löi yi i jm Wist u dat... Bloeiende borders rond het gazon De grondsoort vormt de basis van uw tuin Deugdelijk graszaad voor een goed gazon Tips voor lastige graskanten Terrassen in soorten en maten Coniferen en zeewind Geniet van uw planten door juist te planten Zodra het er maar een klein beetje op lijkt dat het voorjaar begint te worden schijnen de tuinliefhebbers te ontdooien. Er onstaat alom een bedrijvigheid die er uiteindelijk toe moet leiden dat gedurende de gehele zomer plezierig buitens huis kan worden geleefd wanneer het weer dat toelaat. De aard van die bedrijvigheid verschilt bij nadere beschouwing nogal want de één legt zich geheel toe op een groene tuin met uitsluitend bomen, heester en andere planten. Een tweede kiest voor een ruim terras met daar omheen een groenbeplanting, terwijl een derde zich volledig werpt op een betegelde of bestrate patio met wat bordertjes zo links en rechts. Maar wat het ook is of moet worden, een tuin moet worden aangelegd en wat nog belangrijker is: een tuin moet goed worden onderhouden om er lang plezier aan te kunnen beleven, ledereen doet er verstandig aan om vooraf, of in de loop der jaren, te vragen om een goed advies als er zich problemen voordoen tijdens de aanleg of het on derhoud van de tuin. Gelukkig zijn er altijd wel een of meerdere tuincentra of hoveniers in de buurt waar men klaar staat met een deskundig advies of met de meest geschikte beplanting, de juiste (en goede) gereedschappen en met verantwoorde mest- en bestrijdingsmiddelen. Ga er gerust eens kijken, want kij ken kost nog geen geld. U zult er beslist uw voordeel mee doen en bedenk dat hoveniers of een tuincentrum in uw eigen omgeving vaak de beste informatie bronnen zijn. Bemestingsadvies Tuinplan Woensdag 1 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 '•jK'J mm veel vaste planten extra lang doorbloeien a/s u de uit gebloeide bloemen regelmatig wegneemt. vaste planten als karmozijn bes, lampionplant, wilde- manskruid, papaver en Iris sibirica decoratieve vruchten of zaaddozen vormen. sommige vaste planten ab soluut extra winterbescher- ming nodig hebben bijv. pampasgras en vuurpijl) in de vorm van een dik pak stro of blad. Extra winterbescher- ming is trouwens altijd goed om verlies en schade te voor komen. vaste planten weinig ziekte- gevoelig zijn a/s ze het naar hun zin hebben. - vaste planten weinig onder houd vragen. heel veel belangrijke vrucht gewassen zoals appels en pe ren tot de rozenfamilie behoren. rozen al duizenden jaren in cultuur zijn en dat de roos daarmee waarschijnlijk het oudste om de bloemen ge kweekte gewas ter wereld is. het blad van diverse heesterrozen in de herfst fraai verkleurt. de Bulgaarse olieroos (Rosa damascena 'Trigintipeta/a') de belangrijkste leverancier is van de beroemde rozenolie. coniferen al honderden mil joenen jaren bestonden voor dat er ook maar één loofboom was. de hoogste boom ter wereld een conifeer is een reuzense- quoia in Californië van 112 meter hoog en met een sta- momtrek van ruim 13 meter). mammoetbomen (ook coni feren) de meest volumineuze bomen ter wereld zijn. De grootste wordt geschat op een gewicht van meer dan 2 miljoen kilo. de oudste levende wezens op aarde al weer coniferen zijn: enkele 'britlecone'dennen in Calif ornië zijn zeker 5.000 jaar. er ook bladverliezende coni feren zijn (Moerascypres, La- rix, Pseudolarix en Metasequoia). de Metasequoia in 1941 in China ontdekt werd, terwijl men dacht dat deze soort al miljoenen jaren uitgestorven waren. De Oostenrijkse den (Pinus ni gra var. nigra) is bestand te gen zeewind en vormt een prima windkering. Het is een breed opgaand boompje tot 3 meter hoog. Andere planten die zeewind wel verdragen zijn: Chamaecyparis lawsonia- na, x Cupressocyparis leylan- dii, Cupressus arizonica 'G/auca', Picea omorika (de Servische spar) en de Thuja plicata Optimale actieperiode Intensieve behandeling Eventuele actieperiode Normale behandeling Bovenstaande tabel geeft u enkele aanknopingspunten voor de geschiktste tijdstippen in gazononderhoud. wensen samen ten aanzien van de tuinonderdelen die u wenst: een zitkuil, een terras, een speel plek, een vijverpad of misschien wel een zwembad. Dan wordt het even puzzelen om voor de verschillende onderdelen de bes te plek in de tuin te geven en te ken