"Toornvliet en Staatsbosbeheer" 2e Pinksterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur NI N N sltsssS Uw huid ons persoonlijk advies JUVENA 3095.- 2495.- 1195.- 1595.- 995.- 3375.- 3095.- 1395.- B eautysalon Hardy Nauw verbonden Drie hoofdgebieden wat ben je mooi, zei de klant in de boekwinke tegen het boek 'de zee woont in ons huis' van tina keiler gewoon een kwestie van drukken bij den boer drukkers zei het boek middelburg 01180-81000 Uw huid verdient alle aan dacht die u haar maar kunt geven. En alle zorg. Maar welke is dat precies? En in welke "mate? Onze Juvena schoonheids specialiste vertelt u dat van A tot Z na een geheel vrijblij vende huidanalyse. Waarna zij u bovendien persoonlijk advies verstrekt met betrekking tot uw huidverzorging. U bent welkom op: VRIJDAG 24 MEI Komt u gerust langs op nevenstaande datum. Voor een gratis huidanalyse en een aan gepaste set monsters. O' ui 16 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 15 mei 1991 Het statige hof Toornvliet in Middelburg heeft sinds april officieel een nieuwe bewoner; het regiokantoor van het Staatsbosbeheer voor het Deltagebied. Ter gelegenheid hiervan is het boekje "Toornvliet en Staatsbosbeheer" van de Stichting Natuur- en Recreatie-informatie verschenen. In vogelvlucht vertelt het boekje over de geschiedenis van Toornvliet, haar bewoners en de prachtige tuinen. Als Stafmede werker Beheer van Staatsbosbeheer schreef Drs. Anton van Haperen het hoofdstuk over de geschiedenis van Staatsbosbeheer op Walche ren en vertelt hij over de huidige werkzaamheden van Staatsbos beheer. De geschiedenis van Toornvliet gaat terug tot de 17e eeuw. Van- af het midden van de 17e eeuw verrezen er op Walcheren vele buitenplaatsen, waaronder Toornvliet van rijke patriciërs families. In het hoofdstuk over de bewoners van Toornvliet schrijft de gemeente-archivaris van Mid delburg, Drs. P.W. Sijnke dat ver schillende burgemeesters van Middelburg Toornvliet hebben be woond. De bunker op het land goed herinnert aan de tijd dat het stafkwartier van de Comman dant Grüppe Südwest op Toorn vliet was gevestigd. Na de oorlog kocht de gemeente Middelburg Toornvliet en tot 1987 waren er diverse scholen in gehuisvest. Na leegstand en verpaupering is Toornvliet thans geheel gerestau reerd en aangekocht door Staats bosbeheer. Hr. J.W. Bosch beschrijft de tuinen van Toorn vliet en laat zien hoe de tuinen onderhevig waren aan de mode van de tijd. Eerst wilden de be woners een barokke symmetri sche tuin en later werd alles omgespit om er een grillige ro mantische tuin van te laten ma ken. De bekende tuinarchitect J.D. Zocher is waarschijnlijk ver antwoordelijk geweest voor de aanleg van deze romantische tuin met waterpartijen, slingerende paden en licht-donker con trasten. Anton van Haperen toont aan dat de geschiedenis van Staatsbos beheer nauw is verbonden met de na oorlogse aanleg van de tui nen van Toornvliet. Hij wijst op de bomen in de tuin van Toorn vliet, die de bunker nu verhullen. "Die bomen zijn destijds door Staatsbosbeheer geplant. Na de inundatie van Walcheren in 1944 stond er geen boom meer levend rechtop op Walcheren, vanaf die tijd is Staatsbosbeheer actief ge worden op Walcheren". Het idyl lische landschap van Walcheren van voor de oorlog was volgens van Haperen geheel verwoest. Walcheren, ook wel de tuin van Zeeland genoemd, met zijn