Het Goese Meer "Winkeltje spelen" op de Oude Markt van Vlissingen Walcherse schoolkinderen fietsen voor Wereldkinderen Spoorovergang Zanddijk gedoogbeschikking hoechst holland nv te vlissingen Middelburg-Koudekerke vv Adverteren in de Gouden Gids wérkt. D Het zwemwater in de kreek bij Schelphoek en voor een deel van het Goesche Sas is verbeterd van aanvaardbaar naar geschikt. Ook is een groter deel van de Westerschelde aanvaardbaar als zwemwater. Metingen Oosterschelde (OM M issi i:s provinciale griffie Woensdag 5 juni 1991 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER De statencommissie ruimtelijke ordening wordt gevraagd haar me ning te geven over de streekplanafwijking Het Goese Meer. Het voorstel is de industriële bestemming van het gebied, direct aan sluitend aan Goes tussen de weg naar het Goesche Sas en de Katten- dijksedijk, te veranderen in een woonbestemming. Het gemeentebestuur van Goes wil in het gebied dat ongeveer 175 hectare groot is op kavels van tenminste 600 vierkante meter een woonwijk met drie- tot vier honderd woningen bouwen. Ook moet er een 18-holes golfbaan worden aangelegd. De opper vlakte van de baan beslaat rond 70 hectare. In het plan zit verder een meer van minimaal 40 hecta re. Toekomstige bewoners van de nieuw wijk kunnen dan eventueel hun boot dicht bij huis afmeren. Ook kan er worden gesurfd. Het dagelijks bestuur van de pro vincie schrijft aan de commissie dat de verandering van de be stemming gunstig is voor de ont wikkeling van Goes. De aanleg van havenindustrieter rein ter plaatse wordt erg duur. De grondprijzen zijn daardoor niet aantrekkelijk voor bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen. El ders in de provincie kunnen zij goedkoper terecht. Ook voor droog industrieterrein is de loca tie volgens gs niet de geschiktste. In De Poel, aan een knooppunt van wegen, heeft Goes boven dien voldoende mogelijkheden in die richting. De opzet van de nieu we woonwijk kan een versterking betekenen voor de functie die Goes heeft voor de Zuidbeveland- se regio. Bovendien stellen gs dat in feite de ene vorm van stedelijke ont wikkeling (bedrijventerrein) wordt ingewisseld tegen die van wonen in combinatie met recrea tie. Gs willen de verschillende proce dures voor het plan zoveel moge lijk met elkaar laten oplopen. Het bestemmingsplan dat de ge meenteraad heeft vastgesteld, moet door gs worden beoor deeld. Ook moeten gs zich uit spreken over de aanvraag van de gemeente om, vooruitlopend op de definitieve status van het bestemmingsplan, de grond bouwrijp te maken. Als derde ele ment is er dan de streekplanaf wijking. De beslissingen over het bestem mingsplan en het in afwijking van het nog geldende bestemmings plan bouwrijp maken van de grond zijn aan termijnen gebon den. Het besluit over het al of niet goedkeuren van het bestem mingsplan moet voor oktober dit jaar vallen. Om tegen die tijd ook de streek planherziening rond te hebben, adviseren gedeputeerde staten aan de statencommissie af te zien van de inspraak- en bezwa renprocedure die daaraan is ver bonden. Gs wijzen de commissie erop, dat bij de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan namelijk al een bezwarenproce dure is opgenomen. Bezwaarden die zich tot gedeputeerde staten hebben gewend, kunnen nadat gs en hun niet welgevallige be slissing hebben genomen, zich nog richten tot de Kroon. Via de procedure van het bestem mingsplan zijn bovendien gede tailleerder bezwaren te maken dan tegen de streekplanherzie ning. Bij de streekplanherziening gaat het alleen om de wijziging van de bestemming, bij het bestemmingsplan over de invul ling van het plan. De statencommissie voor ruimte lijke ordening bespreekt