informatiepagina van de gemeente vlissingen Internationale samenwerking Trappen naar Plaza Glascontainers alleen voor glas Overdrachts overeenkomst Scheldemond Treintaxi ook in Vlissingen Kunstbende finale Zeeland M V Beleidsnotitie "van stedeling tot wereldburger" redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Particulier initiatief Slotconclusie *5: V. Zeven beleidsterreinen Duurzame ontwikkeling en mensenrechten Inspraakprocedure Inspraakavond Hier staan de glasbakken: Gescheiden inzamelen Van rijk naar gemeente Nog geen voorstel windmolens 5 Mei voorronde Zeeland in De Piek en Vestzaktheater Jury EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF I Nationale Herdenking Zaterdag 4 mei Even bijpraten met wethouder Poppe - de Looft Prijzen Landelijke finale Woensdag 1 mei 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Vorige week is de beleidsnoti tie Internationale Samenwer king "Van Stedeling tot Wereldburger" van de ge meente Vlissingen versche nen. In deze beleidsnotitie wordt geprobeerd een samen hangend beleid voor Interna tionale Samenwerking te ontwikkelen. De notitie gaat over ontwikkelingssamenwer king, mennsenrechten, waar onder anti-apartheidsbeleid, vredesvraagstukken, duurza me ontwikkeling en milieu en de daarmee samenhangende stedenbanden met Ambon in Indonesië en eventueel Tagan rog in de Sovjet-Unie Daar naast wordt aandacht geschonken aan de jumelages met de steden Deal in Groot- Britannië en Neunkirchen in Duitsland. Op de nota kan inspraak plaatsvinden. Het is noodzakelijk dat gemeen te en particulier initiatief zo nauw mogelijk samenwerken om de bevolking bij het beleid over internationale samenwerking te betrekken. Met name de Vlissingse burger zal zich ervan bewust moeten 5. De intentie tot het aangaan van een stedenband met Ta ganrog in de Sovjet-Unie. 6. Het in relatie tot duurzame ontwikkeling voeren van een milieubeleid, dat het wereld milieu beschermt en in standhoudt. 7. Het onderhouden van spor tieve betrekkingen in het ka der van de jumelages met de steden Deal (Groot Brit- tannië) en Neunkirchen (Duitsland). In de notitie wordt een overzicht gegeven van het huidige en toe komstige beleid op al deze ter reinen en worden er voorstellen gedaan voor een samenhan gend beleid. In het kort komt het erop neer dat het bestaande beleid op de terreinen vredesbeleid, anti apartheid en de bestaande ju melages met Deal en Neunkir chen wordt voortgezet. Ten aanzien van het B.R.A.C.- project wordt de Werkgroep Ont wikkelingssamenwerking Vlis singen opgeheven en blijft de Begeleidingscommissie bestaan. Zij moet nu zelf een da gelijks bestuur kiezen. Ook voor de stedenband met Ambon in Indonesië wordt een getracht worden te komen tot de vorming van een commissie vre desbeleid, mensenrechten, anti apartheid en milieu en een com missie particuliere samenwer king. In deze laatste commissie zouden de particuliere en kerke lijke ontwikkelings-organisaties uit de gemeente/regio zitting kunnen nemen. Om een samenhangend beleid te kunnen voeren zullen de da gelijks besturen van de in te stel len commissies twee maal per jaar overleg voeren met de vaste commissie voor Welzijn, Volks gezondheid en Cultuur. Volgens de financiële regeling wordt het bedrag dat bestemd is voor internationale samenwer king, op basis van de uitgaven in 1991, jaarlijks t/m 1994 met fl. 5.000,-- verhoogd. Voor de pro jecten in het kader van de ste denbanden met Ambon en eventueel Taganrog zal een be roep moeten worden gedaan op externe fianciering door de rijks overheid en enventueel de Euro pese gemeenschap. De beleidsnotitie eindigt met de slotconclusie dat op alle terreinen van het genoemde samenhangende beleid voor De baai van Ambon met de stad Ambon, (foto: Han Hehuat) zijn dat hij niet slechts burger van een gemeente, maar ook van een mondiale samenleving is. Mondiale problemen raken ook hem, bewust of onbewust en kunnen zijn leven ingrijpend beïnvloeden. In de beleidsnotitie worden ze ven terreinen onderscheiden waarop de gemeente Vlissingen actief is in het kader van het be leid voor Internationale Samen werking. 