«WIK iaiM Adverteren in de Gouden Gids wérkt. 1—a RWW voor schoolverlaters Allerlei Sociaal Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beurs Gezondheid Ouderen Vrije tijd Door drs. Thomas Klabbers Cursus Buurt/wijk lezingen 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 12 juni 1991 mm mm lï Rommelmarkt 2 - De korfbal vereniging Seolto uit Vlissingen heeft bruikbare rommel verza meld om te verkopen ten behoe ve van de clubkas. De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 15 juni op het speel tuinterrein aan de Zuidbeekse- weg in Vlissingen, aanvang 10 uur. Er zullen zo'n vijftien kramen volgepropt worden met allerlei spullen, er is een eetkraam en een ringrijderij staat op het pro gramma. Bazaar - De vrije peuterspeelzaal Het Zonnepoortje houdt zaterdag 15 juni een bazaar op het adres Gravenstraat 63 in Middelburg. Tussen 10 en 13 uur is er van al les te beleven. Het doel van deze bazaar is vooral bekendheid ge ven aan het werk van Het Zonne poortje. Fancy fair - De Vlissingse Ich- tusschool houdt zaterdag 15 juni een fancy fair en een rommel markt ten behoeve van Vijver vreugd. De school heeft de laatste weken lessen gehad over geestelijk gehandicapte mensen. De fancy fair begint om 11 uur. Rommelmarkt 1 - Het Comité Walcheren Woord Daad en de zendingscommissie van de Ger. Gem. Oostkapelle houden zater dag 22 Juni een rommelmarkt op het plein van de Saronkerk aan de Noordweg te Oostkapelle, van 9 tot 16 uur. Er is een groot aan bod van allerlei spullen, zoals boeken, kleding, electr. app., meubels enz. Daarnaast zijn er kramen met oliebollen, wafels, pannekoeken, kaas, boeken en bloemen. Verkoping bij opbod van waardevolle dingen begint om 10 uur. De opbrengst is voor ontwikkelingsprojecten, onder meer in Burkina Faso. Computer - De heer H. Wanders uit Terneuzen komt maandag 17 juni naar het Open Hof in Vlissin gen om daar een en ander te ver tellen over programmeren in (GFA-)basic. Het is de laatste bij eenkomst van de HCC (Hobby Computer Club) afdeling Zeeland van dit seizoen. Verder kunnen allerlei vragen worden gesteld. 'Neem uw computer mee', advi- seert de HCC. Scouting - Meer dan 500 leden van Scouting Walcheren komen zaterdag 15 juni naar een spel- middag in het Scoutingscentrum Veere. Voor allerlei leeftijdsgroe pen is er wat te beleven tussen 13.30 en 16 uur. Vrijwilligers - Vanwege de over weldigende opkomst van de on langs gestarte kinderkookclub is er bij buurthuis De Paraplu in Vlissingen dringend behoefte aan vrijwilligers die mee willen helpen bij het begeleiden van een kinder kookclub. Gezien de overweldi gende belangstelling zal er moeten worden gewerkt met twee of drie groepen en wel op woensdag van 14 tot 15.30 uur en op donderdag van 15.45 tot 17 uur. Inlichtingen 01184-65453 of 14660. Honden - De Hondenvereniging Walcheren (HOWA) houdt zater dag 22 Juni haar jaarlijkse onder linge wedstrijddag, 's Morgens zal de wedstrijd met verschillen de categorieën plaatsvinden en 's middags is er een behendigheids wedstrijd. Dat alles zal gehouden worden op het bunkerterrein bij het asiel in Vlissingen, aanvang: 10 uur. Osho - Zaterdag is er een video- info avond over Osho (voorheen Bhagwan Shree Rajneesh). De bijeenkomst begint om 20 uur en eindigt rond 22 uur. Voor inlich tingen: 01180 - 24413. Kruiswerk - Het magazijn voor uitleen van kleine verpleegartike- len in het wijkgebouw aan de Ro- senburglaan in Vlissingen stopt. De wijkgebouwen aan de Leliën- laan en het Gezondheidscentrum aan de C. van Perestraat in Oost- Souburg blijven gewoon functio neren^ Borstvoeding 1 - De moeder- groep van de borstvoedingsorga nisatie La Leche Leaque houdt woensdag 19 juni weer een bij eenkomst. Dat gebeurt op het adres Wervenhoeve 3 in Seroos- kerke, aanvang 20 uur. Borstvoeding 2 - De vereniging Borstvoeding Natuurlijk infor meert' maandag 17 juni over borstvoeding rond de bevalling. De bijeenkomst wordt gehouden op het adres Genestelaan 13 in Vlissingen, aanvang 20 uur. Kookcursus - De Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren houdt dit najaar een kookcursus voor mannen in de voormalige L.H.N.O.