krom me weggetjes en meidoornheg gen was definitief verleden tijd. Het Staatsbosbeheer, onder lei ding van Ir. R.J. Benthem stond voor de enorme taak Walcheren een nieuw landschapsaangezicht te geven. De nadruk kwam te lig gen op de bebossing van de doorbraakkreken, in wegbeplan- ting en de erfbeplanting. Van die erfbeplanting is volgens van Ha peren weinig terecht gekomen. En door de herverkaveling en ver betering van de infrastructuur kreeg Walcheren het aangezicht zoals wij dat nu kennen. Nieuwe plannen voor de toekomst over de landinrichting van Walcheren zijn al uitgedacht op het Ministe rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In een Voorontwerp plan van het ministerie staan de nieuwe ruilverkaveling en uitbrei ding van het bosareaal op Wal cheren centraal. Anton van Haperen wijst erop dat de rol van Staatsbosbeheer hierbij anders is dan in voorgaande jaren. "Vroeger hield Staatsbosbeheer zich bezig met zowel het beleid als het beheer van het landschap. Staatsbosbeheer was een struik die door in verscheidenheid aan taken alsmaar groeide. Niemand wist meer wat Staatsbosbeheer eigenlijk deed en dat kwam de doelmatigheid niet ten goede. Daarom was het noodzakelijk dat er gesnoeid werd. Tegenwoordig houdt Staatsbosbeheer zich be zig met het beheer en laat het be leid over aan het Ministerie". Anton van Haperen vindt dat de ze scheiding de doelmatigheid, de bedrijfsvoering en de efficiën tie van Staatsbosbeheer heeft bevorderd. Bedrijfsmatiger werken betekent voor Walcheren dat er thans één opzichter is, één boswachter en een viertal medewerkers. Veel onderhoudswerk, zoals het snoeien en maaien van bermen, wordt uitbesteed. En zodoende kan een boswachter zich meer bezig houden met toezicht, be waking en voorlichting. Maar boswachter Bram Vader heeft niet alleen Walcheren onder zijn toezicht, ook Noord en Zuid Be veland vallen onder zijn verant woordelijkheid. Naast deze beroepskrachten zijn ook vrijwilli gers actief voor Staatsbosbeheer. Er zijn werkgroepen die het vo gelbestand in Zeeland inventari seren en vrijwilligers van bijvoorbeeld in Koninklijke Neder landse Natuur-Historische Vereni ging die rondleidingen verzorgen in het gebied van Fort Ramme- kens bij Vlissingen. Welke gebieden beheert Staats bosbeheer op Walcheren, Anton van Haperen wijst op de kaart drie groene hoofdgebieden aan. Het Bosgebied rondom Fort Ram- mekens, de kuststroken bij Veere en Westkapelle en de manteling van Walcheren. De manteling is het bos- en duinengebied ten noorden van Domburg. In dit ge bied beheert Staatsbosbeheer de buitenplaatsen Westhove, Ber kenbosch en Duinbeek. De in richting van deze hoofdgebieden is afhankelijk van de beheers doelstellingen van het Staatsbos beheer. Sommige gebieden, zoals het Fort Rammekens, zijn inge richt als gebied uitsluitend voor stille natuurliefhebbers. Anton van Haperen meent dat daardoor de recreatie minder snel Fort Rammekens zal bezoeken. Deze groep richt zich meer op de man teling en daar houden zij bij Staatsbosbeheer rekening mee. Het betekent voor Staatsbosbe heer dat er meer werk te doen is in gebieden waar veel recreanten komen, "zulke gebieden vragen om een hoog inrichtingsniveau", aldus Anton van Haperen. Daar de toename van toeristen in de manteling is het gebied volgens Anton van Haperen onder span ning komen te staan. "De men sen zoeken daar een