Geen barricadeclub, wel een stel keihard werkende vrouwen VERSCHOORE Alle ruimte voor de Zeeuwen bij Open dag Waterrecreatie Zwemfandag en marathon attractief aangekleed MUILWIJK SPRINT PHOT Z0MER-K0LLEKTIE lirePER 9 Marilla C0P«EÉN SCHARREL- Jeugd Rode Kruis geeft demonstratie met Jeugd Brandweer Vlissingen UJïicej METER VOORZITTER VERLAAT VROUWENRAAD fe0" SPARTELEN IN SPORTFONDSENBAD VLISSINGEN vb.J 'S 3 'Speciaal geprijsd' VLISSINGEN foto BADHUISSTRAAT 60 Vrouwenwerk Gat PZC WEEKBLADEN Zaterdag 25 mei is het Zeeuwse water en zijn boor den vooral gereserveerd voor de eigen bewoners. 'Kennismaken met de vele facetten van de wa tersport en aanverwanten' luidt dan het parool van de Open Dag Waterrecreatie. En omdat deze dag landelijk is, zal - zo verwachten de organisatoren - hooguit een verdwaalde toerist een kijkje komen ne men. Alle ruimte voor de Zeeuwen dus. Wedstrijden SCHARRELSLAGER MEER METERS MODE M ALLES LEO HORN JUBILEERT. U PROFITEERT! Hulsclicnrculhcr. 35-delig servies 6 persoons (norm.: f 1864,-) I 995,- SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 21 Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 22 MEI 1991 De Zeeuwse Vrouwenraad krijgt een dikkere vinger in de provinciale emancipatiepap. Door de stichtingsvorm om te zetten in een vereni ging zullen ook haar leden, de vrouwenorganisaties, nauwer betrok ken worden bij het advieswerk en de steunende functie die van de Raad in de toekomst op provinciaal niveau worden verwacht. Voor voorzitter Aat Westhoff-Hubée een goed moment om er na vijftien jaar lidmaatschap, waarvan vijf jaar als voorzitter, een punt achter te zetten. In het nieuw opgestelde beleidsplan staat één doelstelling centraal: Vrouwenemancipatie geïntegreerd te krijgen in de politieke en maatschappelijke besluitvorming. „Wij waren nooit een barricade club, maar wel een stel keihard werkende vrouwen, die sinds de oprichting van de Zeeuwse Vrouwenraad in 1972 heel veel bereikt hebben", zegt mevrouw Westhof-Hubeé aan de vooravond van haar vertrek. „In het begin van de jaren zeven tig profileerde de Zeeuwse Vrou^ wenraad zich heel duidelijk met een reeks van activiteiten die ook 'm de pers volop aandacht kre gen", vertelt Aat Westhof thuis in haar ruime werkkamer, die ter be schikking kwam toen de laatste van de vier zoons het ouderlijk huis verliet. „Een studiedag over water in zijn algemeenheid, met als doel meer vrouwen in de Wa terschappen te krijgen, was zo'n activiteit. Breder van opzet was het voorlichtingsproject over kan ker dat in 1974 en 1975 liep en veel publiciteit kreeg. Inmiddels hadden zich zo'n achttien vrou wenorganisaties bij ons aan gesloten, dat zijn er nu twintig: politieke vrouwen, plattelands vrouwen en allerlei andere alge mene groeperingen, die weliswaar niet op de barricades, maar wel met keihard werken de emancipatie en de bewustwor ding van de vróuw op gang brachten." Met de komst van het nieuwe vrouwenwerk leek het of de Vrouwenraad wat op de achter grond geraakte. Vooral veel jonge vrouwen wilden strijdbaarder op treden en met de vuist op tafel emancipatoire maatregelen in de samenleving afdwingen. Ver schillende vrouwenorganisaties raakten daardoor in een identi teitscrisis en moesten opnieuw de balans opmaken. De vele grij ze hoofden vroegen zich af hoe zij hun programma ook aantrek kelijk konden maken voor jonge leden binnen hun organisatie. Een voorbeeld van een geslaagde aanpassing noemt mevrouw Westhoff de Bond van Platte landsvrouwen die steeds meer actieve jonge vrouwen telt. „Zo bleek ook de Vrouwenraad een structuurwijziging te