Leven LID WORDEN VAN NATUURMONUMENTEN NODIG MAAR OOK LEUK! WAT DOET NATUURMONUMENTEN 1 GEEFT U ZICH OOK OP ALS LID VAN NATUURMONUMENTEN Natuur en landschap de ruimte geven. Een spreekbuis zijn voor de wereld van planten en die ren tegen de oprukkende 'vooruitgang'. Daarmee is Natuurmonumenten al vanaf 1905 in het hele land actief. Onder de oprichters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten was vooral Jac. P. Thijsse erg bekend als publicist op het gebied van de natuur (schrijver van o.a. de Verkade-albums). Vanaf het prille begin koopt Natuurmonumenten bedreigde ge bieden aan en beheert ze zo goed mogelijk. Zo blijft Nederland mooi en valt er nog heel wat te genieten. De Vereniging Natuurmonumenten is de grootste particulie re organisatie voor het behoud en beheer van natuur en land schap in ons land. Maar groot zijn houdt nog niet in dat men het ook helemaal voor het zeggen heeft, of dat er niets meer te wensen valt. Natuurmonumenten wil nog veel meer doen, maar moet helaas ook nog veel laten liggen, bij gebrek aan voldoende steun vanuit de maatschappij, aan geld en/of menskracht. Terwijl onze natuur en het milieu nog zoveel ex tra inzet vragen. Niet alle natuurgebieden die Natuurmonumenten beheert floreren: de Kampina in Noord-Brabant bijvoorbeeld, in de buurt van Oisterwijk, is een streek die helaas door zure regen wordt geteisterd en aangetast. Er ligt een eentonige grasmat op de plekken waar vroeger uitgestrekte heidevelden bloei den, de mooie vennen uit het verleden zijn dode plassen, ei kebomen kwijnen weg. "Natuur iaat je leven". Natuurmonumenten beheert en beschermt natuurgebie den en waardevolle landschappen in ons hele land Voor de planten en dieren. Voor ons allemaal. Actief in het ge bied zelf en op politiek niveau in elke provincie en in Den Haag. natuur monumenten 18 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 mei 1991 'NATUURMONUMENTEN' IS ER VOOR IEDEREEN Vandaag de dag spant deze vereniging zich in voor het behoud van zo'n 65.000 ha. waardevolle natuur, verdeeld over meer dan 250 locaties in alle provincies. Daartoe behoren onder meer het Naarder- meer, Voornes Duin bij Rockanje, het Nati onaal Park Veluwezoom met de Rosbank, Schiermonnikoog en het eilandje Griend in de Waddenzee, de Dollard, de Dwinge- lose Heide, fraaie delen van het Limburg se Geuldal en de stuifzanden van de Loonse en Drunense Duinen. Rond 450 mensen heeft Natuurmonumenten in dienst, zij werken permanent aan het be heer en onderhoud van al die gebieden. Onder hen zijn boswachters, opzichters, vogelwachters, biologen, planologen en juristen. Zo krijgt de natuur van vakmen sen de nodige steun en vormt Natuurmo numenten een spreekbuis voor die natuur. Beheren Het beheren van natuurterreinen brengt veel werk met zich mee. Heidevelden moeten (bijvoorbeeld door het inzetten van een schaapskudde) worden behoed voor dichtgroeien met gras, berken en dennen, riet moet jaarlijks worden ge maaid, in de bossen wordt gewerkt aan het langzamerhand tot stand komen van een mooi, afwisselend en heel natuurlijk bos en de waterstand en waterkwaliteit rond de natuurgebieden vraagt veel aandacht. Verder zet Natuurmonumenten zich erg in voor een goede opvang van het publiek. Gewoon genieters van rust en ruimte zoals wandelaars en fietsers, maar ook de wa tersporters en andere bezoekers. Stelre gel bij Natuurmonumenten is dat de natuurterreinen zoveel mogelijk voor ieder- reen open zijn. Zolang de wereld van plan ten en dieren die daar thuishoren maar niet te veel in de verdrukking komt. Dat lukt ook bij driekwart van de natuur van Natuurmonumenten (overigens een groot deel van de overige kwart is speciaal voor leden toegankelijk!). Want