MOEDERDAG VERSCHOORE Oranjezon biedt meer dan zee, strand en duinen Kitingspectakel op strand van Vrouwenpolder Aero Club Zeeland presenteert zich Opsporing verzocht voor dieren Mmxw^ SPRINT VL -E Nieuw zand op strand Westkapelle en Zoutelande Officiële opening gerenoveerde Noordstraat Koopavond en Moederdag SCHARREL- MEDEDELING Streekziekenhuis Walcheren I donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 1 31^ L Kwaliteits geschenken voor in ALLE PRIJZEN (leuke aanbiedingen) VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 "WORD WIJZER, OOK OP UW VAKANTIE EN IN UW VRIJE TUD Scala aan cursussen Bruisend PZC WEEKBLADEN Politie !q* Brandweer! Ambulance! Bel snel 06-11. WALCHEREN Een fotografisch document Prijs 59,95 Activiteiten Asiel DE SCHARRELSLAGER@ in verband met Hemelvaartsdag: VRIJDAGAVOND KOOPAVOND! Vlissingen, Walsfraat 78 Middelburg, Korte Delft lb. Goes, Lange Vorststraat 36 miMiMiii SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN I MIN. 21e JAARGANG NUMMER 19 8 MEI 1991 De initiatieven van Zeeuwse bestuurders en het bedrijfsleven om van Zeeland gedurende het hele jaar een hoogwaardig vakantieland te ma ken zijn talrijk. Onder het motto "Educatief Toerisme" wil men vooral in het voor- en naseizoen de vakantieganger iets meer bieden dan al leen zee, strand en duinen. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat Zeeland rijk is aan kunst, cultuur en geschiedenis. Bovendien schijnt de zon niet altijd op de Zeeuwse eilanden. De oprichting van de Stichting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" in 1990 vervult een belangrijke rol in het streven om van Zeeland een hoogwaardig vakantieland te maken. De Stich ting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" verzorgt in de voor malige LHNO school Oranjezon in Oostkapelle korte cursussen voor onder andere toeristen op het ge bied van talen, koken, creativiteit, kunst, cultuur, natuur en milieu. De initiatiefnemers van deze stichting zijn oud-docenten van de voormalige LHNO school. Toen hun school door de bezuini gingswoede van de regering werd gesloten, hebben zij van de nood een deugd gemaakt en de Stichting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" opgericht. Digna Bom, oud directrice van de school en thans vrijwillig coördi natrice van de stichting kon het niet aanzien dat zoveel kennis en ervaring van docenten verloren dreigde te gaan door de sluiting van de school. "Wij zijn gewend om plannen te maken, cursussen op te zetten en daarvoor kwalita tief goede docenten te zoeken. Wij richten onze energie en vak kennis nu met name op vakantie gangers in plaats van scholieren". Digna Bom en haar vrijwillige medewerkers zijn niet over één nacht ijs gegaan met de oprichting van de stichting. In sa menwerking met de gemeente Domburg, de Provincie Zeeland, het Innovatie Centrum Zeeland, het Arbeidsbureau Middelburg en de Provinciale VVV kwam er een goed plan op tafel en sinds vorig jaar is de stichting van start ge gaan. Het gebouw Oranjezon in Oostkapelle is thans van het Del ta College, maar de stichting huurt de goed geoutilleerde prak tijklokalen voor haar cursussen. Tevens is de administratie en de coördinatie gevestigd in het gebouw. Met de slogan "Word wijzer, ook op uw vakantie en in uw vrije tijd" richt de stichting zich op buitenlandse toeristen, Neder landse recreanten, bewoners van Zeeland en werknemers in de re creatieve sector. Steeds meer buitenlandse toeristen verblijven langer en buiten het hoogseizoen in Zeeland. Vooral de oudere mensen onder deze toeristen wil len volgens Digna Bom iets meer weten over de taal, cultuur en ge schiedenis van hun vaak perma nente vakantieverblijf. Waarom dan niet iets doen op dit gebied, zodat hun verblijf een extra di mensie krijgt? Voor deze toe risten, maar ook voor andere geïnteresseerden heeft de stich ting een rijk scala aan cursussen ontworpen. Digna Bom vindt dat alle cursussen een hoge kwaliteit moeten hebben, van korte duur moeten zijn en iets met Zeeland te maken moeten hebben. Bij de taalcursussen, zoals Duits, Engels, Frans, maar ook Spaans en Italiaans gaat het om de prak tische spreek- en luistervaardig heid. Zo geeft een Duitse docente, die in Oostkapelle een mini-camping heeft, de cursus Duits. Toeristen of bewohers van Zeeland, die wellicht een shop- pingtrip willen maken naar Lon den, kunnen in een taalcursus van drie ochtenden kennis maken met de Engelse gewoonten en gebruiken. Naast deze algemene taalcursussen is Digna Bom