informatiepagina van de gemeente vlissingen JOU Aanslagen onroerend goedbelasting in de bus I Pinksterkermis Oost-Souburg Maandag geen ophalen huisvuil, dinsdag wel Aanpassing Nieuwstraat "Het klimaat" en Tijdsbeeld Jaarmarkt 17 mei in binnenstad |Net uit: i Gemeente gesloten Warenklachtenlijn van Keuringsdienst van Waren n Begin zomerprogramma Hedendaagse Kunst redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Commissies vergaderen Kwijtschelding Hulp Vlissingen Bedrijvig is uit. Richtlijnen Burgerzaken Huisvuil ophalen Snel bellen Watertoren Tijdsbeeld warenklachten lijn Uitgebreid marktterrein Sociale vernieuwing in Vlissingen OP SLOT BUIT ER UIT Even bijpraten met burgemeester van der Doef Torenstraat- Oude Markt Parkeerterrein Schutterijstraat Overlast van medeburgers Woensdag 15 mei 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Deze week kunt u de aanslag »oor de onroerend goedbe lasting over 1991 in de bus ver wachten. Het biljet zal - in de bekende blauwe envelop - worden verzonden door de rijksbelastingdienst tussen 15 en 22 mei. De aanslagbiljetten hebben als dagtekening 31 mei. De eerste vervaldatum is 30 juni. Dat bete kent dat u voor deze datum in elk geval de helft van de aanslag betaald moet hebben. De twee de helft moet uiterlijk 31 augus tus betaald zijn. Overigens staat dit, en meer, al lemaal in de uitgebreide toelich ting achterop het biljet. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij de sectie financiën in het stadhuis (begane grond, kamer 034; tele foon 87253 en 87353). Djnkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van on roerend goedbelasting, dan noet u daarvoor niet bij de ge- neente zijn. kwijtschelding kunt u vragen aan de: Ontvanger der Rijksbelastingen, Postbus 5010, 4330 KA Middelburg. Om kwijtschelding van de onroe rend goedbelasting te vragen, kunt u gebruik maken van een standaardformulier. Dit papier is verkrijgbaar bij de ontvanger der belastingen en bij het Bureau Sociaal Raadslieden. Dat bu reau is gevestigd aan de Brou- wenaarstraat 4 in Vlissingen (naast scholengemeenschap "Scheldemond"). king te komen. Dit bureau be schikt namelijk over informatie op schrift, met daarin de richt lijnen die de directie der rijks belastingen hanteert bij kwijtschelding. Als u van deze dienst gebruik maakt, neem dan mee: - fiscaal/sofi-nummer; - aanslagbiljet Deze en volgende week verga deren weer diverse vaste com missies van advies en bijstand. Het gaat om: - Ruimtelijke ordening, woensdag 15 mei, 19.30 uur; - Welzijn, volksgezondheid en cultuur, woensdag 15 mei, 19.30 uur; - Financiën, woensdag 22 mei, 19.30 uur; - Onderwijs, woensdag 22 mei, 19.30 uur. Deze bijeenkomsten worden ge houden in het stadhuis Al deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agen da's liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. Het is open op maandag, dins dag, donderdag en vrijdag van 09.00- tot 12.30 uur en op dins dag van 13.30-tot 15.30 uur. Het Bureau Sociaal Raadslie den kan u ook nader informe ren over de mogelijkheden om voor kwijtschelding in aanmer- Rosenburg 1e fase. (foto: Ruben Oreel) namen en geboortedata van alle huisgenoten; ziekenfondskaart; afschrift van zieken fondspremies; laaste bank- of giro afschrift; gegevens over de huur en eventuele huursubsidie; maandspecificatie van het laatste maandinkomen; kentekenbewijs van de auto en gegevens over leningen en schulden. Het komende Pinksterweek end is er weer kermis op het parkeerterrein aan de Burge meester Stemerdinglaan te Oost-Souburg. Daarbij zullen enkele maatregelen gelden om de mogelijke overlast te be perken. De belangrijkste maatregel is het beëindigen van de muziek om 23.00 uur. Bovendien zullen fiet senrekken en dranghekken wor den geplaatst. De tijden van de kermis zijn: - vrijdag 17 mei van 10.00 tot 24.00 uur; - zaterdag 18 mei van 10.00 tot 24.00 uur; - zondag 19 mei van 13.00 tot 24.00 uur; - maandag 20 mei van 13.00 tot 24.00 uur; - dinsdag 21 mei van 10.00 tot 24.00 uur. In verband met