Middelburgse schoolkinderen exposeren in Legermuseum Ifl RAWA in Zeeland een begrip Scouts planten koningslinden Woningbouwvereniging Middelburg verhuisd Geen lintje Hoofdrol voor kinderen in aflevering Holidayshow Kruiswoordraadsel Kijkdag en openbare verkoop fietsen Wandelen en fietsen met ANWB Westkapelle zegt het met geraniums VAN STOFZUIGERSTEEL TOT HET MODERNSTE MENGPANEEL Lokale omroep Daklozenproject Open dag IHARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 1 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 27 In het Legermuseum in Delft is tot 16 juni de tentoonstelling Kin deren tekenden '40:45 te zien. Rond de herdenkingsmaand mei wordt een vijftigtal tekeningen getoond van kinderen uit Middel burg en Amsterdam. Zij dateren van vlak na de oorlog en ademen een zeer eigen, vaak emotionele sfeer uit. De tekeningen zijn destijds in klassikaal verband, in opdracht van de onderwijzer gemaakt. Vaak staan naam en leeftijd op de tekening vermeld. Deze unieke collectie is afkomstig uit het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie in Amsterdam. Een ex tra aanvulling van de tentoonstelling vormen tekenin gen over de recente Golfoorlog, gemaakt door leerlingen van groep 8 van dezelfde scholen uit X ,0* L-r-'-"" -SS- M In 1946 maakte de toen 13-jarige Leen Sinke, leerling van School C in Middelburg, deze teke ning. Duidelijk herkenbaar is het Duitse vergeldingswapen VI. Op de weg rijdt een Duits rupsvoer tuig en op de achtergrond het silhouet van Middelburg. Matijs Stroo uit Middelburg en Karet Dingemanse uit Koudekerke spelen een hoofdrol in de spe ciale aflevering van het NCRV-televisieprogramma Holidayshow, die maandag 6 mei om 19.50 uur wordt uitgezonden op Nederland 1. Het Walcherse koppel moet het in de show, waarmee vakan- tieprijzen en -reizen te winnen zijn, opnemen tegen een koppel uit Soest en uit Veldhoven. Op de foto krijgen Matijs en Karet instructies van presentator Frank Masmeijer en zijn jeugdige as sistent Wytse Koetse. Middelburg als destijds, de Arne- burch aan de Nederstraat en de Burch aan de Burggang. De leerlingen van destijds waren. Middelburgse jongens en meisjes uit de zesde klas van de lagere school. Middelburg werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar ge troffen. De oude binnenstad werd verwoest in mei 1940. Daarna waren de Duitse stellin gen langs de Schelde het doelwit van geallieerde bombardemen ten. In 1944 lag Middelburg op nieuw onder vuur en werd het zwaar verdedigde Walcheren door de geallieerden onder water gezet door de dijken te bombar deren. Dat deze tijd een diepe in druk maakte op de kinderen is uit de tekeningen af te lezen. De te keningen ademen verschillende emoties uit en laten de verschrik kingen van de oorlog zien, vaak met oog voor details. Duitse en Engelse vliegtuigen, die bommen en parachutisten uitwerpen, zijn duidelijk herkenbaar. Het 'ver dronken Walcheren', mijnenvel den en de bevrijding zijn ook vaak onderwerp van een tekening. Soms staan er ter verklaring woorden bijgekrabbeld door een kind of onderwijzer. Een klein aantal tekeningen van de tentoonstelling komt uit Am sterdam. De tekeningen zijn ge maakt door kinderen van vier tot zes jaar en gaan over de bevrij ding door de Canadezen en de uitreiking van voedselpakketten. Amsterdam had net de honger winter achter de rug. Ook deze tekeningen zijn voorzien van tekst. De tentoonstelling is ingericht in de chronologische expositie ter hoogte van de Tweede Wereld oorlog, zodat een parallel getrok ken kan worden met objecten in de collectie van het museum. Het Legermuseum is gevestigd aan de Korte Geer 1 in Delft en is ge opend op dinsdag tot en met za terdag van 10 tot-17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. De ANWB houdt in de maand mei in samenwerking met de VVV's op Walcheren een serie wandel- en fietstochten. Vlissingen, Middelburg en Dom burg zijn als startpunt gekozen voor fietstochten van respectie velijk 25, 35, 37 of 42 km.; de fietstochten zijn ook aan elkaar te koppelen tot één grote tocht. Vanuit Vlissingen en Middelburg kunnen wandeltochten worden gemaakt van 5, 10 of 17 