#7i iiiiii.nln Wanneer mag gevlagd worden Dodenherdenking 4 mei Mijlpaal in de reorganisatie Bouwplan Bestemmingsplan Weekmarkt open Commissies Recon structie Veerseweg Huisvuil Buitenbad later Milieubox Collecte MILIEUMAATREGEL VOOR BURGERS EN (LANDBOUW)BEDRIJ VEN Kaap Verdië Bijeen komst Kantoren gesloten Dit jaar op Groenmarkt GEMEENTE M DDE LBURG Tafeltje Dekje Weekaa Nieuw wettelijk voorschrift Doel van het verbod Wat het voor u betekent Wat u voortaan wèl met uw (afval)stoffen kunt doen Bestuurders collecteren Openbare gebouwen Burgers Woensdag 1 mei 1991 oor net oog van de Lange Jan Milliari iifttllllUlHlilt. i\. Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Hei buitenbad van zwembad Poe- lendaele gaat niet op 1 mei, maar op 13 mei om 7.00 uur open. Dit is het gevolg van werkzaamheden wegens vorstschade. Ook de zo- merabonnementen gaan pas op 13 mei in. "Tafeltje Dekje" is een activi teit van de U.V.V. voor oude ren, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltij den kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op de ze dag. Menu van 6 mei tot en met 12 mei 1991 maandag jachtschotel met rode kool dinsdag rundgehakt, andijvie, puree woensdag cordon bleu, bloemkool, pommes mignonettes donderdag boerenkool met worst vrijdag kabeljauw in fantasiesaus, worteltjes zaterdag bami goreng zondag wat de pot schaft Volgende week wordt de volgende commissievergadering gehouden: Bestuurscommissie Welzijnsac- commodaties, 7 mei om 19.30 uur. Secr. mw. C. Manuputty (tel: 75465). Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stad huis, tenzij anders vermeld. De agenda en andere stukken zijn in te zien bij bureau Voorlichting en bij de commissiesecretaris. Spreekrecht kunt u aanvragen bij de commissiesecretaris. Op 26 maart heeft een tweede in spraakavond plaatsgevonden over de plannen voor de reconstruc tie/asfaltering van de Veerseweg en de Nederstraat. Exemplaren van het verslag van deze inspraak avond kunnen vanaf heden gratis worden afgehaald bij bureau Voorlichting. Volgende week wijzigen de op haaldiensten van het huisvuil in verband met Hemelvaartsdag. Op donderdag 9 mei wordt geen huisvuil opgehaald, dit verschuift naar vrijdag. Vrijdag 10 mei is een "dubbele dag", dan wordt in de donderdag en vrijdagwijken huisvuil op gehaald. De ophaaldienst werkt deze vrij dag extra lang van 7.00 tot 19.00 uur. Wilt u hiermee rekening hou den en uw huisvuil niet eerder en niet tater buitenzetten dan om 7.00 uur vrijdagmorgen? De chemocar rijdt steeds de eerste twee weken van de maand de ver schillende haltes in Middelburg langs. Kijkt u dus op uw "chemocard" wanneer u het chemisch afval kunt afleveren in de milieubox. Dat kan zijn vanaf vandaag (de eerste woensdag van de. maand tol en met de tweede vrijdag van de maand, afhankelijk van waar u woont. Mocht u de chemocar mislopen, dan kunt u altijd naar een andere halte of naar de Gemeentewerf Oude Veerseweg, geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 lot 13.00 uur. Heeft u niet (meer) zo'n geplastifi ceerde kaart waarop de halte plaatsen en -tijden staan, dan zijn bij bureau Voorlichting nog enke le exemplaren te verkrijgen. Voor de goede orde: de uitgereikte milieubox is niet uw eigendom, maar hoort bij het huis waarin u woont. Verbod verbranding in open lucht Het is binnenkort in Middelburg verboden om stoffen te verbranden in de open lucht. De bedoeling daarvan is vooral om onnodige luchtver vuiling en (stank)hinder te voorkómen. De Afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg is on langs gewijzigd. De kern van de verandering is te vinden in de zin snede "Het is verboden stoffen op of in de bodem te brengen of te houden, te