Extra zorg onderwijs Zoé in emancipatie Plan ambulance hulpverlening Sportfondsenbad Vlissingen doet mee aan landelijke campagne aanvraag ontwerp- vergunning hoechst Programma Eerste Zeeuwse Sportmaand "Een duik in het grote avontuur Regionaal Tot 15 juli kan bij de provincie worden gereageerd op het ontwerp-plan ambulancehulpverlening. In het plan wordt aan gegeven hoeveel auto's voor ziekenvervoer er in Zeeland moe ten zijn en waar zij zijn gestationeerd Personeel OM M ISSI i:s IN BEROEP 1 Imago Recreatiekaart Zeeland vernieuwd D provinciale griffie PRIJSUITREIKING ZWEMFAN TEKENWEDSTRIJD Woensdag 1 mei 1991 DE VLISSINGER A B IJ Leerkrachten in het basis- en het voortgezet onderwijs in Zeeland kunnen steeds beter inspelen op moeilijkheden bij hun leerlingen door hulp in te schakelen van collega-leerkrachten of andere deskundigen. Door onderlinge uitwisseling van deskundigheid en het volgen van cursussen worden problemen bij de kinderen eerder onderkend. Tegelijkertijd weten de leerkrach ten welke deskundigen zij kun nen inschakelen of welke leer middelen en methoden zij kun nen inzetten om de moeilijkhe den het hoofd te bieden. Behalve de collega's in dezelfde school soort kunnen leerkrachten uit het (voortgezet) speciaal onder wijs worden geraadpleegd. Dat blijkt uit het verslag dat de projectroep proefgebied groeibe- heersing en zorgverbreding Zee land heeft uitgebracht aan het rijk en aan de scholen die in het pro ject meedoen. ciaal onderwijs. Ook de schoolbegeleidingsdiensten Re gionaal pedagogisch centrum Zeeland (RPCZ) en Begeleidings dienst gereformeerd schoolon derwijs (BGS) zijn bij de samen werkingsverbanden betrokken. De regio's zijn Zeeuwsch- Vlaanderen, Walcheren en Oos- terschelderegio Schouwen-Dui- veland en de Bevelanden). De re formatorische scholen vormen gezamenlijk een regio die de hele provincie beslaat. Tholen en Sint Philipsland vallen buiten de sa menwerkingsverbanden. Dat komt doordat de samenwerking tussen het regulier en het speciaal onderwijs daar al gestalte heeft gekregen voor met het proefpro ject werd begonnen. In de samenwerkingsverbanden basis/speciaal onderwijs wordt vooral aandacht besteed aan le zen, taal, rekenen, emotionele ontwikkeling en het op dezelfde manier volgen en registreren van vorderingen bij de leerlingen. Bij het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs komen daarbij nog huiswerkbe geleiding en individuele begelei ding van leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. Door de registratie van de vorde ringen en de geboden hulp wordt bereikt dat bij problemen snel ge gevens kunnen worden uitge wisseld en dat onderzoek dat op de ene school al is gedaan op de andere niet nog eens hoeft te ge beuren. Het verslag van het project groei- beheersing en zorgverbreding is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling onderwijs in het provinciehuis, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180- 31358. M Op basis van het proefproject zijn er per regio in Zeeland samenwer kingsverbanden tussen scholen voor basis en speciaal onderwijs en tussen scholen voor voortge zet onderwijs en voortgezet spe- Het Zeeuws Ontwikkelingsburo vrouwenEmancipatie (Zoé) in Mid delburg, heeft de folder "Zoé werkt aan een Zeeland waar vrouwen willen wonen" uitgebracht. In de folder wordt vermeld wat de organi satie samen met de Zeeuwse vrouwenbeweging zoal op emancipa tiegebied doet. Overheidsinstanties, het bedrijfsleven, politieke partijen, onderwijsin stellingen, maar ook vrouwenorganisaties kunnen bij Zoé terecht met vragen over emancipatiebeleid, economische zelfstandigheid, vrou wenhulpverlening en wat verder met emancipatiezaken van doen heeft. Samen met Vrouw en Werk Zeeland en de Zeeuwse Vrouwenraad heeft Zoé een documentatiecentrum met allerlei informatie over eman cipatie. De folder "Zoé werkt aan een Zeeland waar vrouwen willen wonen" is verkrijgbaar in het Henriëtte van der Mey-huis, Nieuwstraat 47, post bus 427, 4330 AK Middelburg, 01180-33814. Hl 15 IEUWS In de wet ambulancevervoer is bepaald, dat in spoedeisende ge vallen tussen de melding bij de centrale post en het voorrijden van de ambulance ten hoogste een kwartier tijd mag zitten. Dat