fEMREEK$ Als liefde verandert in haat 1 69 LESSEN VOOR MINNAARS 15) Sport Allerlei Onderwijs Vrije tijd Beurs Ouderen Ontspanning Door drs. Thomas Klabbers 01184-86400 01180-84000 VAKANTIE OPPAS HUIZEN GEZOCHT! Eenouder-gezinnen op vakantie Geloof Ouderen PSYCHOCONSUL- If ICQ i 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 15 mei 1991 Ballustrada - Het Zeeuws perio diek Ballustrada verscheen in haar 5e jaargang met een thema nummer getiteld Altijd Oorlog. Het bevat bijdragen over het ver schijnsel oorlog in de breedste zin des woords. Het blad is ver krijgbaar bij veel Zeeuwse boek handels. Inlichtingen 01150-96760. Zeeuwind - De Koöperatieve Windenergie Vereniging Zeeu wind houdt 30 mei om 20 uur een ledenvergadering in De Prins van Oranje te Goes. Na de pauze houdt J. van Malenstein van de Vereniging Ode een lezing. Oefening - Op het terrein van Hercules bv aan de Herculesweg te Middelburg wordt dinsdag avond 4 juni van 19.30 tot 21.30 uur in samenwerking met de ge meentelijke brandweer een oefe ning gehouden. Jaarvergadering - De afdeling Walcheren van de industriebond FNV houdt donderdag 16 mei om 19.30 een jaarvergadering in Het Wapen van Middelburg, waar te vens een aantal jubilarissen wor- den gehuldigd. Forum - Het CNV houdt vrijdag 17 mei om 10 uur een forumbij eenkomst in de Prins van Oranje te Goes. De bijeenkomst wordt gehouden onder het thema Kin deropvang op maat. Collecte - De opbrengst van de collecte voor de Nederlandse Le ver Darm Stichting heeft in West- Souburg f 337,60 opgebracht. Foto-expositie - In de Openbare Bibliotheek van Oost-Souburg aan de Kanaalstraat wordt t/m 31 mei een expositie gehouden van foto's over de ontbossing en her bebossing op Ambon. Rolstoelbasketbal - De gehan dicaptensportvereniging De Vriendenkring houdt zaterdag 18 mei de vijfde ronde van de Stimu leringsdivisie rolstoelbasketbal. De wedstrijden worden van 12 tot 17 uur gespeeld in de sporthal aan de Nassaulaan in Mid delburg. Uitwisseling - Van 24 t/m 28 mei zal in de gemeente Middel burg de 26e sportuitwisseling plaatsvinden tussen de zusterste den Middelburg en Folkestone. Op verschillende locaties zullen activiteiten worden gehouden op de onderdelen badminton, klei duiven schieten, pipes en drums, roeien, scouting, zwemmen en reddend zwemmen. De ont vangst is in de Burgerzaal van het stadhuis op vrijdag 24 mei om 20 uur. Basketbal - Zaterdag 18 mei worden van 10 tot 18 uur in sporthal Baskenburg in Vlissin- gen de Nederlandse basketbal kampioenschappen voor meisjesjunioren hoofdklasse ge houden. Een van de tentoongestelde werken van Adria Ceelen in gale rie B. Witte. Tentoonstelling - De Openbare Bibliotheek Vlissingen biedt tot 22 mei een tentoonstelling over het leven en werk van Etty Hille- sum aan de hand van foto's en teksten. Etty Hillesum werd op 15 januari 1914 in Middelburg ge boren en op 7 september 1943 op transport gesteld naar Ausch- witz om niet meer terug te keren. Expositie - Adria Ceelen uit Eindhoven exposeert haar werk tot en met 29 juni in de galerie B. Witte aan de Vlasmarkt 11 in Middelburg. De expositie bestaat uit objecten, schilderijen en teke ningen en is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 Themadag - De Vrouwenbond FNV, afdeling Middelburg, houdt donderdag 16 mei van 10 tot 15 uur een themadag 50 -vrouwen in samenwerking met andere vrouwenorganisatie's. Op deze dag komt de achterstandspositie van 50 -vrouwen op velerlei ge bied in de maatschappij aan de orde. Bluesrock - Jongerencentrum Brogum in Zierikzee verzorgt za terdag 18 mei een optreden van de bluesrockband The Good Old Boys vanaf 22 uur. Rommelmarkt - Zaterdag 18 mei wordt op het parkeerterrein bij de Marnixkerk in West- Souburg een rommel- en activi- teitenmarkt gehouden van 10 tot 16 uur ten bate van nieuwe voor- .zieningen voor gehandicapten. Antiekbeurs - In dorpshuis De Schuttershof in Domburg wordt van 17 tot en met 20 mei een an tiekbeurs gehouden. Vijftien anti quairs uit het gehele land geven acte de presence. Munten - Muntenverzamelaars kunnen donderdag 16 mei te recht in De Schakel in Middel burg, waar van 19 tot 21.30 uur een avondruilbeurs wordt ge houden. Rommelmarkt - De korfbalvere niging Seolto uit Vlissingen houdt zaterdag 15 juni vanaf 10 uur haar jaarlijkse rommelmarkt op het speeltuinterrein aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen. The Good Old Boys. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Veel éénouder-gezinnen gaan ja ren niet op vakantie. Vaak omdat ze het geld ervoor niet kunnen missen. Maar ook omdat de va der of de moeder er tegenop zien alleen de verantwoording voor de kinderen te moeten dragen. En dan nog wel in een vreemde om geving. Het is moeilijk om een geschikte en betaalbare vakantie te vinden. De FIOM wil deze ouders graag een beetje op weg helpen. Het FIOM-bureau Zeeland heeft U daarom twee verschillende din gen te bieden. Ten eerste is er de vakantie-oppas-huizen-pool Mensen die op vakantie gaan la ten een éénouder gezin op hun huis passen. U begrijpt, het mes snijdt aan twee kanten: Aan de ene kant wordt het huis niet on beheerd achtergelaten, krijgen de planten water en de huisdieren hun voer. En aan de andere kant heeft iemand anders een goedko pe vakantiegelegenheid. Aan de FIOM-bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Heeft U inte resse? Het adres staat hieronder. Ten tweede kunt U bij het FIOM- bureau Zeeland de vakantiegids 1991 bestellen. Daarin staat on der meer: Hoe U met andere éénouder-gezinnen een geza menlijke vakantie kunt organise ren; Adressen van organisaties die betaalbare vakanties met pro gramma's voor kinderen organi seren; Enzovoorts. Te bestellen door f 3,25 over te maken op gi ro 3012066 t.n.v. FIOM-bureau Zeeland onder vermelding van Vakantiegids 1991. Als U het boekje zelf afhaalt kost het f 1,50. Het adres van het FIOM-bureau is: Bellinkstraat 6-8, 4331 GW Middelburg, telefoon: 01180 - 27311. Expositie - Tot en met 25 mei is er een atelier-expositie van Ida Picket en Bram Francke aan de Oostkapelseweg 55 in Seroos- kerke. Te zien zijn olieverfschilde rijen en andere technieken met als onderwerp landschappen, bloemen en dieren. Evangelisatie - Gelukkig wor den, maar hoe? is het thema van een evangelisatie-bijeenkomst in het Zuiderbaken in Middelburg op vrijdag 17 mei om 19.30 uur. Spreker is evangelist J.W.N. van Dooijeweert en het Marnixkoor uit Vlissingen verleent muzikale medewerking. Aanbod boeken - Het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en Volwasseneneduca tie presenteert woensdag 15 vanaf 14 uur en donderdag 16 mei in het restaurant van recrea tiecentrum de Braakman te Hoek haar aanbod boeken 1991-1992. Onderwijsinspecteur R.J. Ensing leid de presentatie op 15 mei in en zal er een voorstelling uit het aanbod podiumkunsten worden gespeeld. Bingo - Bachten Komme in Vlis singen houdt woensdag 22 mei om 14 uur een bingomiddag met in de pauze de film over de afslui ting van het Veerse Gat. Wat begint als een liefdesrela tie kan gemakkelijk omslaan in een haatrelatie. In de meeste gevallen gebeurt dit zelfs, zon der dat beide partners dit nu bewust willen. We kunnen wat dat aangaat een vergelijking maken met een verkeersonge luk: het wordt niet na gestreefd, maar is het onvermijdelijke gevolg van menselijk falen. In zo'n haatre latie leiden meningsverschillen gemakkelijk tot ruzies, die steeds heftiger worden. Wan neer ze voorbij is, kunnen bei de partners alvast hun "wapenen" slijpen voor het volgende treffen. Drs. Henk C.M. Hermans Waarschijnlijk zijn ruzies en on enigheden onvermijdelijk bin nen liefdesrelaties. We vinden dit standpunt verwoord in ge zegdes als "Wer sich liebt, der sich neckt". Het omgekeerde hoeft echter niet het geval te zijn. U kunt liefhebben zonder daarvoor op gezette tijden ru zies te hebben. Daarmee ko men we bij de vraag, hoe u voorkomt dat uw relatie in het teken van echtelijke twisten komt te staan. Laat ik allereerst toegeven, dat ik natuurlijk geen definitief antwoord op deze vraag kan geven. In dat geval zou ik bovendien naar alle waarschijnlijkheid voorgedra gen worden voor de Nobelprijs van de vrede. Waarschijnlijk zijn wij mensen uitgerust met een biologisch verankerde nei ging tot zelfschadelijk en asoci aal gedrag. Deze kan in veel gevallen de overhand krijgen op onze hogere idealen en stre vingen; ook in de liefde. Toch kunnen we enkele gewoonten noemen, die de kans op onge wenste ruzies binnen het hu welijk vergroten. Wensen omzetten in eisen Als eerste noem ik onze nei ging om persoonlijke wensen te veranderen in eisen. In plaats van genoegen te nemen met wensen, voorkeuren, en verwachtingen leggen we onze partner vaak dictaten op. Voor beelden daarvan treffen we aan in uitspraken als "Jij moet me door dik en dun steunen" "Ik moet voor jou steeds op de eerste plaats komen" "Jij moet aanvoelen wat ik bedoel". De ze lijst is verre van compleet. De eisen die we aan onze part ner stellen, kunnen bovenmen