moeten on dergaan om bij de tijd te blijven. In samenwerking met een organi satiedeskundige werd in 1990 een beleidsplan opgezet waarin vier aandachtsvelden prioriteit hebben: emancipatie, herintre ding van vijftig plus vrouwen, economische zelfstandigheid van vrouwen en het meisjesbeleid. Bij de advies en steunfunctie die de provincie van de Raad verwacht kunnen ook de leden, de aan gesloten organisaties dus wor den aangesproken op hun verantwoordelijkheid. De Raad zal steeds meer betrokken wor den bij het commentaar op no ta's, het zitting nemen in werkgroepen en het onderzoeken van knelpunten en dat verhoogt alleen maar de maatschappelijke betrokkenheid", stelt de aftre dende voorzitter beslist. Valt een voorzitter die vijftien jaar lang zo actief is geweest, niet al leen binnen de Vrouwenraad, maar ook als gemeenteraadslid, als bestuurslid van de Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zeeland en daarbuiten, niet in een diep gat na haar aftreden? Westhoff: „Nee hoor, er blijft ge noeg over. Zo ben ik nu voorzitter van de Telefonische Hulpdienst in Zeeland geworden, houd ik mijn landelijke bestuursactiviteiten aan en hoop werkelijk eens een hele dag achter mijn nieuwe naai machine door te brengen. Maar daar zitten zoveel knopjes aan, daar moet ik echt de tijd voor ne men. Ja, iets met mijn handen doen, met kralen of zo, daar kan ik soms echt naar verlangen". Mevrouw A.Westhoff-Hubée neemt op 27 mei om 15.30 uur afscheid van de Zeeuwse Vrou wenraad na afloop van de Stu diedag 'Sta je mannetje ,maar vermannelijk niet', die overdag in de Zeeuwse Biblio theek te Middelburg wordt ge houden vanaf 9 uur. FOTO EDUARD ENGEL Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC. Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. gramma dat zich vooral richt op de activiteiten op het Nol- lestrand. Eén van de belangrijkste evenementen van de open dag start trouwns 's morgens in Vlis singen; het is de tourtocht voor zeilboten. De deelnemers moeten na de start in Breskens een stem pel halen en Terneuzen is het eindpunt. en op de Braakman (Zeeuwsch- Vlaanderen) is een wedstrijd voor kleine zeilboten. De winnaars van beide wedstrijden krijgen beiden een Mei Sportmaand Bokaal, waarmee tevens duidelijk wordt gemaakt dat deze evenementen passen in het kader van Mei- ■nMi maand Sportmaand. Wie trouwens een overzicht wil hebben van alle natte evenemen ten die dag, doet er goed aan even bij één van de VVV's binnen te stappen. Daar liggen uitgebrei de programma's voor de Open dag Waterrecreatie in Zeeland. De scheidende voorzitter van de Zeeuwse Vrouwenraad me vrouw A.Westhoff-Hubée: eindelijk tijd voor de naaimachine! Zeeland heeft dit jaar - het is de tweede keer dat deze open dag gehouden wordt - vier speerpun ten. Terneuzen staat klaar met een driedaags festijn (vrijdag tot en met zondag), Tholen houdt manifestaties vanaf de Oester- dam op de Oosterschelde, Kort- gene en Kamperland zetten de mogelijkheden op het Veerse Meer te kijk en Brouwershaven neemt de activiteiten op de Gre- velingen voor zijn rekening. Vol gens. Adri Hoefkens heeft hij en zijn mede-organisatoren voor speerpunten gekozen omdat vo rig jaar een allegaartje aan evene menten te verspreid door de provincie plaatsvonden. Dat neemt trouwens niet weg dat her en der spontaan is inge haakt op de open dag waterre creatie. Vlissingen heeft bijvoorbeeld een propvol pro- Met een Zemfandag, de jaarlijkse zwemmarathon en een eindexa- menfeest voor middelbare scho lieren plaatst het Sportfondsenbad Vlissingen zich volgend weekeind (31 mei en 1 juni) weer