Voorspelbare onvoorspelbaarheid bij de jongste verkeersdeelnemers Kinderen aan de rand van de weg Alfa 33 snel weg, snel terug KINDEREN IN HET VERKEER PZC WEEKBLADEN INHOUD Deze Autokrant Extra is stevig gevuld met nieuws en achter gronden uit de autowereld. Samenstelling en redaktie: A. de Buck, Auto-Poppe Wal cheren BV, P. Goedbloed, Autobedrijf Goedbloed, Th. Louisse, Louisse Auto BV J.A. Dijkwel, Dijkwel Vlissingen BV, J. Richter, Autobedrijf Van Fraassen. J. Cevaal, Toyota Cevaal en Auto rama Walcheren Redactie: Tony Vos Eindredactie A. Hanneman. Informatie over advertenties: 01184-84000. Deze Autokrant is een uitgave van PZC-Weekbladen. Renault 19 cabriolet haalt de zomer niet Tweede jaargang, nummer 33 Twee wekelijkse bijlage van De Faam/De Vlissinger Kinderen zijn geen kleine volwas senen, ze kijken en luisteren an ders en daarom reageren ze ook anders dan volwassen mensen. In zicht in deze andere realiteit van onze jongste verkeersdeelnemers is een belangrijke voorwaarde voor het veilig samengaan van de ver schillende generaties op onze wegen. Gevoelsmotoriek Beperkt gezichtsvermogen Gehoorvermogen Fantasie Afstand schatten Gevaren-bewustzijn Spontaan Michelle Woensdag 12 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Voor het eerst sinds in 1968 de Caravelle uit produktie ging, komt Renault nu met een ech te vol-cabriolet. De nieuwe 19 cabriolet zal in het najaar pas op de markt worden gebracht, zodat liefhebbers pas volgend jaar zomer echt van hun open Renault kunnen genieten. De Renault 19 Cabriolet is leverbaar in twee uit voeringen. De TXE heeft een 1.7 liter injectie motor van 95 pk, terwijl de 16V met zijn 1.8 liter inhoud goed is voor 137 pk. Uiteraard vol doen beide versies met hun geregelde drie wegkatalysator aan de US-83-norm. Standaard is een handgeschakelde vijfbak, terwijl de TXE ook met de moderne, electro- nisch gestuurde viertrapsautomaat kan wor den besteld. De dubbelgelaagde kap is gemakkelijk te be dienen en laat zich binnen 30 seconden ach ter een metalen afdekplaat verbergen of te voorschijn halen. Verder worden alle zijruiten elektrisch bediend. De specifieke kinderwereld komt de volwas sene, hoewel iedereen zelf een kind was, vaak niet meer vertrouwd voor. De waarneming van het kind komt niet voort uit de zintuigelij- ke indrukken zoals een volwassene die heeft - kinderen leven in een andere realiteit. Veel verkeerspsychologen trachten momenteel de volwassen verkeersdeelnemers dit besef bij te brengen. Want alleen wie dit goed beseft, kan zich in dit typerende gedrag van kinderen inle ven en mogelijk anticiperen op de reacties. Dat bij ongelukken met kinderen meer ver stand vereist wordt van volwassen automobi listen, is ook af te leiden uit gerechtelijke uitspraken. De automobilist doet er daarom goed aan zich nog eens te verdiepen in dat ei gen wereldje van de kleinste en jongste ver keersdeelnemers. Veel kennis over het gedrag in het verkeer van de verschillende leeftijdsfa sen is ook nog relatief nieuw. Professor Bene- dikt von Hebenstreit heeft voor Volkswagen de belangrijkste punten samengevat in een studie over het thema "kind en auto". De coördinatie van de zintuigelijke indrukken met de beweging van de ledematen is nog niet optimaal bij kinderen. Kijk- en looprichting bijvoorbeeld, zijn bij de kleuter direct met el kaar verbonden. Rechtuit lopen en daarbij op zij kijken doet zo'n kleuter niet. Basisschool-kinderen hebben hun benen vaak nog niet helemaal onder controle. Ze struike len en vallen midden op straat, vaak zonder zichtbare aanleiding. Met zulke