rustig plekje en als ze die niet kunnen vinden op de bestaande paden, gaan ze zelf paadjes maken en dat ver- Stafmedewerker drs. A. van Haperen is gelukkig met de nieuwe bewoning van Staatsbosbe heer in Toornvliet. stoort het evenwicht in dit oudste bosgebied van Wal cheren. "In het Voorontwerp-plan van het Ministerie stelt men voor om het bosareaal op Walcheren met 250 hectare bos uit te breiden. De aloude spanning tussen de belangenvertegenwoordigers van de landbouw en de voorstanders van het bos op Walcheren zal door dit plan weer oplaaien. An ton van Haperen wijst erop dat deze spanningen veertig jaar ge leden ook al bestonden. "Dat komt doordat er op Walcheren ei genlijk te weinig grond beschik baar is". Maar in tegenstelling tot vroeger heeft Staatsbosbeheer tegenwoordig geen directe in vloed maar op de beslissingen over de landschapsbouw. Die lig gen in handen van het Ministerie. Anton van Haperen beperkt zich in zijn werkzaamheden dan ook tot het beheer van de gebieden en dat is niet gering. Het Staats bosbeheer voor het Deltagebied beheert in totaal ongeveer 14.300 hectare als natuur- en re creatiegebieden. Bovendien heeft Staatsbosbeheer diverse kamp huizen in deze gebieden. Op 25 en 26 mei aanstaande kan ieder een in het Veerse bos een geheel vernieuwd kamphuis bezichtigen en een rondwandeling maken met de boswachter door dit jon ge loofbos. Staatsbosbeheer heeft zijn intrek genomen in het Hof Toorn vliet in Middelburg. Grandioze Meubelshow Maakt u even een afspraak? Bellamypark 38. Vlissingen, Tel. 01184-12010 OF SWIT7FRI AND if I Nieuw topmodel van Nederlandse fabrikant. Exklusief zwaar eiken bankstel met rundlederen stoffering. Kussens met unieke interieurvering voor langdurig exelent zitkomfort. Als 3 - 2 3075,- inruil oud bankstel 500,- Bouman-Potter prijs Als 3 - 1 - 1 inruil oud bankstel Bouman-Potter prijs 3595,- 500,- Klass bankstel type Memling. Bijzonder mooie klassieke vorm geving met koudschuim vormkussens. Nu eenmalig als partij in gekocht 3 - 1 - 1 van 4395.- voor 2995.- inruil oud bankstel 500.- OVIAC Bouman-Potter prijs Imposante kast 250 cm met massief eiken front in donker eiken. Nu van 3080.- voor 2195.- inruil oude kast 300.- Bouman-Potter prijs Ook leverbaar op 200 cm. inruil oude kast Bouman-Potter prijs imposante broodkast met massief eiken front Leverbaar in donkeren blank eiken. Nu voor 1495.- inruil oude kast 300.- Bouman-Potter prijs Toogkast Bolonga in donker eiken met mas sief front 180 cm breed Nu van 2990.- voor 1895.- inruil oude kast 300.- Pracht eiken kast Soest in donke eiken. 155 cm. breed, 185 cm. hoog, 50 cm. diep Nu van 1495. voor 1295. inruil oude kast 300. Bouman-Potterprijs Bouman-Potter prijs Topklasse bankstel in massief eiken met rundlederen kuip- kussens voorzien van interieurvering als 3 - 2 3425.- inruil 500.- Bouman-Potter prijs Nu ook als hoekbank leverbaar voor (exklusief fauteuil) inruil oud bankstel Komfortabele 2 Va - 2 zitkombinatie in eigentijdse gedessineerde stof. Nu kompleet voor 3875- 500.- Bouman-Potter prijs Mooie kwaliteit rundlederen zitgroep met interieurvering voor langdurig zitkomfort. Leverbaar in diverse kleuren. Uitvoorraad leverbaar, als 3 - 2 in middelgrijze kleur. Als 3 - 2 van 4295.- voor 3595.- inruil oud bankstel 500.- Bouman-Potter THE HOUSE OF SKIN CARE

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 18