoofdleidingen van water, gas en electriciteit goed af. Kan de electriciteit niet worden afgesloten - als u bijvoorbeeld een diep vriezer hebt - laat dan de buren af en toe controleren of er geen storing optreedt. Een be dorven inhoud van een diep- vrieskist is, zacht uitgedrukt, verre van aangenaam. Sluit kasten, bureauladen en dergelijke niet af. Bij het open breken ervan kan behoorlijk wat schade worden aan gericht. Laat geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden in huis achter. Doe ze bij een bank in een kluis of geef ze in bewa ring bij familie of kennissen. Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als u binnen stalt. Tijdens uw afwezigheid kunt u het beste de banden leeg laten lopen. Laat geen volle vuilniszak ken in huis achter. Eén van de voorzorgsmaat regelen die nog niet genoemd is, is de registratie. Met duidelijk heid bij de aangifte van diefstal vergroot u de kans dat u uw ei gendommen terugkrijgt. Zeker als u, met graveerstift of UV-pen, uw postcode en huis nummer erop aangebracht hebt. Wat bovendien voor de politie ook heel bruikbaar is, zijn gege vens als merk, type en serie nummer. Noteert u ze even. Over al deze tips zijn uitgebreide folders te krijgen bij het politie bureau. Daar kunt u ook zien wat er op het gebied van (goed) hang- en sluitwerk te koop is. Van 17 juni tot en met 20 juli 1991 loopt de merk-aktie. Waardevolle spullen kunnen met speciale apparatuur wor den gemerkt en geregistreerd. Als u in deze periode belt met de politie (telefoon: 15050) en vraagt naar de projectploeg, dan wordt een afspraak ge maakt om bij u een "merk- koffer" te brengen. U kunt dan zelf uw spullen merken. Dat wordt u uitgebreid uitgelegd. De koffer wordt dan 's avonds weer bij u opgehaald. Neem lekker vakantie maar zorg dat u met een veilig ge voel op stap kunt! Kapers en piraten spreken tot de verbeelding. Zij roepen een beeld op van heldhaftige en ruige zeelui met een lap voor het oog en een houten been, die ver gelegen kusten onvei lig maakten. Uit overgebleven bronnen blijkt dat zij niet al leen maar losgeslagen rovers waren, maar dat er grote eco nomische belangen op het spel stonden. In Nederland was dat in de 17e en 18e eeuw vooral het geval voor Vlissin gen en Amsterdam. De exposi tie Kapers op de kust gaat nader in op dit onderwerp. De tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum aan het Bel- lamypark 21 in Vlissingen. Het museum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Bij de tentoonstelling wordt het boek "kapers op de kust" uitqe- Het zomerseizoen is begon nen. Voor veel mensen bete kent dat er op uit met de kampeerwagen of caravan. Bij terugkomst blijft de caravan of kampeerwagen dan een tijdje voor het huis staan, om schoon te maken. Dat levert hinder op voor omwo nenden, bij wie de twee- of vier wieler voor de ramen geparkeerd staat. Bovendien, en dat kan ook heel hinderlijk zijn, nemen de voertuigen langdurig parkeerruimte in. En dat, terwijl deze lang niet altijd zo ruim voor handen is. Daar komt dan nog bij, dat het verboden is dergelij ke voertuigen langer dan drie opeenvolgende dagen op de openbare weg te parkeren. Net ais voertuigen, die bestemd zijn voor het vervoer van boten. Dat staat in de Algemene Plaatselij ke Verordening (APV). Om pre cies te zijn: in artikel 5.1.5. Als u het op wil zoeken, de APV ligt ter inzage in de gemeentelijke infor- matiehoeken. Het zal duidelijk zijn. Verplaatst uw caravan, camper of boottrai ler na uw vakantie zo snel moge lijk van de openbare weg naar een stalling of een privé-terrein! Prettige vakantie! «f ..,W - v 1 Op de foto: Gevecht tussen een divisie kaap vaarders uit de kaapvaartrederij van Adriaan van Hall en Engel van der Stadt en het Britse Oor logsfregat de "Amethis" op 3 maart 1804; gravure, maker on bekend. geven. Daarin wordt de praktijk van de Nederlandse scheep vaart en piraterij tussen 1500 en 1800 beschreven. Het boek kost fl. 26,95 en telt 80 pagina's. Voorkomen is beter dan gene zen. Dat geldt voor de zaken waar in het hoofdartikel op wordt gewezen. Het geldt ook voor verblijf in het buitenland. Of het nu gaat om een visum, eten, uitkering, verzekering, ziektekosten, bereik baarheid... Bij dergelijke zaken geldt, 't klinkt misschien wat afge zaagd: zolang het goed gaat is er niks aan hand. Totdat de uit zondering de regel gaat be vestigen. En als u nu net die uitzondering bent? Bij het ministerie van Buiten landse Zaken kunnen ze daar volop over meepraten. In de da gelijkse praktijk hebben ze - meer dan de betrokkenen lief is - te maken met wat er mis kan gaan. En: wat daarvan voorko men had kunnen worden. Dat is veel, heel veel. Het ministerie heeft daarom, ge baseerd op praktijkervaringen, een brochure samengesteld. "Wijs op reis", zo heet die kleur rijke uitgave. In de postkantoren, bibliotheken en bij de sectie communicatie in het stadhuis ligt 'ie gereed. Gratis. Da's dus mooi meegenomen. Vorig week vrijdag lag hij voor het eerst op de deurmat in de woningen in Paauwenburg zuid-oost: de Nieuwsbrief voor dit gebied. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief, met uit zondering van de vakantieperio den) elke maand verschijnt. De nieuwsbrief geeft iedere maand het nieuws over de stadsvernieuwing in Paauwen burg zuid-oost. De nieuwsbrief wordt samengesteld door een gezamenlijke redactie van de gemeente Vlissingen, woning bouwvereniging BASCO en het wijkcomité Paauwenburg. In het eerste nummer is onder andere meer te lezen over socia le vernieuwing in Paauwenburg, toewijzing van vervangende wo ningen, planning van de werk zaamheden, studentenhuisvesting, inspraak en verbetering van de woonom geving. Het wijkcomité Paauwenburg heeft de verspreiding verzorgd. Er zijn nog enkele exemplaren van de Nieuwsbrief verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stadhuis. Op 30 mei jl. nam de gemeente raad een aantal belangrijke besluiten over kinderopvang. Al lereerst is er voor de komende vier jaar een raamwerk vastge legd voor deze belangrijke voor ziening. Het is een gedachtenlijn waarbij ervan wordt uitgegaan dat er in die periode zo'n 170 180 kindplaatsen kunnen komen, afhankelijk van de subsidie van het ministerie van welzijn, volks gezondheid en cultuur. Meer concreet is voor de kinderopvang in 1991 een werkplan vast gesteld. In dit plan staat dat er 36 kindplaatsen aan de Verlengde Bonedijkestraat komen, in een nieuw onderkomen bij de voor malige Jacob Catsschool. Hier voor is f 770.000,- uitgetrokken (fl. 600.000,- van WVC en fl. 170.000,- van de gemeente). Nieuw in het plan is dat er ook na-schoolse opvang in Vlissin gen komt in een gebouw elders in het "middengebied". Ook wordt onderzocht of Oost- Souburg een eigen voorziening kan krijgen voor kinderopvang voor halve dagen. Overigens wordt momenteel een onderzoek gehouden naar de toekomstige behoefte aan kinde ropvang in Vlissingen, zodat daarmee in de verdere planning rekening kan worden gehouden. Elders op deze pagina leest u hier meer over. Tot mijn wethoudersportefeuille behoort ook het buitenlands be leid van de gemeente. Hierover verscheen onlangs een nota van burgemeester en wethouders, getiteld "Van stedeling tot we reldburger". Deze nota is mo menteel "in de inspraak". Er kan nog tot 1 juli aanstaande schrifte lijk op worden gereageerd. In de nota wordt onder andere voorgesteld te onderzoeken of een stedenband met Taganrog in de Sovjet-Unie tot de mogelijkhe den behoort en een stedenband met Ambon-stad in Indonesië aan te gaan. Ik heb begrepen dat eind deze maand een delegatie van diverse burgergroeperingen in Oost- Souburg een bezoek aan Tagan rog zal brengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hen een kleurenfo to van de gemeente en een brief van burgemeester en wethou ders mee te geven waarin een bezoek van een kleine delegatie van de gemeente wordt aange kondigd. Het is de bedoeling dit bezoek dit najaar te brengen. Sinds het zo plotseling overlijden van onze collega-wethouder Wil lem Wisse, heb ik tijdelijk een aantal taken van hem overgeno men. Zo heb ik nu onder andere openbare werken, stadsbeheer, verkeer en milieu in mijn wethou dersportefeuille. Op het gebied van stadsbeheer voerde de sec tie beplantingen vorige week een aardige, milieuvriendelijke proef uit: het verwijderen van onkruid door middel van branden in plaats van bestrijden met chemi sche middelen. Omdat het om een proef in een beperkt aantal straten ging, werd gewerkt met een gehuurde machine; afhanke lijk van het resultaat wordt bezien of de gemeente op meer grote schaal doorgaat met deze ma nier van onkruidbestrijding. Op milieugebied voert de ge meente momenteel een actie die moet zorgen dat zo veel mogelijk oude ondergrondse olietanks worden opgespoord en gesa neerd. Velen van u hebben ver nomen van deze actie "tankslag" omdat in ongeveer een kwart van alle Vlissingse woningen een brief met informatie over deze ac tie is bezorgd. De brieven zijn be zorgd op die adressen waarvan wij vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van oude olietanks. Dit heeft resultaat opgeleverd want inmiddels zijn er al enkele tientallen tanks bij de gemeente aangemeld!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5