Vliegeren is allang geen kinderspel meer Zeeuwse mossels brengen in Limburg f 5.000,- op WMM&mr" Zorgeloos op pad Antiek-, Kunst- en Curïosamarkt opent met ballonnenwedstrijd Qtipt op Efts Kruiswoordraadsel Gemoedelijk en deskundig advies centraal bij administratiekantoor Bouterse VAN AMERONGEN VLIEGERS HOLLAND: JONG ONDERNEMEND Kampioenen Advies ■HARTGRONDIG Ongewenst reclamedrukwerk MARKTCHEF VAN DER ZWAAG WIL UITBREIDEN PRODUKTPROMOTIE IN LIMBURG VOOR GOED DOEL Vaders worden zaterdag verrast in Vlissingen Woensdag 12 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART 23 Michiel van Amerongen toont, samen met echtgenote Marjan (midden) en dochter Esra (rechts), de Amerikaanse vlieger Top of the Line. Op de voorgrond een vlieger met de naam High Flyers Phantom. Steeds meer volwassenen ont dekken dat vliegeren allang geen kinderspel meer is. Michiel van Amerongen is pr-manager van Van Amerongen Vliegers Hol land, een volledig op moderne sportvliegers gespecialiseerd be drijf in Middelburg, en kan daar over meepraten. Het gehele jaar door staan de medewerkers van dit bedrijf klaar om de beoefe naars van deze vorm van actieve luchtrecreatie van dienst te zijn. Van Amerongen: „Wij beperken ons niet alleen tot de verkoop van hoogwaardige kwaliteitsvlie gers. De klant krijgt bij ons ook een gedegen instructie en wie het optimale uit zijn of haar sportvlieger wil halen kan bij ons ook terecht voor een uitgebreide cursus voor de verbetering van de vliegtechniek." Tijdens een dergelijke cursus wordt aandacht besteed aan zowel de theorie van het vliegeren als aan de praktijk. In het theoretische gedeelte wordt aandacht besteed aan za ken als vliegertypes, materiaalge bruik, constructies, windcondities en veiligheid. Tij dens het praktijkgedeelte op het strand wordt daarna hard ge werkt aan verbetering van de vliegtechniek. Daarbij wordt gelet op zaken zoals een goede voor bereiding, afstelling, snelheid re gelen en het oefenen van een perfecte landing. Van Amerongen is er duidelijk trots op dat het eigen promotie team, bestaande uit instructeurs van zijn bedrijf, goed uit de verf komen tijdens internationale wedstrijden: „Alleen al in 1991 hebben we tot nu toe tijdens vier internationale wedstrijden vier eerste prijzen behaald. En mo menteel bereidt het team zich ui terst serieus voor op de Europese kampioenschappen in Montpel- lier in Frankrijk en op de World Cup in het Engelse Bristol." Naast sportief deelnemer aan in ternationale wedstrijden is dit Sportkite-team een veelgevraag de attractie tijdens belangrijke evenementen. „Met de Pinkster dagen gaven we acte de presen ce tijdens de nationale Franse kampioenschappen in het Bre tonse Pleubian en het daaropvol gende weekeinde waren we actief tijdens de Open Dag Wa terrecreatie op het Nollestrand en het Badstrand in Vlissingen", ver telt Van Amerongen. In het kader van het project Meimaand Sport- maand organiseerde het bedrijf onlangs het vijfde International Sportkite Festival op de stranden van Vrouwenpolder en Domburg. Van Amerongen staat altijd klaar om de adspirant-koper van een goede vlieger met raad en daad terzijde te staan: „Wie de aan schaf van een kwaliteitsvlieger overweegt, kan altijd terecht in ons ontwerp- en productie-atelier aan de Van Kleffenslaan 21 in Middelburg. En binnenkort staan we weer iedere dinsdag op de toeristenmarkt van Zoutelande en iedere woensdag op de toe ristenmarkt van Vrouwenpolder." Van Amerongen is hoofddealer van onder andere de merken Top of the Line, Highflyers, Revoluti on, Sky Delight, Ace, Peter Po well, Flexifoil en