De volmaakte geliefde «HkSIÏKS Beurs Sport Cultuur Allerlei O O Ontspanning Ouderen Gevonden LESSEN VOOR MINNAARS (4) Nationale Hemelvaartsdagcross in kader van Zeeland Sportmaand Door drs. Thomas Klabbers NOGMAALS KWIJTSCHELDING Woensdag 8 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Rommelmarkt - De Middelburg se Turnvereniging MTV '69 houdt op 11 mei op de Markt in Middelburg een fancy-fair en rommelmarkt van 9 tot 17 uur. Kickboxen - Vrijdagavond 10 mei wordt in Poortershove (Ma- gistraatwijk) in Middelburg een avondje kickboxen gehouden. Vanaf 19.30 uur wordt door mid del van een video instructie ge geven, waarna iedereen onder deskundige leiding aan het echte werk kan gaan beginnen. Avondvierdaagse - De wsv De Vrolijke Tippelaars heeft van 13 t/m 16 mei een avondvierdaagse op het programma staan. Elke avond wordt er gestart bij het clubhuis Zeeland Sport aan het Baskenburgplein te Vlissingen. Inlichtingen 01184-64753 of 18273. Dauwtrappen - De wandel groep Kasporgo houdt donder dag 9 mei haar jaarlijkse Dauwtrapperswandeltocht. Om 7 uur wordt gestart vanuit het Heer Hendrikshuis aan de Te Werfstraat 18 in 's Heer Hen drikskinderen. Darttoernooi - Donderdag 9 mei wordt in de Happy Bucca neer in Vlissingen om 20 uur een open darttoernooi gehouden. Ledenvergadering - Het bestuur van de Vereniging Vrien den van het stedelijk museum Vlissingen houdt op donderdag 23 mei haar 12e Algemene Le denvergadering in het stedelijk museum, Bellamypark 19 te Vlis singen. De vergadering begint om 19 uur. Kapasi - Vriendenkring Kapasi organiseert op zaterdag 11 mei een dans- en ontmoetingsavond om 21.30 uur in wijkcentrum De Spinne in Goes. Inlichtingen 01102-42709 of 01109-259 Fuchsia - De Zeeuwse Fuchsia Vereniging houdt van 8 tot en met 14 augustus een grote fuch- sratentoonstelling in de Man- huistuin te Goes. Vrouwenraad - De Zeeuwse Vrouwenraad komt 27 mei bijeen voor een jaarvergadering en een studiedag. Tijdens deze bijzonde re vergadering zal de Stichting Vrouwenraad overgaan in de Ver eniging Zeeuwse Vrouwenraad, die dan een steun- en advies functie voor de provincie zal heb ben. Na afloop vindt een afscheidsreceptie plaats voor mw. A.C. Westhoff-Hubée; zij is jarenlang bestuurslid en voorzit ter geweest van de Zeeuwse Vrouwenraad. De studiedag be gint om 9.30 uur en de receptie om 15.30 uur. Foto-expositie - In mei, juni en juli exposeert fotograaf Wim Koerts in de koffieshop van Delta Expo in het ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. De 49 jarige Hoeve- laker geeft er een expositie met als thema Overzicht van tien jaar vrije fotografie. O De hip hop-formatie 24-K uit Eindhoven. Eén van de foto's van Wim Koerts. Hip-hop - In podium 't Beest in Goes wordt zaterdag 11 mei van af 22 uur een hip-hop-party ge houden mmv Prime Rhyme Network uit Goes en 24-K uit Eindhoven. Miss-verkiezing - Donderdag 30 mei wordt voor de tweede keer een miss-verkiezing gehou den in de Happy Buccaneer in Vlissingen. De deelnemende da mes presenteren zich in vrijetijds- bad- en avondkleding. Aanmel dingen bij Firi den Hoedt, 01184-65558. Wandeltocht - Zaterdag 11 mei houdt de werkgroep Dierenbe scherming Middelburg en de werkgroep Gehoorzame Huis hond om 14 uur een wandeltocht met asielhonden en eigen hon den. Inlichtingen 01180-13579. 50+ - Vrouwen - De FNV Vrouwenbond Middelburg houdt op donderdag 16 mei in 't Pand aan de Kerksteeg 5 te Middel burg een themadag over het on derwerp 50 -vrouwen in samenwerking met andere vrou wenorganisaties. Het doel van deze themadag is om, naar aan leiding van een film over de posi tie van 50+ - vrouwen, een discussie te voeren. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen zijn de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: bankbiljet, enveloppe met in houd, dwergpapagaai, buggy, twee horloges, portemonne met inhoud, zilveren oorring, schakel ketting, zwarte canvas tas, etui met sleutels, 4 sleutels aan een musketonhaak, witte wieldop, damestas met inhoud. Bij nogal wat mensen wordt de partnerkeuze door irrationele factoren bepaald. Ze laten zich daarbij vooral door hun fanta sie inspireren, waarbij het ide aal van de volmaakte man of vrouw een belangrijke plaats inneemt. Op zichzelf zijn zulke fantasieën onschadelijk, en kunnen ze de keuze van een geschikte partner zelfs bevor deren. Het wordt anders, wan neer ze deze fantasie te letterlijk nemen, en het vermo gen tot relativeren verliezen. Nogal wat huwelijksongeluk vindt dan ook zijn oorsprong in het geloof dat "volmaakte ge liefden" bestaan. Ik zal toelich ten wat ik daarmee