Spreidingsplan bejaardenoorden Vrouwen van 50+ Sport mindervaliden 15E EXPO GOES Bekroon een Auping met een Auping auping vergunning waterschap walcheren Hét gezins-evenement van Zeeland! 15 t/m 20 mei Peuterspeelzaal De Zandkruumels werd uitgebreid met speelhuis D Hoeveel plaatsen er in de Zeeuwse bejaardenoorden moeten zijn en hoe die plaatsen over de provincie moeten zijn verdeeld is bepaald in het spreidingsplan bejaardenoorden. Regio's provinciale griffie VOEKAbv Nu met vele attrakties: Overdekte kermis Demonstraties skateboarding Modeshows Artiestenoptredens Dubbelgangersfestival met leuke prijzen Openingstijden: 15, 16 en 17 mei van 13.30-22.00 uur, 18 mei van 10.00-17.00 uur en 20 mei van 10.00-18.00 uur. zeelandhallen goes Informatie: 01100-21020 KNIP DEZE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN KORTING VAN f 2,50 OP DE TOEGANGSPRIJS! PAST IN ELK BED Aanbieding: LEDIKANT VUREN GELAKT IRENE incl. rolbodem, 90 x 200f 254,- BEDBANK SPLENDID M.D.F. 160 x 200 M.D.F. alpinewit.. f 599,- Bedtafels a. f 129,- 4 SEIZOENEN DEKBED 100% wol Texeler 140 x 200f 329,- 200 x 200f 469,- 240 x 200f 598,- Ook leverbaar 220 lang 1 persf 362,- TEXELER ZOMERDEKBEDDEN 140 x 200f 160,- 200 x 200f 215,- 240 x 200f 270,- ook 220 lang SYNTHETISCH DEKBED 135 x 200f 99,- 200 x 200f 149,- 240 x 200f 179,- LEDIKANT VURENHOUT 90 x 200f 219,- inclusief bodem. f 254,- tapijt- gordijn- en beddenspecialist DE FAAM DE VLISSENGER umi uc TMMIVI - L/C Vkiooinucn -jg ÏTÖNIEUWS Woensdag 8 mei 1991 A B I) Zaterdag 25 mei worden in en rond Het Zilveren Schor in Arnemuiden een sportinstuif en en demonstratie watersport georganiseerd voor mindervaliden. Er zijn demonstraties roeien, zeilen, kanoën, surfen en vissen. In alle gevallen wordt met aangepast materiaal gewerkt. Wie wil nagaan of de handicap het sporten al dan niet in de weg staat, is in de gelegen heid dat op en rond het water voor zichzelf uit te proberen. Tijdens de sportinstuif zijn er de monstraties jeux de boules, boog schieten en biljarten. Ook wordt getoond hoe met speciaal ge trainde honden meer sportmoge lijkheden bereikbaar worden. In Het Zilveren Schor zijn informa tiestands ingericht met materiaal over gehandicaptensport en het beleid dat op dit terrein wordt gevoerd. De instuif en demonstraties wor den gehouden zaterdag 25 mei van elf uur 's morgens tot vier uur 's middags in Het Zilveren Schor in Arnemuiden. Het gebouw is op rolstoelgebruik aangepast. De toegang is gratis. De gehandicapten-sportdag is onderdeel van het programma Mei-Sportmaand. Een groot aan tal gehandicaptenorganisaties werkt eraan mee, zoals de stich ting Viscentra gehandicapten, zeilschool Het Veerse Gat, de stichting Roeirevalidatie, de Zeeuwse stichting welzijn doven, de stichting Visueel gehandicap ten en de stichting Hart in bewe ging. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de Zeeuwse Sportraad in Mid delburg, 01180-82500, Het Zilve ren Schor, 01182-1610, en bij coördinator M.A. Boerman, 033-620774. H In Zeeland wonen bijna 60.000 vrouwen die vijftig jaar of ouder zijn. In vergelijking met andere leeftijdscategorieën vrouwen verkeren zij vaak in een grotere achterstandspositie. Dat is voor het dagelijks bestuur van de provincie aanleiding om voor deze bevolkingsgroep apart ruimte te bieden in het emanci- patie-facetbeleid. Uit gegevens van de Zeeuwse raad voor ouderen blijkt dat de meeste vrouwen van 50 jaar en ouder weinig schoolopleiding hebben gehad. De moeders onder hen zijn veelal gestopt met wer ken op het moment dat de kinde ren werden geboren. Bovendien was het in een aantal beroepen destijds regel dat vrouwen wer den ontslagen op het moment dat zij trouwden. Van de vrouwen die betaald werk verrichten is 39 procent al leenstaand, 15 procent gehuwd en 13 procent gehuwd geweest. Doorgaans vervullen zij functies die niet zo goed betalen. Het werkloosheidspercentage van 50-plus vrouwen in Zeeland is 23; landelijk is het percentage 15. Een kwart van de vrouwen boven de 50 jaar woont alleen. Wordt als uitgangspunt 75 jaar en ouder genomen, dan gaat het om de helft van het totale aantal. De woonlasten zijn in veel gevallen hoog, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de vrouwen weinig verdienen of een