gegeven is uitgangspunt in het plan, dat het dagelijks bestuur van de provincie nu in beginsel heeft vastgesteld. De veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zijn vooral van organisatorische aard. Het aantal van 23 ambulances dat nu in Zeeland beschikbaar is, blijft onveranderd. De auto's zijn nu nog over acht ambulance diensten verdeeld en er zijn twee centrale meldposten: een in Zeeuwsch-Vlaanderen en een op Walcheren. Volgens het nieuwe plan komt er één centrale meid- post en wordt het aantal diensten beperkt tot een boven en een on der de Westerschelde. Er wordt overigens al gewerkt aan de sa mensmelting van de huidige twee meldposten. De ambulances worden gestati oneerd in: Oostburg 3 (inclusief 1 reserve), Terneuzen 3, Hulst 2, Vlissingen 4, Middelburg 1, Goes -Zuid 3, Krabbendijke 1, Kamper land 1, Tholen 1, Serooskerke (S) 2 en Nieuwerkerk 2. Dat heeft tot gevolg dat de huidi ge standplaatsen 's-Heerenhoek, Renesse, Zierikzee en Bruinisse komen te vervallen. Bij de verdeling is rekening gehou den met de gemiddelde vraag naar spoedeisend vervoer. Als op enig moment de vraag naar spoe deisend vervoer boven het gemid delde ligt, moet het bestelde ver voer, bijvoorbeeld voor controle in het ziekenhuis, daarop wachten. Door het personeel binnen twee ambulancediensten te concen treren, kan de bezetting op de au to's rouleren tussen drukke en stille standplaatsen. Op die ma nier blijven de vaardigheden van alle verpleegkundige begeleiders op de ambulances op peil. Boven dien kan zo doelmatiger worden gewerkt. Gedeputeerde staten onder schrijven de opleidingseisen waartoe de Nationale raad voor de volksgezondheid adviseert. Vrijdag 3 mei, 10.00 uur, verga dert de statencommissie voor bestuurszaken in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. De commissie begint met uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter te kiezen, dit als gevolg van de nieuwe samenstel ling van provinciale staten na de verkiezingen van 6 maart. De inzet van helicopters bij zie ken- en gewondenvervoer valt niet onder het plan ambulance vervoer. Niettemin wijzen gs erop dat in Zeeuwsch-Vlaanderen al geruime tijd gebruik wordt ge maakt van een helicopter uit Brugge. Het hefschroefvliegtuig wordt ingezet voor bijzondere ge vallen van ziekentransport. Het personeel bestaat uit specialisten en verpleegkundigen. De stichting Geneeskundig Luchttransport wil in zuidwest Nederland een experiment uit voeren met helicoptervervoer tussen ziekenhuizen. Het experi ment dat speciaal bedoeld is voor vervoer over lange afstanden, gaat twee jaar duren en aan de hand van de uitkomsten moet worden nagegaan of deze vorm van vervoer voldoet. Jaarlijks is ongeveer 10 miljoen gulden gemoeid met de ambulan cehulpverlening. Dat is ongeveer 4 miljoen gulden meer dan in de huidige situatie. Het personeel vergt de meeste kosten: 7,6 mil joen. De ambulances zelf komen jaarlijks op ruim 1,2 miljoen gul den. Voor huisvesting en overige kosten wordt respectievelijk 450 en 300 duizend gulden geraamd. De raad vindt dat de begeleiders nSpf33k verpleegkundige moeten zijn met een aanvullende opleiding ambulancehulpverlening en dat de chauffeurs moeten beschik ken over een EHBO-diploma en een aanvullende opleiding ambu lancechauffeur. Aanvullend zou den gs graag zien dat de ver pleegkundige begeleiders regel matig stage lopen in een zieken huis om hun vaardigheden bij werk wat buiten de dagelijkse routine valt paraat te houden Op het ontwerp plan ambulan cehulpverlening kunnen tot 15 juli schriftelijke reacties worden ingediend bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het ontwerp-plan is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180- 31400. H Op de agenda staan de jaarstuk ken en de vergoedingen van de nv Delta Nutsbedrijven, en financië le bijdragen voor onder meer de stichting World fish center, een milieustraat voor gescheiden in zameling van afval op terreinen voor verblijfsrecreatie, voor het toeristisch bureau Zeeuwsch- Vlaanderen en voor de aankoop van stukjes natuurgebied in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en opZuid-Beveland. Een provinciale contactdag voor ambtenaren, vervanging van fo