informatiepagina van de gemeente vlissingen Donderdag geen ophalen huisvuil, vrijdag wel Zeeland- Boulevard Expres deze zomer Archief gesloten wegens verhuizing Gemeente gesloten Vlissingen sluit zich aan bij Riviergemeenten Straks optimale ontsluiting binnenstad redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 II O If Winkelcentrum Scheldeplein Spuikomweg Aansluitende wegen Even bijpraten met wethouder de Haas Dringende zaken Afsluiten Oude Markt/ Lepelstraat Commissies vergaderen Uursdienst Exploitatie Twee sporen Aansluiting Economische zaken Recreatie en toerisme Woensdag 8 mei 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Vlissingen vernieuwt! De bouw van het nieuwe Vlis- singse winkelcentrum Schel- deplein in de Walstraat (winkels, parkeergarage en woningen) vordert gestaag. Ook de bouw van het aanslui tende project van Proverko in de Coosje Buskenstraat (kan toren en woningen) gaat bin nenkort van start. Ondertussen is een begin ge maakt met de aanleg van de toeleidende wegen. De nieuwe weg langs de Spuikom en de totaal te reconstrueren Coosje Buskenstraat en Aagje De kenstraat moeten zorgen voor een optimale ontsluiting van de Vlissingse binnenstad. alle werkzaamheden zoveel mo gelijk aaneensluitend plaatsvin den en dat de binnenstad ten allen tijde hoe dan ook op een of andere wijze bereikbaar blijft. Overigens blijft de binnenstad via de boulevards altijd toegan kelijk. Hierna vindt u per werkon- derdeel de voorlopige tijdplanning. Bouw en oplevering: januari t/m december 1991. Weg en kruising Koudekerkse- Bus- (ver- Kruising Coosje kenstraat/Spuistraat harding): half september t/m december 1991. Zo zag de Coosje Buskenstraat er drie weken geleden nog uit.... (foto: Ruben Oreel) De aanleg van deze wegen gaat met tijdelijke overlast gepaard. Om hiervoor begrip te kweken bij ondernemers en consumen ten voert de gemeente geduren de de periode van de werkzaamheden een beschei den "overlast-campagne". De campagne wil de te verwachten negatieve attitude tijdens de werkzaamheden op bescheiden, licht speelse wijze, omzetten in een positieve attitude ten op zichte van het in de maak zijnde, vernieuwde Vlissingen. De campagne-uitingen bestaan uit Publex-billboards aan begin en eind van de nieuwe Spuikom weg, raamaffiches voor de de tailhandel en kleine advertenties in huis-aan-huisbladen en in de bewaarkrant "Vlissingen Mari tiem" van de Stichting Vlissin gen Promotie. Het campagne thema is "VLISSINGEN VERNIEUWT! Sorry voor de overlast...". Alle werkzaamheden worden uit gevoerd door particuliere aanne mers in opdracht van de gemeente Vlissingen. De plan ning voor de uitvoering is zo dat weg/Badhuisstraat (verharding): mei t/m oktober 1991. Weg en kruising Koudekerkse- weg/Badhuisstraat (asfalt- deklaag): eerste helft mei 1992. Kruising Coosje Bus- kenstraat/Spuistraat (riolering): mei t/m half juli 1991. Kruising Coosje Bus- kenstraat/Spuistraat (asfalt- deklaag): tweede helft mei 1992. Plaatsing verkeersregelinstal laties: oktober t/m december 1991. Aagje Dekenstraat (verharding): oktober t/m december 1991. Aagje Dekenstraat (asfalt- deklaag): tweede helft april 1992. Coosje Buskenstraat (ver harding): half februari t/m half april 1992. Glacisstraat-oost (verhar ding/herinrichting): juni 1992. Kasteelstraat-oost (verhar ding/herinrichting): juni 1992. Achterontsluiting winkelcentrum Scheldeplein parkeerterrein (verharding): half september t/m december 1991. Walstraat-noord/Scheldeplein (verharding/herinrichting): september t/m december 1991. Betje Wolffplein (verharding): half januari 1992 t/m half maart 1992. Betje Wolffplein (asfaltdeklaag): eerste helft april 1992. Voor actuele informatie van dag tot dag over de werkzaamheden kunt u bellen met de gemeente Vlissingen: sectie Nieuwe wer ken, telefoon 87233 