Tweede Pinksterdag op maandag 20 mei en "Derde Pinksterdag" op dinsdag 21 mei (Walchers gebruik) zijn de gemeentelijke secties op deze dagen gesloten. De sectie burgerzaken is echter op dinsdag 21 mei geopend van 9.00 tot 10.00 uur, alleen voor het doen van aangiften van geboor ten en overlijden. Dinsdag 21 mei wordt wel het huisvuil in de Binnenstad en Scheldebuurt opgehaald. In de wijk Paauwenburg waar normaal maandag de ophaaldag is, ge beurt dat nu op dinsdag 21 mei. 3e sectie afvalverwijdering komt op dinsdag 21 mei (Der de Pinksterdag) als normaal het huisvuil ophalen in de Bin nenstad en de Scheldebuurt. In de maandagwijk (Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag) Nummer 8 van "Vlissingen be drijvig" is uit. "Vlissingen be drijvig" is de gemeentelijke nieuwsbrief voor bedrijven. Er staat in welke plannen de ge meente heeft, maar ook wat er inmiddels gerealiseerd is of welke projecten binnenkort uitgevoerd gaan worden. In de nieuwsbrief komen onder andere aan de orde: de ontslui ting van de binnenstad, de "overlast-campagne", een proef met openingstijden, Hofwijk, Vrijburg, ontwikkeling Arsenaal, Scheldeplein en de vernieuwing van straten, waaronder de Edi- sonweg. "Vlissingen bedrijvig" is toe gestuurd aan een groot aantal bedrijven en organisaties. Meer exemplaren zijn voor belangstel lenden verkrijgbaar bij de sectie economische zaken in het stad huis (tel. 87256). Sinds het begin van dit jaar heeft de Keuringsdienst van Waren een telefonische klach tenlijn. Consumenten kunnen er gratis met hun klachten te recht. Het kan gaan om klach ten op het terrein van eet- en drinkwaren, huishoudelijke ar tikelen, vrije tijds- en sportarti kelen, speelgoed, cosmetica en noem maar op. Via het nummer: 06-0488 kunt u de Keuringsdienst van Waren in schakelen. De gratis "Waren-klachtenlijn" is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Klachten wor den direct door de medewerkers van de Keuringsdiensten van Waren aangenomen. In de nachtelijke uren wordt er door verbonden met de centrale meldkamer van het ministerie van WVC, waarna verder actie volgt. Vooral als het om voedsel gaat, is het zaak de Keuringsdienst van Waren direct in te schake len. Dagen later kan niet meer achterhaald worden wat er toen met het voedsel is gebeurd. De eerste ervaringen met de "Waren-klachtenlijn" zijn zeer positief. Tot nu toe is er in verge lijking met dezelfde periode vo rig jaar, een verdubbeling van het aantal klachten gere gistreerd. (foto: Ruben Oreel) komt de sectie afverwijdering een dag later, op dinsdag 21 mei langs. Bewoners in die wijken worden verzocht hun huisvuil op die dag buiten te zetten. In de vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor stadsbeheer, verkeer en milieu, afgelopen maandag, is een voorstel van het college besproken voor vernieuwing van de Nieuwstraat. De commissie voor financiën adviseert aan staande woensdag, 22 mei, 19.30 uur over ditzelfde voorstel. De straatwerkgroep Woon buurtaanpassing Nieuwstraat heeft een plan opgesteld voor de herinrichting van deze straat. Het college van burge meester en wethouders kan daarmee instemmen. Het plan is "in de inspraak geweest". Het plan gaat uit van: - het instellen van een 30 km/uur zone; - het aanbrengen van snel- heidremmende voorzie ningen; - gebruik maken van bestaan de materialen; - het plaatsen van de water pomp uit de museumtuin; - het vernieuwen van de open bare verlichting en - het instellen van een parkeer verbodszone. Tegelijkertijd met de uitvoering van de werkzaamheden zullen de rioolhuisaansluitingen wor den vernieuwd. De vaste commissie van ad vies en bijstand voor financiën adviseert aanstaande woens dag 22 mei over het voorstel van b en w. De vergadering is openbaar. U kunt gebruik ma ken van het spreekrecht. De raad beslist in zijn vergadering van 30 mei definitief over dit voorstel. De uitvoering zal echter pas over enige tijd plaatsvinden. i j Afgelopen weekend zijn twee tentoonstellingen geopend die het begin zijn van het zomer