ook van plan om gerichte taalcursus sen te gaan geven voor het be drijfsleven in de recreatieve sector in Zeeland. "Tegenwoor dig bezoeken Italiaanse toeristen de Zeeuwse eilanden, en het zou toch aardig zijn als medewerkers van de VVV's, eigenaren van campings en pensionhouders een woordje Italiaans kunnen spreken', aldus Digna Bom. Zeeland staat bekend om zijn mosselen. Menig toerist vraagt zich af hoe je van dit vreemde schelpdier een Zeeuwse culinaire iekkerij kunt maken. In de prach tige keuken van de stichting bestaat de mogelijkheid om in een middag deze kookkunst te le ren en gezamenlijk de mossel maaltijd te gebruiken. Wie geïnteresseerd is in kunstnij verheid kan ook terecht bij de stichting. Er is een cursus patch work met stoffen van Zeeuwse klederdracht en kaarsen maken van echte bijenwas. In de prachti ge omgeving van Oostkapelle, bijvoorbeeld het waterwingebied Oranjezon kunnen cursisten on der vakkundige begeleiding leren schilderen en fotograferen. De Domburgse school spreekt nog steeds tot de verbeelding bij kunstliefhebbers. De kunsthisto rica Marisa Otten verzorgt hier over een cursus, waarbij naast een inleiding ook een excursie is opgenomen. Excursies staan ook centraal in de historische cursus sen "Zeeland in de Romeinse tijd" en "De geschiedenis van Veere". De Stichting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" is nog jong en bruist van energie. Met een startkapitaal van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en sub sidie van de Provincie en de ge meente Domburg is de stichting dit jaar officieel van start gegaan onder de bezielende leiding van Digna Bom. Helaas weten weinig toeristen van het bestaan af van deze unieke stichting voor Zee land. Sinds kort kan iedereen bij alle plaatselijke VVV's in Zeeland de uitgebreide folder van de Stichting Educatief Toerisme Zeeland "Oranjezon" verkrijgen. Tijdens de Engelse les voor beginners wordt er door de cursisten van Oranjezon ook een echte Engelse taart ge bakken. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Kiting, heet de nieuwste rage die 'overgevlogen' is uit Amerika. In gewoon Nederlands noemen we dit vliegeren. Van vrijdag 10 mei tot en met zondag 12 mei zullen de stranden van Domburg en Vrouwenpolder gekleurd zijn door honderden grote en kleine vliegers in diverse kleuren en vor men. Vrijdagmiddag is er op het strand van Vrouwenpolder een work shop stuntvliegeren voor gevor derden. De wedstrijden, waaraan honderden vliegeraars uit allerlei landen zullen deelnemen, vinden zaterdag en zondag overdag plaats. Net als bij turnen moeten de deelnemers een verplicht nummer laten zien en een vrije compositie. Prijzen zijn er voor de winnaar van de wedstrijd en voor de eigenaar van de mooiste vlie ger. Gedurende deze dagen zijn er ook enkele demonstraties van het teamvliegeren. De bedoeling is dat de vliegers synchroon be wegen op muziek. Op zaterdag avond verplaatst het spectakel zich naar Domburg waar een staaltje nachtkiting is te aan schouwen. De vliegers worden voor deze gelegenheid voorzien van verlichting. Björn Frank, Mie hiel van Amerongen, Marjan van Amerongen, Roland Sandker en Esra van Amerongen, verwoede beoefe naars van kiting. Zaterdag 11 mei kan een ieder die daarin is geïnteresseerd ken nismaken met de activiteiten van de Aero Club Zeeland. Evenals twee jaar geleden staat op het vliegveld Midden-Zeeland een aantal enthousiaste sportvliegers klaar om alle gewenste informa tie te verschaffen. Er zal voorlichting worden gege ven over de theoretische en prak tische opleiding, over de eisen die worden gesteld aan het behalen van het vliegbrevet, de medische keuring, het clublidmaatschap, de tarieven en de prijzen van aller hande zaken en evenementen. Daarnaast bestaat de mogelijk heid om tegen gereduceerd tarief een zogenaamde kennismakings- vlucht in de omgeving te maken. Bij slechte weersomstandighe den wordt het programma ver schoven naar zondag 12 mei of zaterdag 18 mei. Op vier kilometer strand tussen Westkapelle en Zoutelande zal deze zomer 750.000 kubieke meter nieuw zand worden gespoten. In de vakantieperiode zal het werk worden onderbro ken om de strandrecreatie niet te hinderen. Rijkswaterstaat heeft vorige week opdracht gegeven aan de aannemerscombinatie Ballast Nedam/Boele Dredging Contrac tors voor een bedrag van bijna 5,5 miljoen gulden. Drie sleep hopperzuigers voeren het zand aan, waarna het door een stalen persleiding op het strand wordt gespoten. Het werk moet gereed zijn op 1 