tografische zetapparatuur bij de provincie, activiteiten op het ge bied van telematica en een bijdra ge voor maatregelen tegen het wildkamperen, voor de stichting Slachtofferhulp en voor een schoolverlatersproject komen eveneens aan de orde De vergadering begint met spree krecht voor het publiek. De agenda en de vergaderstuk ken liggen ter inzage in het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. Mevrouw I. Schalkens uit Overij- se, België, heeft bij de provincie beroep aangetekend tegen de ontheffing van het waterschap Hulster Ambacht voor mevrouw L. d'Haens-Koster. Via de ontheffing kreeg mevrouw d'Haens toestemming tot het dempen en rioleren van een deel van een waterloop. De eerste kamer uit gedeputeerde staten hoort alle partijen in een openbare zitting op dinsdag 7 mei, 10.00 uur. Plaats van hande ling is het provinciehuis, Sint Pie terstraat 42, Middelburg. De zitting is openbaar. WM Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 In het kader van de landelijke Zwemfan-campagne die drie jaar lang gevoerd gaat worden om het zwemmen van jong tot oud te stimuleren, organiseerde het Sportfondsenbad in Vlissingen een tekenwedstrijd waaraan vier honderd kinderen deelnamen. Met de prijsuitreiking die afgelo pen donderdag plaats vond, sloot het zwembad één van de eerste activiteiten af die het bad de ko mende maanden gaat voeren. De campagne vindt plaats naar aan leiding van de uitslag van een landelijk onderzoek, dat in het rapport 'Zwemmen in de markt' werd vastgelegd. De actie is be doeld om ook groepen, die wei nig het zwembad bezoeken in het water te lokken. „Uit het landelijke onderzoek bleek dat er nog groepen neder- landers zijn die niet of nauwelijks in het zwembad komen", vertelt Jaap Keymel, bedrijfsleider van het Sportfondsenbad in Vlissin gen. „Vooral kinderen van alloch tonen behoren tot die groep, maar ook ouderen zouden wij meer over de drempel willen trek ken. Voor die categorie wordt de oktobermaand gereserveerd met activiteiten voor 50 Eerst hou den we echter in de nacht van 31 mei een zwemfeest voor eindexa menklassen en een zwemmara- ton, die s'ochtends over gaat in de landelijke Zwemfandag. Die dag, 1 juni, is er een instuif voor de kinderen waarbij voor een me daille gezwommen kan worden. Verder worden er duik- en kano demonstraties gehouden en zul len stands van niet commerciële instellingen als Green Peace op het plein of in de hal aanwezig zijn", vertelt de badmanager. Uit het landelijk onderzoek bleek dat het nodig is om het imago van de zwembaden wat op te krikken. Keymel: „Tegenwoordig heeft ons bad allerlei faciliteiten die het voor bezoekers van alle leeftijden aantrekkelijk moet ma ken om te komen. Zo zijn er nu haardogers en voldoende spie gels aanwezig, maar ook kluisjes om kostbaarheden in op te ber gen. Zogenaamde horizontale programmering, aanpassing van zwemtijden die per dag steeds hetzelfde zijn vastgelegd, moet er voor zorgen dat alle categorieën bezoekers aan hun trekken ko men. Daarbij zal deskundig en vriendelijk personeel zorg dragen dat de gast niets te kort komt. Door middel van deze Zwemfan- campagne willen wij iedereen van zes weken tot tachtig jaar over de drempel zien te krijgen, want daar hebben wij alle facili teiten voor", besluit de actieve Keymel. De deelnemers aan de Zwemfan- kleurwedstrijd die in de prijzen vielen waren: In de categorie 2- en 3 jarigen Lotte van Leeuwen, Elze Riemens en Arjan Jonkman. Bij de 4- en 5 jarigen Ellen Boose- laar, Mariëlle Abrahamse, Anne- mieke Boogaard. Bij de 6- en 7 jarigen Erik Delfos, Arno Dekker, en Imke Goedegebuure. Bij de 8- en 9 jarigen Margriet Roelse, Boy Dirksen, Chantal Smits. In de leeftijd van 10- en 11 jarigen Stel la van Klinken, Sabrina Meijer en Janneke van Belle en bij de kin deren die ouder waren dan 12 jaar Xianara Rijk, Mirella de Kam en Natascha Rijk. Het onlangs aan de pers gepre senteerde programma 1991 van de Meimaand Sportmaand in Zeeland wordt in een oplage van 20.000 exemplaren in en buiten Zeeland verspreid. De sport maand 1991 wordt georgani seerd door de Zeeuwse Sportraad samen met de provin ciale VVV. Deze sportmaand wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie. Een aantal