VERSCHOORE Huurdersvereniging in Middelburg voorziet duidelijk in behoefte Afwisselend programma bij braderie Middelburg Ik heb beet!! Eindexamenkandidaten houden het niet droog MUILWIJK SPRINT PHOTO Ronde Midden Zeeland Onderzoek naar voorkomen van veenmol J.P.A. Rossël tandprotheticus SCHARREL- Multi cultureel koken in De Paraplu I GROTE KOLLEKTIE MOKKEN VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 ENQUETE VAN BOUWWINKEL ZEELAND TOONT AAN: PZC WEEKBLADEN Weinig problemen Contacten Geluidshinder Kinderbraderie NIEUWE KUNSTGEBITTEN DE SCHARRELSLAGER van 7,95 tot 27,50 SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN 7 MIN. ^'989 21e JAARGANG NUMMER 22 29 MEI 1991 Door de Bouwwinkel Zeeland is onlangs een enquête gehouden naar de wenselijkheid om in Middelburg te komen tot de oprichting van een huurdersvereniging. Er werden 676 enquête-formulieren uitgezet en inventarisatie van de resultaten heeft aangetoond dat 20% van de huurders lid zou willen worden van een huurdersvereniging. Op een totaal van zo'n 10.000 huurwoningen in Middelburg betekent dat een aantal van ongeveer 2.000 leden. Middels de enquête werd ge tracht duidelijkheid te krijgen in twee onderszoeksdoelen: Het peilen van de belangstelling voor de oprichting van een huurders vereniging en een inventarisatie van problemen in woning en woonomgeving. Het initiatief om een dergelijk on derzoek uit te voeren is afkom stig van diverse Middelburgse organisaties zoals het Buro voor Rechtshulp, het Zeeuws Overleg platform voor Woonconsumen ten, het FNV, het Woonlastencomité Middelburg, het Provinciaal Steunpunt Buiten landers en de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening. De reden voor het onderzoek was om te peilen in hoeverre er bij huurders behoefte bestaat aan een gesprekpartner namens de huurders in de richting van de ge meente en de verhuurders. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Middelburg en door de medewerking van de Woning- Vervuiling van de woonom geving scoort in Middelburg een kwart hoger dan het lan delijk gemiddelde. ÏÏD© Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10. 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger malien deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. bouwvereniging Middelburg, Sinke-Komejan, VA-BOG, Stich ting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland en de Stichting Huis vesting Voor Alleenstaanden. Gezien de grote respons kan vol gens Wim Kooiman van de Stich ting Bouwwinkel Zeeland worden geconcludeerd dat de oprichting duidelijk in een behoefte voorziet: „Dat blijkt ook uit het feit dat een groot aantal mensen actief bezig willen zijn binnen de op te richten vereniging en deze graag finan cieel willen steunen." De grote belangstelling voor een huurdersvereniging zou doen ver moeden dat er grote problemen zijn rond het huren van een wo ning. „Dat is echter niet het geval want slechts 17% van de huur ders gaf aan in de afgelopen vijf jaar wel eens problemen met de verhuurder te hebben gehad. En over de woning als geheel blijkt 65% zeer tevrea&n te zijn. Alleen de geluidsisolatie wordt door een kwart van de ondervraagden als slecht gekwalificeerd, naast nog eens een derde matig. Ook over de huurprijs is men in Middelburg redelijk tevreden", aldus Kooi man. Ook blijkt dat de woning zelf als geheel goed gewaardeerd wordt. De betrokken verhuurders blijken in de praktijk voldoende open te staan voor huurders met klach ten en de afhandeling daarvan kent weinig klachten: 82% goed tegen 13,5% slecht. Anders ligt dat met de contacten van huur ders met de gemeente Middel burg: van de 18% huurders, die wel eens contact hebben gehad met de gemeente, bleek twee derde niet tevreden te zijn met de afhandeling van het ingediende verzoek. Over de woonomgeving is 80% redelijk tot helemaal tevreden; slechts 5% is ontevreden. Toch voelt gemiddeld 23% zich wel eens onveilig in de wijk waar men woont: Dauwendaele en de Stromenwijk scoren daar het hoogst met 35%. De wijken Grif fioen en 't Zand blijken het meeste gevoel van veiligheid te bieden want slechts 8% respec tievelijk 9% blijkt zich daar wel eens onveilig te voelen. Het gedrag van de buren blijkt in de praktijk nogal eens aanleiding te zijn tot overlast. 