aardig in de kijker. Voor iedereen wat en een aantrekkelijk programma bieden, zodat nog meer mensen het bad leren ken nen en vaker de weg naar de nat te ontspanning vinden, luidt het parool van bedrijfsleider Jaap Keijmel en zijn medewerkers. Ook wordt het eindbedrag van de onlangs gehouden zwemvier- daagse bekend gemaakt. Zoals het er nu uitziet - verklapt Keijmel - kan aan de Middelburgse burge meester Chris Rutten zo'n f 18.000,- worden overhandigd. Rutten vertegenwoordigt Unicef die zaterdag. „Met dat bedrag evenaren we bij na het record van zo'n twee jaar geleden", meldt Keijmel. Bij de zwemvierdaagse zwom de jeugd een bepaalde afstand. Familie, kennissen en buren konden per gezwommen kilometer een be drag geven, dat dan weer ter be schikking komt aan een doel van Unicef, dit jaar is het geld bestemd voor kinderen in Nepal. De jaarlijkse zwemmarathon - nu alweer de elfde - begint vrijdag avond, wethouder Lenie Poppe- de Loof schiet de deelnemers om 20 uur het water in. Per ploeg starten zes zwemmers, die elk een half uur zwemmen en 2,5 uur rusten. Buiten het overdekte bad wordt een tentenkamp opge zet waar de marathon zwemmers even kunnen rusten. Wethouder Henk Haas haalt de meute - er doen zestien ploegen mee - zaterdagmorgen om acht uur weer uit het water. De zwem badmedewerkers krijgen dan twee uur de tijd om het bad op orde te brengen. Immers: vrijda gavond was er nog een disco voor de eindexamengasten. Om 10 uur zaterdag begint dan de Zwemfandag, die duurt tot 17 uur. Er worden dan allerlei de monstraties verzorgd, er is diplo- mazwemmen waaraan ook vaders, moeders, opa's en oma's kunnen meedoen onder het mot to 'samen op examen'. Verder is er een looporkest en de Jeugd Delta Band komt gepast op be zoek in het zwembad. De jeugd kan verder meedoen aan medaille zwemmen en er is een aantal in- formatiekramen. Hoe afwisselend zwemmen kan zijn demonstreert een aantal or ganisaties tijdens de Zwemfan dag. In het golfslagbad toont de kanovereniging zijn kunsten, de brandweer is er met een duik- ploeg en de zwemvereniging Stormvogels introduceert er een uniek initiatief, het zogenaamde sterrenplan. Binnen dat plan kan de jeugd met het zwemdiploma B op zak in veertig weken kennis maken met kunstzwemmen, schoonspringen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Stormvo gels laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Jaap Keijmel heeft zaterdag voor een lage entreeprijs gekozen van een rijksdaalder. En daarvoor kan iedereen de hele dag leuk bezig zijn. Er zijn ook wedstrijden op het water die 25e mei. De vereniging Zuid West Zeven tekent voor de organisatie van een Zeeuwse surfwedstrijd op het Veerse Meer zo gezond zo puur zo natuur p Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN In het kader van haar tienjarig bestaan geeft het Jeugd Rode Kruis van de afdeling Oost- en West-Souburg/Ritthem zaterdag 25 mei een demonstratie in sar menwerking met de Jeugd Brandweer Vlissingen. Op het Oranjeplein in Oost- Suouuiy wordt om 11 uur een ongeluk nagebootst, waarna het Jeugd Rode Kruis en de Jeugd Brandweer worden ingezet voor de hulpverlening. Tevens zal er in formatie worden verstrekt over de activiteiten van het Jeugd Ro de Kruis en over de mogelijkhe den die er geboden worden. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Het beste adres voor kwaliteit en service. LEO HORN Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 89 De schitterende zomer-dessins van de totale viscose en crêpe de chine kollektie normaal M i™

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1