km. In lichtingen over de tochten is ver krijgbaar bij de VVV-kantoren van Vlissingen, Middelburg en Domburg. De RAWA is uitgefeest. Drie dagen lang vierde Radio Walcheren, de omroep voor zieken, bejaarden en gehandicapten, in april zijn 25-jarig jubileum: De eerste twee dagen temidden van de trouwe luisteraars en de laatste dag met een daverend feest voor alle medewerkers en oud-medewerkers in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Alex Dronkers, man van het eerste uur en nog steeds actief in het reporta gewerk voor RAWA, vertelt hoe de stem van de regionale amateurom- roep Zeeland zich in 25 jaar verplaatste van de huiskamer naar professionele omroepstudio's. Met de microfoon op een stofzui- gersteel. Zo werden de eerste op namen op de band gezet in de huiskamer van Gerrit Dingeman se, in 1965 initiatiefnemer tot het stichten van een regionale ama- teuromroep. Een oproep in de krant had vijf enthousiaste reac ties opgeleverd en zo begon Din gemanse samen met Alex Dronkers, Jacques Cats, Mar- greet Schoon, Jaap Delvoye en Rinus de Munck aan de eerste uitzendingen, die bedoeld waren voor de gedetineerden in het huis van bewaring. „Alles werd thuis eerst op de band opgenomen en ingepraat", vertelt Alex Dronkers, die samen met twee anderen van het eerste uur nog steeds actief is voor RAWA. „Met een bewaker aan onze zijde draaiden we smartlappen voor de gedetineer den en aangezien er nog geen sprake was van subsidie, deden we zelf nog een soort contributie in een potje om de kosten te dek ken. In 1966 begonnen wij ook uit te zenden vanuit het Gasthuis in Middelburg, waar we ons eer ste studiootje beplakten met eier- dozen om een betere akoustiek te krijgen", vertelt Dronkers die vanaf de begintijd een dik plak boek heeft aangelegd over alles wat er in de loop der jaren over de omroep in de pers is versche nen. Hoewel de medewerkers van RA WA, momenteel 65 in getal, nog steeds niets betaald krijgen, is er inmiddels wel een subsidiepot ontstaan waarin door gemeen ten, zieken- en bejaardenhuizen, maar ook door scholen en andere instellingen op Walcheren regel matig gestort wordt. Daardoor kon RAWA in de loop der jaren uitgroeien tot een omroep met twee eigen studio's, één voor liveuitzendingen en één voor op namen, beiden in het Gasthuis en één mobiele studio, die werd on dergebracht in een caravan van waaruit reportages op braderieën en dergelijke op het eiland kun nen worden verzorgd. Dronkers: „De bejaarden op Walcheren zijn naast de patiënten in de zieken huizen in de loop der tijd de be langrijkste luisteraars geworden. Wij zenden momenteel uit in vijf Guus Mix en Theo Rietveld presenteren vanuit het Gasthuis in Middelburg hun vaste woens dagavondprogramma Midweek Muziekmix. bejaardenhuizen, waar we regel matig verzoekplatenprogramma's verzorgen, maar ook reportages brengen of een quiz organise ren". De derde poot die aan RAWA werd toegevoegd was het gesproken weekblad, dat in 1973 voor het eerst op de band werd gezet. Deze gesproken cassette krant met Zeeuws nieuws is be doeld voor visueel gehandicap ten, die zich op deze wekelijkse uitgave kunnen abonneren. Mo menteel telt dit onderdeel van RAWA vierhonderd abonnees uit geheel Zeeland en daarbuiten. Hieronder zijn dertig tehuizen in onze provincie, die voor hun be woners zo'n gesproken weekblad afdraaien, zegt Dronkers niet zon der trots. Vanaf 1976 stortte RAWA zich in een nieuw avontuur, dat uiteinde lijk toch niet haalbaar bleek te zijn. Een aantal jaren werd geëx perimenteerd met televisieuitzen dingen in zwart-wit en daar werden zelfs eigen camera's voor aangeschaft. „Maar met de komst van kleuren-tv in ons land werd het veel te duur", legt Dron kers uit. „Daar konden we niet meer aan mee doen en we bleven het gesproken woord verder trouw. Niettemin kijken we wel in de toekomst, want het werk van onze omroep zouden we ook naar de mensen thuis willen ver leggen. Veel patiënten verblijven slechts kort in het ziekenhuis, be jaarden wonen steeds langer zelfstandig en ook gehandicap ten proberen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. RA WA zou dan ook graag een lokale