vervolgens de uiteindelijke ligging van die tuinonderdelen op de plattegrond. Maak dan een lijst welke planten u waar wilt hebben, nadat u eventueel met uw tuincentrum of hovenier hebt overlegd welke planten goed in de schaduw kunnen staan en welke beslist (veel) zon moeten hebben. Voordat de beplanting wordt aan gebracht is het een goede zaak als de tuin geheel is ontdaan van onkruid. Er zijn veel lastige on kruidsoorten die heel secuur met wortels en al verwijderd moeten worden omdat ze anders terug blijven komen. Kweekgras, paar debloemen, zevenblad en klaver zijn daar enkele voorbeelden van. Tot slot nog één opmerking: een tuin wordt aantrekkelijker als de ze minder plat is. Zelfs in een klein tuintje zijn hoge en lage ge deelten te maken. Een vijver ligt natuurlijk altijd in het laagste ge deelte van de tuin. De uitgegra ven grond kan dan gebruikt worden om ergens anders een verhoogd gedeelte te maken. Ho gere gedeelten van de tuin zijn al tijd droger dan de laaggelegen gedeelten. Houd daar bij de plan- tekeuze rekening mee. Wanneer u besluit tot de aanleg van een gazon moet zich aller eerst de vraag voordoen: wil een mooi siergazon of een practisch gebruiksgazon? Elk type gras heeft zo zijn voor - en nadelen. Luxe gras is erg gevoelig voor in tensief gebruik en vraagt vrij veel aandacht en onderhoud. Ge- bruiksgras daarentegen is erg ge schikt om op te lopen en te spelen: het vraagt minder aan dacht en groeit vrij snel. Bij de voorbereidingen voor het inzaaien van gras moet veel aan dacht worden besteed aan het egaliseren van de grond. Voor grotere gazons kunt u de grond aanrollen met een gazonrol (te huur bij de tuinspecialist), maar voor een klein gazon is de benen wagen voldoende, al schuifelend op uw klompen of met plankjes onder uw laarzen wordt de bo dem aangedrukt. Daarna nog even licht harken en het opper vlak controleren met een span- touwtje. De grond mag echter nooit té vast zijn want dat komt de waterhuishouding niet ten goede. Het zaaien gebeurt het best bij windstil weer en dicht bij de grond; als het graszaad vooraf gemengd is met scherp zand wordt stuiven voorkomen. Bo vendien ziet u duidelijk waar en hoeveel er gezaaid is. Na het zaai en het zaad ondiep inharken (niet op hoopjes!). U kunt nog nazaai- en op plekken waar dat nodig is tot zes weken na het inzaaien. Let er daarbij op dat de bodem voldoende vochtig is en een tem peratuur heeft van niet lager dan 10 graden Celcius. GAZONONDERHOUD VAN MAAND TOI MAAND Mosbestrijding Verticuteren Voorjaarsbemesting Herfstbemesting Vanaf het voorjaar geeft een tuin volop de gelegenheid om een leuke hobby te bedrijven: zelf een bloemstukje of zomerboeket maken. Rond het gazon worden vaak rij kelijk bloeiende borders aange legd. Daarvoor zijn veel planten geschikt. Perkplanten als violen, geraniums, begonia's, petunia's, salvia's, verbena en alyssum die nen daarbij als afwisseling van de vaste planten. Als vaste planten in de border kan bijvoorbeeld gekozen worden uit chrysanten, primula's, anjers, asters, astilbe en Engels gras. In een border staan relatief veel planten bijeen; de grond heeft dus wel wat extra voedsel nodig. Zest vaste planten in groepjes bij elkaar. Let er wel op dat de bloei tijden elkaar goed af moeten wis selen en laat de groepen steeds in grootte variëren. Zoek ook steeds naar een goede harmonie in vorm en kleur. Bij bloeiende planten moeten de uitgebloeide bloemen regelmatig worden ver wijderd. Kale plekken in borders kunnen leuk worden opgevuld met zo merbloeiende bollen en knollen zoals anemonen, Abessijnse gla diolen, zuidewindlelies, knolbe gonia's en dahlia's. Die bollen kunnen nog in april en mei wor den geplant. Er zijn ook planten die nog tot in september bloeien zoals herfst- aster, ridderspoor, liatris en laven del. Phlox is dé augustusplant bij uitstek. Het is in het algemeen een sterke plant. Phloxen zijn er in vele kleuren, van zachte pasteltinten in rose, lavendel en wit tot felle kleuren als rood en paars. Maaien Vernieuwen Onkruidbestrijding Sproeien Zomerbemesting Voor ieder die van zijn tuin wil (gaan) genieten, zijn er talrijke ideeën en toepassingen en voor elk tuinprobleem bestaat een oplossing. Maar tuinaanleg kan eigenlijk niet aan het toeval wor den overgelaten. Keuze en suc ces van de beplanting staan