-school in Oostkapelle. Ervaring is niet ver eist. Inlichtingen 01188-3687. Jaarrekening - De Stichting Bejaarden- (en Gehandicap- ten)Alarm Zeeland in Domburg heeft onlangs haar jaarrekening over 1990 het licht doen zien. Sporty Vlinders - Op de educatieve zol der van het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle is tot en met 30 juni een vlinderten toonstelling te bewonderen, die tot stand is gekomen in samen werking met de Vlinderstichting in Wageningen. Het Koolwitje: één van de onderwerpen van de vlinder- tentoonstelling. Halve marathon - De Goese at letiekvereniging AV '56 houdt za terdag 22 juni in samenwerking met de voetbalvereniging Co- lijnsplaatse Boys een halve mara thon. De wedstrijd gaat door het Noordbevelandse landsschap. Deze wedstrijd over 21,1 km be gint om 15.30 uur. Basketbal - In sporthal Baskens- burg wordt op 3 september, on der auspiciën van Basketball Combinatie Vlissingen een wed strijd gespeeld tussen Lublyana uit Joegoslavië en Tallin uit Esto- nië. De wedstrijd begint om 19.15 uur. Wandelen - De Goese Wandel groep Kasporgo houdt zaterdag 15 juni een 30 km-wandeltocht vanuit het dorpshuis te Rilland naar Tholen en terug. De start is van 9 tot 9.30 uur. Ook is er wandeltocht in en rond Rilland op dezelfde tijd. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Nadat in de afgelopen weken de kinderbijslag, de tegemoetko ming in de studiekosten en de studiefinanciering aan de orde waren, gaat het deze week tenslotte over de "Rijksgroepsre geling Werkloze Werknemers". Deze vorm van Bijstand moet je bij de Gemeentelijke Dienst So ciale Zaken aanvragen. Als je stopt met school of je hebt zelfs je eindexamen gehaald (gefelici teerd!), dan kun je recht hebben op RWW. Totdat je een baan ge vonden hebt. Aan welke voorwaarden moet je daarvoor voldoen? Om te begin nen moet je 18 jaar of ouder en werkloos zijn. (Als je na het eind examen verder leert, krijg je geen RWW maar studiefinanciering). Verder moet je bij het Arbeidsbu reau ingeschreven staan en actief op zoek zijn naar werk. Opgelet! Zolang een schoolverla ter nog geen 21 jaar is, krijgt zij (of hij) pas recht op RWW na ver loop van twee volledige kalender kwartalen nadat ze met school gestopt is. Dus als je in mei 1991 stopt, begint de RWW in januari 1992. In die tussentijd hebben je ouders wel recht op kinderbijslag. Meestal twee maal, en als je al op kamers woont zelfs drie maal. Ook hier geldt de voorwaarde dat je bij het Arbeidsbureau inge schreven moet staan!. De RWW voor thuiswonenden per maand is voor 18-jarigen: f 378,— voor 19-jarigen: f 379,— en voor 20-jarigen: f 470,—. Ben je op deze leeftij den al uit huis, dan is je RWW f 802,—. Als je werk gevonden hebt, maar nog onder de bijstandsnorm verdient, vult de Sociale Dienst je loon aan. Daar bij laten ze 25% van je in komsten vrij. Aan die vrijlating zit wel een maximum. Met vragen bent je zoals altijd welkom. Je kunt bellen of op on ze spreekuren komen. Tot ziens. Janneke Dierxschool - De Jan- neke Dierxschool in Middelburg begint in september een oplei ding receptioniste/baliemede werkster voor allochtone vrouwen. In de school aan de Oude Vlissingseweg is op vrijdag 14 juni tussen 9.30 en 11.30 uur een informatiebijeenkomst. Secretaresse - De Zeeuwse Vrouwenraad houdt in samen werking met de Volkshogeschool Zeeland een cursus voor vrou wen die secretaris/-esse zijn van een organisatie of bestuur op 13 en 20 juni van 9.30 tot 15 uur in de Stadsschouwburg. Inlichtin gen 01180-34733. Vergadering - In het buurthuis De Schuur in Oost-Souburg houdt de werkgroep Basco- woningen van het huurderscomi té De Witte Wijk donderdag 13 juni om 19.30 uur een vergade ring over keukenverbetering. Mediatheek - Donderdagmid dag 13 juni wordt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg de Me diatheek Volwasseneneducatie overgedragen. Deze mediatheek was eigendom van het Zeeuws Steunpunt Volwassenen Educa tie en bestaat uit 2500 exempla ren boeken, tijdschriften, audiovi suele leermiddelen, speel/leermateriaal en educatieve software. Zoals bekend werd het Steunpunt voor Volwassenen educatie in januari opgeheven. Expositie - In het Francois Rijck- halshuis in Middelburg wordt t/m 27 juli een expositie gehouden van het werk van de in Middel burg geboren tekenaar, graveur en schilder Cor de Wolff. De ex positie is te bezichtigen op don derdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur en op'afspraak. Tentoonstelling -In De Gevan