E BESTE KLEURENFOTO'S SPRINT PHOTO Vlissingen van start Oldtimers doen Middelburg aan MUILWIJK Project treintaxi in JSSgC Aanbieding rapport sociale vernieuwing in Nieuw Middelburg Hedendaagse kunst in de Gevangentoren De Ruyter-jaarmarkt in centrum van Vlissingen Kijk eens wat vaker in de tuin van een ander J.P.A. Rossël tandprotheticus SCHARREL- r Muziekavond in Koorkerk Middelburg ,e>. VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 NIEUWE KUNSTGEBITTEN In verband met Pinksteren zal voor de editie van 22/5 de volgende sluitingstijden gelden: UITERSTE INLEVERTIJD VOOR: ADVERTENTIES EN REDACTIE: VRIJDAG 16.00 UUR VERVROEGDE AFSLUITING Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Middelburg Open schaak kampioenschap PZC WEEKBLADEN IE)© DE SCHARRELSLAGER TREINTAXI IS NOG SLECHTS EENRICHTINGSVERKEER ARZBERG CITY - FLORENA 35-delig servies 6 persoons 850,- (plat bord: f 14,95) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 •^PDELBb>^l 21e JAARGANG NUMMER 20 15 MEI 1991 zo gezond zo puur zo natuur Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN tends tot na de aankomst van de laatste trein 's avonds. De taxi's zijn herkenbaar aan de donker blauwe kleur en hebben een geel 'toplight' op het dak met het op schrift 'Treintaxi' en het NS-logo. In Vlissingen staan de taxi's op de bekende taxi-standplaats met daarnaast een informatie-zuil. Bij een grote toeloop van passagiers kunnen evenwel ook gewone taxi's worden ingezet, die dan herkenbaar zijn door een bord achter de voorruit. Voor geïnteresseerden in het ge bruik van de treintaxi is een lan delijk telefoonnummer ingesteld: 06-8991121. Het Vlissingse taxi bedrijf Blaakman is daar telefo nisch over te benaderen via het telefoonnummer 01184-72828; daar zijn ook folders te verkrijgen waarmee de (toekomstige) cliënt optimaal wordt voorgelicht. Middelburg klaar voor Jazzfestival Het toernooi zal worden gespeeld in een periode van zeven weken in twee groepen: de clubschakers en de huisschakers. Elke week is er een wedstrijd op vrijdagavond; de eerste keer is dat op 17 mei en de laatste keer op 28 juni, steeds om 20 uur in De Schakel in Mid delburg. Inlichtingen en inschrij ving bij M. Westerweele, Verdilaan 89 in Vlissingen, 01184-72887. Het beste adres voor kwaliteit en service. In de Gevangentoren in Vlissin gen wordt in het kader van het bestaan van het 500-jarig bestaan van deze toren een ex positie over hedendaagse kunst gehouden van Peter Terhorst. De expositie Tijdsbeeld omvat drie onderdelen: een buitenpro ject in de vorm van vlaggen of schilden, een installatie in de ex positieruimte en een speciaal ontworpen placemat. De ten toonstelling is tot en met 9 juni dagelijks te bezichtigen van 12 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 17 tot 21 uur. Middelburg maakt zich op voor het jaarlijkse jazzfestival, dat vanaf morgen (donderdag 16 mei) tot en met zaterdag de sfeer in de stad bepaalt. Jong en oud kan er aan mee doen zoals op de foto blijkt. De man met de paraplu is de voorzitter van de organisatie van dit festival, Bob van Koetsveld, die kennelijk de ge dachte heeft dat wie de jeugd heeft ook de toekomst kan bezitten en zodoende een wel zeer jonge spruit enthousiast probeert te maken voor het festival. Het programma is veelbelo vend met toppers in de Concert- en Gehoorzaal (don derdag) aantrekkelijke groepen in de kroegen (vrijdag) en een vol programma in de Stads schouwburg (zaterdag). De schaakvereniging Middelburg houdt de komende weken een toernooi met als inzet het Open Kampioenschap van Middelburg. De afdeling Midden- en Noord- Zeeland van de Centrale Vereni ging voor de Ambulante Handel houdt op vrijdag 17 mei opnieuw de De Ruyter-jaarmarkt in het centrum van Vlissingen. Van 10 tot 17 uur zullen in de Lange Zel- ke en op de Zeemanserve aller hande activiteiten plaatsvinden. De Vlissingse wethouder T.R.K. Meijers zal om 10 uur het start sein geven voor de jaarmarkt, die niet alleen een groot aanbod van de meest uiteenlopende artikelen inhoud maar ook een standwer kersconcours kent waaraan een geselecteerde groep standwer kers zullen deelnemen. Zij strij den die dag om verschillende prijzen en uiteraard om de wissel beker. De jaarmarkt zal bestaan uit meer dan honderd kramen. Ook staat weer de niet weg te denken krentenbroodactie op het programma. Daarbij delen twee dames bonnen uit onder het be zoekende publiek waarmee ver volgens tegen betaling van een gulden in een speciale krenten- brodenkraam een brood kan wor den gekocht. In de Koorkerk in Middelburg wordt zaterdag 18 mei om 19.30 uur een muziekavond gehouden. Aan deze avond wordt muzikale medewerking verleend door het Jongerenkoor Walcheren olv Arry Praas, het Jongerenkoor Het Klei nood olv Jan Wisse en door ver schillende instrumentalisten. Organist is Jan Wisse. Uit onderzoek is gebleken dat voor veel mensen vaak het ver voer naar en van het station een hoge drempel is om te besluiten per trein te reizen. Het treintaxi project is bedoeld om daar de helpende hand te bieden. Voor vijf gulden kan op vertoon van een geldig NS-vervoersbewijs op het station aan het