verrassingen moet men bijvoorbeeld rekening houden, wanneer een kind de straat oversteekt. Bij kleine kinderen werkt de signaleringsfunc tie van de buitenkant van het netvlies nog niet optimaal. Daarom is het zicht naar opzij bij kinderen minder goed dan bij volwassenen. Kinderen tot ver in de basisschoolleeftijd ne men slechts 60% waar van wat een volwas sene ziet. Bewegende auto's aan de rand van het gezichtveld van het kind worden niet op gemerkt: de door de automobilist verwachte reactie van het kind blijft daardoor ach terwege Daarom moet men bij kinderen die zich aan de rand van de weg bevinden, vooral letten op de hoofdbeweging, op de mate van hoofddraaien naar links en rechts, om hun overzicht en hun graad van opmerkzaamheid goed in te kunnen schatten. Hoewel kinderen een zeer goed ontwikkeld gehoor hebben, kunnen zij de richtingen van waaruit geluiden komen niet goed vaststellen. Een zesjarige kan weliswaar belangrijke gelui den goed plaatsen, maar niet precies de rich ting bepalen waar dat geluid vandaan komt. Men moet dus bedenken dat geluiden voor kinderen geen duidelijke oriënteringsfactor vormen, die ze in het verkeer zouden kunnen gebruiken. Kinderen hebben ten aanzien van auto's ande re gedachten dan volwassenen. Auto's zou den direct kunnen stoppen zonder remweg. Kleine kinderen geloven dat de "ogen" van de auto, de koplampen dus, echt kunnen zien. Zij hebben het gevoel dat ze door de koplampen worden gezien en begrijpen niet, dat de bestuurder ze in een bepaalde situatie hele maal niet kan waarnemen. Omdat in het geheugen van het kind nog wei nig ervaringen zijn opgeslagen, kunnen kinde- ren afstanden slecht inschatten. Dat geldt zelfs voor tienjarigen. Kleine kinderen hebben bovendien veelal moeite te onderscheiden, of een frontaal naderende auto stilstaat of be weegt. Het geheugen van het kind is voor de ze waarneming nog niet genoeg ontvankelijk gemaakt. De slechts flauw veranderde vorm van de auto misleidt het kind tot de gedachte "die auto staat stil". Men kan er dus niet op rekenen, dat een kind, wanneer het in de rich ting van de naderende auto kijkt, dit ook wer kelijk opmerkt. De meeste ongelukken onder voetgangers hebben betrekking op kinderen tussen zes en tien jaar. Het geringe bewustzijn van gevaren is hiervoor één van de redenen. Dit bewustzijn ontstaat door ervaring die kinderen in de loop der jaren moeten opdoen. Waarschuwingen van de ouders hebben maar weinig effect, want het kind kan het gevaar per apart geval niet goed onderkennen en inschatten. Kinde ren onder de tien jaar stappen bijvoorbeeld vaak vrij laat voor naderende auto's het zebra pad op: gemiddeld als de auto tot op onge veer 30 meter is genaderd. Jonge mensen en volwassenen zijn daarin veel voorzichtiger. Wanneer een auto tot op een afstand van on geveer 60 meter genaderd is, stappen zij niet meer op de rijbaan. Iedere impuls wordt direct in daden omgezet. Een kleine afleiding is voldoende en het kind vergeet al het tot nu toe geleerde. Het speel kameraadje aan de andere kant van de straat, de plotselinge herinnering dat hij snel naar huis moet en het kind rent al. Hoe kan men als automobilist nu nog goed op al dit soort situa ties reageren? Men is geneigd te zeggen dat er van de automobilist te veel gevraagd wordt, wanneer hij bij de hedendaagse verkeersdicht heid ook nog op de juiste manier moet reage ren op vaak onberekenbare kinderen. Maar daarin ligt juist de moeilijkheid. Kinderen zijn onberekenbaar wanneer men ze met de vol wassene vergelijkt. Het reageren van kinderen is echter geen pure toevalligheid, want