informatiepagina van de gemeente vlissingen tl Q If Winkelhart Vlissingen: luxe en kwaliteit Huurverhoging In kort bestek Geen onnodig lalarm fResultaat Haal tijdig uw paspoort f PTT-telecom- tentoonstelling in Vlissingen somj voor 4 overlast... redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Even bijpraten met wethouder Meijers Kernwinkelgebied Aanleg Scheldeplein Nieuwe aanleg Walstraat Overkapping Lange Zelke Sorry voor de overlast... Waarom? Nagaan Bezwaren Huurcommissie Kom voor de grote drukte! Paspoort Jeugdpaspoort Toeristenkaart Toeristenkaart minderjarigen Waar geldig? Herstraten Paul Krugerstraat Politie voert ander beleid Visum Vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort Openingstijden Terugdringen Nieuwe aanpak Doel Verkeer Tentoonstelling Openbaar vervoer Karolingenmarkt Financiën Sorry voor de overlast Lange Zelke en Walstraat Woensdag 5 juni 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL I De gemeente Vlissingen in vesteert miljoenen in de nood zakelijke vernieuwing van het winkelhart van Vlissingen. De gemeente wil samen met de ondernemers in de detailhan del werken aan een kernwin kelgebied dat zich onderscheidt in luxe en kwali teit! Afgelopen maandag wer den de jongste plannen voor inrichting van de Walstraat, het Scheldeplein en de Lange Zelke gepresenteerd. Vooral de baatbelasting die de ge meente wil heffen om de plan nen te financieren deed veel stof opwaaien. Over enige tijd wil de gemeente namelijk starten met een geneel nieuwe inrichting van de Walstraat en van het gebied rond het aangrenzende winkel centrum Scheldeplein. Ook de spectaculaire overkapping vé.n de Lange Zelke moet binnenkort van start gaan. In totaal kosten de plannen ruim 7 miljoen gul den. De gemeente wil hiervan zelf 30% betalen en de onderne mers - in de vorm van een baat belasting - 70% laten opbrengen. Het Scheldeplein wordt een luxe plein. Het vormt de toegang tot de passage van het nieuwe win kelcentrum. Het plein omvat te vens een deel van de huidige Walstraat (tussen Betje Wolff- plein en Vrijgang). De bestaande panden in dit deel van de Walstraat krijgen luifels. Het Scheldeplein krijgt diverse hoogteverschillen, een water partij en een karakteristiek kunstwerk van de hand van Hed- da Willem Buys. Het plein wordt uitgevoerd in zeer hoogwaardige materialen naar een ontwerp van het architectenbureau Wis- se/Tuinhof/Slemmer. Gelijktijdig met de aanleg van het plein wordt ook de rest van de omgeving van het nieuwe winkelcentrum aangelegd. Het gaat hierbij om het achterterrein van de Vrijgang, de toegang naar de parkeergarage en de herinrichting van de Scherminkel- en de Kolve- nierstraat. Het gedeelte van de Walstraat tussen de Vrijgang en de Kleine Markt krijgt ook beluifeling. Dit deel van de Walstraat wordt he lemaal opnieuw aangelegd. In de bestrating komt vooral tot uit drukking dat dit een belangrijke looproute binnen het kernwinkel gebied is. Om de Lange Zelke een goed onderdeel van het kernwinkelge bied te laten vormen, wordt het grootste deel van deze straat het domein van de voetganger. De gemeente maakt van het ge deelte van de Lange Zelke tus sen de Torenstraat en de Walstraat zelfs een overdekt voetgangersgebied. Dat wordt dus altijd droog winkelen in de brede Lange Zelke! Het is de bedoeling de schaal van de straat te verkleinen. Dat gebeurt niet alleen door over kappen maar ook door onder an dere het uitbreiden van de winkels. Nieuw is ook het aan een sluiten van de gevelwand