Provincie koopt kunst Staten vergadering Fotografie 1991 CHESTERFIELD VOORDEEL EXPO GOES BODEMPRIJZEN sfeervol geloogd grenen Queen of Classics maakt topkwaliteit Chesterfield betaalbaar! ontwerp-vergunning gieterij middelburg PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum Uitwerkingen streekplan IN BEROEP Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. in zeeuws-vlaanderen e Maandag 27 mei, 10.00 uur, vergaderen provinciale staten van Zeeland. Zij komen onder meer bijeen voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Schoolverlaters Ouder en oud Milieu-educatie Slachtofferhulp Fish Center Contactdag Nutsbedrijven Topcollectie origineel Engelse Chesterfields 3 Jaar schriftelijke garantie op leder en 5 jaar op binnenwerk Eigen import, dus topkwaliteit tegen Met certificaat van echtheid Origineel Schots rundsleder (50 kleuren) Andere aanbieingen, b.v. 3/2 Eton van 6.995,- voor 4.995,- of 3/2 Wickham van 9.995,- voor 7.995,- etc. etc.! U bent van harte welkom bij: Wattstraat 2 (Q 4004 JS Tiel 7 03440-11227 Het hier afgebeelde model Carlton als 3+2-combinatie tijdens de show van 5.500,- voor van 15-5 t/m 21-5-1991 ZEELANDHALLEN GOES provinciale griffie U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZC, Oostsouburgseweg. Telefonische inlichtingen: 01184-84000 IJ Woensdag 15 mei 1991 AB 1) De provincie heeft aan de beeldend kunstenaars in Zeeland gevraagd of zij werk hebben dat kan worden gekocht ter uitbreiding van de col lectie eigentijdse Zeeuwse kunst. DE FAAM - DE VLISSINGER 13 IEUWS Fototentoonstellingen in Zeeland en Vlaanderen en een studiemid dag over fotografie in Knokke-Heist vormen het programma van de culturele uitwisseling 1991 tussen Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. Zaterdag 15 juni is in het ontmoe tingscentrum Scharpoord in Knokke-Heist een studiemiddag voor fotohobbyisten. Fotorecen- sente Ch. Buyse van het dagblad De Morgen houdt er een inleiding en er wordt gediscussieerd. Ook wordt een diapresentatie ge toond - in Vlaanderen diaporama genoemd. Aanmeldingen voor de studie middag worden ingewacht bij het bureau cultuur van de provincie, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Aansluitend aan de middag wordt de tentoonstelling "3 x 30" geo pend in Scharpoord met per pro vincie 30 foto's van amateurfoto grafen. De foto's zijn ingediend via fotoverenigingen. De exposi tie is in Zeeland te zien van 4 tot 27 juli in de Noordhavenpoort in Zierikzee en van 8 tot 27 augus tus in de Grote Kerk in Veere. Later in het jaar, vanaf 3 septem ber, begint de fototentoonstelling "3 x fotografie" in het Zeeuws Museum in Middelburg. Werk van de beroepsfotografen Dirk Baeck- man (O-Vlaanderen), Jean Gode- charle (W-Vlaanderen) en Wim Riemens (Zeeland) wordt er ge toond. Na Middelburg is de expo sitie te zien in Westfalen (Duits land) en in de Vlaamse steden Aalst, Kortrijk en Brugge. M Het kunstaanbod kan tot 25 mei worden gepresenteerd in foto's, dia's of catalogi. Ook wordt een aantal technische gegevens ge vraagd, zoals het formaat, de ge bruikte techniek, het jaar waarin het werk is gemaakt en de prijs. De commissie aankoop beelden de kunst, die het dagelijks bestuur van de provincie adviseert over het te kopen werkt, maakt uit het beeldmateriaal een voorselectie. Aan de resterende kunstenaars wordt vervolgens gevraagd werk in te leveren. De commissie kan ook besluiten zelf het werk te gaan bekijken bij de kunstenaar op het atelier of op tentoonstellin gen. Vervolgens stelt zij haar ad vies op aan gedeputeerde staten, die in de tweede helft van juni beslissen over de uiteindelijke aankopen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat in Zeeland wonende en werkende kunstenaars werd gevraagd hun te verkopen werk ter bezichtiging aan te bieden in Middelburg, waarna de commissie haar advies opstelde. Al het niet gekochte werk moest dan worden terugge haald. Die werkwijze was zowel voor de kunstenaars als voor de commissie niet erg bevredigend. Dit en komend jaar wordt met de nieuwe opzet gewerkt. Daarna moet worden nagegaan of die zo kan blijven dan wel of aanpassin gen nodig zijn. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten hoort dinsdag 21 mei, 11.00 uur, de heer C.T. Moer land uit Anna Jacobapolder en het gemeentebestuur van Brui- nisse. Beide hebben bezwaar aangete kend tegen de beslissing van gs geen toestemming te verlenen voor de bouw van een paviljoen bij het lage bekken van de Kram mersluizen in de Philipsdam. De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 21 mei, 11.00 uur, een inwoner van Sint Maartensdijk over zijn beroep te gen de beslissing van het ge meentebestuur van Tholen op een aanvraag algemene bijstand. De plannen Kust West-Zeeuwsch- Vlaanderen en Leidingenstrook Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaande- ren zijn vastgesteld. Het zijn uit werkingen van het streekplan Zee land. Voor beide zijn in de ontwerpfase inspraakprocedures gevolgd, waarna het dagelijks bestuur van de provincie ze definitief heeft vastgesteld. De plannen zijn voor f 7,50 per stuk te koop bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, Post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. De streekplanuitwerkingen kun nen ook worden ingezien in het in formatiecentrum. M Kunstenaars die hun werk te koop willen aanbieden, kunnen hun offerte richten aan de provin ciale adviecommissie beeldende kunst, secr. drs. J.A.J.A. van Aspert, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Nadere informatie over de rege ling kan ook bij de heer Van Aspert worden gevraagd: tele foon 01180-31428. Ook het gemeentebestuur kan zijn standpunt toelichten. Woensdag 22 mei, 9.30 uur, houdt de hoorcommissie bestem mingsplannen zitting. Gehoord wordt de heer P.A. Cornelis uit Breskens over zijn bezwaar tegen het bestemmingsplan Ghistelker- ke van de gemeente Oostburg. De heer Cornelis is het niet eens met de bouwmogelijkheden achter zijn woning aan De Kotter en hij vindt dat de gemeente soortgelij ke bezwaren verschillend heeft benaderd. Het gemeentebestuur van Oostburg wordt eveneens ge hoord. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. WM De Eerste Kamer der Staten- Generaal (75 leden) vormt samen met de Tweede Kamer (150 leden) de landelijke volksvertegenwoor diging. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks ge kozen. Kiesgerechtigden zijn in beginsel alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, zij het dat er enkele uitzonderingen zijn. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer gebeurt indirect. De leden van provinciale staten van alle twaalf provincies in Ne derland zijn de kiesgerechtigden. Om een evenredige vertegen woordiging te krijgen, wordt met een rekenmethode gewerkt. Zo kan het verschil in het aantal in woners per provincie en het daar aan verbonden aantal statenle den worden rechtgetrokken. De staten wordt voorgesteld 26 duizend gulden subsidie te geven voor een registratiesysteem, waarbij wordt nagegaan hoe schoolverlaters op de arbeids markt terecht komen en welke moeilijkheden zich daarbij moge lijk voordoen. Het project wordt uitgevoerd door het Samenwer kingsverband keuzebegeleiding onderwijs-arbeidscontacten (SKOA) in Goes. In het emancipatiebeleid dat op alle fronten van het provinciale werkterrein gestalte moet krij gen, moet apart aandacht wor den besteed aan vrouwen van 50 jaar en ouder. Als onderwerpen die vooral van belang zijn, wor den genoemd economie en ar beidsmarkt, huisvesting en ge zondheidszorg. De staten beslissen verder over de verlenging van de werkings duur van het plan bejaardenoor den en het op dat plan gebaseer de spreidingsplan tot 1 januari 1993. De termijn zou per 31 de cember dit jaar aflopen. Overi gens praat de commissie welzijn op 10 juni over aanpassingen in het spreidingsplan. De staten wordt geadviseerd geen subsidie te verlenen voor de aanloopkosten voor een milieu- educatief centrum. Een