gentoren in Vlissingen is t/m zon dag 14 juli de tentoonstelling van Ton Lamper, in het kader van het thema Tijdsbeeld, te zien. De offi ciële opening is zondag 16 juni om 16.30 uur. De kannonniers van Schietsportvereniging De Fles zijn door het Marinemuseum in Den Helder uitgenodigd om don derdag 20 juni vanaf het fort Kijk duin een serie saluutschoten uit te brengen aan de voorbijvarende replica van het VOC-schip de Amsterdam. Te vens zullen de kannonniers aan wezig zijn tijdens de Vlootdagen in Den Helder. Zwemwater - De Provinciale Waterstaat van Zeeland heeft on langs in een rapport het resultaat weergegeven van het zwemwa- teronderzoek in de Zeeuwse re creatiewateren in 1989/90. Zandsuppletie - Bij Rijkswa terstaat Zeeland in Middelburg is een folder en videoband verkrijg baar over de kustverdediging met zand. Inlichtingen 01180-86000. Kindervakantiekamp - Op ini tiatief van Humanitas wordt voor kinderen uit éénoudergezinnen van 20 t/m 26 juli een kinderva kantiekamp gehouden. Ook kin deren die door ziekte niet met vakantie kunnen kunnen mee gaan. Karin en Bram Nonnekens in Wolphaartsdijk (01198-1655) geven de gewenste gegevens. Extra activiteit - De deelnemers van het Acm (Activiteiten Cen trum Middelburg) gaan disndag 18 juni op bezoek in Miniatuur Walcheren. Het verzamelpunt is de Stadsschouwburg aan het Molenwater in Middelburg, om 13.30 uur. Het is een extra activi teit van het ACM. Beeldende kunst - De Open Universiteit houdt dinsdag 18 juni om 20 uur een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. El len Jellema-Van Woelderen spreekt dan oover het onderwerp De vrouw in de beeldende kunst. Ringrijden - De Ringrijdersvere- niging Middelburg verzorgt zater dag 15 juni vanaf 9 uur een wedstrijd op de Dam (noordzijde) in Middelburg. Expositie - In de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek Vlissingen aan de Lange Zelke is een tentoonstelling ingericht van werken van deelnemers aan de cursussen Abstract Werken en Tekenen/Schilderen van Kunst zinnige Vorming Vlissingen olv Dave Meijer. De tentoonstelling loopt tot 27 juli. Concert - Woensdag 19 juni om 11 uur zal het koor van de Bishop Strachan School uit Toronto in Canada een concert geven aan boord van het Ramschip Schorpi oen in Middelburg. GOED GEZIEN Wie adverteert wil gezien worden. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de Gouden Gids? Nederlands meest complete en handige informatie bron wordt elke dag zo'n 739.000 keer geraadpleegd. Da's 222 miljoen maal per jaar. Bestaande èn toe komstige klanten weten u dus te vinden. Een advertentie in de Gouden Gids betekent meer dan alleen gezien worden. Ruim driekwart van alle raad plegingen leidt namelijk daadwerkelijk tot contacten met leveranciers. En dat is nog niet alles: 85% van al die contacten levert bovendien een geslaagde trans actie op. Trefkansen genoeg. Hoe goed u wordt gezien, bepaalt u natuurlijk zelf. De Gouden Gids kent talloze advertentiemogelijk-heden, tot full colour toe. Het medium bij uitstek om u te onderscheiden. Kortom de Gouden Gids biedt u alle mogelijkheden om effectief te adverteren. Goed gezien kunt u er niet omheen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons regiokantoor in 's-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-125055. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dfc. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. M. Gou- driaan, 15 uur: dhr. A. Heij. Volle Evangelie gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. van der Zwan, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. gapinge Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 uur: dhr. W.M. Riem ens, 17 uur: dhr. F. Huisman. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katho/ieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. C. de Jonge. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende. Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 19 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. grijpskerkF Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. F.A. Petter, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. hoogelande Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. kleverFcerke Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pannekoek. koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 19 uur: ds. W.P. Jansen. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. melïskërkë Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10.15 en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan, (10.15 uur SoW- dienst Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. van der Zwan, knd. middelburg Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Messie. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 09.30 uur Ds. ds. M.AIewijn, 19.00 uur: ds. P.J. Rebel. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. 09.30 uur: ds. P.Paulus, 14.30: ds. M. de Boer. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 09.30 uur: ds. A.J. Bijl, 19.00 uur: ds. P.Pau lus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10.00 uur: ds. v.Buiren. Koorkerk, Koorkerk hof, Zo. 09.30 uur: ds. K.Hendrikse. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10.00 uur: ds. O.EIseman. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19.00 uur: ds. G.Kalksma. Thomaskapel, Zo. 09.30 uur: dds. B.J.W. Schelhaas, doopd. mmv. Herv.Kerkkoor.Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10.00 uur: ds. R.C.A. van Voorst Vader. Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. 11.00 uur: ds. D.Heikoop, 18.30 uur: ds. H.v.Oostende in de Ontmoetingkerk. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. A. de Hamer. Leger des Hei Is. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Geers. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. mevr. A.P. Rebel, 19 uur: ds. C. de Boon. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. onbekend. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. E. de Boer- Hessel. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: kand. F. Francke. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. A. Vos, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. P.C. Klijnsma, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, m.m.v. kerkkoor, De Ark Kinderkerk 4-12 jr., Be jaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J. van Leerdam, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: dhr. J. v.d. Putte. Rooms-Katho/ieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. W. Obbink, gez. dienst Herv. kerk, 19 uur: ds. J. Bouwer. Her vormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Messie. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). De Lannoystraat 2, 9.30 en 16.30 uur: ds. E. Brink. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Poppe, Jo-- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. de Nooy, 19 uur: ds. de Boer, Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: dhr. v.d. Putte, Ter Reede, Zo. 19 uur: kpt. Bijl. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlis singen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: dhr A. de Hamer, 10.30 uur: bijbelstudie. Gere formeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: dhr. J. v.d. Putte. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. onbekend. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. van Boven. Do. 13 t/m wo. 19 juni. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A.P. Bruyn- zeel, Herengracht 68, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A. van Hëusden, Bellinckplein 3, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: A.G. Bouwmeester,Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308 Zondag: J.FM. van Bergen, Kanaalstraat 89, O-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. -Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. van Tol. p.a. Markt 10 Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59 Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stut te rheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R. Oosterhoff, Gerbran- dystraat 176 Vlissingen, tel. 01184-65326. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boo- gert. Vrijlandstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. de Gaay, tel. 71768.. Middelburg: zaterdag en zondag: onbekend. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: L. E.F.M. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, O- Souburg, tel. 01184-60860. Spreekuren zonder afspraak: za. en zo 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184 67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 10