VERSCHOORE Buurt moet beter aanzien krijge i DAGLICHT r de SPRINT Peuterspeelzaal Paddestoel in Oost-Souburg bestaat 20 jaar MUILWIJK vussingen ■op»een 30Sq C TV voor paviljoen Vijvervreugd J.P.A. Rossël tandprotheticus LET OP ONZE SPECIALE ADVERTENTIE VOL MET I BRADERIE-AANBIEDINGEN I VERDEROP IN DIT BLAD! Presentatie van Zeeuwse Vlegel feEN fOtO BADHUISSTRAAT 60 WITTE WUK OP DE SCHOP Ongeveer twee jaar geleden kwamen de eerste pro testen los in de Oostsouburgse wijk Schoonenburg, de buurt die vanwege de witte gevels van zijn huizen de bijnaam Witte Wijk kreeg. De klachten: de wonin gen van de Woningbouwvereniging Basco en van de Woningstichting Walcheren verkeerden in verwaar loosde staat. Lekkages, scheuren in muren, verzak kingen van vloeren en rottend houtwerk, waren de klachten. Veel woningen stonden leeg en naar bui ten toe kreeg de wijk een slechte naam. Nu, twee jaar later, ligt een plan klaar om de Witte Wijk een nieuw aanzien te geven en om weer een aangenaam leefklimaat te creëren. NIEUWE KUNSTGEBITTEN PZC WEEKBLADEN Gemeente Sociale Vernieuwing Tuinen DE PEUTERSPEELZAAL IS ER VOOR HET KIND Stage-adres Voor het kind Aanstaande zater dag wordt de traditio nele old-timerrit verreden over Walche ren. Eén van die deel nemers is Frits van der Hoek uit Oost- Souburg. Meer over de bezieling van een bezitter van een oldti mer en de old-timerrit zelf passend in onze Autokrant Extra onder de rubriek Rijdend Walcheren. Feest Riet Boone SCHARRELSLAGER Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Direct één ot meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 24 12 JUNI 1991 De afdeling Oost- en West- Souburg van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen heeft actie gevoerd om een televisie toestel voor het paviljoen De Zwaluw van het Middelburgse zorgcentrum voor geestelijk ge handicapten Vijvervreugd aan te kunnen schaffen. Met een fancy-fair werd 2.455 gulden bijeengebracht waarvan een televisietoestel en videoban den werden aangeschaft. Deze werden tijdens een feestelijke bij eenkomst in het paviljoen aange boden. Het resterende bedrag werd overgemaakt naar een Be- velandse stichting die zich ten doel stelt gelden te werven om een jongen met hersentumor naar Houston te laten reizen om daar een speciale medische be handeling te kunnen ondergaan. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VUSSINGEN 3D© Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184 72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur, (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Basco erkent de problemen en is bereid tot technisch onderzoek. De Woonstichting Walcheren (WSW) heeft het onder houdsplan inmiddels al rond. Na de zomervakantie kan met de werkzaamheden worden begon nen. „De voor- en achtergevels zullen geheel vernieuwd wor den", verklaart René Carbaat, voorzitter van de werkgroep WSW-woningen. „De buurtbe woners hebben daarbij inspraak in de keuze en samenstelling van de kleuren. Uiteraard zal er op dit gebied een samenwerking moe ten plaatsvinden met de werk groep van Basco zodat alle woningen dezelfde kleuren krij gen en daardoor de wijk door kleurhomogeniteit één geheel blijft". Ook is er een plan om de zijge vels van de huizen te voorzien van kunstwerken. Dat draagt bij tot het verfraaien van de wijk. Het spreekt vanzelf dat het ver beteren van de woonomgeving, hieronder worden straten, groen voorziening, verlichting en derge lijke verstaan de wijk ook een beter aanzien geven De plannen die bij de gemeente zijn ingediend zijn positief ont haald. Volgens Peter Gillissen van de adviesgroep P20 (het vroege re opbouwwerk) is dit al een be langrijke stap. „Wanneer er bereidheid bestaat vanuit een overheidsinstantie om iets aan de