BESTE KLEURENFOTO'S SPRINT PH MUILWIJK Pearle I MSyC SWAROVSKI „Rondje" door Midden- Zeeland 11 Voor 130 miljoen gulden renovatie en nieuwbouw bij Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland Intra-tip., dintratuin' 2é ROCK INVADER VITESSE IN MIDDELBURG EN WILCO TOEROE LEERDAM Rijkspolitie biedt service met afwezigheidsregistratie Seminar Sponsoring op herhaling SCHARREL- bril/e/7, fcxïtan, éé/7A - l R CRNMU VLISSINGEN DE Als vrijdag 12 juli in de Middelburgse Stadsdanszaal de eerste muzieknoten van het podium klinken her leeft oude glorie: Vitesse, de groep die net zo be roemd was om zijn wisselende bezetting als om de muziek die - toen, eind jaren zeventig - haar tijd ver vooruit was. Op het podium staan dan Herman van Boeyen (zang/drums). Jan van der Mey (gitaar/zang), Rudy de Queljoe (gitaar) en Wilco Toeroe Leerdam (bas). Dankzij Jimmy Pentury en Kees Petiet komt Vitesse naar de Stadsdanszaal. De basist van toen legt uit waarom de reünie zo belangrijk kan zijn of is. Bepalend Middelburg PZC WEEKBLADEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 BADHUISSTRAAT 60 Vijvervreugd Kerkhistorische vereniging bijeen DE SCHARRELSLAGER Vlissingen, Lange Zelke 20 ZOMER-KOLLEKTIE LEO HORN JUBILEERT U PROFITEERT! Gardena 300 grasmaaier 'De betere geschenken' SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 23 'We waren bepalend voor rock roll in Nederland' Herman van Boeyen en Herman Brood richtten Vitesse op. Ken ners zijn het er evenwel over eens dat Brood en Van Boeyen niet bij elkaar pasten en dat de sa menstelling zoals nu weer in Mid delburg staat de beste is geweest. Toeroe Leerdam is het eens met die stelling. „Het klikte toen ge woon", zegt de man die met de ex-Middelburger Rudy de Queljoe Vitesse verliet om in Massada fu rore te maken, maar daar achter af een beetje spijt van had- Leerdam zonder twijfelen: „We waren met Vitesse bepalend voor de rock and roll in Nederland, misschien zelfs voor Europa. Het was prachtig toen. We hadden een fanclub en we waren reuze populair in Duitsland. We konden rustig verwaand doen, hoewel Brood en Golden Earring ook reu ze populair waren". Vitesse had meer lef en trok de rock and roll-kar, oordeelt Leer dam. „Als Vitesse niet had bestaan, was er niets gebeurd. Na ons durfden andere groepen ook meer. Toen Rudy en ik trou wens wegvielen, we gingen naar Massada, viel Vitesse terug. Ik praat trouwens liever niet meer over de reden waarom we in 1979 bij Vitesse weggingen. Dat is verleden tijd". En er hoeven geen ouwe koeien uit de sloot te Wilco Toeroe Leerdam, vorige week even op bezoek in Middel burg. worden gehaald, gniffelt Leer dam. Dat Middelburg is gekozen voor de reünie van deze populaire rockformatie vindt Leerdam lo gisch. Deze streek was ooit een roek-walhalla met Dragon Ely als waardige en hoogstaande expo nent. Leerdam weet alles uit die tijd, hij logeerde hier vaak en heeft ooit eens bij de woning bouwvereniging aangeklopt om ingeschreven te worden als wo ningzoekende in Middelburg. „Bovendien", zo verklaart hij de rock invader in Middelburg, „heb ben we hier fans". Over fans gesproken. Vitesse heeft voor zijn fans veel vraagte kens achtergelaten. Volgens Leerdam zou deze reünie een mooie aanleiding zijn om een toernee door Nederland te maken en de vroegere fans vergasten op een stuk stevige muziek. Daar mee vragen beantwoorden die bleven steken. En: „Misschien kunnen we wel verder". Jimmy Pentury, de man die alles wat met Rudy de Queljoe te maken heeft verzamelt en deze gitarist regelmatig middelpunt maakt van optredens, wuift de uitnodiging om als manager concerten te or ganiseren voor de rock invader Vitesse van de hand. „Misschien zit het publiek op ons te wach ten", probeert Toeroe Leerdam nog eens. Nee dus. Tijdens het concert - kaarten zijn nu al in de voorverkoop - worden bekende nummers van Vitesse gespeeld. Zeker worden Sweet Dreams, Dirty Business, Last Bo at from Ambon en Out in the Country gespeeld. Maar volgens Wilco Toeroe Leerdam staan ook andere bekende en „prima" nummers op het programma, zo als: Running and Hiding, Springti mes Confusion, Love is the Answer en Give it all you've got. Een schoolvoorbeeld van een misdaadbevorderende situatie. De rijkspolitie in Arnemuiden, Koudekerke, Zou tela nde en Bigge- kerke wil er desgewenst op letten tijdens afwezigheid van de bewoners. De rijkspolitie op Walcheren en in Noord-Beveland stelt de bewo ners van de gemeenten Valkenis- wnftagftmgQT? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. se en Arnemuiden in de gelegenheid om deel te nemen aan een zogenaamd 'afwezig heidsproject'. Het handelt hierbij om een poging samen met de be volking van deze gemeenten het risico te verminderen dat mensen die op vakantie gaan of die an derszins hun woning onbeheerd moeten achterlaten, het slachtof fer worden van inbraak. Deelname aan het project is mo gelijk door middel van het invul len van een speciaal voor het project ontworpen kaart. Op deze kaart kan de periode van afwezig heid worden ingevuld en een waarschuwingsadres of een adres, waar de sleutel van de wo ning is te verkrijgen. De kaart kan vervolgens worden ingeleverd op het politiebureau; de inwoners van Koudekerke kunnen de kaart ook inleveren op het gemeente huis. Eén van de achterliggende gedachten bij dit project is de po ging om de sociale controle en de relatie tussen de politie en het publiek te bevorderen. De rijkspolitie verwerkt de ver strekte gegevens in een compu ter; als de politiemensen op surveillance gaan, worden de aangemelde woningen aan de hand van de verstrekte gegevens, indien enigszins mogelijk, in het surveillancepatroon opgenomen. Tijdens de periode van afwezig heid zal iedere woning dan extra worden bekeken op zogenaamde misdaadbevorderende situaties. Bij onregelmatigheden en ge constateerde ongewenste situa ties kan dan het waarschuwings- of sleuteladres worden ingelicht. De afwezigheidskaart en nadere informatie zijn in Arnemuiden, Koudekerke, Zoutelande en Big- gekerke te verkrijgen bij het poli tiebureau, de Rabo-bank, het postkantoor of het gemeente huis. Dat Zeeland een provincie is waar je met de fiets aardig uit de voeten kan, is alom be kend. Niet voor niets wordt in Zeeland jaarlijks de Ronde van Midden-Zeeland verreden waarbij zowel de amateurs als de profs massaal acte de pre sence geven. Het vlakke land en de vaak goede wegen, ge koppeld aan een goede orga nisatie, levert een sportevenement op dat er mag zijn. Maar niet alle wegen, waar de organisatie de deelnemende renners over laat pedaleren, is van uitstekende kwaliteit. Ze ker niet als het gaat over de in het parcours opgenomen cen tra van oude steden. Als on deskundig toeschouwer zie je in een oude binnenstad de coureurs ploeteren over stra ten, die onmiddellijk een asso ciatie oproepen met de Belgische kasseien. Het ge volg van een dergelijk, niet geasfalteerde en wel erg hob belige bekleding van de straat is een uitermate langerekt pe- leton waarbij je in staat wordt gesteld de renners stuk voor stuk te benoemen. De Molstraat in Middelburg (zie foto) is er een voorbeeld van. H. ÜJ Q: 3 t 2 De Ronde van Midden- Zeeland 1991 is in de analen bijgeschreven als geslaagd. En dat de uiteindelijke win naars niet werden gekust door Francoise Franse (zoals vorige week in de 'Ronde- Krant werd gemeld) maar door rondemiss Margreet Quist, doet niets af aan het feit dat men opnieuw kan spreken van een sportief suc ces in alle opzichten. De Kamer van Koophandel houdt op donderdag 20 juni om 19.30 uur een seminar over het feno meen sponsoring door het be drijfsleven. De bijeenkomst is een nieuwe sessie naar aanleiding van het succes van een eerder gehouden seminar. Er zijn die avond drie sprekers: ZHV-directeur C.G. Jebbink, mevr. W.C. van Son namens de stichting Ramschip Schorpioen en gastdocent van de Zeeuwse Sportraad A. Bitter. De bijeen komst wordt gehouden in Hotel Terminus in Goes. Inlichtingen bij de Kamer van Koophandel, 01180-35536. Het beste adres voor kwaliteit en service. 5 JUNI 1991 Leden van Vitesse (eind jaren zeventig) zoals ze nu in Middelburg weer spelen. Vlnr: Jan van der Meij, Rudy de Queljoe, Herman van Boeyen en Wilco Toeroe Leerdam. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland heeft voor 130 miljoen gulden aan bouwplannen op de niet al te lange termijn. Voor bijna alle huizen bestaan vergevorderde plannen voor renovatie en nieuwbouw. Vrijdag werd het jaarverslag 1990 van de stichting gepresenteerd op het Centraal Bureau in Middelburg en daarbij werd tevens gesproken over de plannen voor de komende jaren. Ook de Walcherse instellin gen van de stichting staat heel wat te wachten. Voor het Uomburgse verzor gingshuis Ter Mantelinge worden op dit moment plannen uitge werkt om te komen tot een volle dige nieuwbouw. De SVRZ verwacht binnen niet al te lange tijd toestemming om een ver pleeghuisdependance bij Ter Mantelinge te bouwen. Er wordt ook naar mogelijkheden gezocht om het aantal aanleunwoningen bij het huis uit te breiden. De plannen voor een nieuw ver pleeghuis met 120 bedden op het Gasthuisterrein nemen ook steeds duidelijkere vormen aan. Er wordt naar gestreefd in 1993, wanneer het Gasthuis is verhuisd naar Vlissingen, met de bouw van het verpleeghuis te begin nen. Overleg is momenteel met verschillende instanties gaande over wensen en eisen. met de plannen. realisering van de De Windroos, het Middelburgse dagverblijf voor oudere verstan delijk gehandicapten, krijgt na de zomervakantie al bouwvakkers over de vloer. Het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid zodat er acht deelnemers extra in te recht kunnen. De deelnemers van de Windroos vinden hun dag besteding tijdens de bouw tijde lijk in de oude Admiraalschool. De SVRZ heeft het afgelopen jaar een voortrekkersrol vervuld in de provincie op het gebied van sa menwerking tussen verpleeg- en verzorgingshuizen. Binnen steeds meer verzorgingshuizen wordt een verpleegafdeling opgericht. Bewoners die ernstig ziek wor den en meer verpleging nodig hebben, hoeven dan niet direct doorverwezen te worden naar een verpleeghuis maar kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven. Vanuit het verpleeghuis worden die afdelingen in het ver zorgingshuis ondersteund met advies en mankracht. Met deze zogenaamde 'substitutieprojec ten' probeert de SVRZ het grens gebied tussen verpleeghuis en verzorgingshuis op te vullen. Een vijftal substitutieprojecten kon vorig jaar worden uitgebouwd. Vier van zulke projecten werden opgezet vanuit Der Boede bij Middelburgse verzorgingshuizen. De eerste ervaringen zijn erg po sitief. De SVRZ wil dit jaar nog meer van zulke projecten op zetten. Voor Vijvervreugd, het Middel burgse centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg, is een plan ontwikkeld voor een volledige vernieuwbouw van de instelling. De zuidelijke vleugels van Vijver vreugd moeten tegen de vlakte en in een nieuwe woonwijk op het achterterrein worden normale woningen gebouwd voor 'Vijver- vreugders' en andere burgers. Het aantal instellingsplaatsen wordt iets teruggebracht ten gunste van de Oosterscheldere- gio (Noord- en Midden-Zeeland). Werkgroepen zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor de deconcentratie, de woonformule, het zorgmodel en de personele organisatie. De financiering is goeddeels rond. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen heeft een gunstig advies gegeven. Er wordt door de SVRZ naar gestreefd in 1993 te beginnen zo gezond zo puur zo natuur JJlT.'jf rrt .1 )-f.")T|i.r> Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Zeeland zal centraal staan op de de Derde Dag van de Nederland se Kerkgeschiedenis, die zater dag 21 september vanaf 10 uur in Middelburg zal worden gehou den in de Koorkerk binnen het Adbijcomplex. Deze dag wordt georganiseerd door de Vereniging voor Neder landse Kerkgeschiedenis (VNK) die zich tot doel stelt de nationale en regionale kerkgeschiedschrij ving te stimuleren en de liefheb bers ervan, ongeacht hun professionele of confessionele achtergrond, met elkaar in con tact te brengen. Er zullen tijdens de bijeenkomst een drietal lezin gen worden gehouden. Daar naast zal een kleine tentoonstelling te bezichtigen zijn, kan er naar orgelspel worden geluisterd en zullen enkele Mid delburgse kerken voor bezichti ging zijn opengesteld. Tegen inlevering van deze bon. (geldig tlm 29 juni 19S De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) Dril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f100,-. Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met het rode driehoekje. Deie bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. 0 P T C l N S In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. .Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. .Op beide brillen 1 jaar garantie. I i L_ .J De schitterende zomer-dessins van de totale viscose en crêpe de chine kollektie. Normaal 19.50 en 24.50 nu MEER METERS MODE Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 89 ALLES PER METER KV WEGENS SUKSES VERLENGD- 6 maaihoogtes, 30 cm maaibreedte. dus ideaal voor kleine J AF gazons. Van 149,- voor 1 /JJ HET GROENE WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1