fflWMS INTREKKING AAW Verslaving aan liefde MHI Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Buurt/wijk Cursus Sport Gezondheid Allerlei Ontspanning Beurs Door drs. Thomas Klabbers Ouderen Geloof Maatschappij lie tijd LESSEN VOOR MINNAARS (3) PSYCHOCONSULT Woensdag 1 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 mm Mini-triathlon - De Judo Vereni ging Reimerswaal houdt zaterdag 25 mei een recreatieve minitri- athlon in het recreatiegebied Den Inkel in Reimerswaal. Na afloop is er een prestatieloop voor de jeugd. Inlichtingen 01109-332 of 01130-2197. Triathlon - De Triathlonvereni- ging Zeeland houdt op woensdag 10 juli om 19.30 uur de 1/8 Schotsmantriathlon in Kamper land. Nieuw is de trio-triathlon waarbij drie deelnemers elk een gedeelte voor hun rekening ne men. Inlichtingen 01192-1619 na 18 uur. Symposium - De Zeeuwse Sportraad houdt dinsdag 14 mei vanaf 18.30 uur in het ontmoe tingscentrum De Stenge in Hein- kenszand een symposium over Jeugdsport in de praktijk. Beken de sporters en trainers laten dan zien hoe hoe binnen een vereni-" ging met jeugdleden kan worden omgegaan. Inlichtingen 01180-82500. Voetbalkampen - De afdeling Zeeland van de KNVB houdt deze zomer voetbalkampen voor de jeugd op het sportpark Het Schenge in Goes. Van 14 tot 16 augustus is er een kamp voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar en van 19 tot 21 augustus voor de 12- tot 15-jarigen De lei ding is in handen van gediplo meerde trainers. Bloesemtocht - Toerclub Wal cheren houdt op zaterdag 4 mei de Bloesemtocht, voornamelijk door Zuid-Beveland. Inschrijving van 8.30 tot 9.30 bij Rijwielcen trale Vlissingen aan de Koude- kerkseweg te Vlissingen. Sponsoravond - De stichting Vrienden van het Tennis houdt op vrijdag 3 mei een sponsoravond vanaf 19.30 uur in de kantine van camping de Boomgaard te West- kapelle. Thema-ochtend - Het Kruis werk Walcheren houdt 30 mei, 6 en 13 juni een thema-ochtend over Omgaan met dementerende thuiswonende mensen van 10 tot 12 uur in het wijkgebouw, Weststraat 17 in Koudekerke. Borstvoeding - De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk start in mei met een cyclus van vier thema-avonden over borstvoe ding. De eerste avond wordt maandag 6 mei om 20 uur ge houden op het adres Plata- nenstraat 4 in Oost-Souburg. Inlichtingen 01184-67224. Oud papier - De aquariumvere niging Barbus Conchonius houdt vrijdag 3 mei een inzamelactie voor oud papier. Bij het clubge bouw op de Herengracht 52 te Middelburg staat van 18 tot 21 uur een container waarin het oud papier kan worden gestort. Dansavond - De activiteiten commissie Open Hof houdt vrij dag 3 mei een Lentebal om 20 uur in de Open Hof in Vlissingen. De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door Duo Sound. Jamsessie - In jongerencentrum De Piek in Vlissingen wordt vrij dag 3 mei een jamsessie gehou den om 14 en om 20 uur. Zondag 5 mei wordt om 22 uur een dub belconcert gehouden met de Ab ba's en Tufi Pazo. Presentatie - Het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming houdt op 15 en 16 mei van 12 tot 21 uur een presentatie van hun mogelijkheden in het restaurant van recreatiecentrum de Braakman in Hoek. Op 15 mei wordt 's middags tevens een in leiding gehouden en een dans voorstelling gegeven. Rommelmarkt - De personeels vereniging van het Jacob Rogge veenhuis in Middelburg houdt zaterdag 4 mei van 10 tot 16 uur een rommelmarkt op het parkeer terrein aan de Gerbrandylaan tbv hun jubileumactiviteiten. Rommelmarkt - De muziek vereniging Caecilia uit Vlissingen houdt zaterdag 4 mei een rom melmarkt op de hoek van de Lan ge Zelke en de Schutterijstraat van 9 tot 12 uur. Ruilbeurs - Op de Vrouwen- café-avond in 't Pand aan de Kerksteeg 5 in Middelburg wordt vrijdag 3 mei om 20.30 uur een ruilbeurs voor tuiniersters gehou den. Ook wordt er informatie ver strekt over biologisch tuinieren. Inlichtingen 01189-3095. Verkoping - De vrouwenvereni ging Persis houdt zaterdag 4 mei een voorjaarsverkoping van zelf gemaakte kleding, borduur-, haak- en breiwerk, bloemen, ge bak en speelgoed. De verkoping is in de Klarenbeek-LTS aan de Ei- senhowerlaan in Middelburg. Avondruilbeurs - In café pension De Goede Verwachting te Lewedorp wordt vrijdag 3 mei vanaf 19.15 uur een avondruil beurs gehouden van allerhande ruil- en verzamelobjecten. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Per 1 juli raken 7600 mensen hun AAW uitkering kwijt. Het gaat om mensen die vóór 1979 arbeidsongeschikt werden. Zij moeten nu ineens aan een inko menseis voldoen. Het blijkt dat vooral vrouwen de dupe zijn van deze "Reparatiewet". Zoals u vo rige week al in de PZC kon lezen, roept het Buro Voor Rechtshulp in Middelburg al deze mensen op in beroep te gaan. Er is een kans dat de rechter de intrekking van de AAW weer ongedaan maakt, omdat de "Reparatiewet" vrou wen zou discrimineren. Vorig jaar werd deze groep AAW- ers ook al opgeschrikt. Oorspron kelijk zou de "Reparatiewet" per 1 juni 1990 ingaan. Toen ging dat niet door, dit jaar wel. De Be drijfsverenigingen (zoals de DE- TAM) hebben de beslissingen in de afgelopen maand verstuurd. Wordt ook uw AAW ingetrokken omdat u niet aan de inkomenseis voldoet? Neem dan ZO SNEL MOGELIJK contact op met uw advocaat of het Buro voor Rechtshulp. Het klaagschrift moet u binnen een maand na ontvangst van de beslissing van de Bedrijfsvereniging aan de Raad van Beroep sturen. Als u een van de 7600 die hun AAW kwijtraken bent, dan komt u per 1 juli misschien in aanmer king voor een bijstandsuitkering, voor huursubsidie of woon kostentoeslag en voor (meer) te gemoetkoming in de studiekosten. Verder verandert uw ziekenfondsinschrijving. Alle maal dingen om even in de gaten te houden. Zoals altijd kunt u met vragen bellen of op het spreekuur ko men. Open dag - De woongemeen schap 't Hof Popkensburg, Kasteelstraat te St. Laurens houdt 4 mei en 8 juni een open dag van 10 tot 17 uur, waarop met deze woonvorm kennis ge maakt kan worden. Bingo - In Bachtenkomme wordt woensdag 22 mei om 14 uur een bingo-middag gehouden met in de pauze de film Delta-fase I (af sluiting van het Veerse Gat. Appèldienst - Er lopen scheuren door het leven is het thema van de Appèldienst die zondag 5 mei om 10 uur wordt gehouden in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Voorganger is ds D.E. Hiensch uit Kloetinge. Medewerking wordt verleend door het Vlissings Jon gerenkoor olv Epjan Kwast en door organist Bram Beekman. Aglow - Women's Aglow Fel lowship houdt woensdag 8 mei om 9.45 uur een samenkomst in hotel Terminus in Goes. Nienke Dijkstra uit Wassenaar spreekt over Uit de duisternis in Zijn licht. Film - In de Baptistengemeente Middelburg wordt vrijdag 3 mei om 20 uur de film Bamboe in de winter vertoond. Vergadering - De werkgroep WSW-woningen van het huur derscomité De Witte Wijk houdt maandag 6 mei om 20 uur een vergadering in De Schuur te Oost-Souburg. Bingo - In het buurthuis Schel- debuurt in Vlissingen wordt vrij dag 3 mei om 20 uur een bingo gehouden. Inzameling - De stichting Kle ding Inzameling Charitatieve In stellingen houdt zaterdag 25 mei in Valkenisse een kledinginzame- ling voor Roemenië. Dat gebeurt van 10 tot 11 uur bij het postkan toor in Zouteland, van 11 tot 12 uur bij de gemeenteloods in Big- gekerke en van 12 tot 13 uur op het Dorpsplein in Koudekerke. Ypsilon - De afdeling Zeeland van Ypsilon, een vereniging van ouders en familieleden van chronisch-psychotische en/of schizofrene mensen houdt op dinsdag 7 mei om 19.30 uur een contact-informatie-avond in het 's-Heerhendrikshuis in 's-- Heerhendrikskinderen. Assertiviteit - De Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk Middelburg en Omstreken houdt een asserti- viteitscursus voor vrouwen in 't Pand aan de Kerksteeg 5 te Mid delburg. De eerste bijeenkomst is dinsdag 7 mei om 19 uur. Inlich tingen 01180-16278. Vergadering - De Culturele Raad Vlissingen vergadert don derdag 2 mei om 20 uur in Wel- zijnscentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat 104 te Vlis singen. Expositie - In de expositieruimte van de Stichting Beeldende Kunst is van 4 mei tot 16 juni de expositie Reisbeeld van de Mid delburgse schilderes Marian Binkhuysen te zien. De expositie geeft impressies weer van de veranderingen van kleuren, luch ten en landschappen die tijdens een reis aan het oog voorbij trekken. Een impressie van Les Auberges van Marian Binkhuyzen. Veel mensen nemen in het hu welijksbootje plaats, om zich op die wijze van liefde te verze keren. In een aantal gevallen is dit een reactie op een tekort aan liefde in hun kindertijd of jeugd. Er is dan sprake van een inhaalmanoeuvre, waarbij de partner de rol van de liefheb bende ouder moet overnemen. Deze moet de liefde geven, die zolang gemist werd als kind. Drs. Henk C.M. Hermans Wanneer u op dwangmatige wijze de liefde van uw partner nastreeft, plaatst u uzelf in een afhankelijke positie. We kunnen een vergelijking maken met een drugsverslaving, waarbij liefde als drug fungeert. We spreken in dat verband ook van "liefdesjunks". Zoals heroïne- junks alles over hebben om het genot van hun drug te ervaren, kan uw hunkering naar liefde ook een obsessie worden. U kunt zich van precies dezelfde trucks bedienen als andere junks, om uw behoefte aan liefde te bevredigen. U kunt bij voorbeeld de zielige toer spe len, waarbij u probeert om