programma Hedendaagse Kunst van de Culturele Raad Vlissingen 1991. In de Watertoren te Oost- Souburg exposeren de kunste naars Flavio Pons en Claudio Goulart (Brazilië) installaties. Er wordt een videoprogramma ge presenteerd door Time Based Arts Amsterdam met recente en vroegere tapes van videokunste naars. Deze tentoonstelling heet "Het Klimaat" en maakt onder deel uit van een serie van onge veer 30 tentoonstellingen die plaatsvinden in musea, gale rieën en expositieruimten in heel Nederland. "Het Klimaat" wil laten zien wel ke invloed dit heeft op het werk van individuele kunstenaars en daarmee ook op het artistieke klimaat in Nederland. In de Wa tertoren kunt u ook informatie krijgen over de overige ten toonstellingen in deze serie. "Het Klimaat" is nog tot en met 16 juni te zien, van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De Gevangentoren (Boulevard De Ruyter) bestaat dit jaar 500 jaar. In het kader hiervan expo seert tot en met 9 juni Peter Ter horst installaties. Hij maakt deel uit van een serie van vijf solo tentoonstellingen (ook: Ton Lam- per, Wies de Bles, Eddy Quite en Bob Pingen) met als thema "Tijdsbeeld". De gesloten bouw van de toren karakteriseert een tijdsbeeld; verdediging bescherming, vesting, gevangenis, zijn aandui dingen die verwijzen naar een voorbije periode van dit monu mentale bouwwerk. De huidige functie (restaurant en expositie ruimte) draag een meer eigen tijds en open karakter. Elke kunstenaar is gevraagd om op basis van bovenstaande karak terisering zijn ontwerp te maken. Peter Terhorst ontwierp zes sta len platen met teksten van o.a. Descartes, Diderot, Nietsche, Baudelaire, Heidegger en Bach- mann. In het centrum van de ruimte staat een stalen kubus die doorlopend gefluister laat horen. Peter Terhorst is in De Gevan gentoren te zien van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 17.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag 17 mei wordt de jaarlijkse "De Ruyterjaar- markt" gehouden. Die omvat ongeveer 170 kramen van markthandelaren. Bovendien zijn er 20 deelnemers aan het standwerkersconcours. De markt duurt 17.00 uur. van 10.00 tot sen Bussestraat en Lange Zelke), Lange Zelke (tussen Schutterijstraat en Walstraat) en Zeemanserve: afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Hier geldt ook een parkeerverbod. De ach terzijde van de woningen en bedrijven aan de Walstraat (tussen de Scherminkelstraat Om al die kramen een plaats te geven, wordt het marktterrein vrijdag aanzienlijk uitgebreid. Naast de verkeersmaatregelen die normaal gelden voor de weekmarkt, zijn die dag ook de volgende maatregelen van kracht: - Schutterijstraat, Bussestraat (tussen de Schutterijstraat en Torenstraat), Torenstraat (tus- Begin april hebben burgemees ter en wethouders aan de maat schappelijke organisaties en instellingen in de gemeente het "Plan van Aanpak Sociale Ver nieuwing" toegestuurd met het verzoek daarop, vanuit de eigen werksoort, te reageren. Inmid dels zijn er al veel reacties bin nengekomen. De organisaties en instellin gen die hun commentaar nog niet hebben ingezonden (u werd verzocht dit voor van daag, 15 mei te doen) worden verzocht dit alsnog snel te doen. Voor eventuele nadere infor matie hierover kunt u contact opnemen met de heer Th. Goossens, projectmanager so ciale vernieuwing, telefoon: 87508. (foto: Ruben Oreel) Vandaag verschijnt de Bewaar- krant Vlissingen '91 Maritiem, een krant met "Alle evene menten in Vlissingen een zo mer lang". De krant telt 24 pagina's. Er zit een agenda in waar alle evenementen in chronologische volgorde wor den toegelicht. De krant wordt huis-aan-huis verspreid op heel Walcheren. Maar u kunt hem nog de hele zo mer afhalen bij de VVV en de en Lange Zelke) en de Spui straat (tussen Lange Zelke en Bussestraat) zullen vrijdag moeilijk bereikbaar zijn. - Korte Zelke: afgesloten voor alle verkeer, behalve voet gangers. Omwonenden, die gewend zijn hier hun auto te parkeren, wordt geadviseerd deze al donderdag buiten het (uitgebreide) marktterrein te zetten. Vrijdag wordt het moeilijk om met de auto de Korte Zelke te verlaten. De Oude Markt blijft bereikbaar via de Lange Zelke. Ook het parkeerterrein aan de Schutterijstraat, achter de flats aan de Bussestraat, blijft bereik baar via het deel van de Bus sestraat, tussen de Spuistraat en de Torenstraat en de poort onder de flats. sectie communicatie in het stad huis. Ook alle nieuwe inwoners ontvangen de komende maan den de krant. Alles wat deze zomer gebeurt, is in de krant vermeld. Ringrijden, strandcross, kermis, straatfesti val, te veel om op te noemen. Vlissingen Maritiem is een krant die u zeker niet kunt missen de ze zomer. Bewaar hem! Bezuinigingen op komst De kranten hebben er de afgelo pen maanden bol van gestaan: de regering moet drastisch be zuinigen om de overheidstekor ten terug te dringen tot aanvaardbare proporties. In 'tus senbalansen' en 'kaderbrieven' is dat vastgelegd en overal in het land is men bezig de effecten van dat alles naar de eigen organisa ties te vertalen. Voor de gemeen ten in Nederland is duidelijk dat hun aandeel in de bezuinigingen de komende jaren vele honder den miljoenen guldens zal bedra gen. Voor Vlissingen zal dat aandeel in de orde van grootte van een paar miljoen liggen. Op een begroting waar de laatste tien jaren al geweldig in is ge snoeid en waar eigenlijk geen rek meer in zit zal dat ongetwijfeld tot hele pijnlijke beslissingen en keu zen leiden. Waar dat nog verant woord mogelijk is zullen we moeten bezuinigen en inkrimpen. Niet alles van wat we ons in het beleidsprogramma voor deze raadsperiode hadden voorgeno men zullen we kunnen uitvoeren. En voor de zaken die we wèl wil len uitvoeren denk ik dat de ge meentelijke belastingen en heffingen omhoog zullen moe ten. Het is triest maar waar dat het de meeste burgers in ons land qua welvaart goed gaat, maar de overheid slecht. Want het betekent wel dat de plaatselij ke overheid haar noodzakelijke tekorten alleen maar weer bij die zelfde burgers kan terughalen.... Het college is dit jaar al heel vroeg met het beraad over de be groting 1992 begonnen. We wil len geen mogelijkheid onbenut laten om het voorgenomen beleid zo goed mogelijk op hoofdlijnen uit te voeren en de inwoners te ontzien. Voor een goed begrip: de beslissingen zullen pas in no vember door de gemeenteraad worden genomen. Ik vind het echter passend iedereen er nu al op voor te bereiden dat het finan cieel menens wordt het volgend jaar! Ook in onze gemeente wordt het leven van inwoners soms verziekt door het gedrag van hun mede burgers. Dat kan op veel verschil lende wijzen. Soms is het geluidoverlast, dan weer het na laten van vormen van onderhoud of het vervuilen van de omgeving. Voor veel bewoners is dan vaak de leefbaarheid van een blok wo ningen, een straat of buurt in het geding. Een voorbeeld in onze gemeente vormt een flatblok aan de Sint Kruislaan. Op zich goede wonin gen, maar onder meer achterblij vend onderhoud en slecht schoonhouden hebben een ne gatieve uitwerking op de onder linge verhoudingen. In overleg met een aantal bewoners heb ik op 27 mei as. alle betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek over deze problematiek. Het lijkt misschien wat ongebruikelijk dat de burgemeester die bijeenkomst zal voorzitten omdat wethouder De Keijzer verantwoordelijk is voor het volkshuisvestingsbeleid. Maar er zijn meer aspecten in het geding en ik hoop dat het moge lijk is die op die avond zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna kunnen we naar oplos singsmogelijkheden zoeken. Het is mijn dagelijkse ervaring als burgemeester dat het geluk van veel mensen sterk bepaald wordt door hun woonomgeving en het gedrag van anderen. Vaak kun nen die'anderen' met een stukje aanpassing veel bijdragen aan het woon-en leefplezier van hun medeburgers. Ik hoop dan ook dat er zoveel mogelijk bewoners aan de bijeenkomst zullen deel nemen. Samen moeten we er ze ker uit kunnen komen!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5