of 87230. Aagje Dekenstraat: Volop aan het werk. (foto: Ruben Oreel) VLISSINGEN VERNIEUWT! sorrtj voor 4 overlast... De sectie afvalverwijdering komt op vrijdag 10 mei (de dag na Hemel vaartsdag) als normaal het huisvuil ophalen in de Bloemen- en Schil- dersbuurt, Bonedijkebuurt en in de buurt Vredehof. In de donderdagwijk (West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg, Bos- senburgh en Rosenburg) komt de sectie afvalverwijdering in verband met Hemelvaartsdag een dag later, op vrijdag 10 mei langs. Bewoners in die wijken worden verzocht hun huisvuil op die dag bui ten te zetten. (foto: Ruben Oreel) Het campagnebeeld van de "overlast-campagne" van de gemeente. De uiting is terug te vinden op bill boards en raamaffiches en in advertenties. De campagne loopt zolang de overlast voor de consument het grootst is (volgens planning een klein jaar). De raamaffiches (in geel en blauw) worden vrijdag 10 mei in opdracht van de gemeente bij alle onderne mers in de binnenstad en Scheldebuurt bezorgd. De affiches zijn ook verkrijgbaar bij de sectie communi catie van de gemeente (telefoon: 87337; bereikbaar vanaf maandag 13 mei). Vandaag vindt de bouwkundi ge oplevering plaats van de nieuwe huisvesting van het gemeente-archief aan de Hel- lebardierstraat. Het archief is nu ondergebracht in het stad huis en in verband met de op hand zijnde verhuizing, he laas, voor publiek gesloten. De daadwerkelijke verhuizing begint op 27 mei en duurt drie weken. In verband met de voor bereidingen daarvoor is het he laas noodzakelijk het gemeente-archief, voor bezoe kers te sluiten tot en met 29 juni 1991. Op 1 juli 1991 hoopt het gemeente-archief haar nieuwe huisvesting voor het publiek open te stellen. De openingstijden na 1 juli zijn van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Als er zich dringende zaken In verband met verhoging van de verkeersveiligheid en ver betering van de winkelmoge lijkheden wil de gemeente het bestaande voetgangersgebied uitbreiden. Daarom willen bur gemeester en wethouders een gedeelte van de Oude Markt/Lepelstraat afsluiten voor verkeer. Het gaat om een verkeersmaat regel. De inrichting van de straat verandert niet. De verkeersmaa tregel wordt dezelfde als in de Walstraat. Dat betekent dat la den en lossen is toegestaan op werkdagen tussen 07.00 - 12.00' uur. Volgende week vergaderen weer diverse vaste commissies van advies en bijstand. Het gaat om: - Stadsbeheer, verkeer en milieu, maandag 13 mei, 19.30 uur; - Economische zaken, de tailhandel en visserij, maandag 13 mei, 19.30 uur; - Sociale zaken, personeels zaken en organisatie, dins dag 14 mei, 19.30 uur; - Volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten, dinsdag 14 mei, 19.30 uur; - Ruimtelijke ordening, woensdag 15 mei, 19.30 uur; - Welzijn, volksgezondheid en cultuur, woensdag 15 mei, 19.30 uur; Deze bijeenkomsten worden ge houden in het stadhuis Al deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agen da's liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. aandienen waarvoor u een be roep op het gemeente-archief wilt doen, kunt u telefonisch kontakt opnemen, telefoon nummer: 87331. In de vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor stadsbeheer, verkeer en milieu (aanstaande maandag 13 mei, 16.00 uur) wordt een voorstel van het col lege besproken voor een fi nanciële bijdrage aan de Buslijn Zeeland-Boulevard Ex pres. Het gaat om een bijdrage van f 12.000,—. De Boulevard Expres is een sa menwerkingsverband tussen ZWN (Zuid-West Nederland) en Carlier. De Boulevard-Expres gaat in de zomermaanden rijden en doet haltes aan (zoals de naam al doet vermoeden) voor de dagattracties zoals duinover gangen. De route en de reistijd is korter dan die van bestaande openbaar vervoerverbindingen. Hierdoor is het initiatief