medelijden op te roepen bij uw partner. Huilen en dreigingen met zelfmoord kunnen strate gieën zijn om liefde af te dwin gen. Een andere truck is de agressieve toer. Hierbij zinspeelt u op de angstgevoe lens bij uw partner. Door be dreiging kunt u proberen om uw verlangen naar liefde te be vredigen. Een subtielere truck is de charmeur toer. Door kwistig te zijn met attenties en verwennerijtjes, probeert u uw partner tot een liefhebben aan te sporen. U heeft enkel lief, om liefde te ontvangen. Na tuurlijk kan een liefdesjunk zo wel van de mannelijke als van de vrouwelijke kunne zijn. Een verslaving aan liefde wordt gekenmerkt door de overtui ging, dat liefde een levensvoor waarde is. Er zou niet enkel sprake zijn van een wens, maar van een behoefte, een nood zaak. Dit irreële idee horen we dagelijks bevestigd in populaire levensliederen en popsongs. Zowel André Hazes als de Rol ling Stones proberen ons ervan te overtuigen, dat we liefde no dig hebben om gelukkig te kunnen leven. Of sterker nog; om te kunnen leven. Natuurlijk is het plezierig om liefde te ont vangen, en het huwelijk kan daarin een belangrijke rol ver vullen. Maar het is onjuist om te stellen, dat volwassen men sen liefde nodig hebben. Het werkt bovendien vaak ave rechts om uw partner te ver plichten om aan deze "behoefte" te voldoen. Laat ik mijn stelling kort toelichten. Ofschoon voor een normale ontwikkeling bij kinderen liefde wel een belangrijke plaats in neemt, kunnen volwassen mensen ook zonder. Belangrijk is dan wel, dat ze een gezond gevoel van eigenwaarde en zelf-liefde ontwikkeld hebben. Liefdesjunks zoeken bij de an der vaak die liefde, die ze zich; zelf niet kunnen geven. Hun handelen wordt door angst ge motiveerd, in plaats van door een positief verlangen naar lief de. Op het moment dat zij zich zelf kunnen liefhebben, hoeven ze de liefde van anderen niet meer dwangmatig na te streven. Als u liefde probeert af te dwingen, bereikt u vaak het te gendeel: afkeer of verzet. Dit kan vervolgens aanleiding zijn. om nog meer af te dwingen. U kunt daarmee in een spiraal ko men, waarbij de behoefte aan liefde steeds sterker gefrus treerd wordt. Het omgekeerde geldt vaak als u liefde niet dwangmatig nastreeft. Dit wordt beloond doordat ande ren u liefde geven. Natuurlijk is hierbij geen sprake van een wetmatigheid, waarbij u steeds het tegendeel krijgt van wat u zoekt. Maar toch lijkt deze re gel in ons liefdesleven vaak op te gaan. Betekent dit nu, dat u in het huwelijk uw verlangen naar liefde maar beter over boord kunt gooien? Nee, niet noodzakelijk en liever niet zelfs. Het huwelijk biedt vaak een uitstekende mogelijkheid voor de uitwisseling van liefde. Bo vendien schuilt in uw verlan gen naar liefde niets slechts. Maar wees eerlijk, en geef toe dat er enkel sprake is van een verlangen. U voelt zich prettig als uw partner u lief heeft, maar deze liefde is geen le vensbehoefte. U kunt ook zon der, en u doet het ook vaak zonder. Geef eveneens toe, dat uw partner niet tot liefhebben verplicht is. Zelfs niet wanneer u een onprettige jeugd hebt ge had, of wanneer eerdere part ners u deze liefde onthielden. Het huwelijk biedt geen recht op liefde, en wanneer u dit "recht" nastreeft betekent dit vaak het einde van een geluk kig huwelijk. Bovendien kunt u uw huwelijk veel boeiender maken, door ook nog andere dingen te doen dan enkel liefde te ontvangen; bijvoorbeeld zelf liefde geven. Voor meer informatie: 01180-34735 Drs. Henk C.M. Hermans Zaterdag 4 mei treedt vanaf 22.30 uur Bertus Borgers The Groove op in jongerencentrum Brogum in Zierikzee. Gastvoca- liste is Tineke Schoemaker. Vroege vogels - De afdeling Walcheren van de KNNV houdt op zaterdagochtend 4 mei om 6 uur een excursie vanaf het parkeerterrein aan de Randduinweg te Oostkapelle waarbij geluisterd wordt naar wat de vogels aan zang te bieden hebben. Inlichtingen 01188-2151. Nachtegalen - Nachtbrakers on der de vogelliefhebbers kunnen in de nacht van 4 op 5 mei deelne men aan een nachtegalenexcur- sie. De afdeling Walcheren van de KNNV vertrekt om 1 uur vanaf het Biologisch Museum in Oost kapelle. Inlichtingen 01184-17400. Bevrijdingsbal - In Bar Ameri can in Middelburg wordt zondag 5 mei vanaf 15.30 uur een bevrij dingsbal gehouden mmv Las Tres Cervesas. Ressession - Podium de Walk- Inn in Vlissingen presenteert vrij dag 3 mei vanaf 22 uur de Engel se topact Ressession, bestaande uit Gareth Pickford en Raymond Williams. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.J. Bijl, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. A. Hey, 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. P. van Tuyl. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, knd., 19 uur: ds. van Leerdam. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: mevr. Ridder-van Meggelen, 19 uur: ds. J. Bakker, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 19 uur: ds. B. Ridder. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. B. Ridder. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: dhr. M. Allewijn. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. A.C. Verheul, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE~ Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, knd. 8 - 11 jr., 19 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. P. van Tuyl. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. van Duin. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 17 uur: voorganger nog niet bekend. Hof- pleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 14.30 uur: ds. R.J. van der Zwan. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, m.m.v. jeugdbrassband Onda, 17 uur: ds. P.J. Re bel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. E.V.E. Wijnands, Koorkerk, Koor kerkhof, 9.30 uur: ds. J.B. van Bork. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman m.m.v. Ontmoetingskoor Moria. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: geen dienst. Tho maskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Oost- kerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer en kpt. B.P. de Heer, 19 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, wel- komdienst. Wijkgemeente Geref. Bond, (Thomas kapel) 11 uur: ds. M. Goudriaan, (Ontmoetingskerk) 18.30 uur: ds. H.A. vd. Polte. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: onbekend. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 19 uur: medewerking aan de welkomsdienst in de Oostkerk. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: kand. A.P. v.d. Maas. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, instapdienst, 19 uur: ds. W.P. Jansen. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: kand. A.P. v.d. Maas. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. dhr. S.N.D. Francke, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstu die O.I.V. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, SoW-dienst in Geref. kerk, 19 uur: ds. A.E. de Bruijn. de Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. C. Harinck. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 8.30 uur: doopdienst zwem bad Vlissingen, 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangelie gemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genoot schap. Singel 190 194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. P.C. Schoo- nenboom. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. van Winsterswijk. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: jeugddienst, de heer K. Louws. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer, dienst van schrift en tafel. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. P.J. Westerneng. Do. 2 t/m wo. 8 mei. Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. O. Elseman, De Ark Kinderkerk 4-12 jaar, Bejaardenhuis "De Zou te Viever", Dongestraat 1, 19 uurdhr. J. Sinke, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. C. Harinck. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. W.P. Jan sen, 19 uur: ds. J. Bakker. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. PC. Schoonenboom. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeen te. Vrijdomweg 1. Zo. 11 uur: dienst in Middel burg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. L. Douw. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. Hiensch, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. den Heeten, Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Pape gaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy, Ophir geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, za. 9.30 uur: onbekend, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeer- Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.L. Berghau- ser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Zondag tot 24.00 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633.'isites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg. Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, p.a. Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: H. Steunenberg, Wester baan 18, West-Souburg, tel. 01184-60104. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C. v. Pe restraat 1, tel. 61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: S.K. Boot, Segeersingel 120, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: E.F.M. v.d. Akker, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17