verbranden, te bewa ren, over te laden of anderszins te bewerken, te verwerken of te ver nietigen". (art. 38, lid 1). Het is mogelijk bij B&W onthef fing aan te vragen. Aan een even tuele ontheffing kunnen (milieu)voorschriften verbonden worden. Dit artikel gaat nader in op het verbod om stoffen te verbranden. Het verbod is er o.a. op gericht om overlast en' risio voor de ge zondheid en milieuschade tegen te gaan die wordt veroorzaakt door verbranding van stoffen in de open lucht. Bij de verbranding ko men namelijk stoffen in de lucht die (stank)hinder, schade aan ge zondheid en milieu (verzuring, broeikaseffect, smogvorming) veroorzaken. Er zijn bovendien betere manieren om van afval af te komen. Het verbod past in het gemeente lijk beleid dat erop gericht is om: - onnodige milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkómen; - vaste afvalstoffen, die niet herge bruikt kunnen worden, ofwel ge controleerd te storten of in professionele verbrandingsinstal laties te verbranden. Voortaan is het voor iedereen ver boden om, zonder ontheffing: - te verbranden: - huisvuil en/of klein che misch afval (KCA); - snoeihout; - tuinafval; - bouwafval; - sloopafval; - plastic afval (o.a. land- bouwfolies, verpakkingen, fust), rubberen banden e.d.; - vloeistoffen; - slootkanten af te branden; - stoppelvelden en graszaad- teeltvelden e.d. af te branden; - kabels af te branden; - (vreugde)vuren te houden. Particulieren In "Thuis in Middelburg" kunt u lezen hoe en wanneer u huisvuil aan de ophaaldienst van de Reini gingsdienst dient aan te bieden. Sinds 1 april kunt u Klein Che misch Afval (KCA) apart, met uw milieubox, afgeven bij de chemo car of de gemeentewerf. U mag per ophaaldag niet meer dan twee pakketten (van elk 100x50x50 cm) grof vuil zoals tuinafval aanbieden. Bel bij grote re hoeveelheden (b.v. snoeihout, bouw- of sloopafval) de Reini gingsdienst voor informatie over kosten e.d. en/of een afspraak (01180 - 82295 of 14609). In som mige gevallen zult u een container moeten huren en de afvoer- en stort kosten zelf moeten betalen. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kunt u nu al zelf composte- ren. Een met name voor tuinbezit- ters handig VAM-compostvat is voor Middelburgers te koop bij Gemeentewerken voor maar 70,door een korting (subsi die) van 50,van de gemeente. Bedrijven Bedrijfsafval en bouw- en sloop afval kunnen zoals hierboven ver meld (maximaal 2 pakketten van 100x50x50 cm per ophaaldag) aan de Gemeentereiniging worden aangeboden. Bij grotere hoeveelheden zal een De vaderlandse driekleur wordt weer uit de kast gehaald. Deze weken zijn er diverse, uiteenlopende, gelegenheden waarop de vlag 'uit' mag. Soms met, soms zonder wimpel. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd welke regels daar nu voor gelden, wanneer het wel en wanneer het niet mag. Dan moet er echter een onderscheid worden gemaakt. Voor het vlaggen vanaf of bij openbare gebouwen gelden namelijk an dere regels dan voor het vlaggen vanaf uw huis of particuliere ge bouwen. In de week van 6 t/m 11 mei wordt de jaarlijkse NOV 1 B-collecte ge houden. In deze periode zal de stad Mexico centraal staan. Een TV-uitzending op dinsdag 7 mei zal de landelijke actie onder steunen. De plaatselijke afdelingen van de NOVIB zijn overigens vrij om te collecteren ten bate van het eigen project. In Middelburg is in sa menspraak met de bestuurscom missie ontwikkelingssamenwer king gekozen voor de NOVIB- projecten op de Kaapverdische ei landen. In de collecteperiode zullen de le den van het college, de gemeente raad, de bestuurscommissie en verschillende Derde Wereld- groepen bij u aanbellen om voor dit doel te collecteren. I.aat hen niet