bedoel. Drs. Henk C.M. Hermans Om te beginnen kan een rots vast geloof in dit ideaal ervoor zorgen, dat u nooit in het hu welijksbootje plaats neemt. Wanneer u enkel genoegen wilt nemen met een partner die 100 procent voldoet, is de kans groot dat u als vrijgezelde) door het leven gaat. Ideale partners bestaan namelijk niet echt. Ook ons liefdesleven kent zijn onvolmaaktheden, en uw part ner is daar een voorbeeld van. Het is dan ook zinloos om te zoeken naar de "volmaakte ge liefde", zodat u beter genoegen kunt nemen met iemand die re delijk bij u past. Let bij uw part nerkeuze op overeenkomsten in denken en doen, en neem er gerust de tijd voor; verwacht echter geen perfectie. Wanneer u dan toch in het hu welijksbootje heeft plaatsgeno men, kan het geloof in de "volmaakte geliefde" tot emotionele problemen leiden. Uw verwachtigen ten opzichte van uw levenspartner zijn te hoog gespannen, zodat dit tot hevige teleurstellingen moet leiden. Als u blijft vasthouden aan het ideaal van de "vol maakte geliefde", zal deze te leurstelling plaats maken voor woede. U kunt deze woede voeden met zelfbeklag als "Wanneer je echt van me hield, zou je dit niet gedaan hebben" en "Dat doe je niet als man/vrouw". Nogal wat echtelijke ruzies komen inder daad direct voort uit de weige ring van de ene partner om de onvolkomenheden van de an dere partner te accepteren. Wanneer de andere partner eenzelfde houding aanneemt, kunnen de gemoederen hoog oplopen. Er zal weinig ruimte zijn voor verveling, maar of er van een gelukkig huwelijk spra ke is, valt te betwijfelen. Wanneer u gelooft in de "vol maakte geliefde" kan dit ertoe leiden, dat u uw partner steeds wilt veranderen. "Je zou eens wat vaker dit of dat moeten doen", "Waarom ga je niet stu deren of werken?", "Je zou je eens wat anders moeten kle den". Achter deze goed be doelde adviezen kan een oprechte bezorgdheid of be langstelling schuilgaan. Ze kunnen ook pogingen zijn om uw partner te perfectioneren. U wilt hem of haar dwingen om te zijn zoals het ideaal in uw hoofd. Sommige mensen stappen zelfs met deze motiva tie in het huwelijk. Ze trouwen niet met de persoon zoals die is, maar met de persoon die zij ervan zullen maken. Ze voelen zich als minnaar pas echt te vreden, wanneer ze tevens maatschappelijk werk(st)er kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn, dat ze daarmee smeken om problemen. Het geloof in de "volmaakte geliefde" kan ertoe leiden dat u uw partner er voortdurend mee vergelijkt. Het resultaat is voor spelbaar hij of zijn zal tekort schieten. U kunt daaruit vervolgens de juiste conclusie trekken, dat uw partner niet aan uw verwachtingen vol doet. U kunt echter nog verder gaan, en de onjuiste conclusie trekken dat hij/zij dus helemaal niet bij u past. Vervolgens kunt u nog uitsluitend oog hebben voor de tekortkomingen van uw partner, om op die manier gelijk te hebben. Als het dan nog tot een gesprek over deze onvolmaaktheden komt, is het vaak met de verkeerde per soon: met de advokaat bij de aanvraag voor echtscheiding. U doet uw partner onrecht door hem of haar steeds te ver gelijken met de "ideale gelief de". U gebruikt bovenmenselijke maten bij uw beoordeling. Het werkt boven dien vaak averechts: u zet uw partner onder druk, waardoor deze zich steeds onbehaaglij ker gaat voelen in de relatie Hoe zou u het vinden als u in zijn of haar plaats zou zijn? Misschien dat ik u ervan over tuigd heb, dat het geloof in de "volmaakte geliefde" een ge lukkig huwelijk in de weg kan staan. Welke andere keuze heeft u echter? Ga ervan uit, dat elke geliefde zijn/haar te kortkomingen heeft. De vol maakte geliefde komt enkele voor in romans en films. Dat betekent overigens niet dat u niet zou mogen aandringen op verandering bij uw partner. Weigert uw partner echter om deze keuze te maken, accep teer dan dat u samenleeft met iemand die onvolkomenheden heeft. Voor meer informatie: 01180-34735 Drs. Henk C.M. Hermans PSYCHOCONSUL OP SLOEHAVENCIRCUIT IN VUSSINGEN-OOST De Vlissingse motorsportvereni ging MSV De Uitlaat houdt op donderdag 8 mei de Nationale Hemelvaartsdagcross op het Sloehavencircuit in Vlissingen- Oost. Aan het sportieve gebeu ren, dat om 12.30 uur begint, zal een groot aantal rijders uit geheel Nederland meedoen. De cross wordt gehouden in het kader van de actie Zeeland Sport maand mei 1991 en telt mee voor het Nederlands kampioen schap. De cross wordt verreden in vier klassen: 125cc, 250cc, 500cc en de zijspanklasse. Als gebruikelijk zal de 125cc- klasse weer het grootste aantal deelnemers tellen. De vele jonge talentvolle rijders