omroep van de grond zien te til len, waardoor de mensen thuis bereikbaar zijn". De provinciale Omroep Zeeland ziet Dronkers daarbij niet als concurrentie. „Die werken duidelijk op een andere manier en veel commerciëler. Op een feestavond in een bejaarden huis heb ik ze nog nooit met hun microfoon gezien". Met vereende krachten wordt een koningslinde in zijn element geplaatst. Op initiatief van de plaatselijke oranjevereniging Uit het Volk- Voor het Volk hebben een aantal leden van de Middelburgse scoutinggroepen een drietal koningslinden geplant ter herinnering aan het 25-jarig huwelijksjubileum van koningin Beatrix en prins Claus op 10 maart 1991. De bomen werden geplant aan het Balkengat bij de Dokhaven; de scouts kregen bij het planten assistentie van burgemeester mr. C. Rutten. In een kort toespraakje memoreerde hij dat de drie bo men op een plek zijn geplant waar de oudste havenactiviteiten in de historie van Middelburg hebben plaatsgevonden en bo vendien tegen de achtergrond van een geheel nieuwe wijk: het Maisbaaigebied. „Laten we ho pen dat deze wijk samen met de bomen de eeuwen zullen trotse ren", luidde de wens van de bur gemeester. Hij raadde de kinderen aan om regelmatig langs het Balkengat te lopen en te zorgen dat de bomen in een goede staat blijven zodat ze later aan hun kinderen kunnen vertel len dat ze mee hebben geholpen om de bomen te planten. Bij de middelste van de drie koningslin den is een plaquette op een paal aangebracht met een opschrift. De deelnemende scoutinggroe pen kregen als dank voor hun hulp een aantal voetballen van de oranjevereniging. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 47-66-43-5-28-8-56-39-29 HORIZONTAAL: 1 zangvogel; 6 metaal; 12 opzet; 14 vergrootglas; 15 overblijfsel; 17 muziekinstrument; 20 organisatie; 21 waterbe woner; 23 edelgesteente; 24 plént; 25 deel v.d. voet; 27 vaarwater; 28 stad in Duitsland; 29 vloeistof; 31 oponthoud; 32 soort, gewicht; 33 vloeistof; 35 ten bedrage van; 36 afstandsmaat; 37 tijdverlies; 39 nummer; 40 schaatsen; 42 titel; 44 wet; 46 kloosterzuster; 47 troep; 49 plantaardige haar; 52 waterplant; 53 hemellichaam; 54 water plant; 58 tennisterm; 59 Amsterdams peil; 60 insekt; 62 chem. sym bool; 63 ploegsnede; 64 verschoten; 66 sierlijk; 67 belastingterm. VERTIKAAL: 1 trekvogel; 2 niet parkeren; 3 weide; 4 advies; 5 op recht; 7 vloeibaar vet; 8 ontsteking; 9 tovergodin; 10 antwoord be taald; 11 kledingsstuk; 13 vrucht; 16 gebakje; 18 uitroep; 19 mu zieknoot; 20 grondsoort; 22 drank; 24 belemmering; 26 ontkennen; 27 zilveren munt; 29 versiersel; 30 herrie; 33 drank; 34 snelle loop; 38 grondvesting; 41 ondeugdelijke waar; 43 bewerking; 45 broodsoort; 48 Europeaan; 50 stof; 51 woud; 54 vr. munt; 55 maanstand; 56 titel; 57 verfstof; 60 vaartuig; 61 oogholte; 63 van een; 65 laatstleden. Oplossing van Puzzelkrant 24/4 HORIZONTAAL: 1 kanteloep; 8 dal; 9 opa; 10 gal; 12 bot; 13 plots; 15 sir; 17 kom; 18 L.O.; 19 mm; 21 duo, 23 af; 24 fase; 26 kaap; 28 nu; 29 raket; 30 alias; 32 Ede. 34 ara; 36 mee; 38 lier; 39 fluit; 40 beer; 41 jak; 43 alm; 45 ent; 46 stang; 49 anker; 52 ui, 54 emoe; 55 nota; 56 Sr.; 57 wee; 59 Po; 61 de; 62 toe; 63 pip; 65 route; 68 dol; 69 kor; 71 Oka; 72 aar; 73 regisseur. VERTIKAAL: 1 kat; 2al, 3 tol; 4 epos; 5 lat; 6 eg; 7 pas; 8 dom; 11 lid; 12 bof; 13 pose; 14 smal; 16 run; 17 kabeljauw; 18 laks; 20 mais; 22 ouverture; 24 fa; 25 etalage; 26 kaaiman; 27 p a.; 29 reeks; 31 smeer; 33 dia; 35 rul; 37 een; 42 kamp; 44 akte; 47 te; 48 Noor; 50 node; 51 e.a.; 53 iep; 56 sol; 58 eik; 60 buks; 62 tor; 64 por; 66 ooi; 67 tas; 68 dar; 70 re; 72 au. Winwoord: LEOPOLDSORDE De rijkspolitie Valkenisse houdt op dinsdag 7 mei van 19 tot 20 uur een kijkdag voor gevonden fietsen. De fietsen, waarvan de eige- na(a)reslse) niet kon worden ach terhaald, zijn in 1990 gevonden in de gemeenten Valkenisse, Westkapelle en Mariekerke. De bezichtiging wordt gehouden in de opslagplaats aan de Langen- dam 43 te Zoutelande. Belang stellenden kunnen die avond ook een schriftelijk bod doen op de gehele partij fietsen. De Woningbouwvereniging Mid delburg is met ingang van van