Vorige week is de chemokar weer bij u in de buurt geweest. Inwoners van Vlissingen heb ben weer veel schadelijke af valstoffen weggebracht. Batterijen, afgewerkte olie, verfresten, de medewerkers van de chemokar hebben de smerigste en schadelijkste stoffen kunnen ophalen. Op deze manier komen die stoffen gelukkig niet direct in het mi lieu terecht. Dit werd vorige week allemaal opgehaald: - 260 kilo batterijen; - 1400 kilo verf; - 520 kilo latex; - 600 kilo oplos- en reini gingsmiddelen en bakolie en vet; - 210 kilo lijmen, hars en kitten; - 20 kilo bestrijdingsmiddelen; - 90 kilo medicijnen - 140 kilo spuitbussen; - 145 kilo TL-lampen; - 450 liter afgewerkte mo torolie; - 9 oude accu's; - 1150 kilo diverse chemische stoffen. Bij elkaar een berg chemisch af val van 4985 kilo, plus 9 oude accu's, plus 450 liter afgewerkte motorolie. In een week! Het overzicht van ingezameld chemisch afval vanaf 1986 geeft een nog steeds stijgende lijn te zien: m m 1986 4.140 kilo 1987 11.151 kilo 1988 20.499 kilo 1989 26.674 kilo 1990 39.900 kilo aan de noordzijde met bebou wing op de plaats waar men nu vanuit de Lange Zelke de Schut terijstraat in kan. Al deze maatregelen vormen on derdeel van het beleid zoals dat door de gemeenteraad in 1986 is vastgesteld in de Nota Bin nenstad. Het architectenbureau Wis- se/Tuinhof/Slemmer heeft in op dracht van de gemeente Vlissingen een plan voor over kapping van de Lange Zelke ge maakt. Het gaat om een kap van helder glas met een hoogte van gemiddeld 6.00 meter. De kap komt dus boven de bestaande luifels. Overigens zullen die lui fels aan de zuidzijde worden ver vangen. De kap rust op diverse plaatsen op stalen pilaren. Ook de Marktstraat wordt overkapt. Tot het plan behoren ook "wan den" met vitrines en monitoren middenin de overkapte straat. Ook komen er zitbanken en fietsbeugels. Verder is in het plan ook groenvoorziening op genomen. Ook de bestrating in het over kapte deel van de Lange Zelke zal vernieuwd worden. Er komen nieuwe, gladde tegels in ver schillende kleuren en op enkele plaatsen zelfs motieven in gegla zuurde tegels. Deze motieven to nen een "winkelbeeldmerk". Het "winkelbeeldmerk" komt ook bij de ingangen van de overkapte straat. De straat wordt als het ware een over dekt winkelcentrum waarin op onderlinge afstand telkens uniforme decoraties aan de kap komen. Samen met de di verse winkelnamen op de ge vels zorgt dit voor een levendige passage. Vanzelfsprekend krijgt de pas sage ook een decoratieve ver lichting. Overigens behoeft die overdag niet te worden ontstoken want de kap is im mers van helder, doorschij nend glas dat alle daglicht doorlaat! Het is de bedoeling dat de plan nen nog deze maand ter advise ring zullen worden voorgelegd aan de diverse vaste commis sies van advies en bijstand. De gemeenteraad kan dan de plan nen behandelen op donderdag 27 juni aanstaande. Impressie van de nieuwe inrich ting van de Lange Zelke (richting Schutterijstraat). Rechts: bibli otheek. Het ziet er naar uit dat deze stij gende lijn zich voortzet. Dat komt door het toenemend mi lieubewustzijn van de burger en de mogelijkheden van aparte in zameling die de gemeente biedt. Behalve bij de chemokar is dat ook bij het gemeentelijk depot voor chemische afvalstoffen aan de Edisonweg 9. Dit is geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur. De chemokar komt dit jaar nog bij langs in de volgende we ken: 15-19 juli, 19-23 augustus, 23-27 september, 28 oktober-1 november en 9-13 december. Uiterlijk 