1. Ondersteuning van een con creet project in een ontwik kelingsland door middel van project-adoptie, in samen werking met de NOVIB van het Bangladesh Rural Ad vance Committee (BRAC)- project in Bangladesh; 2. De intentie tot het aangaan van een stedenband met de stad Ambon in Indonesië, waarbij rekening is gehou den met de wens van de Molukse gemeenschap; 3. Het voeren van een anti- apartheidsbeleid in samen werking met andere LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid)-gemeenten. 4. Het voeren van een vredes beleid in samenwerking met andere gemeenten binnen het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid. begeleidingscommissie in het leven geroepen, die zo breed mogelijk wordt samengesteld en waarin de Molukse ge meenschap een grote inbreng zal hebben. Wat betreft de stad Taganrog in de Sovjet-Unie zal een klei ne delegatie eerst de mogelijk heden voor een stedenband ter plaatse in Taganrog onder zoeken, voordat een definitief besluit genomen wordt over het aangaan van een steden band met die stad. Pas nadat dit besluit in positieve zin is gevallen wordt overgegaan tot de instelling van een begelei dingscommissie Vlissingen- Taganrog. Het beleid op het gebied van duurzame ontwik keling en milieu zal worden geïntensiveerd en gezamenlijk met het particulier initiatief worden opgezet. De bedoeling is dat binnen alle genoemde terreinen van het Vlissings beleid voor internatio nale samenwerking rekening wordt gehouden met de eisen voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten. In overleg met particulier intitia- tief in de gemeente of regio zal Alfabetisch onderwijs voor een vrouwengroep in Bangladesh. internationale samenwerking de gemeente Vlissingen in de komende jaren zodanige acti viteiten dient te ontwikkelen dat deze leiden tot betrokken heid van de Vlissingse bevol king bij internationale samenwerking. De Vlissingse burger moet zich niet alleen inwoner van deze stad (stede ling) maar ook wereldburger voelen. De activiteiten zijn gericht op voorlichting, bewustwording, materiële ondersteuning en onderlinge solidariteit. De beleidsnotitie is toegezonden aan een groot aantal instellingen en organisaties, die op het ter rein van de internationale sa menwerking actief zijn en/of tot de doelgroep behoren en is ver der gratis verkrijgbaar bij de sec tie communicatie (receptie) in het stadhuis. Aan de beleidsnotitie ligt een ge lijknamige verkennende nota ten grondslag, die geen onderdeel uitmaakt van de inspraakproce dure en niet integraal verspreid wordt. Deze is echter wel te koop bij de hierboven genoemde sec tie communicatie in het stadhuis voor een bedrag van f 5,--. De beleidsnotitie zelf is onder worpen aan een inspraakproce dure. ledereen kan op de beleidsnotitie schriftelijk reage ren tot 1 juli a.s. Op 27 mei 1991 is er een in spraakavond in De Zwaan, Kromwegesingel 1a te Oost- Souburg, aanvang 20.00 uur. Daarnaast bestaat nog de mo gelijkheid op de notitie te rea geren tijdens de behandeling in de vaste commissie van ad vies en bijstand voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op 14 augustus 1991 te 19.30 uur. De raad zal de beleidsnotitie, voorzien van alle inspraakre sultaten, behandelen in zijn vergadering van 29 augustus 1991. De definitieve toegangen tot het openbare Plaza-gedeelte aan Bou levard Bankert (achter "La Place" en "De Bourgondiër") zijn ge reed. Het gaat om een trap en een hellingbaan links van de Residence Bankert. De tijdelijke trappen aan de kant van de Zeevaartschool en bij La Place en de tijdelijke hellingbaan bij La Place gaan binnenkort ver dwijnen. Er ontstaat zo een toegangsmogelijkheid tot de openbare plaza. De trap aan de voorkant bij De Bourgondiër blijft. (foto: Ruben Oreel) Glascontainers staan er in heel Vlissingen. Daar mag alle kleuren glas in gegooid wor den. De glasbakken zijn echter niet bedoeld voor doppen en deksels, stenen kruiken, plastic flessen of normaal huisvuil. Natuurlijk weet ieder een dit, maar het gebeurt nog regelmatig (vooral in de glas bakken in West-Souburg en Papegaaienburg) dat deze za ken wel aangetroffen worden. Niet doen! - Zeilmarkt - Bellamypark - Spuistraat - Glacisstraat (bij Edah) - Scheldestraat - Bonedijkestraat - Hogeweg - Here. Segherslaan (bij Jan Koppejan) - Troelstraweg (winkelcentrum) - Alexander Gogelweg - Paauwenburgweg (winkelcentrum) - Parklaan (bij Westerzicht) - Papegaaienburg (winkelcentrum) - Gildeweg (plein Mirocenter) - Mercuriusweg (bij Jac. Hermans) - Verl. Kanaalstraat - Oranjeplein - Hontestraat - Molenweg - Padweg - Zandweg In Vlissingen wordt u de moge lijkheid geboden tot het geschei den inzamelen van afval. Denk maar aan de chemokar, subsi dies op compostvaten en het op halen van oude koelkasten en vrieskisten. Wilt u hier meer over weten haal dan gratis de Afval- wijzer 1991 bij de receptie in het stadhuis, of bel met de sectie af valverwijdering: telefoon: 62291. Vorige week woensdag, 24 april, heeft de staatssecretaris van Onderwijs en Weten schappen, de heer drs. J. Wal lage, de overeenkomst ondertekend waarin het bestuur van "Rijksscholenge meenschap Scheldemond" aan de gemeente Vlissingen wordt overgedragen. In de morgenuren gaven leerlingen een feestelijke start aan de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe schoolgebouw aan het Weyevlietplein. Nu staat Scheldemond nog on der rijksbestuur. Vanaf 1 januari 1992 zal het bestuur overgaan naar de gemeente. Deze over dracht heeft te maken met het streven van het rijk om alle rijks scholen aan de gemeenten over te dragen. In de toekomst gaat voor de school bestemd geld richting ge meente. Het personeel komt in dienst van de gemeente en de gebouwen worden ook gemeen telijk eigendom. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week donderdag het voorstel voor een voorbereidingsbesluit voor de "Schoone Waardin" van de agenda voor de raadsverga dering afgevoerd. Dit voorberei dingsbesluit moest het mogelijk maken vier windmolens in de polder de Schoone Waardin bij Ritthem te bouwen. Energy Con nection b.v. te Delft, de indiener van het plan wil nog een nadere toelichting verzorgen. Vermoe delijk kan de raad in mei een nieuw voorstel tegemoet zien. Daarnaast blijven alle bestaande reglementen gehandhaafd zoals ze nu zijn. In de komende vijf jaar wordt pas gekeken of en welke aanpassingen er nodig zijn. Zo zijn overleg met de Me dezeggenschapsraad, het direc tiestatuut en bijvoorbeeld ook het personeelsbeleid zaken waarin geen plotselinge veran deringen worden aangebracht. Met ingang van vandaag rijdt in de stad Vlissingen (dus niet in Oost-Souburg en Ritthem) de treintaxi. De treintaxi is een service van de Nederlandse Spoorwegen. Iedere reiziger kan op vertoon van een geldig plaatsbewijs voor de trein bij het NS-loket op elk station in Nederland taxibiljetten kopen. Per biljet kost dit fl. 5,—. Voor deze vijf gulden wordt u met de treintaxi in de plaats van aankomst naar elk willekeurig adres in stad gebracht. De taxi chauffeur wacht maximaal tien minuten of er nog andere trein taxiklanten zijn, bepaalt vervol gens een route en