Speeding. Daarnaast zijn er diverse goede boeken over de vliegersport te koop en een groot assortiment zelfbouwartikelen. Het is al bijna een jaar geleden dat ik het bericht in dagblad Trouw las: Groningen wil ongewenst reclamedrukwerk bestrij den. Ik heb dat stukje uitgeknipt en - eerlijk - ik wist niet wat ik er mee aan moest. In m'n hart was ik het wel eens met die Groningse strijd, maar ja. Ik werk zelf voor een krant die ook zomaar binnenglijdt, gevraagd of niet gevraagd en valt dat niet feitelijk ook onder reclamedrukwerk. Groningen vindt dat huis-aan-huis-bladen mogen. Groningen vindt ook dat het een regulier orgaan is waarin ondernemers hun advertentie kwijt kunnen, maar waarin ook andere nuttige informatie staat. En dat trof me uiteindelijk. Ik ben het eens geworden met de Groningse milieu-ambtenaar die deze ge meentewet (APV) had verzonnen, dat een advertentieblad een functie heeft. Hij bedoelde natuurlijk - en dat stond niet in het bericht van Trouw - dat een huis-aan-huis-blad feitelijk de stadsomroeper anno nu is, dat het niet moet hebben van we reldnieuws, maar gewoon van de straat van driehoog achter of herkenbare dingen doorgeeft, van uw buurvrouw bijvoor beeld. Wij van de redactie doen nog wel eens aan cafébezoek. Niet dat we van die uitgesproken kroegenlopers zijn - bartypes, zo als omschreven in kennismakingsadvertenties - maar het hoort bij ons werk hoewel we het net een beetje te gênant vinden om aan het einde van de maand de pilsjes op een door Oort- ambtenaren gecontroleerd declaratie-formulier te zetten. In het café hoor je de laatste roddels, de nieuwste moppen en nieuws dat op andere plaatsen niet uitgesproken kan worden. Veel van wat we daar horen leest u een week later in onze kranten. En dat is goed. Dan hoeven we ons niet tot 'onge wenst' reclamedrukwerk te rekenen, maar tot een gewenst doorgeefluik van de lokale nieuwtjes. Gehoord en verteld, heet dat bij ons. Waneer zal een Walcherse plaats het lef hebben om Groningen te volgen? Dat is goed voor ons allemaal ®Ad Hanneman CARAVAN EN RECREATIEGOEDERENVERZEKERING Serooskerke. Sinds begin mei heeft hij een nieuw administratiekantoor, dat tevens een agentschap is van de NMS Spaarbank, een dochter van de NMB Postbank. Dat wil niet zeggen dat Jan Bouterse zelf ook nieuw is in Serooskerke. Zo'n 25 jaar geleden verhuisde hij van Noord-Beveland naar Seroosker ke om daar te gaan werken bij een administratiekantoor. En na 25 jaar heeft hij de stap geno men om voor zichzelf te be- Het pand van Jan Bouterse ginnen. De werkzaamheden van de NMS Spaarbank liggen vooral op het terrein van hypotheken en cre- dietverlening, zowel voor particu lieren als voor het bedrijfsleven. Het administratiekantoor verzorgt van alles op het terrein van be lastingzaken en administratie. Jan Bouterse vindt dat een per soonlijke benadering van de klant centraal moet staan. "Het liefst houd ik de lijn kort tussen het kantoor en de klant". Ik ga dus zelf naar de klant toe. Als je al 25 jaar hier woont en werkt, dan zien de mensen dat graag". Jan Bouterse voelt zich dan ook vaak een tussenpersoon tussen zijn klanten en officiële instanties zoals overheden, advocaten en notarissen. "Voor kwesties als nalatenschappen, huursubsidies, maar ook studiefinancieringen komen de mensen graag bij mij langs. Ik ben dan een soort inter mediair en geef de mensen een deskundig advies. In een kleine gemeenschap als Serooskerke is het belangrijk dat zo'n advies in een gemoedelijke sfeer gebeurt", aldus Jan Bouterse. In zijn klantenkring heeft Jan Bouterse ook veel jonge onderne mers. "Vooral