de natuur is er in de eerste plaats voor de planten en die ren die er in leven, de mensen zijn gasten die er volop van kunnen genieten. Voorlichting Natuurmonumenten heeft vanzelfspre kend veel algemene kennis over de natuur in huis, terwijl men over de gebieden die zij beheert vrijwel alles weet. Daarom geeft de vereniging bijvoorbeeld thema-folders uit, zoals over zure regen, duinen, bossen, heide en hoogveen, gra zers in natuurgebieden en over nog veel meer onderwerpen. Wie daarover meer wil weten kan even bel len met de afdeling voorlichting op het hoofdkantoor: 035-62004. Niet alle voorlichting is vrijblijvend: soms informeert Natuurmonumenten met een speciaal, gericht doel, bijvoorbeeld om de afbraak van bepaalde natuurgebieden te gen te gaan. Ook wordt er deskundige en specialistische steun verleend aan actie groepen die op hun eigen manier voor het natuurbehoud knokken. Maar actie voeren is gelukkig lang niet al tijd nodig: Natuurmonumenten probeert veelal door overleg met eigenaren, boe ren, politici in Den Haag, de provincies of per gemeente de belangen van natuur en landschap te behartigen. Zo wordt meestal veel bereikt. Bezoekerscentra Natuurmonumenten beschikt over vier ei gen bezoekerscentra. Zo kan iedereen binnen even kijken om buiten meer te zien. Dat kan in: het Corversbos bij Hilversum; met als thema's de nabijgelegen 's-Gravelandse buitenplaatsen, het Gooi en de Vecht- plassen; De Foeke bij St.Jansklooster in het moerassen- en plassengebied De Wieden in Noord-West Overijssel; De Heurne bij de Posbank in het Natio naal Park Veluwezoom, waarvan de Pos- bank en de Onzalige Bossen deel uitmaken; Oisterwijk; met thema de Oisterwijkse Bossen en Vennen, het heidegebied Kam- pina en het Brabantse landschap. De toegang tot deze informatiecentra is gratis. Ze zijn geopend op zaterdagen en zondagen, op woensdagmiddagen en in schoolvakanties iedere dag! In elk cen trum is veel te doen voor kinderen (maar ook ouderen vinden er veel aardigs), er is een tentoonstelling over het gebied er om heen, een bibliotheek, een diaklankbeeld plus videofilms en natuurlijk een uitste kend genformeerde beheerder. Terwijl er ook van alles te koop is: boeken, wandel- kaarten, geschenkartikelen en vaak ook planten en zaden. Brede steun Al die activiteiten kan Natuurmonumenten alleen maar ondernemen dankzij de ruim 300.000 leden. Zij steunen elk met een contributie van f 35,- per jaar (per gezin) het natuurbehoud. Andere inkomsten vor men de opbrengst van het werk uit de ter reinen (pacht, verkoop van hout, riet en hooi), schenkingen en erfenissen die veel leden geven en -in beperkte mate- de sub sidies van de overheid. Als dat nodig is" worden er acties met een bepaald doel ge houden, zoals voor de aankoop van het Delerwoud, van het duingebied van het Zwanenwater bij Callantsoog, stukken van het Geuldal in Zuid-Limburg en bijvoor beeld uitvoering van een bescher mingsplan voor het eilandje Griend in de Waddenzee. Verder zijn er sponsors die bepaalde activiteiten steunen. Het zal dui delijk zijn: Natuurmonumenten wil graag meer nieuwe leden hebben. Die vormen de basis van alle activiteiten. Ook met be hulp van sponsors hoopt men nu en in de komende jaren omvangrijke ledenwerfac ties op te kunnen zetten. Voor iedereen Natuurmonumenten is er voor iedereen die begaan is met het lot van de natuur en van het milieu waarin wij leven. Jong en oud, welvarend of krap bij kas, actief na tuurliefhebber of passief genieter, ieder een heeft baat bij datgene wat Natuur monumenten nastreeft. Steun daarom de ze vereniging door lid te worden! Samen sterk. Dat is het idee, want: Natuur laat je leven. Aktuele plannen Momenteel zijn vooral de