klein pensioen hebben. Ook zijn de vrouwen minder mobiel dan mannen. Maar 6 procent van de vrouwen boven de 65 jaar heeft een auto tegen 46 procent van de 65-plus-mannen. Op voorstel van de Raad van ouderen stellen gs voor de aanbe velingen in de nota emancipatie- facetbeleid voor een deel speci fiek van toepassing te verklaren op oudere vrouwen. Het gaat dan vooral om economie en arbeids markt, huisvesting en kleine ker nen en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle ning. De raad wordt gevraagd zijn aan dacht ook extra te richten op de ouderen vrouwen. Provinciale staten behandelen het voorstel 27 mei. Daaraan vooraf gaat de behandeling in de statencommissie welzijn op 10 juni. In het spreidingsplan van 1988 wordt uitgegaan van een steeds grotere vraag naar plaatsen in bejaardenoorden. Inmiddels wordt verwacht dat de huidige capaciteit - ruim 4100 plaatsen - uitgangspunt kan blijven. Ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en er komen steeds meer voorzienin gen om dat mogelijk te maken. Behalve van de al lang ingebur gerde voorzieningen, als tafeltje dekje, kan gebruik worden ge maakt van tijdelijke opname en dagopvang in de bejaardenoor den. Nachtopvang is een moge lijkheid die in mindere mate wordt benut. Mensen die zich aanmelden voor het bejaardenoord worden naar de mogelijkheden verwezen om hun zelfstandigheid zo lang mo gelijk te handhaven. De leeftijd waarop de overstap naar het bejaardentehuis wordt gemaakt, komt daardoor hoger te liggen. Dat heeft weer tot ge volg dat de gemiddelde bewo- ningsduur korter wordt. On danks het feit, dat het aantal mensen van 75 jaar en ouder toe neemt, blijkt dat het aantal van hen dat in aanmerking komt voor zorg in het bejaardenoord vrijwel gelijk blijft; rond de duizend per jaar. De tweede kamer heeft onlangs besloten dat ouderen die in aan merking komen voor bejaarden- oordzorg, maar voor wie nog geen plaats beschikbaar is, extra zorg kunnen krijgen. In het woon zorg-project in Brouwershaven kan die nieuwe vorm van zorgver lening, die valt onder de financie ring van de bejaardenoorden, gestalte krijgen. Per deelgebied van de provincie geven gedeputeerde staten in de evaluatie aan hoe de capaciteit in de bejaardenoordzorg het best kan worden gespreid. Ten gunste van het woon-zorg- project in Brouwershaven worden op Schouwen-Duiveland 15 van de 330 bejaardenoordplaatsen ingeleverd. De dagverzorgings- mogelijkheden in In 't Opper in Bruinisse worden uitgebreid. Op Tholen en Sint Philipsland wordt het tekort aan plaatsen in gelopen door de uitbreiding en vernieuwing van Ten Anker in Tholen en door subsidiëring van De Vossemeren in Nieuw-Vosse- meer. Bij Sint Maartenshof in Tho len komen 5 plaatsen te vervallen. Op Noord-Beveland zijn ingrij pende veranderingen gaande. Het pensiontehuis Noord-Beve land in Kortgene (35 plaatsen) vervalt. Rustoord in Colijnsplaat gaat van 84 naar 60 plaatsen en Vredestein in Wissenkerke van 48 naar 40. Nog dit jaar wordt in Colijnsplaat begonnen met een verpleegvoorziening van 15 plaatsen. In overleg met het fusiebestuur opNoord-Bevelang hebben gs af gesproken, dat er een opname stop is voor de drie bejaarden oorden. De bewoners van het pensiontehuis kunnen tot 1 ja nuari 1993 vrijwillig verhuizen naar een tehuis van hun keuze. De bewoners die overblijven wor den daarna groepsgewijze ver huisd. Ook dan zijn de bewoners overigens vrij in de keuze van het bejaardenoord. Vredestein en Rustoord krijgen voorrang als er verbouwingen nodig zijn. In Zuid-Beveland moet het Goese bejaardenoord Poelwijck 28 plaatsen inleveren. Het gaat om' plaatsen die Goes als centrumge meente biedt aan inwoners van Borsele. De plaatsen zijn nodig om de capaciteit in Borsele zelf uit te breiden. Daarbij wordt gedacht aan een woon zorg-project. Het ADL-huis in Goes, waar ouderen terecht kunnen die niet in staat zijn volledig voor zichzelf te zor gen, wordt op termijn gesloten. Een deel van de plaatsen gaat over naar verpleeghuis Ter Valcka Op Walcheren is er een oneven wichtige verdeling van bejaarden oordplaatsen tussen de steden Middelburg en Vlissingen ener zijds en de steden en het platte land anderzijds. Om daarin verbetering te brengen wordt gedacht aan een woon zorg-project in