31 mei hebt u bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Daarin staat dat uw huur op 1 juli aanstaan de omhoog gaat met 5,5, 7,5 of 9.5% In de meeste gevallen gaat het om 5,5%. Waarom die verschillen in huur verhoging? Dat heeft met de kwaliteit van de woning te ma ken. Met grootte, voorzieningen of comfort. Dat wordt uitgedrukt in punten. Hoe meer punten de woning heeft, hoe hoger het per centage van de huurverhoging zal kunnen zijn. Wanneer de door u betaalde huurprijs achter gebleven is bij de kwaliteit van de woning dan mag de huurver hoging 7,5% zijn. Als de huur prijs veel te laag is in verhouding tot de kwaliteit dan mag de huur verhoging zelfs 9,5% zijn. Wanneer de huurprijs op peil is zal de huurverhoging 5,5% zijn. U kunt nagaan of de voorgestel de huurverhoging van 7,5% of 9,5% juist is. Op het voorstel tot huurverhoging moet het aantal punten dat de woning heeft, ver meld staan. Aan de hand hier van kunt u beoordelen of de vermelde voorzieningen klop pen met die welke ook in en rond de woning aanwezig zijn. Voor een huurverhoging van 5,5% is geen puntentelling ver eist. Deze verhoging is in het al gemeen toegestaan. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat moet met een speciaal formulier. Dat is onder andere verkrijg baar bij de sectie communica tie (receptie) in het stadhuis (telefoon 87335). Dit formulier moet binnen zes weken wor den ingediend bij de ver huurder. Als de verhuurder het met het in gediende bezwaar niet eens is, kan deze de huurcommissie vra gen een uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging. De huurcommissie beslist dan of deze huurverhoging redelijk is. Het secretariaat van de dichtsbij zijnde huurcommissie is ge vestigd in Goes (Singelstraat 15) en heeft als telefoonnummer 01100-11891. Deze week is gestart met riole ringswerkzaamheden in de Badhuisstraat, tussen de Kou- dekerkseweg en Strandweg. Na deze werkzaamheden zal de straat direct opnieuw inge richt worden. In verband hier mee is dit gedeelte afgesloten voor alle verkeer. Voor bewo ners zijn de panden bereik baar. Het verkeer wordt omgeleid met borden. Ook wordt momenteel gewerkt aan de rioleringswerkzaamhe den in de Coosje Bus- kenstraat, tussen het Betje Wolffplein en de Spuistraat. Verkeer op dit gedeelte is in twee richtingen mogelijk ge durende het werk. Eventueel wordt met verkeerlichten de verkeerstroom in goede banen geleid. De komende tijd wordt ook de fundering en verharding voor de nieuwe Spuikomweg aange bracht. Deze fase van het werk duurt tot 26 juli 1991 (begin bouwvakva kantie). Half augustus (na de bouwvakvakantie) wordt gestart met de herinrichting van het tra ject Koudekerkseweg/Bad- huisstraat richting Stadhuisplein. De zomervakantie staat voor de deur. De sectie burgerza ken in het stadhuis die uw reis documenten verzorgt krijgt het dan extra druk. Gevolg: langere wachttijden voor het krijgen van een paspoort of toeristenkaart. Zorg daarom de grootste drukte vóór te zijn door nu uw reispapieren in or de te maken. Een nieuw paspoort kost fl. 76,90. Verlengen wordt niet meer gedaan. Een paspoort is 5 jaar geldig voor alle landen van de wereld. Om een nieuw paspoort te krijgen moet u aan de balie van de sectie burgerzaken het "oude" reisdocument en twee recente zwart/wit pasfoto's inle veren en vooruit betalen. Binnen twee weken ligt dan uw nieuwe paspoort gereed. U krijgt een paspoort met een rode kaft naar Europees model. Jongeren tot 16 jaar kunnen een jeugdpaspoort krijgen