en vallen met de grondsoort, de ba sis van uw tuin. Allereerst moet u weten op welke grondsoort u gaat tuinieren. Dat is niet alleen belangrijk voor de latere planten- keuze, maar ook om er achter te komen hoe de grond bewerkt en eventueel verbeterd moet wor den. Bij een bestaande tuin heeft men over het algemeen niet te kam pen met het probleem van puin en rommel in de grond. Na de bouw van een huis zitten er ech ter allerlei resten van bouwstof fen in de grond. Hoe dichter bij het huis, des te meer. Die rommel moet er allemaal uit en het blijkt vaak veel meer te zijn dan u voor af dacht. Op de bestaande grond van een tuin bij een nieuwbouw huis wordt meestal een laagje (van enkele centimeters dik) zgn. 'zwarte grond' aangebracht. Dit is meestal humusrijke grond, stof met een flink percentage organi sche stof waarin planten goed groeien. Houdt deze grond apart als u de bodem gaat bewerken en breng het er na afloop als de klaag weer overheen. Grond die bijvoorbeeld veel ijzer bevat, heeft de neiging om een zgn. oerbank te vormen. Dat is een keiharde laag die geen water doorlaat. Dat kan ook gebeuren als er tijdens de bouw veelvuldig met zware machines over de grond is gereden. Zo' n laag moet doorbroken worden om grond water naar de plantewortels te kunnen laten opstijgen en over tollig regenwater te kunnen laten afvoeren. Een van de beter ma nieren van grondbewerking is het Zodra het een beetje voorjaar wordt, is een gezellig aangekleed terras een welkome buitenplek. Om lekker te zitten, koffie of thee te drinken of om een boek of krant te lezen. Al dan niet in de beschutting van een tuinscherm of een andere vorm van beschut ting. Op zomerse dagen is zo'n terras ook een ideale plaats om te zonnen of te barbecuen. Afhankelijk van de grootte van uw tuin kunt u kiezen voor één groot zitterras of voor verschillen de terrassen. Zo'n groot terras ligt meestal vlak achter het huis, niet te ver van keuken of kamer. Wilt u meer sfeer en romantiek in uw tuin - en heeft u er de ruimte voor -, dan kunt u ook diverse zit jes maken die afhankelijk van jaargetijde en uur van de dag te gebruiken zijn, zowel in de zon als in de schaduw. Er is keuze uit veel verschillende terrasbestratingen. Voor een har monieus effect kunt u het beste die materialen uitzoeken, die goed bij uw type tuin of woning passen. Voor een natuurlijke tuin kiest u bijvoorbeeld natuursteen, baksteenklinkers, kiezels, zwerf keien en hout. Voor een speels effect mag de bestrating best wat onregelmatig worden ge legd. Verschillende soorten bestratingsmaterialen zijn vaak heel goed door elkaar te gebrui ken maar let er daarbij wel op dat het geheel niet te onrustig wordt. Met een zogenaamde grasmaai- kant van een rij platliggende klin kers lost u het graskantenpro bleem grotendeels op. Dit rijtje klinkers langs de border verge makkelijkt het maaien en houdl het gazon in vorm, zonder dat u de randen af hoeft te steken. Rond een boom in het grasveld kunt u een ruime cirkel klinkers leggen. Binnen die cirkel is er ruimte voor bodembedekkers. Het voordeel van zo'n klinkercir kel is dat u veel gemakkelijker om de boom heen kunt maaien. Een greppeltje tussen gazon en bor der zorgt ervoor dat de aarde niet zo gauw wegspoelt. Een gezellig terras in de tuin doet 's zomers maar al te vaak dienst als tweede huiskamer. Een plant is een levend wezen dat met zorg behandeld wil wor den. Wanneer u die zorg vanaf het begin geeft, zult u het hele planteleven lang plezier hebben van uw werk. Op de juiste wijze planten is het halve werk. Zorg daarom in de eerste plaats dat u weet welke groeieisen de plant stelt en zoek een plek uit die de plant de beste kansen geeft. Dus geen planten die graag in de zon staan op een schaduwrijke plek zetten of droogteplanten een natte stand plaats geven. Let ook op de om spitten. Daardoor worden de bo demlagen doorbroken en de grond los gemaakt, eenjarig on kruid wordt ondergewerkt en het organische materiaal kan goed inwerken. Bij harde lagen in de bodem verdient het aanbeveling om twee steken diep te spitten, waarbij in de bovenste steek eventueel gelijktijdig mest kan worden verwerkt omdat daar de plantwortels er optimaal profijt, van hebben. Goede grond bevat alle voe dingsstoffen die planten nodig hebben. Sommige daarvan moe ten in vrij