stichting was met de voorbereidingen tot zo'n centrum begonnen. Daar de plannen niet passen binnen het provinciale beleid wosdt geadvi seerd het gevraagde bedrag van 8,6 duizend gulden niet te verle nen. Wel willen gs de al gemaakte reis- en verblijfkosten betalen: 2.350 gulden. Een subsidie van 30 duizend gul den wordt voorgesteld voor de stichting Slachtofferhulp Zee land. De stichting wil hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Visserij-activiteiten op Neeltje Jans, te verwezenlijken via een World Fish Center en in de vorm van een maricultuurcentrum, kost de provincie een bedrag van 40 duizend gulden subsidie. Het centrum gaat bestaan uit een drij vende steiger en drie platforms met kiosken. Viskweek, mosse len en oesters zijn de thema's die er nader uitgewerkt gaan worden. Ten vervolge op de inmiddels op geheven interprovinciale contact dagen, wil de provincie voor haar eigen ambtenaren soortgelijke dagen mogelijk maken. Voor zo'n jaarlijkse sportdag wordt 14,4 duizend gulden uitgetrokken. Gs stellen voor drie jaar achtereen de dag te organiseren en onderwijl te bekijken hoe het daarna moet. Voor de provinciale vertegen woordigers in de algemene verga dering van aandeelhouders in de nv Delta Nutsbedrijven wordt bin dend mandaat gevraagd voor de goedkeuring van de jaarstukken 1990. PZEM en WMZ die samen Delta Nutsbedrijven vormen, haalden een positief resultaat van ruim 9 miljoen gulden. Het divi dend dat de provincie op basis van de jaarstukken krijgt, komt op ruim 6 ton. De staten beslissen ook over het provinciale standpunt over de ver goedingen voor de leden van de raad van commissarissen en van de commissie van aandeelhou ders. Het voorstel is een honorari um van bruto 10 duizend gulden per jaar met een vaste onkosten vergoeding van 2 duizend gulden. Provinciale staten vergaderen in het openbaar. Plaats van samen komst is de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. In verband met de werkzaamheden op het Abdij plein wordt aangeraden de toe gang via de Groenmarkt te gebruiken. Agenda en stukken voor de ver gadering liggen ter inzage in het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg - telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Gieterij Middelburg BV te Middelburg heeft bij hen op 11 oktober 1990 een aanvraag inge diend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor diverse uitbreidingen/wijzigingen in de ijzergieterij. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Kleverskerkseweg 83 te Middelburg, ka dastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 210, 211 en 209 gedeeltelijk. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 16 mei 1991 tot en met 29 mei 1991 op de vol gende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 29 mei 1991, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld te gen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkenwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 29 mei 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 15 mei 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 i liin hooft recht getrokken. een punt hoort stipt gezet voor den poer drukkers is dal geen probleem mOdeKxjrg 01180-81000 met een weerspiegeling van de sfeer van het gezellige landelijke leven van weleer, de traditio nele vormgeving en ambachtelijk vakmanschap hebben geresulteerd in een grote gevarieerde kollektie grenen meubelen, op de le verdieping, grote en kleine bergmeubels, dressoirs, halkastjes, ronde, ovale en vierkante eetkamertafels, bijpassende stoelen en armfauteuils. 2 en 3 zitsbankjes. salontafels, zelfs grote en kleine slaapkamers, alles uitgevoerd in oud geloogd grenen hout. de mensen bij pot weten er alles van en willen u graag alle gewenste inlichtingen verstrekken. elkë dag geopend tot 18 uur. alleen vrijdags tot 21 uur. (let op: zondags gesloten), tel. ned.: 01155-2010 tel. belgië: 0031-11552010. ;X;X;X

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15