bedrijfsmatig is het van belang dat een nieuwe on derneming zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Zorg dat je admi nistratie klopt en ga pas later, als je geld verdiend hebt, denken aan ingewikkelde computersystemen voor je boekhouding", zo verze kert Jan Bouterse Ook bij deze jonge ondernemers geeft Jan Bouterse graag een Marktmeester Bert van der Zwaag Donderdag 13 juni gaan er vanaf de Vismarkt om 12 uur heel wat ballonnen de lucht in. Ter gele genheid van de opening van de jaarlijkse Antiek-, Kunst- en Curiosamarkt knipt wethouder Mr. J. Douwes de touwtjes van de ballonnen door en hij opent daarmee deze altijd druk bezoch te markt. Dit jaar hebben zo'n dertig standhouders een plekje gereserveerd om hun waren aan te prijzen. Van antiek porselein tot blikken koektrommels, van Mariabeeldjes tot poppenwa gens. Tussen juni en augustus is er op de donderdag van alles te koop. Bert van der Zwaag, eigenaar van de antiek- en curiosawinkel Le Collectionneur in de Gravenstraat en organisator van de markt wil de dit jaar een extra feestelijke opening. "We houden daarom een ballonnenwedstrijd. Voor de gene wiens ballon het verst komt hebben we een hoofdprijs van 300 gulden, te besteden bij een van de standhouders. De tweede prijs is 250 gulden, de derde prijs 75 gulden en we hebben ook nog eens tien troostprijzen". Vier jaar geleden blies Bert van der Zwaag de markt nieuw leven in. "Het was een dooie boel ge worden. We begonnen vier jaar geleden met maar 6 standhou ders. Door veel publiciteit eraan te geven en ervoor te zorgen dat het aanbod van de standhouders goed en gevarieerd is, kan de markt nu rekenen op een landelij ke bekendheid". Het publiek kan er terecht voor antiek en curiosa, maar dit jaar ook voor kunstwer ken, zoals etsen en aquarellen. "In Bergen op Zoom organiseer ik op de zaterdag ook een antiek en verzamelmarkt, maar daar is de toeloop tot nu toe minder ge weest. Hier in Middelburg heb ben we 17 vaste standhouders, onder wie veel oude bekende handelaren uit Middelburg. Bert van der Zwaag is trots dat de markt van niks tot iets goeds is geworden. We hebben de tijd ook mee wat betreft het verza melen. ledereen is tegenwoordig verzamelgek. En een antiek- of curiosawinkel is zelf gek als ze niet op zo'n markt vertegenwoor digd zijn. In mijn eigen winkel krijg ik soms dertig klanten op een dag over de vloer, van wie er misschien drie iets kopen. Nou, sta eens op zo'n markt, dan lo pen er wel duizend mensen langs je kraampje". Bert van der Zwaag is zelf ook ooit eens als verzamelaar begon nen. "Ik begon porselein te ver zamelen, zomaar voor de lol. Maar voor dat je het weet heeft het verzamelvirus je aangestoken en dan kun je niet meer terug. Eerst verzamel je alles wat los en vast zit. Dan ontdek je dat er nogal wat verschillen zitten tus sen de ene porseleinen vaas en de ander. Je pakt een boek en gaat erover lezen en zo wordt je langzaam maar zeker een kenner op een bepaald gebied. Op een gegeven moment had ik zoveel spullen, dat ik ze zelf weer ging verkopen. Vier jaar geleden ben ik daarom in Middelburg Le Col lectionneur begonnen in het oude pandje van Pietje Parfum in de Gravenstraat. Nu ben ik de grootste collectioneur van Dinky Toys van Zuid-Nederland. Zo'n drieduizend autootjes 'heb ik in mijn vitrines staan. "Maar", zegt Bert van der Zwaag, "die autoo tjes verkoop ik niet op de markt, daarvoor zijn ze te kwetsbaar". Bovendien weet hij nog niet of hij zelf op de markt zal staan. "Al die ballonnen voor de opening moe ten ook nog worden opgepompt en steeds meer handelaren vra gen