loket een treintaxi-biljet worden gekocht, waarmee in zestig Nederlandse gemeenten in aansluiting op een treinreis een taxirit kan worden gemaakt. In Vlissingen is een dergelijk biljet geldig tot in Dis hoek, Koudekerke en Vebenabos. Wilma van der Horst van Taxibe drijf Blaakman in Vlissingen toont zich desgevraagd tevreden met de gang van zaken rond het pro ject. „We voldoen aan de progno ses, die zijn gesteld; en na een half jaar houden we een evaluatie waarbij wordt bekeken of we de ze vorm van dienstverlening moeten uitbreiden." Een nadeel van het systeem is het het feit dat het gebruik van een treintaxi niet in omgekeerde volgorde kan plaatsvinden. „Dan moeten de mensen eerst in het bezit zien te komen van een geldig NS- plaatsbewijs en dat kan alleen aan het station worden gekocht. Dat zou in de praktijk betekenen dat je eerst naar het station moet om een kaartje te kopen, vervol gens weer naar huis gaat en dan de treintaxi belt om je naar het station te laten vervoeren." Bij het gebruik van de treintaxi moet de reiziger er van uit gaan dat zo'n taxi met mede-reizigers moet worden gedeeld waardoor een rit soms wat langer duurt dan een rit met een gewone taxi. Treintaxi's rijden vanaf de aan-, sluiting op de eerste trein 's och- Oplage: 23.950. Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN der de bewoners van de wijk, en waarin is gevraagd naar de wijze waarop de leefbaarheid van de wijk wordt ervaren. Uit dat on derzoek blijkt dat vooral het volle dig ontbreken van speelvoorzieningen als een groot gemis wordt ervaren. Terwijl uit statistieken blijkt dat Nieuw Mid delburg relatief gezien het groot ste aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 10 jaar kent, is er in de wijk geen enkele speelvoorzie- ning. Tijdens de bijeenkomst wordt te vens de uitslag bekend gemaakt van een tekenwedstrijd onder de jeugd van Nieuw Middelburg. De opdracht luidde om een tekening te maken over het onderwerp: Hoe zou ik in Nieuw Middelburg het liefst spelen. Middenstanders uit de wijk hebben daarvoor een flink aantal prijzen beschikbaar gesteld. De afdeling Walcheren van de Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde, Groei en Bloei, houdt deze zomer opnieuw een actie waarbij een tiental le den zijn tuin openstelt voor be langstellenden. De bedoeling ervan is dat zowel de tuineigenaren als de bezoe kers door bezichtiging van de tui nen inspiratie opdoen voor de mogelijkheden die de tuin als hobby heeft te bieden. Op vrijdag 28 juni vanaf 19 uur en op zaterdag 29 juni van 9 tot 13 uur zijn in Oost-Souburg twee tuinen te bezichtigen. De eerste is die van de familie De Bliek aan de Burg. Stemerdinglaan 52 en de tweede tuin is van de familie Arendse aan het Koopmansvoet pad 33. In Middelburg staan op vrijdag 5 juli vanaf 19 uur en op zaterdag 6 juli van 9 tot 13 uur vijf tuinen open voor bezichtiging: Familie Mol, Sportlaan 6; Olga Franse, Willem Arondeusstraat 33; fami lie Sips, Weerhaan 27 (Reyersho- ve); familie Compeer, Gen. Eisenhowerlaan 33 (Klarenbeek) en familie Hendriks, Pieter Goot jesstraat 12 (Klarenbeek). Bij de familie Plantinga, Noord- weg 481 in Sint Laurens kan men tussen half juni en half juli te recht na een telefonische af spraak. Dat laatste geldt ook voor mevrouw Kommers, Westerzicht 807 in Vlissingen, maar dan voor de gehele zomer. De laatste van de tien tuinen is die van de familie Abrahamse aan de J.W. Thibautstraat 25 in Middelburg; men kan daar na te lefonisch overleg terecht van juni tot en met september. Chauffeur Marco Kein van taxibedrijf Blaakman wacht voor het station van Vlissingen op z'n klanten. Sinds 1 mei kan de treinreiziger, die in Vlissingen arriveert, een beroep doen op de zogenaamde treintaxi. Op die datum gaf de Vlissingse wethouder T.R.K. Mei jers het officiële startsein voor een project waarbij de NS in aa menwerking met het Vlissingse taxibedrijf Blaakman en de ge meente Vlissingen een extra ser vice verlenen wil aan de treinreiziger. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Een dertigtal oldtimers uit de periode 1920-1935 sierden vorige week vrijdagochtend de "gele steentjes' voor het stadhuis van Middelburg. De klassieke Franse auto's namen deel aan de rally Parijs-s-Gravenhage en deden door tussenkomst van de sectie Walcheren van de Alliance Francaise Middelburg aan. De bestuurders en inzittenden van de automobielen werden, gekleed naar de mode van die tijd, in de Burgerzaal van het stadhuis door het gemeentebestuur van Middelburg ontvangen. De schitterende 'oudgedienden' konden zich ondertussen verheugen in een ruime belangstelling van het toegestroomde publiek. De werkgroep Nieuw Middelburg biedt op woensdagmiddag 15 mei om 15 uur een rapport aan aan het gemeentebestuur van Middelburg met de sprekende ti tel 'Sociale vernieuwingen, juist in Nieuw Middelburg. Het rapport schetst de huidige woon- en leefomstandigheden in deze wijk van Middelburg waarbij het accent wordt gelegd op het ontbreken van speelvoorzienin gen. Het rapport is een uitvloeisel van een enquête, die is gehouden on-

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1