inrichting van landelijke gebieden en de verhouding tus sen landbouw en natuurbescherming ak- tueel. Zowel op nationaal als op provin ciaal niveau worden momenteel plannen ontwikkeld en uitgewerkt om het plegen van roofbouw op het milieu te stoppen en landelijke gebieden te behoeden voor ver dere achteruitgang. Nieuwe aankopen van terreinen, lobbywerk in politiek Den Haag en in de provinciehoofdsteden, overleg met landbouworganisaties en individuele boeren, het informeren van en samenwer king met allerlei organisaties, het hoort al lemaal bij het werk van Natuurmonumen ten. Betekenis en doel De betekenis van Natuurmonumenten zit hem vooral in het eigen terreinbezit, in de grote achterban van betrokken leden en in de mogelijkheid om het idee van natuur- en mileubescherming over te dragen naar grote groepen in onze samenleving. Bo vendien weten veel mensen de terreinen van Natuurmonumenten te vinden als ze op zoek zijn naar rust en ontspanning. Ge woon om er van te genieten en de zorgen van alledag even te vergeten. Voordelen voor leden Lid zijn van de Vereniging Natuurmonu menten heeft diverse voordelen. Zo krijgt u viermaal per jaar het interessante tijd schrift 'Natuurbehoud' in de bus, leden krijgen forse kortingen in de 'Groene Win kel' bij de aankoop van allerlei natuurboe- ken, wandelkaarten en geschenkartike len. Elk nieuw lid krijgt bovendien (in het welkomstpakket) het 'Handboek' van Na tuurmonumenten toegezonden. Dat is de meest complete gids met 3000 natuurter reinen en wandelgebieden die Nederland rijk is. Ook hebben leden toegang tot een aantal heel bijzondere terreinen van Na tuurmonumenten die geen grote bezoe kersaantallen verdragen. En tenslotte kan men meedenken en meepraten in de vere niging, die democratisch is opgebouwd via districtscommissies en provinciale afge vaardigden. Leden hard nodig Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat de leden steun geven aan de hoognodige bescherming van natuur, milieu en land schap in Nederland. Het lidmaatschap kost slechts f 35,- per jaar (per gezin), 65-plussers en studerenden t/m 25 jaar betalen f 17,50 en jongeren t/m 17 jaar 1 12,50. Het gaat hierbij om minimum bedra gen, méér overmaken mag natuurlijk al tijd! Alle steun is hard nodig. Op Texel en In andere bijzondere gebieden geven excursies een andere kijk op de natuur. Foto: Bert Muller ZONDER NATUUR GEEN LEVEN Ook het bekende Naardermeer - in 1905 de eerste aanwinst van de vereniging - wordt bedreigd: vuil water uit het IJmeer en uit de Vecht tasten het natuurlijk leven daarin aan. Dankzij een zuiverings installatie vervuilt dit oudste Natuurmonu ment nu niet verder. Ouderen hebben nog weieens de neiging het verleden te idealiseren en jongeren vinden dat wel eens onzin. Maar als het om de vrije natuur gaat hebben ouderen vaak gelijk: vroeger was het op veel plaat sen inderdaad beter gesteld met de na tuur. In de na-oorlogse jaren is het streven naar steeds maar voordurende economi sche groei te ver doorgeschoten: met de natuur is veel te weinig rekening ge houden. Niet te laat Maar het is nog niet te laat. De voorzitter van Natuurmonumenten, de heer Pieter Winsemius, zegt het zo: "Om de natuur te redden moeten we samen aan de slag. snel en daadkrachtig. De overheid en de verantwoordelijke politici hebben veel te laat geluisterd naar wetenschappers en natuurbeschermers. Nu pas dringt het tot iedereen door dat we de natuur 'te leen' hebben van onze kinderen. Wij zullen de natuur en het milieu dan ook goed be- Natuurmonumenten laat graag zien hoe mooi ons land is. zoals in het Corversbos vlakbij Hilversum, foto: Bert Muller heerd en zo schoon mogelijk moeten nala ten aan de toekomstige generaties." Nieuw