daag, woensdag 1 mei, verhuisd naar haar nieuwe bedrijfsgebouw aan de Buitenruststraat 235 in Middelburg. De officiële opening van het nieuwe bedrijfspand zal op woensdag 15 mei worden verricht door de heer J. Schaefer, voorzitter van de projectgroep sociale vernieuwing en oud staatssecretaris. Voorafgaand aan de officiële in gebruikname van de nieuwe huisvesting wordt op 15 mei om 14.30 uur in hotel Arneville een mini-symposium gehouden met als onderwerp Negentig jaar wo ningwet: van woningkwaliteit naar woonkwaliteit. De Woningbouwvereniging Mid delburg werd opgericht op 23 mei 1971, als gevolg van een fu sie van de Woningstichting Volksbelang, de Algemeene Wo ningbouwvereniging en de ge meentelijke stichting Goed Wonen. Zij heeft alle 5.600 Mid delburgse woningwetwoningen en 860 garages in exploitatie. Er werken zeventig personen, ver deeld over de technische dienst, de administratie en de afdeling bewonerszaken. Na twintig jaar werkt de Woningbouwvereniging Middelburg eindelijk in haar ge heel vanuit één nieuw en functio neel bedrijfspand. Ter gelegenheid van het betrek ken van de nieuwe huisvesting heeft de Woningbouwvereniging Middelburg het gironummer 2125500 beschikbaar gesteld voor giften. Met de opbrengst wordt een daklozenproject in het Argentijnse Santa Fé gesteund dat in 1987 door het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting is geadopteerd. Dit project voorziet in het bou wen van eenvoudige stenen huis jes die in de plaats komen van krotwoningen. Voor 1.100 gulden wordt zo'n huisje gebouwd dat twaalf krotbewoners onderdak verschaft. In het nieuwe be drijfspand is informatie over het daklozenproject aanwezig in de vorm van een videofilm en een kleine tentoonsteiling. Ook staat er een bus waarin giften kunnen worden gedeponeerd. aan de Dam 2 zijn met ingang van vandaag vervallen. Ook zijn door de verhuizing de telefoon nummers van de woningbouw vereniging gewijzigd. Het algemene telefoonnummer is nu 01180-91700; de klachtentele foon heeft het nummer 01180-91777 gekregen en de glasbreukservice is bereikbaar op het nummer 01180-28000. Het gemeentebestuur van West kapelle stelt haar inwoners in de gelegenheid om plantenbakken met geraniums aan te schaffen met behulp van een gemeentelij ke subsidie. De opzet van dit plan is het dorpsaanzicht te verfraaien en een en ander gebeurt in navol ging van andere gemeenten. De bakken worden geleverd door een plaatselijke bloemisterij en bevatten vier Oostenrijkse hang- geraniums; de ophangbeugels worden bijgeleverd. Om alle huurders in de gelegen heid te stellen kennis te maken met de nieuwe behuizing van de woningbouwvereniging wordt op zaterdag 25 mei een open dag gehouden. Van 13 tot 16 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een rondleiding te maken door het nieuwe pand. De achterliggende gedachte voor de ze dag ligt in het feit dat veel huurders zelden of nooit naar het kantoor komen en op deze ma nier kunnen zien hoe de drie dienstverlenende afdelingen van de vereniging werken en waar men met vragen, klachten en op merkingen terecht kan. De vestiging van de technische dienst aan de Walensingel 65 en die van de administratieve dienst Maandag heb ik uren bij de telefoon zitten wachten. Het stad huis belde niet en ik was weer overgeslagen. Geen lintje, zelfs niet het meest simpele, werd me aangeboden voor zoveel jaar trouwe dienst in en aan de maatschappij. Ik weet zeker dat er meer mensen stiekem hebben zitten ho pen op die onderscheiding. Ook al voor niks, net als ik. Maan dag tijdens luchtijd in een Middelburgs restaurant zag ik een oud-wethouder pronken met z'n kleinood, hij had het net van de burgervader gekregen. Zijn vroegere collega's, familieleden en de burgemeester had hij mee aan tafel gevraagd. Een ont roerend gezicht. En toen dacht ik dat ik nog maar wat jaartjes moest wachten. Na mijn pensionering zou ik ook wel zoiets opgespeld krijgen en zou ik ook een lunch kunnen aanbieden. Op café heb ik maandagavond maar een extra rondje gegeven. Op voorhand. En misschien ben ik volgend jaar toch nog aan de beurt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 27