concur- rend ten opzicht van de auto. Veelvuldig overstappen en lange wachttijden worden voorkomen. De lijn loopt van het NS-station Vlissingen naar Westerschou- wen en doet daarbij Dishoek, Zoutelande, Westkapelle, Oost- kapelle, Vrouwenpolder en Neeltje Jans aan. Het wordt een uurdienst vanaf 10.00 uur. De laaste bus komt ongeveer 19.00 uur weer bij het station in Vlissin gen aan. Voorlopig stopt de bus in Vlissingen alleen maar op de Badhuisstraat bij de Leeuwen- trap. Na aanleg van de nieuwe binnenstadontsluitingsweg zal deze buslijn starten op het Ei land en via de binnenstad naar de Leeuwentrap gaan. Hij zal daarbij de bestaande haltes van lijn 104 in de binnenstad aandoen. De exploitatie van de lijn wordt hoofdzakelijk gedekt uit op brengsten van de kaartverkoop en bijdragen van het rijk, provin cie en derden. Via de provincie is de gemeente Vlissingen een financiële bijdrage van f 12.000,— gevraagd. Het colle ge vraagt de raad hiermee in te stemmen. De Boulevard Expres zal voor een Vlissingen een ver sterkende functie hebben en le vert een positieve bijdrage in het terugdringen van het autoge bruik tijdens de zomermaanden in Zeeland. De commissie adviseert aan staande maandag over het voorstel van b en w. De verga dering is openbaar. U kunt ge bruik maken van het spreekrecht. De raad beslist in zijn vergadering van 30 mei definitief over dit voorstel. De voorgevel van het nieuwe gemeente-archief aan de Helle- bardierstraat. (foto: Ruben Oreel) In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei, zijn de ge meentelijke secfjies op donder dag 9 en vrijdag 10 mei gesloten. Vrijdag 10 mei heeft het personeel een verplichte atv-dag. Vrijdag 10 mei wordt wel het huisvuil in de Bloemen- en Schil- dersbuurt, Bonedijkebuurt en in de buurt Vredehof opgehaald. In de wijken waar donderdag de ophaaldag is (West-Souburg, Westerzicht, Papegaaienburg, Bossenburgh en Rosenburg), gebeurt dat nu op vrijdag 10 mei. (foto: Ruben Oreel) In de vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor stadsbeheer, verkeer en milieu (aanstaande maandag 13 mei, 16.00 uur) wordt een voorstel besproken over de aansluiting van Vlis singen bij de Vereniging Ne derlandse Riviergemeenten. Op internationaal niveau wor den er besluiten genomen over en plannen ontwikkeld voor de (Wester)Schelde. Op deze plannen heeft een indivi duele gemeente weinig of yeen invloed, terwijl de plan nen wel van invloed zijn op het leefklimaat van Vlissingen. Vlissingen is niet de enige ge meente die deze problemen heeft aan de (Wester)Schelde. Ook gemeenten aan de Rijn en Maas kampen met dezelfde pro blematiek. Zij hebben zich ver enigd tot de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (V.N.R.). Deze vereniging wil in coördinerend intergemeentelijk verband bijdragen tot het terug dringen van de vervuiling van de rivieren van het stroomgebied van de Rijn, Maas en de Schel de. Daarnaast gaat het ook om de bestrijding van de gevolgen van die vervuiling en alles wat daarmee verband houdt. Het beleid van de V.N.R. loopt over twee sporen. Het eerste spoor is het bewerkstelligen van een daadwerkelijke en op som mige punten versnelde uitvoe ring van het (inter)nationale beleid. Het tweede spoor omvat het aansporen van lidgemeen ten een eigen actief beleid te voeren voor de verplichtingen en mogelijkheden van de gemeen ten op het gebied van het voor komen en bestrijden van riviervervuiling. Aansluiting bij de V.N.R. maakt het de gemeenten mogelijk gezamenlijk op te treden en corrigerend en stimulerend te werken. Vanuit een aantal Westerschel- degemeenten is het initiatief ontstaan zich aan te sluiten bij de V.N.R. en een taakgroep Westerschelde te formeren. De lidmaatschapskosten zijn een vrijwillige bijdrage van drie cent per inwoner per jaar. Voor Vlissingen komt