de streekplanuitwerking Het Goese Meer vrijdag 14 juni, 9.30 uur, in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42, Middelburg. De com missie begint met spreekrecht voor het publiek. Deze week is begonnen met het maken van een betere spoorweg overgang in de Zanddijk tussen Yerseke en Kruiningen. Tegelijkertijd wordt de Stationsweg verbeterd. Zowel voor automobilisten als voor fietsers wordt de situatie straks gunstiger. De provincie voert het werk uit in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Reimerswaal. Verkeer dat naar de Stationsweg moet kan in de toekomst bij gesloten bomen ongehinderd doorgang vinden. Voor fietsers komt er een apar te overgang. Aan de Zanddijk worden parkeerhavens gemaakt. De weg wordt geasfalteerd. Provinciale waterstaat heeft de bewoners van de Zanddijk op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaan de ongemakken. Hl IEUWS Zeeland waterland Dat blijkt uit Zeeland-Waterland, een uitgave van het provinciaal bestuur en de provinciale VVV in Zeeland. Behalve aan de kwaliteit van het open zwemwater wordt aan dacht besteed aan strandrecrea- tie, sportvissen, sportduiken en varen. !n de brochure is op een kaart met verschillende kleuren de kwaliteit van het zwemwater aangegeven. Gemeten is op bacteriologische kwaliteit en helderheid van het water. Blauw duidt op de beste kwaliteit: klasse 1 of geschikt zwemwater. Groen staat voor aanvaardbaar zwemwater. Bacteriologisch is dat water goed, maar het door zicht of de zuurgraad dan wel bei de voldoen niet aan de norm. De oorzaak hiervan is doorgaans menselijk handelen. Troebelheid van het water kan overigens ook door de wind en de branding veroorzaakt worden. Dat doet zich vooral voor aan de zeestranden. Het beperkte door zicht heeft in dat geval geen in vloed op de kwaliteit van het water. Met rood wordt niet aanvaard baar zwemwater aangegeven. De uitkomsten zijn gebaseerd op metingen van vorig jaar van rijks- en provinciale waterstaat en de waterschappen. Bovendien is re kening gehouden met kennis van de plaatselijke situatie. Op de kaart is verder ingetekend waar afvalwater wordt geloosd, waar jachthavens en trailerhellin gen zijn en op welke punten langs de kust EHBO-posten zijn gesta tioneerd. Op een andere kaart in de brochu re is vermeld waar in elk geval niet mag worden gesurfd en gedoken en waar waterskiën en snelle mo torboten niet zijn toegestaan. Ook wordt aangeduid waar voedsel- en broedgebieden voor vogels zijn. Een apart hoofdstukje is gewijd aan het natuurmonument Oos terschelde met informatie over de toegankelijkheid van het ge bied en de gebruiksmogelijkhe den en -beperkingen. Zeeland-Waterland is gratis ver krijgbaar bij onder meer de VVV- kantoren in Zeeland en bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. m De statencommissie welzijn ver gadert maandag 10 juni, 9.30 uur. Agendapunten zijn subsidies voor restauratie fort Nieuw Victoria op Ambon en een publikatie over de watersnoodramp 1953. Andere onderwerpen zijn de nota natio naal centrum sportvorming/ Zeeuws sportcentrum en het spreidingsplan bejaardenoorden, evenals groepsvoorzieningen in bejaardenoorden. De statencommissie waterstaat en verkeer vergadert maandag 10 juni, 13.30uur. Het grondwaterdeelplan De Man teling/Oranjezon, het wegtracé Driewegen-Terhole, het wegvak Schoondijke-Sluis, snelheids remmers in de doorgaande weg Sint Laurens, verbetering weg Breskens-Sluis en verkeerlichten kruispunt rijkweg 61/provinciale weg IJzendijke/Rijksgrens staan op de agenda. De commissie spreekt ook over de vaste oeververbinding Wes terschelde en de veerdiensten over hetzelfde water. Woensdag 12 juni, 13.45 uur, ver gadert de commissie ziekenhuis zorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid in het Mag noliagebouw, Magnolia 3, Goes. De commissie wordt geïnfor meerd over de hogere beroepsop leiding verpleegkundigen in rela tie tot de ziekenhuizen. Andere gesprekspunten zijn gezond heidszorg aan buitenlanders en chronisch ziekenbeleid De afdeling basis- en speciaal on derwijs van de provinciale onder wijsraad vergadert woensdag 12 juni 14.00 uur. De gevolgen van de schaalver groting in het basisonderwijs voor de Zeeuwse scholen komen aan de orde, evenals het concept-plan van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 1992-1996. De statencommissie ruimtelijke ordening komt vrijdag 14 juni, 9.30 uur, bijeen. In elk geval komt de streekplanaf wijking Het Goese Meer ter tafel. Andere agendapunten waren bij de samenstelling van deze rubriek nog niet beschikbaar. De statencommissie milieu ver gadert vrijdag 14 juni, 14.00 uur. Metingen luchtverontreiniging 1986-1988, het werkplan milieu 1991, de eerste fase milieu- effectraportage berging bag gerspecie en de startnota voor ontwerp provinciaal afvalstoffen- plan III zijn geagendeerd. Alle vergaderingen zijn open baar, zij beginnen met spreek recht voor het publiek, hoewel dat in de afdeling van de onder wijsraad niet formeel is geregeld. Tenzij anders bij de commissie vermeld, is de vergaderplaats het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Agenda en vergaderstukken lig gen ter inzage in het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, Mid delburg. De plannen ter vernieuwing van de weg Middelburg-Kouderke zijn - voor wat het (brom)fietsverkeer betreft - samengevat in het infor matieblad Een ventweg, fietspad of combinatie? De plannen liggen tot 20 juni ter inzage in het provinciehuis en in het gemeentehuis van Valkenis- se. Er zijn informatiebijeenkomsten in De Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke (11 juni, 14-17 uur en 18-20 uur) en in het gebouw van provinciale waterstaat. Het Groe ne Woud 1, Middelburg (12 juni zelfde tijden). Tot 20 juni kan schriftelijk op de plannen worden gereageerd bij gedeputeerde staten van Zee land, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het informatieblad is gratis ver krijgbaar bij het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. •k" if--1 Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg - telefoon 01180-31402 Op het mooiste plein van Vlissin gen, de Oude Markt, lopen op za terdagochtend verschillende kinderen met dozen te sjouwen, ledereen zoekt een plekje voor de rommelmarkt. De meeste kinde ren leggen een dekentje neer en beginnen de spulletjes voor de rommelmarkt uit te spreiden. Vandaag mogen alleen kinderen op het plein hun waren aanprij zen en dat geeft een leuke en ge moedelijke sfeer. De evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Winkel centrum Vlissingen heeft dit wegkend een "kinderdag" geor ganiseerd. Een van de initiatief nemers, Frans Leydekkers, vertelt dat het festijn vrijdagavond is gestart met de Engelse band "Burgess Hill Marching Youth". Deze jeugdige band, met maar liefst 45 leden, speelt met alle gemak van fanfare tot moderne muziek. Vliegeren - De Zeeuwse Vlieger houdt zondag 9 juni van 11 tot 16 uur een clubvliegerdag nabij de molen aan de Oranjedijk te Vlis singen. Maxis - Door de bedrijfsleiding Geslaagd van de Maxis in Middelburg zijn de volgende gevonden voorwer pen aangegeven: sjaals, da mestrui, zonnebril, etui met bruine bril, kinderhorloge, witte damespumps, briefje kennisge ving studiefinanciering, viduet- pasje op naam, mapje met bescheiden. Paraplu's -In Middelburg zijn de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: 2 paraplu's, hand