voor niets een beroep doen op uw vrijgevigheid! Eind maart is een eerste inspraak bijeenkomst gehouden over de voorlopige plannen voor asfalte ring van de Oosterscheldestraat en de Grevelingenstraat. Thans zijn de plannen zover uitgewerkt, dat een tweede inspraakbijeen komst kan worden gehouden. Deze bijeenkomst zal plaatsvin den op dinsdag 7 mei in het Delta College, Merwedestraat 1. Aan vang 19.30 uur. De tekeningen liggen ter inzage bij bureau Voorlichting. Een ieder is van harte welkom op deze in spraakbijeenkomst. Volgende week zijn op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrij dag 10 mei alle gemeentelijke kan toren gesloten. Op openbare gebouwen (bijvoor beeld die van de gemeente, de pro vincie en andere overheidsinstanties) is het aantal 'vlagdagen' beperkt tot zes. Dat zijn: - 31 januari (verjaardag koningin Beatrix), beperkt vlaggen met wimpel; - 27 april (verjaardag prins Alexander), beperkt vlaggen met wimpel; - 30 april (verjaardag prinses Juli ana, tevens Koninginnedag), uit gebreid vlaggen met wimpel; - 4 mei (nationale herdenking), uitgebreid vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang, vlag halfstok; - 5 mei (bevrijdingsdag), uitge breid vlaggen; - 6 september (verjaardag prins Claus), beperkt vlaggen met wimpel. 'Beperkt vlaggen' houdt voor de gemeente in, dat alleen het stad huis, het Abdijcomplex èn de to rens van de kerken Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens met de nationale driekleur zijn getooid. 'Uitgebreid vlaggen' betekent dat op alle gemeentelijke gebouwen en de Stadsschouwburg de vlag uit gaat. Aan deze regels heeft de gemeente zich te houden. Ze zijn niet ver plicht voor de burgers. Als u dus ook op verjaardagen van andere prinsen en prinsessen, bij feeste lijkheden 'binnenshuis' en derge lijke wil vlaggen vanaf uw woning is dat niet verboden. Voorwaarde is dan wel dat de vlag alleen uit mag van zonsopgang tot zonsondergang. Dit geldt ook voor de niet- overheidsinstellingen. container gehuurd moeten wor den, waarbij afvoer- en stort- kosten zelf moeten worden betaald. Bel bij grotere hoeveelhe den de Reinigingsdienst (01180 - 82295 of 15609). Ook kunnen be drijven bij andere ophaalfirma's of bij stortplaats Midden-Zeeland te Borssele terecht. KCA moet worden aangeboden aan een vergunninghouder (Boon Chemie Middelburg (01180 - 38040) of Sichetra Rozendaal (01650 - 56856). Agrarische bedrijven Planten-afval, zoals maaisel en stro. kan worden: - verhakseld en ondergewerkt (in breng organische stof); - versnipperd en verspreid (b.v. takken in boomgaarden); - gecomposteerd bij het bedrijf zelf; - afgevoerd en gestort (stortplaats M.-Zeeland). Slootranden kunnen gemaaid worden. Dit levert riet en maaisel op, waar men op bovenvermelde wijze af kan komen. Het overgaan op onkruidbestrijdingsmiddelen voor perceelranden en slootkan ten biedt natuurlijk geen oplos sing: het milieu komt dan van de regen in de drup. Het verbranden in de graszaad teelt (als cultuurmaatregel) dient vervangen te worden door heel kort maaien. Over het opruimen van restanten en verpakkingen van bestrij dingsmiddelen is sinds 1/10/89 een Verordening van het Land bouwschap van kracht. Verder geldt hetzelfde als voor an dere bedrijven. Op zaterdag 4 mei a.s. wordt de jaarlijkse dodenherdenking ge houden. Deze Nationale Herden king staat in het teken van diegenen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het belang van het land om het leven zijn gekomen. De dodenherdenking zal om 19.30 «ur op de Middelburgse Groen markt beginnen met het spelen van enkele koralen door de Christelijke Brassband ONDA uit Middelburg. Tijdens de plechtig heid brengt ONDA nog enkele ko ralen