één ding moet men erkennen: de reacties hebben altijd iets dat typisch voor kinderen is, een kin derlogica op zich. En in zoverre zijn kinder reacties juist toch te voorzien. Wanneer kinderen in het verkeersbeeld ver schijnen, moet de automobilist steeds klaar zijn om te remmen. Bovendien moet men zich bewust worden, in welke situatie men zich bevindt, zelfs wanneer op een bepaald mo ment geen kind te zien is. De directe nabijheid van een school, een speelplaats, een zwem bad of een bushalte moet al waarschuwing genoeg zijn. In rustige woongebieden met aan de trottoirrand geparkeerde auto's, bij het rij den door een tot spelen uitnodigende omge ving, in straten zonder doorgaand verkeer, of in zijstraten met een goed glad wegdek, die ideaal zijn voor rolschaatsen of skateboarding, in al deze situaties moet de automobilist alert zijn. Geconcentreerde aandacht, verminderde snelheid en innerlijke bereidheid om te rem men is vereist wanneer het erom gaat onze zwakste verkeersdeelnemer te beschermen. Ook al maakt de verkeersopvoeding van kinderen goede vorderingen, men moet steeds rekening houden met typisch kindergedrag. Kinderen zijn spontaan, gemakkelijk af te leiden, speels in de groep en onoplettend. Bereidheid om te remmen bij het zien van kinderen is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor een veilig samenleven van de verschillende generaties op onze wegen. Vol verwachting klopt mijn hart als ik de showroom van Autobedrijf Klip binnen loop. Welke auto zal mij dit keer weer worden toegewezen om een proefrit in te maken. Om mij heen zie ik een keur aan diverse prachtige Alfa's in de mooiste modellen en de mooiste kleuren staan. We houden halt bij een felrode Alfa 33 Boxer 16V. Dit is de auto die het gelukki ge noodlot treft met mij een test te mo gen afleggen. De Boxer 16V zoals deze auto kortweg genoemd wordt is een fraaie auto om te zien. De wagen heeft een oplopende lijn naar achteren toe waardoor hij een snelle indruk maakt. En niet alleen maakt hij de ze indruk, hij is het ook. De Boxer 16V is de snelste Alfa uit de 33-klasse. Een sport-model, dus. Dat er veel pit in deze wagen zit blijkt al onmiddellijk bij het wegrijden. Met ge mak trekt hij op naar 50 km/u. Doordat de bolide zo fel is valt hij ook sneller terug wanneer je het gas loslaat, met als ge volg dat de auto wat schokt bij een lage snelheid. Dit is echter een normaal ver schijnsel bij sportauto's en het is ook een kwestie van aanpassen. Van binnen zit de auto compact in elkaar. Alle ruimte is zo efficiënt mogelijk benut. De buitenspiegels zijn van binnenuit ver stelbaar en de ruiten, die getint zijn waar door het 's zomers minder warm wordt binnen, zijn automatisch te bedienen. Zo wel van voor als van achter bevinden zich ruitewissers en voor het gemak heeft men de contactsleutel voorzien van verlichting zodat U ook 's avonds het contact kunt vinden. Op de snelweg trekt de wagen zonder moeite in een kort tijdbestek naar een hoge snelheid. Alleen jammer dat er nog andere automobilisten op het wegdek zitten die mij in mijn race belemmeren. De acceleratie van 0 naar 100 km/u neemt slechts 8,4 seconden in beslag. Met gemak rijdt de Boxer 16V 180km/u, hoewel het niet aan te raden is deze snel heid op Nederlandse wegen aan te hou den. De Alfa 33 Boxer 16V ziet er leuk uit in zijn fel rode kleur en met zijn lichtmetalen wieldoppen, die zijn snelheid nog eens benadrukken. Deze sportwagen is uniek voor de jonge dynamische vrouw met pit. De prijs van dit model bedraagt f 35.900,

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15