schoenen, bril, sleutels, eierdop- pen, eiersnijder en eierprikker. Bouwpakket - Bij de gemeente politie van Vlissingen zijn de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: een bouwpakket voor een kastje, bril, zonnebril, re genjack, handschoen, kinderjas je, sjaal portemonnee met inhoud, armband, diverse sleu tels, fietstas en een wieldop. Poesje - Bij het dierenasiel in Vlissingen werd een lapjespoes aangegeven. Het publiek geniet van het en thousiasme van deze prachtig aangeklede jongeren en blijft massaal toestromen. "Dat was een mooi begin van dit nieuwe festijn en gezien de toeloop van vooral kinderen vandaag lijkt de ze kinderdag aan te slaan," aldus Frans Leydekkers. Door het centrum van Vlissingen lopen 6 Walt Disney figuurtjes kleurtekeningen uit te delen aan kinderen. Mickey Mouse en Do nald Duck begroeten in de Sint Jacobspassage twee kleine meisjes. Eén meisje verbergt zich snel achter de rok van haar moe der, maar het andere meisje vraagt spontaan "Is Alfred J. Kwak er ook, die vind ik leuk?!". Op de rommelmarkt is het inmid dels druk geworden. Rawin, 10 jaar en afkomstig uit Vlissingen telt het geld dat hij al heeft ver diend. Voor een afgesleten skate board vraagt hij 5 gulden. "Die wieltjes zijn nog goed hoor," ver zekert hij een geïnteresseerde va der." Even verderop speelt een meisje blokfluit. Met een geconcentreer de uitdrukking speelt zij "Au clair de la lune" en de andere kinderen kijken vol bewondering naar deze jonge muzikante. Ondertussen lo pen er steeds meer kinderen geschminkt rond. 's Middags is er nog meer mu ziek. Op de Kleine Markt speelt de accordeonvereniging Concer tina. Een fotograaf maakt kiekjes van de kinderen. Samen op de foto met Pluto, dat vinden de kleintjes het mooist. Bij tabaks winkel Marja in de Walstraat ver dringen ouders elkaar om de direct-klaar foto's van hun kinde ren te kopen. Reisbureau Van Fraassen deelt deze middag ballonnen uit. Met een kaartje waarop de naam van het kind staat, vliegen de ballon nen de lucht in op weg naar een verre onbekende bestemming. Voor de kinderen van de tien bal lonnen die het verst komen en te ruggestuurd worden heeft reisbureau Van Fraassen een leuk reisje in petto. Waar naar toe, blijft nog een verrassing. Verle den jaar organiseerde het reisbu reau een soortgelijke wedstrijd en toen gingen de winnaars naar de dierentuin in Antwerpen. Frans Leydekkers beschouwt de kinderdag als geslaagd: "Dit was de eerste keer dat we zo'n festijn organiseerden, eigenlijk een test. Maar het was gezellig, vooral omdat de rommelmarkt echt voor kinderen was. Volgend jaar zullen we zeker weer zoiets orga niseren. Misschien met nog meer activiteiten." De Kinderdag in het centrum van Vlissingen trok zaterdag vee! belangstelling. GOED GEZIEN Wie adverteert wil gezien worden. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de Gouden Gids? Nederlands meest complete en handige informatie bron wordt elke dag zo'n 739.000 keer geraadpleegd. Da's 222 miljoen maal per jaar. Bestaande èn toe komstige klanten weten u dus te vinden. Een advertentie in de Gouden Gids betekent meer dan alleen gezien worden. Ruim driekwart van alle raad plegingen leidt namelijk daadwerkelijk tot contacten met leveranciers. En dat is nog niet alles: 85% van al" die contacten levert bovendien een geslaagde trans actie op. Trefkansen genoeg. Hoe goed u wordt gezien, bepaalt u natuurlijk zelf. De Gouden Gids kent talloze advertentiemogelijk-heden, tot full colour toe. Het medium bij uitstek om u te onderscheiden. Kortom de Gouden Gids biedt u alle mogelijkheden om effectief te adverteren. Goed gezien kunt u er niet omheen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons regiokantoor in 's-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-125055. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat gebleken is dat sinds enige maan den bij de vestiging van Hoechst te Vlissingen de emissiegrenswaarden voor fluoride van de sinterfabrieken worden overschreden, terwijl er van wijziging in de bedrijfsvoering geen sprake is. Tot op heden uitgevoerde onderzoeken hebben nog geen afdoende verklaring hiervoor op geleverd. Het in geval van overschrijdingen onverkort vasthouden aan de emissiegrenswaarden, heeft geen echte betekenis; in voorkomende gevallen zou het emissie probleem alleen op gelost kunnen worden door de produktie stil te leggen, waarmee dan tegelijkertijd ook on derzoeken zouden worden stilgelegd. Er van uitgaande dat de fluoride-emissies van de sinterfabrieken steeds op een zo laag mogelijk niveau worden gehouden, zijn wij bereid om gedurende de periode van maximaal één jaar onder voorwaarden te gedogen dat de betreffende vergunninggrenswaarden wor den overschreden. Op basis van de binnen deze termijn verkregen onderzoeksresultaten zal een beoordeling plaatsvinden van de maatregelen die noodzakelijk zijn om tot een defi nitieve oplossing van het emissieprobleem te komen. De beschikking ligt met bijbehorende stukken ter inzage bij: bureau milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Ingevolge de Wet Administratieve rechtspraak Overheidsbeschikkinen (Wet AROB), kan tegen de gedoogbeschikking binnen dertig dagen na datum van deze publicatie een be zwaarschrift worden ingediend bij Gedeputeerde staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. Tevens kan binnen hierboven genoemde termijn een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van state. Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Middelburg, 5 juni 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 De regio Zeeland van de vereni ging Wereldkinderen houdt vrij dag 7 juni een sponsorfietstocht voor de leerlingen van de hoog ste groepen van de basisscholen. De opbrengst is bestemd voor projecten in ontwikke lingslanden. Op Walcheren kunnen de kinde ren tussen 18 en 18.30 uur star ten vanaf elf scholen: De Stromenwijkschool en de Griffi oenvlinders in Middelburg, De Vaste Burgh in Vlissingen, de Im- manuelschool in Koudekerke, De Schutse in Biggekerke, De Zeester in Meliskerke, De Berg- padschool in Grijpskerke, De Wegwijzer in Serooskerke, De Schutte in Gapinge, De Goede Polder in Vrouwenpolder en De Knotwilg in Oostkapelle. Voor alle deelnemers zijn er onderweg wat versnaperingen en is er een oor konde en een herinnerings vaantje. De helft van de opbrengst is bestemd voor het landelijk pro ject: de inrichting van het kinder tehuis Les Cabinitas in Medellin in Colombia. Het is een opvang huis voor kinderen van 1 tot 7 jaar van ongehuwde moeders die zelf niet voor hun kinderen kun nen zorgen. Ook wordt er ge werkt aan alfabetisering van deze moeders. Aan Wereldkinderen is gevraagd om de kosten hiervan, 60.000 gulden, bijeen te bren gen. Gezamenlijk hopen de re gio's dat te bereiken. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor een project van de regio Zeeland: een studiefonds voor oudere kinderen en een vak opleiding voor gehandicapte kin deren in Indonesië. In Zeeland werd vorig jaar 31.678 gulden door de kinderen bij elkaar gefietst. Dit bedrag werd besteed aan projecten in India, Colombia en enkele andere kleinere projec ten. De provincie Zeeland subsi dieert in het kader van ontwikkelingssamenwerking de kosten van de organisatie van de ze fietstocht, zodat de opbrengst voor de volle 100% ten goede kan komen aan de projecten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9