om een plekje op de markt. Het zal in ieder geval weer druk worden. De mensen komen van heinde en ver. Sommige verza melaars komen zelfs uit Haarlem of Nijmegen". Door het succes van de markt zou Bert van der Zwaag graag willen uitbreiden. "Ik wil graag de Sint Janstraat erbij betrekken, misschien óók wel de Lange Delft. Maar de gemeente heeft daar niet zoveel zin in, omdat de Sint Janstraat vrij moet blijven voor de brandweer en ook nogal smal is". Voor dit jaar is Bert van der Zwaag gelukkig dat ze weer op de Vismarkt kunnen staan. "Da's een mooi plein, waar het publiek maar al te graag komt snuffelen tussen al die mooie spulletjes". Bert van der Zwaag krijgt zelf al weer de kriebels voor de markt. "Dat heeft elke verza melaar, zodra hij weet dat er er gens een markt wordt georganiseerd". Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet, krijgt u de naam van een ge steente. Dit is de oplossing. 24-55 - 12 -42 -24- 1 -59-5-44 HORIZONTAAL: 1 scheikunde; 6 telwoord; 11 lichaamsdeel; 13 deugdzaam, gehoorzaam; 14 titel (afk); 16 stad in Italië; 17 slank en fijn gebouwd; 18 muzieknoot; 19 onbep. voornw,; 21 met leer overt rokken blaasinstrument; 23 loterijbriefje; 24 levenslucht; 26 ijverig; 27 ploegsnede; 28 wijnsoort; 30 bindmiddel om stenen voorwerpen aan een te hechten; 31 niet vlezig; 32 Spaans riet; 34 vrucht; 35 vuur; 36 mohammedaans rechter; 37 gegraven waterscheiding; 40 zangstem; 43 bespieder; 44 gekuipt houten vat; 46 plaats in 't Gooi; 48 niet bestand tegen een ruwe behandeling; 49 mengelwerk; 51 volksover- leving; 52 alvorens; 53 zadelmakerswerktuig; 55 plaats op Ameland; 56 internationale organisatie (afk); 57 kist van open latwerk; 58 opschik; 60 militair; 61 vreemde taal; 62 persoon aan wie men ongun stige eigenschappen toeschrijft; 64 stad in Italië;.65 speels. VERTIKAAL: 1 opklimming in kracht; 2 laagtij: 3 grote gebakken metselsteen; 4 deel van het oog; 5 stad in Duistland; 6 vaste wijze van handelen; 7 handschoen zonder vingers; 8 vaartuig. 9 klaar, gereed; 10 blunder; 12 oud kaartspel; 13 stad in Frankrijk; 15 uitruster van schepen; 18 vis; 20 tiran; 22 hoogtemerk van de gewone waterstand; 23 bioscooprang; 25 vallende ster; 27 tabakssoort; 29 ontvangkamer; 31 nabootsing op kleine schaal; 33 vochtig; 34 schaakterm; 37 gum- midop op zuigflessen; 38 muziekinstrument; 39 vestingwerk; 41 stad in Afrika; 42 schrijflijn; 43 deel van een schip; 44 korte spijker met grote, bolle kop, 45 niemendal; 47 rijgsnoer, 49 plaats in Limburg, 50 zeer oud; 53 knorrepot; 54 vloeistof van pikante smaak, 57 vrouwelijk rund; 59 Europeaan; 61 per procuratie (afk); 63 motorraces. Oplossing van puzzelkrant 5/6 HORIZONTAAL: 1 spreeuw, 6obelisk; 12Bern, 13even, 14al; ISrein, 18stek; 19 ha. 20 mul; 22 neetoor. 24 bar; 25 pias. 27 koren; 28 port; 29 oksel; 31 nop; 32 Dante. 33 tres; 35 post; 36 veem; 37 moot; 39 list; 41 prof; 44 edict; 46 wijs; 48 noren; 50 Rome; 51 tenor; 53 rede; 54 sla. 55 karamel; 57 tam 58 ik; 59 tank. 60 snek 62 MO; 63 tent; 64 teef. 66 ootmoed. 67 leguaan. VERTIKAAL 1 shampoo:2Rb 3eer; 4 eren. 5 uniek. 7 beton, 8 ever 9 lek;10 in; 11 kwartet; 15 Luik; 17 neon; 18 soep, 19 hart; 21 last; 23 trom, 24 bont. 26 service; 28 pastoor; 30 leest; 32 Doorn; 34 set; 35 pop; 38 persico; 39 Lima; 40 bijna 42 fret; 43 anemoon; 45 dolk; 46 werk; 47 soms; 49 Edam; 51 tante; 52 rente. 