brengt de klanten (met een maximale "om- rijtijd" van 10 minuten) naar hun bestemmingsadres. Ophalen om naar het station te gaan voor de terugreis kan ook. Dan moet u bij de loketten al een tweede bon gekocht hebben. Minstens een uur voor het ver- trektijdstip van de trein (telefoon nummer staat op het taxibiljet) belt u naar de taxicentrale. Wethouder T.R.K. Meijers heeft vandaag de Vlissingse treintaxi officieel in gebruik genomen. Bij die gelegenheid heeft hij namens de A.N.B.O. en de gemeente de N.S. ver zocht om de treintaxi ook in Oost-Souburg en Ritthem te laten rijden. Zondag 5 mei is de finale voor ronde Zeeland van de Kunst bende in het Vestzaktheater en De Piek. Ruim 150 Zeeuwse jongeren strijden om de prij zen. De Kunstbende is een wedstrijd om de cultuurdeel name onder jongeren te sti muleren. In heel Nederland nemen ruim 2.500 jongeren deel. In de twaalf provincies en Amster dam en Rotterdam vinden voorrondes plaats. Er zijn zes disciplines: Ontwerpen, Thea ter, Dans, Muziek, Video en Taal. De voorronde in Vlissingen be gint om 14.00 uur. De deelne mers in Dans, Theater en Taal worden in blokken gepresen teerd in het Vestzaktheater. Muziek, Video, Strip en Ont werpen en een Dans- onderdeel in De Piek. De inzendingen worden per on derdeel beoordeeld door een Aanstaande zaterdag, 4 mei, vindt in Vlissingen de Nationa le Herdenking van gevallenen plaats op de Noorderbegraaf plaats aan de President Roo- seveltlaan. Voorafgaand aan de herden king vindt een korte gebeds dienst plaats van de gezamenlijke kerken om 19.00 uur in de Petruskerk aan de Paul Krugerstraat. Het programma op de begraaf plaats is als volgt: - Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te zijn in of bij de aula van de Noorderbe graafplaats aan de Presi dent Rooseveltlaan. - Van 19.45 tot dertig secon den voor 20.00 uur worden kerkklokken geluid. - Om circa 19.55 brengt Mu ziekvereniging "Vlijt en Vol harding" op de Noorderbegraafplaats enke le toepasselijke werken ten gehore. - Om 20.00 uur wordt met een trompetsignaal twee mi nuten van volkomen stilte aangekondigd. - Na deze stilte wordt de na tionale vlag gehesen. De Muziekvereniging "Vlijt en Volharding" speelt twee coupletten van het Wil helmus. Vervolgens zullen er bij het monument kransen en bloe men worden gelegd. Eerst doen burgemeester en wet houder C. de Keijzer dat na mens het gemeentebestuur. Daarna is daartoe gelegen heid voor andere instanties, organisaties en particu lieren. Na de krans- en bloemleg- ging bij het monument ma ken burgemeester en wethouders een rondgang over de begraafplaats. Daarbij zullen graftakken worden gelegd bij het mo nument van de geallieerden en het gedenkteken voor omgekomen burgers. Voorts zal de burgemeester bloe men leggen bij graven van inwoners van Vlissingen die tijdens de Tweede Wereld oorlog en de bevrijdingsda gen (november 1944) in het verzet tegen de vijand zijn omgekomen. - Voor een ieder is er gele genheid deze rondgang te volgen. Ook het individueel bezoeken van de (oor- logs)graven is uiteraard mo gelijk. N.B. Toespraken worden niet ge houden. deskundige jury. Een groot aan tal bekende Zeeuwen hebben hun medewerking toegezegd. De juryleden kijken vooral naar de originaliteit van de inzen dingen. Er zijn ook nog prijzen te win nen, die beschikbaar zijn gesteld door het Anjerfonds Zee land. ue eerste prijs in aile cate gorieën is maximaal fl. 500,—. Voor de tweede en derde prijs is dat fl. 250,— en fl. 100,—. De eerste prijs winnaars mogen op kosten van De Kunstbende een dag lang met een docent en het nodigde materiaal en/of appara tuur werken aan de presentatie voor de landelijke finale in Utrecht. Alle winnaars ontvangen verder een speciaal Kunstbende-pakket met