ten gehore. De heer A. van Noort zal enkele declamaties verzorgen. Voorts is er een samenzang. Van 19.55 tot 20.00 uur luiden de klokken van de Lange Jan. Om 20.00 uur zullen er twee minuten stilte in acht worden genomen. Na het spelen van de Last Post zal er gelegenheid worden geboden tot het leggen van kransen en bloe men bij het bevrijdingsmonument '40-44. De plechtigheid wordt besloten met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus. In verband met de reconstructie van het Abdijplein zal de gehele plechtigheid dit jaar bij wijze van uitzondering op de Groenmarkt worden georganiseerd. Dit bete kent dat de stille omgang komt te vervallen. Het is vanzelfsprekend dat een ie der wordt uitgenodigd de plech tigheid mee te maken. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat de herdenking niet op de Groenmarkt kan worden gehouden, zal naar de Nieuwe Kerk worden uitgeweken. Vanaf 18.00 uur tot aan het mo ment van zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehan gen. U wordt verzocht deze ge dragslijn te volgen. Maandag 22 april j.l. was een gedenkwaardige dag voor de gemeente Middelburg. In de vergadering van de gemeenteraad werd groen licht gegeven voor de laatste fase in het reorganisatieproces namelijk de in voering van de nieuwe structuur. De fracties van alle politieke partijen waren in hun beschouwingen over het reorganisatieproces vol lof over de inzet van zowel het bestuur als de ambtenaren. Tevens werd er opgemerkt dat de constructieve samen werking tussen wethouder Schoenmakers, de verantwoordelijke man voor personeelszaken, en de werknemers van de Gemeente Middelburg vertrouwen voor de toekomst geeft. De laatste weken is er voortdurend overleg geweest tussen het bestuur en de Overkoepelende Medezeggenschaps Commissie, de vertegenwoor diging van het personeel. In een reeks vruchtbare gesprekken heeft men alle nog aanwezige plooien glad gestreken. Dat dit reorganisatieproces geen eenvoudige klus zou zijn lag voor de hand, maar door zorgvuldig argumenten tegen elkaar af te wegen is men het eens geworden over de geschilpunten. Er wordt naar gestreefd om op 1 juli a.s. de nieuwe organisatie van start te laten gaan. Vanaf die datum krijgt men dus te maken met een struc tuur van vier Diensten te weten: de Dienst Middelen, de Dienst Stadsbe heer, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst Maatschappelijke Zaken. Natuurlijk zal er in de nabije toekomst nog uitvoerig worden ingegaan op deze veranderingen. In "Door het oog van de Lange Jan" wordt u steeds op de hoogte gehouden. Bevrijdingsmonument '40-44 (foto: J. Sinke) Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Griffioen II voor het uitbreiden van de Too- renvliedtschool, Griffioenstraat 38. Het bouwplan en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 3 mei 1991 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn be zwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wet houders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de ge meenteraad in zijn vergadering van 22 april 1991 een voorbe- reidingsbesluit, als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft vastgesteld voor: a. het perceel Walcherseweg 192, zoals aangegeven op teke ning S 187-46 d.d. maart 1990; b. het perceel aan de Griffioenstraat, zoals aangegeven op te kening S 108-46 d.d. 18 februari 1991. De besluiten treden in werking op 1 mei 1991 en liggen met de bijbehorende pre-adviezen en tekeningen voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de weekmarkt op de Markt van donderdag 9 mei 1991 in verband met Hemelvaartsdag gehouden zal worden op woens dag 8 mei 1991.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 20