selijk zijn. Als we er desondanks aan vasthouden, zijn frustraties - en daarmee ru zies - onvermijdelijk. Teleurstellingen tot rampen maken U kunt bovendien de gewoonte hebben, om de ernst van uw partner's tekortkomingen te overdrijven. Een huwelijk leidt onvermijdelijk tot teleurstellin gen. Wanneer de "witte broodsweken" verstreken zijn, komen de eerste voorboden daarvoor aanzetten. Als u de ernst daarvan overdrijft, zal uw reactie eveneens overdreven zijn. U voelt zich niet (terecht) gefrustreerd, maar raakt over stuur of buiten zinnen. Deze neiging tot "ramp-denken" komt tot uitdrukking in overdrij vingen als "Hier kan ik niet te gen" of "Dit is echt teveel". Een verwijtende opstelling Onenigheden kunnen pas echt tot conflicten worden, wan neer u een verwijtende hou ding aanneemt ten opzichte van uw partner. U ziet tekort komingen niet als gevolg van zijn of haar feilbaarheid, maar als teken van zwakte of - erger nog - van slechtheid. Bij de te kortkomingen van uw partner reageert u met gedachten als "Vreselijk, hoe kan hij/zij zoiets doen. Het is een echte stom merik dat hij zo handelt". Bij zo'n verwijtende opstelling be oordeelt u uw partner aan de hand van zijn/haar tekortko mingen. In feite doet u daar mee aan zwarte magie. U veronderstelt dat een stommi teit of slecht gedrag uw part ner verandert in een ander mens. In werkelijkheid blijft hij/zij ongewijzigd een mens met gebreken. Emotionele afhankelijkheid U kunt uw partner verantwoor delijk stellen voor de nare ge voelens die u voelt. In plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen, stelt u uw partner verantwoordelijk voor uw ge voelens. Dat doet u met bewe ringen als "Hij maakt me depressief" of "Door jou voel ik me zo ellendig". Ook hierbij is er sprake van een staaltje magie. Hoe kan uw partner er immers voor zorgen dat u zich rot voelt. U gaat voorbij aan het feit, dat uw gevoelens in derdaad van u zijn. in zekere zin creëert u ze zelf, en het is daarom onterecht om uw part ner ervoor verantwoordelijk te stellen. We komen nu terug op de hamvraag: Wat kunt u doen, om ongewenste conflicten in het huwelijk te voorkomen? Al lereerst doet u er goed aan om uzelf ervan te overtuigen, dat uw partner niet verplicht is om aan uw verwachtingen te vol doen. Maak van uw huwelijk niet een moderne vorm van slavernij. Uw partner heeft het recht op een eigen leven, en hoeft niet steeds met uw wen sen en verlangens rekening te houden. Op de tweede plaats kunt u er een gewoonte van maken, om de ernst van be paalde teleurstellingen in het huwelijk objectief vast te stel len. Maak er geen rampen van, maar ga na wat de echte nega tieve gevolgen zijn. Overtuig u er vervolgens van dat u hier te gen kunt. Voorkom verwijt en zelfverwijt. Accepteer dat uw partner feilbaar is, en het recht heeft om fouten te maken. In plaats van verwijten te maken, kunt u zich beter de vraag stel len "Hoe kan ik hem/haar hel pen om deze fout voortaan niet meer te maken?" En tenslotte: neem verantwoordelijkheid voor uw eigen gevoelens. In de meeste gevallen bent u zelf de belangrijkste veroorzaker van uw eigen onlustgevoelens. Schuif ze daarom niet af op uw partner. Nogal wat werk aan de winkel, zult u zeggen. Zeker, maar wie had u beloofd dat een gelukkig huwelijk zonder hard werken tot stand kan komen? Voor meer informatie: 01180-34735 Drs. Henk C.M. Hermans Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A.C. den Hollander ARNEMUIDEN V Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: d"p. M. Goudriaan, 15 uur: ds. B.J. van Vreeswijk, Ma. 9.30 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur. Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. Tuyll, m.m.v. kerkkoor, knd. 10.15 uur: ds. van DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke Ie, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. uur: onbekend. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. A. Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente Eglise WallonneJ. Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende belijdingsdienst m.m.v. zondagsschool. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. B. Ridder. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer gez. dienst in Herv. kerk, 19 uur: ds. F.A. Petter, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Oostende. Zo. 9 uur: ds. H. van Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. T. Rinkema en past. C. van Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koude kerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangelie gemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genoot- schap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, m.m.v. kerkkoor, 19 uur: dhr. Korth m.m.v. Janus Mondeel zendingsdienst. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. SEROOSKERKE GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. J. Bakker. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand mevr. M. Galenkamp, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstu die o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. onbekend. Huisartsen ST.LAURENS HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Ge reformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. SOUBURG KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. de Haan en ds. E.V.E. Wijnands, gez. dienst in Herv. kerk, 19 uur: ds. E.V.E. Wij nands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. de Haan en ds. E.V.E. Wijnands. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. van Tuyll, m.m.v. kerkkoor. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. A.C. Ver heul, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. J. Pannekoek, 19 uur: mevr. J. v.d. Vlies-Takke, De Ark Kinderkerk 4-12 jr. Bejaarden huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J.M. Schot. Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: past. C. v. Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. dienst in Vlissingen 9.30 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: SoWd-dienst in Koorkerk. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. 8.30 uur: ds. W.A. vd. Berg m.m.v. kinderkoor 'in de Korenbloem', 10 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: dhr. J. v.d. Putte. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 19 uur: SoW-dienst in Koorkerk. Gere formeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: prof. ds. A.C. Honders. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 9.30 uur: ds. K. Hendrikse, 19 uur: SoW-dienst ds. IJkel. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman doop m.m.v. Jeugdband Onda. Engelse kerk, Sim- pelhuisstraat, Zo. 19 uur: zie Koorkerk. Thomas kapel, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref. Bond, Zo. (Thomaska pel) 11 uur: ds. J.T. Cazander, (Ontmoetingskerk) 18.30 uur: ds. H. van Oostende. Swerfrust, Zo. 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. W.P Jansen, gez. dienst in de Grote Kerk, 19 uur: ds. F.A. Pet- ter, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: gez. dienst. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, 9.30 uur: ds. H.W. Noordman, 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hersteld Apostolische Zen dinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. de Nooy, Ophir Zo. 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: onbekend, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeer de Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Ma. 10 uur: ds. C.G. Vreug- denhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: R.R. Lank- horst, Seisweg 29, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel. 39933. Maandag 20 mei: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: W. van Ou- werkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Zondag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Maandag 20 mei: F. v.d. Berg, Giessen- burg 12, tel. 65253. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: P Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. Zondag tot 12 uur: P Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. Zondag vanaf 12 uur: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arne muiden, tel. 01182-1308. Maandag 20 mei: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot maandag 23.00 uur: G.C.M. Rul lens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 12 uur: PK. Noor/ander, Middelburg sestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. van zondag 12 uur tot maandag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag, zondag en maandag: G.H.P.J. Miljoen, Eemstraat 3, Souburg, tel. 01184-61530. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, p.a. Gandhistraat 5, tel. 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag, zondag en maandag: A.J.G.M. Ruys, tel. 01180-13118. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel.l 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids Infolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 12