onder andere een gouden, zilveren of bronzen Ratje, het Kunstbende shirt en een C.J.P. Op zaterdag 15 juni wordt van af 14.00 uur de finale van De Kunstbende gehouden in alle zalen van Muziekcentrum Vre- denburg in Utrecht. De win naars uit de 14 voorrondes zullen hier optreden. Herdenkingsplechtigheid op de Noorderbegraafplaats. (foto: Ruben Oreel) Bij het vertrek van collega Bruin- ooge uit het college van burge meester en wethouders zijn er wat verschuivingen in taken ge weest bij de wethouders. Zo heb 'ik er nu cultuur bijgekregen. Ik ben daar blij mee en ik zal er in elk geval naar streven een verde re samenhang tot stand te bren gen tussen de culturele taken van het Gemeente-archief de Bi bliotheek, het Museum en de Culturele Raad. Een goed voor beeld daarvan vormt naar mijn mening de expositie "Ter illustra tie...", die op het ogenblik in het museum iets laat zien van het werk van illustratoren, kunste naars achter de schermen! Ook sport is nu aan mijn zorg toevertrouwd. Ik ben me daarop aan het inwerken. Wel is met col lega De Keijzer de afspraak ge maakt dat hij dit seizoen de lopende zaken van het betaald voetbal nog zal afhandelen. Het lijkt niet verstandig die taak hal verwege het ontwikkelingspro ces over te nemen. Wel woon ik alvast alle besprekingen daar over bij, zodat ik dit onderwerp het volgend seizoen 'vloeiend' over kan nemen. Vorige week verscheen "Van ste deling tot wereldburger", een be leidsnotitie over internationale samenwerking. Hoofdelementen uit die notitie vormen de aard van de contacten met Ambon en Ta ganrog. Het college vindt dat met Ambon een officiële stedenband kan worden aangegaan omdat daarvoor voldoende draagvlak aanwezig lijkt. De gemeente zal daarbij echter alleen een interme diaire rol vervullen; de Hoge school Zeeland (via welke de contacten zijn ontstaan) zal een stuwende rol blijven houden. Wat Taganrog betreft is de haalbaar heid van een stedenband minder duidelijk. Het college wil daar over pas na een bezoek met een kleine delegatie een standpunt innemen. Voor activiteiten die uit dit beleid ontstaan zullen begeleidings commissies worden ingesteld. Die zullen rapporteren aan de commissie welzijn, volksgezond heid en cultuur. Ik ben benieuwd naar de inspraak-reacties op de nota. Elders op deze pagina kunt u er meer over lezen. Binnenkort verschijnt een voort gangsrapportage over het Werk plan emancipatie 1990-91. Daarin zal worden aangegeven hoe de stand van zaken is rond de beleidsvoornemens uit dat plan. Een tastbaar resultaat vormt het informatieblad 'trou wen', dat bij de sectie Communi catie in het stadhuis verkrijgbaar is. Het vond enige weken terug gretig aftrek bij het door enkele ondernemers georganiseerde 'bruidsfestival'. De emancipatiecommissie orga niseert op donderdag 6 juni as. een voorlichtingsdag over 'ver nieuwende emancipatie activiteiten'. Het doel van die dag is drieledig: vrouwen kunnen in contact ko men met activiteiten van ande ren, die voor hen mogelijk vernieuwend kunnen zijn; gemeente en emancipatiecom missie kunnen indrukken opdoen van de behoeften die er onder vrouwen leven aan zowel activi teiten als beleid in organisaties; materiaal te ontwikkelen dat- verschillende organisaties na dien kunnen gebruiken (foto's, krant over vernieuwende activitei ten e.d.). De bijeenkomst vindt plaats in ju ni omdat men medio 1991 nog subsidie-verzoeken voor emancipatie-activiteiten kan in dienen. De voorlichtingsdag geeft mogelijkheden om ideeën voor vernieuwende activiteiten op te doen. De emancipatiecom missie werkt nog aan de verdere programma-invulling. Alle vrou wen, zowel individueel als in een vertegenwoordigende functie zijn straks welkom!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5