40% stoort zich in meer of mindere mate aan het gedrag van de buren. Drie kwart van het totaal van deze klachten heeft betrekking op ge luidsoverlast en bijna 60% op vervuiling van de woonomge ving. Opvallend is hier dat lande lijk gemeten 25% last heeft van de buren. Worden de klachten echter uitgesplitst dan blijkt dat de geluidshinder in Middelburg vrijwel het landelijk gemiddelde volgt. Vervuiling van de woonom geving scoort in Middelburg ech ter een kwart hoger dan het landelijk gemiddelde. De onderzoekers, die nauw bij het houden van de enquête be trokken zijn geweest, zijn Piet Hack, Wim Kooiman en Rink de Lange van de Stichting Bouw winkel Zeeland, en Chris IJdens van het Buro voor Rechtshulp. Zij concluderen uit het onderzoek dat de problemen, die naar voren zijn gekomen, vooral betrekking hebben op sociale en maat schappelijke aspecten en de sa menhang met de woonomgeving: „Een huurders vereniging kan een belangrijk aandeel leveren aan de verbete ring van de woonomgeving en bijdragen een beter welbevinden van haar leden. Als breed on dersteunende gesprekspartner Driekwart van de klachten over burenoverlast heeft be trekking op geluidsoverlast. van de verhuurders en de ge meente zal de huurdersvereniging een belangrijke schakel kunnen worden tussen bewoners en met name de gemeente." De oprichting van de vereniging kan nog voor de zomer worden verwacht; momenteel wordt on derzocht op welke wijze de huur dersvereniging verder gestalte moet krijgen. Vast staat in ieder geval dat de verhuurders geen lid kunnen worden. Ook wordt nog bekeken of er wijkgericht moet worden gewerkt. Tijdens een overgangsperiode zal de zwaarste last neer komen op het bestaande kader van de deelne mende instanties maar gewerkt wordt naar een bestuur dat bestaat uit huurders van wonin gen. Daartoe worden mensen, die lid willen worden èn een ka derfunctie willen vervullen, uitge nodigd zich te melden bij de genoemde medewerkers van de Stichting Bouwwinkel Zeeland, 01180-27962, of bij het Buro voor Rechtshulp, 01180-37120. In Middelburg wil 20% van de huurders lid worden van een huurdersvereniging. Renners met naam en faam komen zaterdag 1 juni naar Goes om daar te starten voor de 32e editie van de Ronde van Midden Zeeland. Met een nog aantrekkelijker par koers, een interessant afwachtingsprogramma aan de Bergweg (finish) in Goes kan de organisatie zich in de kij ker plaatsen van de wielerminnende wereld. Amateurs, profs een ludieke reclamecaravaan en allerlei andere toe ters en bellen staan garant voor een sportieve dag. In de ze krant volop informatie over de grootste wielergebeur- tenis van Zeeland. De belangstelling voor de Middelburgse braderie neemt nog steeds toe. Zowel de plaatselijke neringdoenden als de kraam- huurders van elders willen graag een plaatsje in de Zeeuwse hoofdstad tijdens de braderie, die van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 juni wordt gehouden. De belangstelling is zelfs zo groot - aldus Arend de Jonge van de braderiecommissie - dat er een wachtlijst is aangelegd. Meer dan 300 gegadigden hebben zich gemeld, weet De Jon ge. „Uit andere plaatsen horen we wel eens geluiden dat de belangstelling voor de braderie afneemt. In de commissie vra gen we ons wel eens af of de braderie nog bestaansrecht heeft. Maar we zijn het er over eens dat zolang we hier nog zo succesvol bezig zijn we niet aan stoppen moeten denken. Van mensen die van buiten komen en hier een kraam huren horen we trouwens dat onze Middelburgse braderie hoog in aanzien staat". Ook dit jaar weer gebeurt alles od en rond de braderie onder de noemer 'Middelburg Folklo- restad'. Het programma kent daar weer een aantal varianten op. Ook voor de jeugd is volop aan dacht. Plein 1940 is helemaal bestemd voor de kinderen, die er donderdag en vrijdag naar een kinderboerderij kunnen, 's Zater dags kan de jeugd tot 14 jaar haar handelszin tonen tijdens de kinderbraderie. Ook zijn jonge straatartiesten uitgenodigd om er hun kunsten te tonen. Voor zowel handelaartjes als artiesten wor den prijzen beschikbaar gesteld. Voor de jeugd is er ook een Lego wedstrijd en een clown is aanwe zig om de bezoekers nog eens ovtrq to vermaken. Muziek gaat een belangrijke rol spelen tijdens de braderie. Op el ke hoek van de deelnemende straten komt een podium waarop de hele dag door entertainment wordt verzorgd in de muzikale sfeer. Het zijn overwegend regio nale groepen en het gebodene varieert van pop- tot kamermu ziek. Vrijdag en zaterdag wordt er een aantal modeshows verzorgd op de Markt, afgewisseld met muziek. Verder wordt er op de Markt een klederdrachtenshow verzorgd. De Hengelsportvereniging Middelburg hield zaterdagmid dag 25 mei een wedstrijd in de