november. Een van de gasten, die op het ogenblik in het dierenasiel Vlissingen verblijven. Voor de mensen die in de afgelo pen periode een huisdier zijn kwijtgeraakt is er een kans orti zijn of haar huisgenoot terug te vinden aan de hand van de activi teit Opsporing Verzocht. Dit is één van de vele spelletjes die deel uit maken van de fancy fair die op touw is gezet door de werkgroep Vlissingen van de Die renbescherming in samenwer king met speeltuinvereniging De Oude Stad. Het evenement vindt plaats op zaterdag 11 mei op het bunkerterrein tegenover het asiel. Opsporing verzocht is een nieuw initiatief op Zeeuwse bodem. Zaterdag 11 mei om 10.45 uur zal burgemeester mr. C.G.J. Rut ten van Middelburg de officiële opening verrichten van de gere noveerde Noordstraat. De opening zal plaatsvinden na een ontvangst in het visrestau rant Bij het Stadhuis aan de Lan ge Noordstraat 8. Een looporkest zal die ochtend zorgen voor de muzikale begeleiding, afgewis seld met andere live- en mechani sche muziek. Bloemenmeisjes zullen de passanten een passen de flora-groet brengen en de ge hele dag is de Noordstraat het decor voor een aantal kraampjes. Elders in deze krant treft u uitge breidere informatie aan. In verband met Hemelvaarts dag zullen de winkels niet ge opend zijn tijdens de koopavond op donderdag avond. In Middelburg zal de ondernemersvereniging Lange Delft e.o. de koopavond ver plaatsen naar de vrijdag. Ter gelegenheid van Moeder dag, op zondag 12 mei, treft u elders in deze krant uitgebrei de informatie aan waarin on dernemers leuke suggesties aangedragen worden voor een passend geschenk. Nu verkrijgbaar bij: _BI)K KER ¥O)E ken WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN „Het is de bedoeling dat mensen die een huisdier kwijt zijn geraakt of gevonden hebben een formu lier invullen met gegevens", ver klaart Sylvia Simons, bedenkster van het project. „Deze formulie ren liggen bij de dierenasiels in Vlissingen en Middelburg en op het politiebureau te Vlissingen. Aan de hand van de aangiftes maken we een vergelijking tus sen de vermiste en gevonden die ren. Wanneer we denken dat de mogelijke eigenaar van een dier er tussen zit, dan worden hij en de vinder met dier uitgenodigd 's zaterdags naar het asiel te komen om te zien of het gevonden dier inderdaad zijn eigenaar heeft te ruggevonden." Opsporing Verzocht is slechts één van de vele onderdelen van de fancy fair. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld buks schieten, darten, tombola, een zenuwspi raal en het spelletje baas-dier- raden. Hierbij moet het publiek uit een aantal foto's van mensen en dieren de juiste combinatie zien te vinden. Verder is het vo gelopvangcentrum De Mikke met een stand aanwezig en de stich ting Haram-Bee die voor de op vang van bejaarde paarden zorgt. De Hondenvereniging Walcheren laat gedurende de dag diverse demonstraties zien met gesociali seerde honden. Tijdens de open dag van het die renasiel zullen diverse mensen aanwezig zijn om alle mogelijke vragen over dierenasielwerk, in spectiedienst en dierenbescher ming te beantwoorden. Onder de leden van de Dierenbescherming zal een enquete worden gehou den over het functioneren van de dierenbescherming. In het asiel is de postertentoonstelling te be zichtigen die ontworpen is om de landelijke Scharrelactie te on dersteunen. „Deze actie bena drukt het gebruik van scharrelprodukten zoals scharrel vlees en -eieren", verklaart W. van Dijke, voorzitter van de werk groep Vlissingen van de Dieren bescherming. „Door aan de hand van foto's het verschil tussen die ren uit de bio-industrie en uit de natuur te laten zien wordt gepro beerd om het gebruik van schar relproducten te stimuleren". De opbrengsten van de dag ko men ten goede aan het dieren asiel Vlissingen en de speeltuin De Oude Stad. Het is mogelijk dat het evenement wegens weer omstandigheden naar het ge bouw van De Oude Stad aan de Paardestraat moet uitwijken. zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN bij de ondernemers van de: LANGE DELFT KORTE DELFT SEGEERSSTRAAT HERENSTRAAT ST. JANSTRAAT KOORKERKSTRAAT Ond. Ver. Lange Delft e.o. Het beste adres voor kwaliteit en service. zullen op beide locaties van het Streekziekenhuis Walcheren de poliklinieken, administratieve afdelingen, laboratorium en röntgenafdeling gesloten zijn. Locatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88. Locatie Middelburg: Noordpoortplein 2. Korrespondentie-adres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1