grote hoeveelheden aanwezig zijn zoals stikstof, fos for en kalk. Planten hebben ech ter ook spoorelementen in kleine hoeveelheden nodig: koper, man gaan, magnesium, borium en ijzer. Bij het ontbreken van één of meerdere voedingstoffen ont staan er ziekteverschijnselen bij de planten. Het is dan ook een goede zaak om vooraf bij een goed tuincentrum, een hovenier of het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek in Oosterbeek (in België de labora toria in Gent en Leuven) om een goed bemestingsadvies te vra gen. Als u zelf daarvoor de grondmonsters neemt, moet u op verschillende plekken in de tuin een beetje grond verzamelen (iets onder het oppervlak) en dit goed mengen. Alleen dan krijgt u een optimaal doorsneebeeld van uw tuingrond. Wanneer alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd kunt u gaan denken aan de in richting van uw tuin. Dat vereist een goed tuinplan waarin de in deling vooraf op papier is vastge legd. Teken daarom een Een bloeiende border rond een gazon, een beeldje in de tuin in combinatie met wat coniferen. Kortom, een beeld van een hoekje in de tuin. Goede bodembedekkers zijn langlevende, laagblijvende en breed uitgroeiende sierplanten die de bodem afdekken. Het kunnen zowel bladverliezen de bossige planten zijn of krui pende planten die uitlopers vormen, als planten die zich via wortelsstokken verbreden en planten met liggende takken. De beste geven in een of twee jaar een gesloten bodemdek. Ook en kele coniferen zijn uitstekende bodembedekkers. Bodembedekkers geven onkruid na verloop van tijd geen kans om eronder te groeien én ze zijn vaak geschikt voor plekken waar an dere planten niet willen groeien. Bovendien zorgen ze voor een prima microklimaat in de bo venste bodemlaag. Ze besparen enorm veel tuinwerk en zorgen vaak voor een wintergroene bo demlaag in de tuin. vauy uie ub pianien uiteindelijk kunnen krijgen en geef ze daar voor de ruimte. Koop geen plan ten die voor uw tuin te groot worden. Het is zonde om bijvoor beeld bomen na enkele jaren te moeten kappen. Vooral met snel groeiende coniferen wordt deze fout nogal eens gemaakt. Plan ten die het op hun standplaats niet naar de zin hebben, doen het niet goed, worden ziek, verkwij nen of verdwijnen zelfs helemaal. Zorg dus dat u weet waar u wat kunt planten. Uw leverancier kan u alle benodigde informatie ge ven. Een plantgat maakt u a/s volgt: Graaf een voldoende ruim en diep gat. Iets groter dan eigenlijk nodig lijkt. Verbe ter de grond in het plantgat met bijvoorbeeld turfmolm, tuinturf of potgrond. Geen verse mest gebruiken want daf verbranden de wortels. plattegrond van uw tuin in de juiste verhouding. Maak tevens een schaduwkaart waarop u aan geeft waar de zon 's ochtends, 's middags en tegen het einde van de dag staat en teken het scha duweffect van huis, schuur, hoge bomen en schuttingen op de ver schillende tijdstippen van de dag in. Vervolgens stelt u een lijstje van Zo gaat u te werk a/s u steken diep wilt spitten. Alle veredelde struikvormige ro zen (dus ook miniatuur- en stam rozen) worden in het voorjaar (na de vorst) kort ingesnoeid. Snoei terug op 3 tot 5 ogen (nieuwe uitlooppunten) per tak. Snoei altijd vlak boven een naar buiten wijzend oog. Haal zwakke takjes helemaal weg. 's Zomers moeten uitgebloeide bloemen weggenomen worden en laat in de herfst het onrijpe hout omdat dit toch bevriest. Zogenaamde 'wilde scheuten' die van onder het occulatiepunt komen, met een helemaal wegnemen zodra u ze ziet. Bij stamrozen kan zo'n scheut ook bovenaan de stam vlak onder de veredelde taken te voorschijn komen omdat het oc culatiepunt daar hoog zit. Klimrozen (dus ook treurrozen) groeien anders en worden dus ook anders gesnoeid. Van de lan ge basisscheuten blijft u af. De plant bloeit aan de zijtakken van die basisscheuten die ieder jaar verder uitgroeien en weer aan de uiteinden bloeien. Wordt de plant daardoor in het midden kaal. Een wilde scheut bij een roos moet direct worden weg genomen. snoei de zijtakken dan in het voorjaar in op 3 tot 5 ogen (dus net als bij struikrozen). Goed groeiende planten vormen trou wens regelmatig nieuwe basis scheuten. U kunt de plant verjongen door oude scheuten weg te snoeien als er nieuwe voor in de plaats gegroeid zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7