gezicht Natuurmonumenten is vooral bekend als beheerder van rond 250 natuurtereinen, verspreid door het hele land. Maar het is ook een vereniging die knokt voor verbetering van het hele leefmilieu: alleen aandacht voor het hetgeen op dat natuurterreinen gebeurt is niet voldoende, want er is meer aan de hand. Trouwens: de kwaliteit van die natuurter reinen zelf wordt ook bedreigd, en vooral door verlaging van het grondwaterpeil, zu re regen en versnippering van het omrin gende gebied. Als het daar al misgaat, hoe zal het dan niet buiten die gebieden gaan? Natuurmonumenten zet kennis, ervaring en motivatie in om te gaan werken aan een groter begrip en meer steun vanuit onze eigen samenleving. Bij deze vereniging is men er overtuigd dat de aantasting van de natuur en milieu bij de bron moet worden aangepakt en dat het volstrekt onvoldoen de is om alleen symptonen te bestrijden. Daarbij weet Natuurmonumenten zich door 300.000 leden gesteund. Zij vormen de Vrienden van de Natuur. Zo krijgen de planten en dieren een spreekbuis in onze wereld. De slagzin van Natuurmonumenten luidt: Daarmee wordt ook gezegd dat het bestaan zonder natuur maar povertjes is. In het hoofdkantoor in 's Graveland hebben de deskundigen van Na tuurmonumenten het Nationaal Milieu beleidsplan van de regering goed bestudeerd. En helaas heeft men tot de conclusie moeten komen dat de voorstellen daarin volstrekt onvoldoen de zijn: In het jaar 2000 zou nog maar 20% van alle bos- en natuurgebieden effectief beschermd worden tegen aantasting. Vier van de vijf bomen zouden zo wor den opgegeven. Dat kan en mag niet gebeuren. Moet de rest van de bomen, heidevelden, vennen en duinen dan maar afsterven? Daarvan mag geen sprake zijn! Natuurmonumenten pleit daarom (waar zij haar stem maar kan laten ho ren) voor de juiste maatregelen. Die moeten tot doel hebben alles wat er nu nog is aan moois in ons land te be schermen, te behoeden voor verder verval en vooral nog veel meer mooie plekken erbij te krijgen. Deelname aan bijzondere natuurex- cursies. Forse kortingen in de Groene Winkel op o.a. boeken, wandelkaarten en ge schenkartikelen. WORDT U 00K LID Voor nog geen drie gulden per maand is het hele gezin lid van Natuurmonumen ten. Daarmee geeft u de natuurbe scherming in ons land de nodige steun. Zo blijft er nog heel wat te genieten. Zo toont u zich een echte Vriend van de Natuur. Maak uw lidmaatschap van f 35,- (per jaar, per gezin) over op giro 9933, t.n.v. Natuurmonumenten in 's Graveland, onder vermelding van "nieuw lid". WAT KRIJGT EEN LID Dit krijgt u als u lid bent van Natuurmo numenten: Gratis een compleet Handboek met alle natuurgebieden en wandelterrei nen in het hele land. Gratis: een abonnement op het kwar taalblad 'Natuurbehoud'. Vrij toegang tot unieke wandel - en fietsgebieden. ~W~ A 'k s,eun het natuurbehoud en word lid voor 35,- per jaar (per gezin). Zo help ik mee Nederland mooi te houden en de natuur meer ruimte te geven. De contributie betaal ik na ontvangst van acceptgirokaart. Ik krijg snel het welkomstpakket met het Handboek Natuurmonumenten. De heer/mevrouw: Adres: Postcode:Woonplaats Datum:Geboortejaar:. Handtekening: Er zijn speciale contributieregelingen voor 65 /jeugd/en studenten. 5. v.p. omcirkelen als u daarvoor in aanmerking komt. Stuur deze ingevulde bon in een envelop naar de ledenadministratie van: Natuurmonumenten, Antwoordnummer 9933, 1200 WK 's Graveland. Een postzegel hoeft niet. mag natuurlijk wel. Voorzitter P. Winseminus zet zich al jaren in voor Natuurmonumenten foto: Ben Wind Natuurbehoud vraagt dagelijkse zorgen en aandacht. Foto: Bert Muller (Lokatie: Zwanenwater)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 18