dit op een totaal van 1 1.320,— per jaar. De commissie adviseert aan staande maandag over het voor stel van b en w. De vergadering is openbaar. U kunt gebruik ma ken van het spreekrecht. De raad beslist in zijn vergadering van 30 mei definitief over dit voorstel. Op de foto: Ritthem met op de achtergrond de Westerschelde. Sinds mijn benoeming enkele weken geleden, is het de eerste keer dat ik als wethouder op de ze plaats aan het woord mag zijn. Natuurlijk is mijn wethouder schap nog te kort durend om nu al alle uiteenlopende onderdelen van mijn portefeuille volledig te kennen. Dat is naar mijn mening, met een deskundig ambtenaren korps als dat van Vlissingen, ook niet nodig. In overleg met hen ben ik mij momenteel aan het oriënteren en inwerken en laat ik mij "bijpraten" op de vakgebie den die tot mijn portefeuille beho ren, zoals bijvoorbeeld economische en sociale zaken, om maar eens twee terreinen te noemen. Mijn wethoudersporte feuille is breed en omvangrijk, zeer afwisselend en soms ook van een hoge moeilijkheids graad. Want al ben je dan raadslid en heb je ervaring in di verse raadscommissies, dat is toch heel anders dan wanneer je dagelijks met deze materie te maken hebt. Ik ben echter van plan mij snel de vele uiteenlopen de beleidszaken op hoofdlijnen eigen te maken. Belangrijke onderdelen van mijn werkgebied vormen economi sche zaken en bedrijven. Het is de bedoeling dat ik als wethou der van economische zaken werkbezoeken bij Vlissingse be drijven ga afleggen. Dit wordt momenteel ambtelijk voorbereid. Ik wil bij de bedrijfsbezoeken zo wel spreken met de direktie als met vertegenwoordigers van de werknemers. In grote bedrijven zal dat in de praktijk de onderne mingsraad zijn. Waar ik ook veel energie en tijd in zal moeten stoppen is de toe komstige situatie bij het Haven schap Vlissingen. Het gaat hierbij om belangrijke zaken als de financiële toestand, de moge lijke terugtrekking van de rijks overheid uit "het schap" en de mogelijke samenwerking met het Havenschap Terneuzen. Ook het behoud van de werkge legenheid in Vlissingen heeft mijn aandacht. Overigens is het bij veel andere belangrijke onderde len van het Vlissingse economi sche beleid zo dat ik "op een rijdende trein stap". De diverse te ontwikkelen grote projecten zijn öf in aanbouw of zo ver in voor bereiding gevorderd dat, zonder tegenvallers, dit jaar met de uit voering kan worden begonnen. Ik doel hiermee op het in aanbouw zijnde winkelcentrum Schelde plein en de start van zowel het Arsenaalproject als de bebou wing van de boulevards in de loop van dit jaar. Ten aanzien van het in aanbouw zijnde winkelcentrum Schelde plein heb ik mij inmiddels laten informeren door de projectont wikkelaar Maatschappij voor Be drijf s Objecten (MBO) over de verhuur van de winkelruimten. Zoals bekend heeft de gemeente daarin een stem voor wat onder andere de brancheverdeling be treft. Ik kan u melden dat er een grote belangstelling is voor die verhuur. Er zijn natuurlijk al con tracten met ondernemers af gesloten en met andere zijn onderhandelingen bezig. Ook recreatie en toerisme beho ren tot mijn wethoudersportefeuil le. Op dit gebied is er in Vlissingen de laatste jaren veel ontwikkeld. We zitten echter wel met het gegeven dat Vlissingen ook op toeristisch en recreatief terrein nog niet "af" is. En pas als dat het geval is, levert deze sec tor de werkgelegenheid die wij er ons van voorstellen. Wat natuur lijk niet wil zeggen dat Vlissingen toeristisch niet aantrekkelijk is! We zijn op de goede weg. We hebben een schitterende boule vard, de prachtig gerestaureerde Koopmanshaven, de Michiel de Ruyter jachthaven en een kern- winkelgebied dat enorm in de lift zit. Als bewoner van de bin nenstad ervaar ik dat dagelijks!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5