dat ook 5 jaar geldig is. Het kost fl. 51,25. Beide ouders of de voogd(es) moeten hiervoor schriftelijk toe stemming verlenen. Jongeren tot 12 jaar kunnen ook bijge schreven worden op het paspoort van één van de ouders. Dat kost fl. 7,70. Wie één van de bekende vakan tielanden in Europa bezoekt kan ook volstaan met een toeristen kaart. Dat is goedkoper. De kaart is 2 jaar geldig en kost fl. 30,75. U hebt er ook twee zwart/wit pasfoto's voor nodig en u moet - net als bij het paspoort - vooruit betalen. Er is ook een toeristenkaart voor jongeren tot 18 jaar verkrijgbaar. Die kost fl. 20,50. Ook hiervoor is schriftelijk toestemming van bei de ouders of de voogd(es) nodig. Zoals gezegd is het paspoort geldig voor alle landen van de wereld. Wanneer het echter niet langer dan 5 jaar verlopen is, kunt u er als toerist ook mee naar de volgende landen: Andorra, Belgie, West- Duitsland, Frankrijk, Grieken land, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Oosten rijk, San Marino, Spanje en Zwitserland. Wel is het zo dat in deze landen sommige ban ken een geldig reisdocument vragen als u daar geld wilt op nemen. De toeristenkaart is 2 jaar geldig in alle hiervoor ge noemde landen, plus: Dene marken, Groot Britannie, Ierland, Malta, Noorwegen en Zweden. Deze week is begonnen met het herstraten van de noordelijke rij baan van de Paul Krugerstraat, tussen de Bloemenlaan en de Van Dishoeckstraat. Het werk zal in twee gedeelten worden uit gevoerd; als eerste komt het ge deelte tussen de Bloemenlaan en de Irislaan aan de beurt. Daarna volgt het gedeelte Irislaan-Van Dishoeckstraat. In het profiel van de weg komt geen wijziging. Het verkeer wordt gedurende de werkzaam heden, die naar schatting zes weken zullen duren, over één rij baan worden geleid. Alle ver keersmaatregelen zijn met borden aangegeven. Europese Gemeenschap Koninkrijk dei Nederlanden Paspoort Voor sommige landen hebt u, naast een geldig paspoort, een visum nodig. Dat is het geval voor onder andere verschillende Oost-Europese landen, de Vere nigde Staten en Indonesië. Voor een visumaanvraag kunt u zich wenden tot de ambassades of consulaten van deze landen in Nederland. De ANWB kan u hierover ook inlichtingen ver strekken. Voor vreemdelingen in Neder land bestaat een apart paspoort. De aanvragen hiervan en van reisdocumenten voor vluchtelin gen lopen van de gemeente via de ministeries van Buitenlandse zaken en Justitie. Hier gaat veel tijd in zitten. De gemeente raadt u aan in deze gevallen zeker 1 a 2 maanden voordat u op reis wilt uw aanvraag in te dienen. Alle reisdocumenten worden verzorgd door de sectie bur gerzaken op de begane grond in het stadhuis. Het bureau is alle werkdagen geopend van 8.30 tot 15.00 uur en op don derdag van 8.30 tot 19.00 uur (op alle werkdagen dus ook tussen de middag). Maar: kom tijdig, dus voor de grote vakan- tiedrukte. Men helpt u er graag "op weg"! Telefonisch infor matie inwinnen is ook moge lijk. U kunt daarvoor rechtstreeks het nummer 87279 bellen. De laatste jaren is de verkoop en de toepassing van elektro nische beveiligingsapparatuur sterk toegenomen. De rijks overheid heeft met de beveili gingsindustrie een overeen komst gesloten om het publiek niet alleen goed voor te lich ten, maar ook om goedgekeur de apparaten te leveren. Met deze sterke groei van ap paratuur zijn ook de nodeloze alarmen flink gestegen. Zelfs in die mate dat dit een aanslag pleegt op de inzet van de poli tie. Er zijn veel nodeloze alar men. Onderzoek heeft