Zoutelande. Mo gelijk kunnen soortgelijke plan nen in Arnemuiden alsnog ge stalte krijgen. Eerder bleek zo'n voorziening daar te duur. Ook in Vlissingen zou een woon zorg-project uitkomst kunnen bieden. De ziekenafdelingen van Ter Reede en de Zoute Viever hoe ven dan niet meer als permanente woonplaatsen in de huizen te worden beschouwd. Bovendien moet ruimte worden gecreëerd voor het te sluiten huis Sonne- vanck. De overcapaciteit in Mid delburg moet worden geredu ceerd via Ter Veste. Het huis zou mogelijk de functie van service flat kunnen krijgen. Bekeken moet worden of een spe ciale voorziening voor Molukse ouderen moet worden gereali seerd in Middelburg of Souburg. In Zeeuwsch-Vlaanderen blijft de capaciteit aan de oostkant en in de kanaalzone gelijk, zij het dat Ter Walle in Biervliet nog recht heeft op 22 plaatsen. In W.-Zeeuwsch- Vlaanderen moet de capaciteit van Coensdike in Aardenburg, Rozenoord in Sluis en De Burght, Ruschevliet, Ter Schelde en Em- maus, alle in Oostburg, verminde ren. Tegelijkertijd moet het aantal aanleunwoningen toenemen. De statencommissie voor wel zijn bespreekt de evaluatie in haar vergadering van 10 juni, 9.30 uur. Wie in de vergadering gebruik wil maken van het spreekrecht wordt verzocht zich te melden bij secretaris F.H.M. Haverkort van de commissie, te lefoon 01180-31627. De staten commissie voor bestuurszaken behandelt de evaluatie op 21 juni. Mede op basis van de commis- siebehandeling stellen gs de eva luatie definitief vast. De evaluatie is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, 01180-31400. H Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend: Aanvraag Het dagelijks bestuur van het Waterschap Walcheren te Middelburg heeft bij hen op 19 september 1990 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Ritthem met een mechanische slibontwateringsinstallatie. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Fort de Ruijter- weg 4 te Ritthem, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K, nrs. 325 en 441. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van ge vaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de vergunning en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 13 mei 1991 tot en met 12 juni 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15 - 20.15 uur (voor inzage op woensdaga vond telefonisch afspreken: 01184 - 87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Beroep Vanaf 13 mei 1991 tot en met 12 juni 1991 kan tegen voornoemde vergunning beroep wor den ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen be zwaren in te brengen. De vergunning wordt op 13 juni 1991 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 8 mei 1991. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Bezoek onze showroom! Maandag t/m vri|dag op afspraak, zaterdag van 9.00-12.00 uur Albert Plesmanweg 50 - 4462 GC Goes Telefoon 01100-33864 De peuterspeelzaal De Zandkruumels is sinds vorige week een houten speelhuis rijker gewor den. Een gillende en door elkaar krioelende bende peuters heeft zich rond de nieuwe aanwinst geschaard. Enkelen hebben zich via de trap op het bovenste plateau begeven, anderen onderzoe ken de ruimte beneden onder het afdak. Het speelhuis dat gebouwd werd door twee leerlingen van de scholengemeenschap De Wellinge blijkt een groot succes onder de peuters. Ronald de Witte en Ronnie Kauffman, de makers, moeten dit jaar beiden eindexamen LTS doen. Op verzoek van de leiding van de peuterspeelzaal, die het ontwerp maakte, werd met het project begonnen. De LTS probeert ieder jaar een dergelijk project te realiseren om de leerlingen wat idealisme bij te brengen. Kies dé droomcombinatie: een Auping-matras op een Auping-spiraal. Met dit Auping Slaapsysteem bent u verzekerd van een gezonde nachtrust. De Auping-spiraalbodem ondersteunt de matras stevig genoeg. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een voortreffelijk ligcomfort. Spiraal en matras vullen elkaar aan, zodat ze samen een perfecte eenheid vormen. Een droomcombinatie die u het beste ligt. 9. Langeviele 56-64, Middelburg Langevorststr. 94, Goes enkel dekbedden CBlankgnbuigti - Telefoon 01180-3 35 92 - Telefoon 01100-14644 l_

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13