staan garant voor spannende wedstrijden tot op de laatste meters. De Zeeuw se eer zal in deze klasse worden verdedigd door Eric Polderman, Richard Leeuwenstein en Adwin Cortvriend. Het zwaardere werk zal te zien en te horen zijn als de klassen 250cc, 500cc en de zijspannen van start gaan. Bij de laatstge noemde klasse het bekende duo Leo Ovaa/Kees den Dekker acte de presence geven. De training begint om 10 uur terwijl het eer ste startschot verwacht wordt rond 12.30 uur. Het Sloehavencircuit staat bij veel rijders hoog aangeschreven. Het zeer overzichtelijke circuit heeft de afgelopen winter een aantal aanpassingen ondergaan en kan nu een complete sportac commodatie worden genoemd. Voor de toeschouwers is er ruime parkeergelegenheid. ylv ;Xv V x WM SM Xv! V iggig: Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Er komen veel mensen op ons spreekuur met vragen over be lasting en kwijtschelding. In deze maanden kreeg of krijgt u de ac ceptgiro's van de Gemeente en het Waterschap. Het gaat om de onroerend-goed-belasting, de af valstoffenheffing het riool recht. En verder de verontreinigingsheffing van het Waterschap. Voor al deze geval len worden tegenwoordig de kwijtscheldingsnormen van de RijksBelastingdienst gehanteerd. Wie heeft recht op kwijtschelding en wie niet? Het gaat van zelfsprekend om mensen met een minimuminkomen. Verder is deze vraag niet in het algemeen te beantwoorden. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Wilt U weten of U er recht op heeft en of het zin heeft een ver zoek in te dienen? Heeft U moei te met het invullen van het kwijtscheldings-formulier? Op het Bureau Sociaal Raadslieden willen we U graag helpen. Denkt U er wel aan het volgende mee te brengen: - uw fiscaal-of sofinummer; - het aanslagbiljet; - geboortedata van uw huis genoten; - de laatste afschriften van de bank/giro; - het kentekenbewijs van uw auto; - gegevens van de huur en de huursubsidie; - het laatste maandbriefje van uw loon of uitkering; gegevens van uw zieken fondspremies; - gegevens van eventuele lenin gen of schulden. Als U hierover, of over iets anders vragen heeft, kom gerust op ons spreekuur. Tot ziens. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017. 4330 KA MIDDELBURG, tel 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Do. 9.30 uur: ds. M. Goudri- aan. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. A. Schaap. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Do. 10 uur: ds. Köther- Middelhoek, Zo. 9 uur: ds. Spaans-Molenaar. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke Ie, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Do. 9 uur: ds. W.P. Jansen, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer gez. dienst in Herv. kerk, 19 uur: ds. mevr. Spaans. Her- vormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. onbekend. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Do. 10 uur: ds. C. de Boon in Herv. kerk. Zo. 10 uur: ds. B. Rid der, 19 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Do. 10 uur: ds. C. de Boon, Zo. 10 uur: ds. H. Meijer, 19 uur: ds. A. Spaans. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Do. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Molenaar, Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Do. 9.30 uur: SoW-dienst ds. E.V.E. Wijnands, Zo. 9.30 uur: ds. H. Makkinga, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Her vormde Kerk Dorpsplein 1. Do. 9.30 uur: SoW-dienst in Geref. kerk ds. E.V.E. Wjnands, Zo. 9.30 uur: ds. J. Herweyer. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Do. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, Zo. 10 uur: kand. C. Lous knd. 4-7 jr., 19 uur: kand. C. Lous. Her vormde Gemeente. Torenstraat 8R. Do. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek, Zo. 10.15 uur: ds. Spaans- Molenaar, knd. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Ka pel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Ge reformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Do. 9.30 uur. Zo. 9.30 uur: ds. A. Brons, 16.30 uur: ds. K. Jonkman. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Ge reformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, Do. 9.30 uur: ds. O. Elseman, Zo. 9.30 uur: ds. O. Elseman, 17 uur: ds. A.P. Marias. Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. Hoeksteen, Roozenburg- laan 22, Zo. 9.30 uur: ds. A.P. Marias, 17 uur: ds. O. Elseman. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Vereni gingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baars jesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Koorkerk, Koor kerkhof, Do. 9.30 uur: ds. M. de Boer, Zo. 19.30 uur: ds. J.F. Goud. Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat, Zo. 10 uur: ds. L.J.G. IJkel. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. P.J. Rebel. Thomas kapel, Do. 9 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Zo. 9.30 uur: ds. J.E.L. Brummelkamp. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref. Bond, Do. (Thomaskapel) 10 uur: drs. P. Buitelaar, Zo. (Tho maskapel) 11 uur: ds. J. Vroegindeweij, (Ontmoe tingskerk) 18.30 uur: ds. J. Vroegindeweij. Swerfrust, Do. 10.15 uur: ds. G.J. vd. Linde. Kerkge nootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: on bekend. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. onbe kend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. Kleij. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J.H. Kamerbeek. Vereniging van Vrijzin nig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pau- luskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. L. Ton- neau. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Kla- renbeek. Do. 9.30 uur: br. C. vd. Zanden, Zo. 9.30 uur: br. H. Goudswaard. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Do. 10 uur: ds. H. van Oostende, gez. dienst in Ritthem, Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Do. 9.30 uur: ds. F.C. van Dijke, Zo. 10 en 19 uur: ds. F.C. van Dijke Hervormde Gemeente Waterstraat 4, Do. 10 uur: ds. J. de Boer, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hol lander RITTHEM Hervormde Gemeente. Do. 10 uur: gez. dienst, Zo. 9 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. vd. Wouwstraat 4, Do. 10 uur: SoW-dienst ds. H.W.J. Faassen, Zo. 10 uur: ds. A.O. Poppe, 19 uur: kand. Hr. S.N.D. Francke Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: in terkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse Her- vormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. onbekend. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Do. 9 uur: ds. St. Spanjer, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Do. 9 uur: ds. D. Westerneng, Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. SOUBURG^ Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (ge bouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gere formeerde kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 6-8, Oranjepleinkerk, Do. 9 uur: ds. J. Bou wer, Zo. 9.30 uur: ds. D. v. Boven, 19 uur: ds. J. Bak ker, De Ark Kinderkerk 4-5 jr., Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Za 19 uur: kapt. C.D. Bijl, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. Q. vd. Vrie. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag vd. maand 9 uur. Martinus- kerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Do. 9.30 uur: ds. Q. de Vrie, gez. dienst Herv. kerk, Zo. 9.30 uur: ds. W.P Jansen, 19 uur: ds. mevr. Spaans, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Do. 9.30 uur: ds. Q. de Vrie, gez. dienst, Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Schel- depoort. Do. 19.30 uur: Holy Communion, Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Do. 9.30 uur: ds. A. Brons, Zo. onbekend. Doopsge zinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: dienst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2, Do. 9 uur: prof. dr. K. Deddens, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. Nap. Hersteld Apostolische Zendingge meente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. de Nooy, 17 uur: ds. Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Do. 9 uur: ds. Schoorel, Zo. 9.30 uur: ds. Glashou wer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. Schoorel, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga. Ophir Zo. 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlis singen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Ge tuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dis hoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adven tisten. Bonedijkestraat 163, za. 9.30 uur: onbekend, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Do. 9 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: mevr. kpt. C. Bijl-Muller. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Pro testantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Do. 9 uur: ds. J. Gars en past. C. van Rosmalen, Zo. 10 uur: ds. Q. vd. Vrie. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexan der Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekzie kenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evan gelie Gemeente Bera. Gebouw Bera, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Bera. Volle Evan geliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. vrouwenpolder Hervormde Gemeente. Do. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. westkapelIë Hervormde Gemeente. Markt 67. Do. 9.30 uur: ds. Spaans, Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Boon.jj zoutelande Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibror- dusplein 2. Do. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn, Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Huisartsen Middelburg: donderdag 9 mei: F.J. Heere, J.H. Huys- senstraat 15, tel. 39933. zaterdag tot 24.00 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: donderdag 9 mei: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. zaterdag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24.00 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: donderdag 9 mei: Th. Bloos, Kanaalstraat 89, O-Souburg, tel. 01184-61212, zaterdag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg-Zuid, tel. 01180-37431. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arne muiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke. Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: donderdag 9 mei: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276, zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. Ubels, Vroonstraat 11, Seroos kerke, tel. 01189-1212. Meliskerke. Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: donderdag 9 mei van 0.00 tot 24.00 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282, Westkapelle, Domburg en Aagtekerke: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur voor alle dorpen: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: donderdag 9 mei: N.J.M. Kootstra, Korenbloemlaan la, Arnemuiden, tel. 01182-2929, vrijdag 10 mei: D.P. Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. 01180-35787, zaterdag en zondag: A.D. Stigter, van Borselelaan 38, Veere, tel. 01181-1830. Apotheken Middelburg: donderdag 9 mei van 8.30 tot 17.30 uur en vrijdag 10 mei tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Apotheek L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: donderdag 9 mei: Apotheek Souburg, C. v. Perestraat 1, tel. 61593. van vrijdag 17.30 tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel. 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: Do. 9 mei week end: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: J. Drijdijk, Gandhistraat 5, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) donderdag 9 mei: L.J.J. Schofaerts, tel. 01184-10910, gehele weekend: Mw. C.J. Brink, tel. 01180-11011 Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Middel burg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.0C uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburg seweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behande ling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180 28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en naeftf voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Mid delburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlis singen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-3625.1. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezondheids dienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlis singen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Koe poortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrij ding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij crisissi tuaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informatie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeantwoor- der enkel uw tel.nr. inspreekt roept u automatisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappelijk Werk, Middelburg ea bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen ea bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwendaele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en begelei ding voor slachtoffers van misdrijven en verkeerson gevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch bereik baar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Da gelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachtenbe middeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, So ciaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en da middag van 14.00 tot 16.00 uur, Osten- destraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen^ Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Arne muiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17