55 kano. 56 leeg. 59 t.e.m.; 61 keu; 63 TT; 65 fa Winwoord: OPPERVLAKTE Het nieuwe administratiekantoor van Jan Bouterse in Serooskerke mag dan wel een balie hebben. Jan Bouterse praat liever met zijn klanten thuis of in de comforta bele spreekkamer van zijn kan toor in de Torenstraat te persoonlijk advies en begeleiding. "Die persoonlijke benadering kan ik ook geven omdat het meestal kleine ondernemingen betreft. Op die manier kan ik ook de boekhouding zelf goed in de ga ten houden en ervoor zorgen dat er niets mis gaat". De caravan wordt weer uit de stelling gehaald. De kam- peerspullen komen weer van de zolder vandaan. U gaat uw visuit- rusting controleren, want het zonnetje staat al vroeg op de wa terkant te schijnen. De voorjaars kriebels komen weer boven, dus- Met uw caravan- en vis-, foto- en kampeeruitrusting gaat u op pad. Maar staat u er wel eens bij stil, hoeveel de spullen van uw va kantie en vrijetijdsbesteding waard zijn?? Het zou toch jammer zijn, als er tijdens uw vakantie of dagje uit iets kapot zou gaan of gestolen zou worden. Als u zorgeloos op pad wil gaan of uw spullen aan derden wilt uitlenen, dan kan dat De overhandiging van de cheque in Limburg. VInr: Joop Bieshaar, Theo Dekkers en Jan Lammers. zonder problemen, wanneer u een "Caravan en recreatiegoede- renverzekering" afsluit bij de ANWB. Deze verzekering geldt het gehele jaar door. Al uw persoonlijke be zittingen, die met vrijetijdsbeste ding te maken hebben, zijn verzekerd en wel op alle momen ten, dat u ze voor recreatiedoel einden gebruikt. Zowel in het bin nenland als in het buitenland, maar altijd buiten uw eigen woning. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie, loopt u dan gerust even bij een van de ANWB kantoren binnen of bel ons. Theo Dekkers van het Zeeuws Radiologisch Therapeutisch Insti tuut ontving vorige week uit han den van Joop Bieshaar, afdelings directeur van de middelbare ho- recaschool van het Delta College in Middelburg een cheque ter waarde van f 5.000,-. Het was een deel van de opbrengst van een mosselfestijn dat Zeeuwen begin februari in het Zuidlimburg se Vaalsbroek hadden gehouden voor de Rotaryclub Vaals/Gulpen. Deze serviceclub werd bij de overhandiging - die plaats vond in de Brandsbrouwerij in Wijlre - vertegenwoordigd door Jan Lammers. Het was voor de vierde keer dat dit mosselfestijn werd gehouden. Voor de horeca-afdeling van het Graag tot ziens! Delta College is dit project een soort oefening buitenshuis, 120 leerlingen worden naar het Lim burgse heuvelland gestuurd om de maaltijd te helpen bereiden en op te dienen. Qok de restaura teurs uit het Zeeuws-Vlaamse Philippine brengen er hun erva ring met de mosselbereiding naartoe. Behalve de f 5.000,- voor de Zeeuwse kankerbestrijding werd nog een bedrag overhandigd aan een project in Limburg voor ge handicapte kinderen die thuis (moeten) wonen. Daarnaast krijgt een Zeeuwse invalide een vakantie in Limburg aangeboden en een Limburgse invalide mag vakantie komen vieren in Zee land. Het staat vast dat er volgend jaar hetzelfde gebeurt in Limburg. Bo vendien wordt in het Zeeuwse overwogen om Limburgers hier heen te halen om op dezelfde manier hun produkten te promo ten. De opbrengst moet dan ook bestemd zijn voor een goed doel. Vaders kunnen zaterdag 15 juni in Vlissingen verrast worden met een rondvaart op een Hoogaars. Enkele meisjes - gekleed in swea ters van de winkeliersvereniging - zijn die dag op pad om kaarten uit de delen. In totaal worden 120 kaarten overhandigd aan va ders. De rondvaarten beginnen om 12 uur, maximaal kunnen 20 men sen per keer mee op dit zeilvaar- tuig. De route gaat langs de boulevard tot aan het Nol lestrand. Het vertrekpunt is de Koopmanshaven, de vaders zijn ongeveer driekwartier onderweg. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 23