sponsors ondersteunen het programma of hebben een evenement ge adopteerd. De Zeeuwse Sportmaand gaat op vrijdag 3 mei in het sportcen trum en zwembad van Goes van start met een groots sportfestijn. Het publiek kan op deze ope ningsdag aan veel attracties meedoen: steile-wand-klimmen, skate-board, jeu de boules, wip- schieten en mogelijkheid voor een fitheidstest. De eigenlijke openingshandeling bestaat uit een duo-parachutesprong. Zeeuwse jongeren worden via de regionale pers opgeroepen zich hiervoor kandidaat te stellen. Tijdens de sportmaand vinden er ruim 30 sportevenementen plaats. Naast topsport zoals de Bowlinginterland Nederland- België en Olympia's Tour en sportactiviteiten waarbij de be zoekers zelf in actie kunnen ko men zijn er veel activiteiten die op of rond de Zeeuwse wateren plaats vinden. Voor toeristen zijn er fiets-, golf-, ruiter-, wandel-, kano- en zeilarrangementen. Het aanbod is attractief en geva rieerd zodat het voor veel men sen aantrekkelijk zal zijn om in mei, buiten de drukke zomer maanden om, een bezoek aan Zeeland te brengen. Het programmaboekje is verkrijg baar bij alle VVV-kantoren in Zeeland. tt De provinciale VVV heeft het ini tiatief genomen om de bekende Zeeland-Recreatiekaart volledig te actualiseren en te laten her drukken. De kaart biedt een overzichtelijk beeld van alle wegen en verbin dingen binnen Zeeland en van campings, bezienswaardige ker ken, uitzichtpunten, picknick- en parkeerplaatsen, molens, trek kershutten, maneges, etc. Op de achterzijde staat ook een kaart afgebeeld waarop met be hulp van symbolen musea, veilin gen, toeristenmarkten, kinderboerderijen, midgetgolfba- nen, te beklimmen torens, wan delingen onder leiding, rondvaarten, verhuur van boten en surfplanken, etc. staan aange geven. In grand café Meccano op de Dam in Middelburg hangt het vol met woeste schilderijen van blote vrouwen en Afri kaanse maskers. Tot 3 juni hangen hier meer dan dertig werken van Harold Linker (22) uit Middelburg. Harold Linker gebruikt verschillende technie ken om zijn ervaringen en avonturen op reizen vast te leggen in een breed scala aan kleuren. Zonder voorstudies schildert Linker op het doek en plakt hierop soms vreemde en leuke voorwerpen. Door de variatie aan stijlen en compo sities van fantasierijke figuren en maskers wint het werk aan expressie. Het drie dimensionale schilderij "A dive in adventure" is een mooi voorbeeld van de ideeën en werkwijze van Harold Linker. Harold Linker begint dit jaar zijn opleiding aan de Rotter damse kunstacademie en be schouwt deze overzichtstentoonstelling dan ook als zijn afscheid van Mid delburg. Grand café Meccano is van plan vaker exposities te orga niseren. In Middelburg is niet veel expositieruimte voor jon ge kunstenaars. Voor hen is dit een mooie gelegenheid om hun werk te laten zien aan het Zeeuwse publiek. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland NV te Vlissingen heeft op 2 april 1991 bij hen een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een chemische fabriek op een perceel aan de Eurgpaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeen te Vlissingen, sectie M, nos. 526, 559, 576 en 609. Het betreft het uitbreiden van de terreinen voor de tussenopslag van verpakt calcinaat, af komstig uit de ontzinkingsinstallatie, en het wijzigen van tijdsduur van opslag en hoeveel heid van in tussenopslag genomen calcinaat. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot Plet voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 2 mei 1991 tot en met 3 juni 1991 op de vol gende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond te lefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 3 juni 1991 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel de aanvraag, als tegen de ontwerp-vergunning en wel tot en met 3 juni 1991. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 27 mei 1991 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunning mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telefoon: 01180-31364). Middelburg, 1 mei 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 De trotse prijswinnaars op de stoep van het zwembad.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15