situatie te doen, dan is dat voor de bewoners een stimulans om zich nog meer in te zetten voor de zaak". Eén van de redenen die er de oor zaak van is dat de Witte Wijk near buiten toe een slechte naam kreeg is dat het merendeel van de huizen gebruikt werd als wis selwoning. Het gevolg was dat de bewoners er telkens maar een korte periode woonden. Contac ten met de buurt kwamen in die korte tijd maar zelden tot stand. „Dit was één van de eerste pro blemen die is aangepakt om het leefklimaat aangenamer te ma ken", legt René Carbaat uit. „De bewoners die nu .ken wonen er voor langere tiji "Wan neer er zich nu een probleem als bijvoorbeeld geluidsoverlast voor doet dan kan dat door de bewo ners onderling opgelost worden omdat men elkaar goed kent. Vroeger moest ^dat via een in stantie. Bovendien maken alle nieuwe bewoner^ direct kennis met de werkgroep van de wijk. Voor problemen kunnen zij daar terecht". Door middel van nieuwsbrieven van de gezamen lijke organisaties worden de be woners op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. De Witte Wijk gaat veranderen. De buurtvereniging Van Duiven voorde heeft een actie op touw gezet die er toe moet leiden dat de bewoners aandacht aan hun tuin besteden. De WSW en de Basco hebben prijzen ter be schikking gesteld voor de mooiste en best verzorgde tuin. Wanneer over twee jaar de Lek- vijver vrijkomt van pacht wil de buurtvereniging Van Duivenvoor de de vijver overnemen om het dan voor recreatieve doeleinden te gebruiken. In ieder geval genoeg plannen en inzet vanuit de verschillende or ganisaties en vanuit de bewo- nersgroep om de Witte Wijk, waar op het ogenblik nauwelijks woningen vrij staan, te zuiveren van zijn slechte naam. Het feit dat de peuterspeelzaal De Paddestoel aan de Irenestraat 29 in Oost-Souburg twintig jaar bestaat is voor het bestuur en de leiding aanleiding geweest om een groots jubileumfeest op touw te zetten. Dat zal plaatsvin den van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 juni. In maart 1971 opende de eerste peuterspeelzaal in Oost-Souburg haar deuren op initiatief van de Hervormde Vrouwendienst ter plaatse. De eerste aanleiding was het feit dat er werd gezocht naar een kinderopvang wanneer de moeders een wekelijks gym- nastiekuurtje bezochten. Een eendrachtige samenwerking van ouders, middenstand, gemeente en kerken werd deze 'kinderop vang ir) de kinderschoenen' ge realiseerd in het voormalige Rode Kruis-gebouw aan de Reho- bothstraat in Oost-Souburg. Nog datzelfde jaar verhuisde men naar een geschiktere ruimte, met buitenspeelplaats, aan de Rit- themsestraat. Daar kreeg de speelzaal ook zijn eerste naam: De Kabouter, en groeide al snel uit tot algemene peuterspeelzaal voor alle gezindten. Secretaresse van het werk- bestuur peuterspeelzaal De Pad destoel is mevrpuw S. Sichterman: „Het is erg jammer dat ook nu nog lang niet overal in het land het beroep van peuter leidster naar behoren wordt ge honoreerd terwijl de peuterspeelzalen toch overduide lijk in een behoefte voorzien. Wij hebben echter vanaf het allereer ste begin de instandhouding van een peuterspeelzaal erg serieus opgevat en besloten vanaf de start tot het aantrekken van leidsters met een kindgerichte opleiding, alhoewel de salariëring destijds heel bescheiden was. Maar een peuterspeelzaal is er uiteindelijk in de eerste plaats voor het kind en niet andersom." Vanaf het eerste begin werd dus de kwaliteit bewaakt. Dat mond de al snel uit in het instellen van de bepaling dat er een maximum aantal kinderen in een groep mochten worden geplaatst. En al snel daarna moet er dus een de pendance in gebruik worden ge nomen; dat werd De Paddestoel aan de Irenestraat 29. Vanaf het eerste begin is de peu terspeelzaal een stage-adres