vijver De Middelburcht voor de jeugd t/m 17 jaar met het doel het vissen te promoten. De jeugdige vissertjes gingen met het nodige elan en grote verwachtingen in en aan de slag met hengels en dobbers met de bedoeling de meeste of de grootste vis te vangen. Het is niet duidelijk of het jon getje op de foto geschrokken is van het feit dat hij een vis aan de haak had geslagen of dat de vangst wat tegenviel. Hij boekte in ieder geval re sultaat. Het ziet er niet naar uit dat de eindexamenkandidaten van het voorgezet onderwijs uit Vlissin gen en Middelburg het droog houden op vrijdag 31 mei. De re den daarvoor ligt simpel in het feit dat zij op die dag een groots feest vieren in het golfslagbad in Vlissingen ter gelegenheid van het beëindigen van hun school periode, onder de veelzeggende benaming Pool-Party. De scholieren, die deelnemen aan het waterige gebeuren, zijn afkomstig van de C.S.W., de S.S.G.M., het M.D.G.O., het Delta College en de Scheldemond. Vanaf 21 uur zullen talloze scho lieren zich vermaken in en rond het zwembad onder muzikale be geleiding van de drive-in disco Funky Town. De organisatie is in handen van een vijfmans formatie, bestaande uit Jeroen Oskam, Bas Schout, John Jan- sens, Symen en Tanny. Op het programma staat een vijf kamp, waarvoor elke school een ploeg delegeert die een bepaald parcours moet afleggen. Daarbij wordt gedacht aan loopmatten op het water, kussengevechten, e.d. Ook bestaat de mogelijkheid tot vrij zwemmen of dansen in het water. Het meest originele zwem-danspaar krijgt een even originele prijs. Met medewerking van het perso neel van het zwembad en Frapo heeft men gekozen voor het wa terfestijn in het Vlissingse zwem bad om het centrale eindexamenfeest op een zeer lu dieke wijze te vieren. „Het is weer eens heel wat anders dan een feest in de traditionele feest tent en alles gebeurt in het kader van de Meimaand (Water-)sport- maand. Het lijkt ons leuk om op deze manier nog één keer als scholieren met z'n allen feest te vieren. We raden iedereen dan ook aan om in ieder geval een handdoek en zwemkleding mee te nemen", zo luidt de eensgezin de toelichting van de vijf organi satoren. Het European Invertebrate Sur vey (EIS) doet momenteel een onderzoek naar het voorkomen van sprinkhanen en krekels in Nederland. In dat kader wordt in samenwerking met het Zeeuws Biologisch Museum in Oostka- pelle onderzocht waar en in hoe verre de veenmol nog in Zeeland voorkomt. Het onderzoek wordt in Neder land verricht door R. Kleukers, verbonden aan het Nationaal Na tuurhistorisch Museum te Leiden, waarbij conservator/beheerder W.J. Phaff van het Zeeuws Biolo gisch Museum als contactper soon voor Zeeland optreedt. De vraag is of er in Zeeland, be halve de reeds bekende, nog meer plekken zijn waar de veen mol voorkomt. De veenmol is één van de grootste insekten in Euro pa. Hij kan een lengte van meer dan 5 centimeter bereiken en le ven in vochtige, venige gebieden, waarbij ze opvallend vaak in agra risch gebied zijn waargenomen. Het dier is genoemd naar de op- De kop van een veenmol. pervlakkige gelijkenis met onze mol. Vooral de tot graafwerktui- gen omgevormde voorpoten lij ken sterk op die van de mol en dienen ook bij de veenmol om gangen onder de grond te gra ven. De vleugels en zes poten zijn evenwel de duidelijke ver schillen met de mol. Verzocht wordt om de waarnemingen, in ieder geval de precieze vindplaats en datum, door te geven aan het Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6 in Oostkapelle onder vermelding van naam en telefoonnummer. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Het beste adres voor kwaliteit en service. In de Vlissingse wijk Paau- wenburg hebben een aantal Hindoestaanse en Nederland se vrouwen het plan opgevat een activiteit te organiseren waarbij gezamenlijk Neder landse en Surinaamse gerech ten worden bereid. De achterliggende gedachte is om op die manier van elkaar te leren en tot meer onderlin ge acceptatie te komen. De eerste activiteit vindt plaats in buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg 59 op vrijdag 31 mei om 14 uur. Dan worden de gerech ten bereid tot 17 uur, waarna vanaf 18 uur voor een ieder de gelegenheid bestaat om te komen proeven van de ver schillende hapjes. Een en an der wordt dan begeleidt met muziek uit de verschillende culturen. Geïnteresseerden in het culinaire gebeuren kunnen zich opgeven op de telefoon nummers 01184-14660 of 65453.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1