aangetoond dat er per jaar 500 meldingen zijn, waarvan 96,6 onterecht is. Technische storingen veroorzaken hiervan slechts 10 De rest is te wij ten aan gebruikersfouten. Ook is vastgesteld dat er groot ver schil is in de aard van de mel dingen. Overvalalarm is iets anders dan inbraakalarm! Tot vandaag is het niet gelukt om het hoge aantal meldingen terug te dringen. Slordigheid in ge bruik blijft de grote "boosdoe ner". Per 1 juni 1991 is de politie anders gaan werken als het om nodeloze alarmen gaat: Zo werkt de politie ernaar toe dat installaties worden aangebracht door erkende installateurs. Hier mee wordt voorkomen dat er "doe-het-zelf-apparatuur" wordt aangebracht die erg storingsge- voelig is. Ook bepleit de politie dat er zo veel mogelijk gebruik wordt ge maakt van door de Minister van Justitie erkende Particuliere Alarm Centrales, die meldingen in korte tijd doorgeven aan ver antwoordelijke sleutelhouders en de politie. Rechtstreekse alarmeringen op de meldkamer van de Vlissingse politie worden niet meer geac cepteerd. Alle bedrijven, instellingen, eige naars van panden waar de laat ste twee jaar een alarm is overgegaan en waarop de politie heeft gereageerd, ontvangen bericht met uitleg over de nieu we aanpak. De nieuwe aanpak houdt in dat de politie reageert op iedere alarmering (zoals hiervoor ook al gebeurde). Als er echter meer dan twee meldingen per kwar taal binnenkomen en de oorzaak is niet weggenomen (dat moet worden aangetoond), overweegt de politie aan de opvolging een lagere "prioriteit" toe te kennen. Er kan dan bijvoorbeeld op alar men die niet aan de eisen vol doen en afgaan, niet gereageerd worden, als elders de aanwezig heid van de politie gewenst wordt. Het doel is het aantal onnodi ge alarmeringen met ten minste 50 terug te brengen tot 250 in 1993. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van het politieoptreden te waarborgen en te voorkomen dat zowel de politie, als belanghebbenden routinematig gaan handelen bij alarmeringen. Uitgangspunt voor de politie is en blijft natuurlijk een gedegen inbraakbestrijding. Meer inlich tingen hierover kunt u krijgen bij de heer J. Kooij of J. Visser van de gemeentepolitie Vlissingen, telefoon: 15050. Van 22 juli tot 8 september 1991 zal de PTT- telecomtentoonstelling in Vlis singen staan. Het was aanvan kelijk de bedoeling deze omvangrijke reizende ten toonstelling op de Spuikom te houden. Als gevolg van het feit dat de Spuikomweg nog moet worden aangelegd kan dat terrein echter niet worden gebruikt. Het college is daar om akkoord gegaan met een nieuwe lokatie: het terrein tus sen de Trompweg en Residen ce Bankert aan de Boulevard Bankert/Kenau Hasse laarstraat. Deze keuze maakt het noodza kelijk vanaf 17 juni tot ongeveer half september het verkeer over de Kenau Hasselaarstraat via de naastgelegen parkeerplaats te leiden. Een deel van het ten toonstellingscomplex zal zich namelijk ook over de Kenau Hasselaarstraat heen uitstrek ken. Een deel van het parkeer terrein achter de Kenau Hasselaarstraat en het beoogde tentoonstellingsterrein zal onder meer moeten worden opge hoogd om het complex horizon taal te kunnen plaatsen. Tijdens de opbouw (1-20 juli) en afbraak (9-15 september) van de ten toonstelling zal ook de Tromp weg voor alle verkeer worden afgesloten. De ingang van de tentoonstel ling komt aan de Trompweg. De expositie bestaat uit drie grote bollen die met elkaar verbonden zijn door middel van drie gangen. Het geheel beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.200 m2. De ten toonstelling verschaft informa tie over de telecommunicatie in het algemeen en over de ac tiviteiten en diensten van de PTT in het bijzonder. Met be hulp van diaseries, beeld schermen, lichtbakken en simulatieprogramma's wordt de bezoeker een totaalbeeld verschaft op het gebied van te lecommunicatie. Er zijn de afgelopen maanden weer enkele verbeteringen aan gebracht in het totale aanbod pakket van openbaar vervoersmogelijkheden in onze gemeente. Zo heeft de gemeen teraad vorige week ingestemd met het verlenen van een start subsidie van f 12.000,- voor de Zeeland-Boulevard Expres. Dat is een busdienst die wordt onder houden tussen het NS-station Vlissingen en Westerschouwen. Deze doet daarbij tussen 10.00 en 19.00 uur elk uur ook Dishoek, Zoutelande, Westkapelle, Dom burg, Oostkapelle, Vrouwenpol der en Neeltje Jans aan. In Vlissingen stopt de bus voorlopig alleen bij de halte Leeuwentrap. Na de aanleg van de weg over de Spuikom zal de bus starten op het Eiland en via de binnenstad naar de Leeuwentrap rijden. De bus stopt vooral op punten die voor de auto 's zomers moeilijk bereikbaar zijn (zoals duinover gangen). Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: het openbaar vervoer wordt ver sterkt, het autoverkeer beperkt en het milieu minder belast. De Karolingenmarkt, die zater dag 25 mei jl. in Oost-Souburg werd gehouden is wederom eem succes geworden. Redelijk weer, veel activiteiten en een goede opkomst maakten de markt tot een gezellige activiteit. De aanslagen voor de onroerend goedbelasting zijn inmiddels bij u in de bus gevallen. Met ingang van 1 januari 1992 gaat de ge meente die belasting zelf innen; dat gebeurt nu nog door de ont vanger van de rijksbelastingen in Middelburg. Alle verschuldigde gemeentelijke belastingen zullen vanaf dat jaar via één aanslag worden opgelegd. U zult dan het totaalbedrag in drie termijnen kunnen betalen (nu nog twee). Voor wat u moet doen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen verwijs ik u naar de bijslui ter die bij het aanslagbiljet is gevoegd. Vlissingen vernieuwt, sorry voor de overlast. U hebt ze zeker al gezien, de opvallende geel- blauwe reclameborden en de raambiljetten, waarmee gemeen te en ondernemers zich excuse ren voor de overlast die ook deze zomer nog zal worden ondervon den van allerlei werkzaamheden. Uiteraard is het ook een oproep aan u allen om ondanks die over last toch gebruik te blijven maken van de voorzieningen in de bin nenstad. Het ongemak dat men nu ondervindt ontstaat immers om tot een aantrekkelijker cen trum te geraken! Recent heeft Edah haar nieuwe poorten geopend, na een grote verbouwing die een investering van 1,8 miljoen vergde. Er blijkt opnieuw uit dat ook onderne mers vertrouwen hebben in het uitgestippelde gemeentelijk beleid. Deze week zijn met de Vlissingse detailisten de plannen besproken voor overkapping van de Lange Zelke en de Marktstraat, een plan voor beluifeling van de Walstraat en een plan voor het in richten van het Scheldeplein, tus sen Betje Wolffplein en Vrijgang. Dat kost ruim zeven miljoen gul den, waarvan de gemeente 30% betaalt en de ondernemers 70% in de vorm van een jaarlijkse baatbelasting. Toegegeven, het gaat om forse bedragen, maar naar de mening van het college gaat het ook om essentiële werk zaamheden om het VUssings winkelgebied er straks in Zee land aan alle kanten te kunnen laten uitspringen!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5