ge weest voor de opleidingen die (mede) gericht zijn op de kinder opvang. Sichterman: „Het peu- terspeelzaalwerk was in het be gin een werksoort in ontwikkeling. De leidsters namen daaraan deel door nieuwe, op het peuterwerk gerichte cursussen te volgen en konden het praktijkge deelte, dat daarbij behoorde, met een in de praktijk toepassen." Een ander onderdeel voor het goed functioneren van een peu terspeelzaal is de participatie van enthousiaste ouders. Sichter man: Gelukkig is er in de loop van de twintig achterliggende jaren in die zin veel ondersteunend werk verricht door de ouders, zowel op het bestuurlijke als op het prakti sche vlak." In verband met een doelmatig gebruik van de ruimte in De Pad destoel vond er in 1987 een sa menvoeging plaats met De Kabouter zodat er één grote, vol ledig bezette peuterspeelzaal ont stond, Sinds 1988 is De Paddestoel onderdeel van de Stichting Kindercentra Vlissin gen, die zeven peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf in be heer heeft. Zoals al eerder aangehaald gaat het bestuur er vanuit dat een peuterspeelzaal er is voor het kind, en wel voor kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 4 maan den. Ze mogen er verblijven tot ze naar de basisschool gaan. In schrijving van een kind is moge lijk vanaf het moment dat het 1 jaar en 10 maanden is. De speel zaal is ingericht op het gebruik door spelende peuters; in de binnen- en buitenruimten en met de 'speelspullen' kunnen ze zich volledig uitleven. „In een speel zaal ontmoet een peuter andere peuters en spelenderwijs krijgen Tabitha de Voogd van der Straaten loopt in het kader van haar MDGO-opleiding stage bij de jubilerende peuterspeelzaal De Paddestoel in Oost-Souburg. zij aandacht voor elkaar en leren zij met elkaar te delen. Dit con tact met elkaar en met de leidsters stimuleert ook de ont wikkeling van de taal", zo formu leert Sichterman de doelstelling van de peuterspeelzaal. En een prettige bijkomstigheid is het feit dat degene die de peuter ver zorgt, twee dagdelen per week even 'de handen vrij heeft'. De viering van het jubileum duurt drie dagen. Woensdag 19 juni opent de Vlissingse wethouder L. festiviteiten. Daarna maken de peuters een ritje met de paarde- tram door Oost-Souburg. Don derdag 20 juni is er in de speelzaal een feestelijk 'peuter diner' en een optreden van het poppentheater van Bouwen Breeman. Vrijdag 21 juni kunnen bij de speelzaal spullen worden ingeleverd van 9-12 uur en 19-20 uur voor de rommelmarkt van de volgende dag. Zaterdag 22 juni is er van 10-13 uur een fancy-fair met o.a. kinderspelletjes, poffer tjes eten, videofilms over de peu ters, een loterij en een rom melmarkt. Onder mijn raam kwetteren vogels. De haan kraait zijn vroege morgengebed. Door halfopen gordijnen valt daglicht. Aan het plafond zweeft een web, ik heb er gisteren niet op gelet. De wandspiegel trilt, het verkeer komt op gang. Met mijn ogen dicht lees ik de regels voor vandaag op het behang. zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 i VLISSINGEN Het beste adres voor kwaliteit en service. LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG In het Landbouwhuis in Goes werd maandag 10 juni het brood Zeeuwse Vlegel gepresenteerd. De Zeeuwse Vlegel is gebakken uit gegarandeerd op milieuvrien delijke wijze geteelde tarwe die op molensteen gemalen is tot meel. Het brood Zeeuwse Vlegel is het resultaat van vijftien maanden in spanning van de Stichting Zeeuwse Vlegel (voorheen Stich ting Zeeuws Boerenbrood Pro ject). Het brood is door een goede samenwerking van graan- telers, molenaars en bakkers, ge coördineerd door de stichting, bij een aantal Zeeuwse bakkers ver krijgbaar vanaf 10 juni.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1