Veel belangstelling jongerenproject de kunstbende Oude Muziek in Burgerzaai stadhuis 'Eén van de mooiste dingen vind ik ontroering veroorzaakt door mijn werk' Callboys met Rock 'n Roll in de Happy Buccaneer Radio-opname Te Deum Laudamus in Goes Poppentheater Parabel in Zeeuwse Bibliotheek 2 MEI T/M 8 MEI IN MIDDEN ZEELAND ALLEEN SAMENWERKING BIJ ZEEUWSE FILMDAGEN Prijzen BEELDHOUWSTER HANSJE DEN HOLLANDER: DE KUNSTENAAR GESPROKEN Peter Sijnke SVRZ neemt afscheid van adjunct-directeur Woensdag 1 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 iïï llï IM 1EÏ is» lEf ISS Veel verschil tussen Walcherse bioscopen De Middelburgse filmtheaters houden tegenwoordig met veel moeite hun publiek binnen de stadsgrenzen. Sinds de verbouwing van de bio scoop Alhambra in Vlissingen oktober vorig jaar heeft het Zeeuwse publiek massaal deze bioscoop ontdekt. Voor de Stichting Filmtheaters Middelburgs is de verbouwing Alham bra reden om eens goed na te denken over de toekomst van haar bio scoop Electro en het filmtheater Schuttershoftheater. Vooral omdat Electro nog steeds niet echt op winst draait, hoewel dat wel altijd de bedoeling is geweest. Alhambra in Vlissingen. RUIM 150 ZEEUWSE JONGEREN STRIJDEN OM DE PRIJZEN Het jongerenproject De Kunstbende, een wedstrijd van het ministerie van WVC om de cultuurdeelname onder jongeren te stimuleren, lijkt bijzonder goed op gang te komen. Inmiddels hebben ruim 2.500 jon geren zich als deelnemer aangemeld voor de verschillende voorrondes in het land; in Zeeland doen ruim 150 jongeren mee aan de voorronde op zondag 5 mei in het Jongerencentrum De Piek en het Vestzakthea ter te Vlissingen. De inzendingen voor deelname aan de wedstrijd kunnen betrek king hebben op zes verschillende discipline's: ontwerpen, theater, dans, muziek, video en taal. De deelnemers aan de onderdelen dans, theater en taal worden in blokken gepresenteerd in het Vestzaktheater. Muziek, video, strip, ontwerpen en één dans- onderdeel komen in Jongeren centrum De Piek aan de orde. In beide gevallen is de aanvang gesteld op 14 uur. De inzendin gen worden per onderdeel beoor deeld door een deskundige jury. Een groot aantal bekende Zeeu wen hebben hun medewerking hiervoor al toegezegd. Zij zullen vooral kijken naar de originaliteit van de verschillende inzendingen. De voorronde van De Kunstben de in het Vestzaktheater wordt om 21 uur afgesloten met een theaterdans-solo door Michael Matthews; in Jongerencentrum De Piek gebeurt dat om dezelfde tijd met een dubbelconcert van de Abba's en Tufi Pazo. Voor elke categorie zijn een aan tal prijzen beschikbaar gesteld door het Anjerfonds Zeeland. De eerste prijs in alle categorieën is de vervulling van een culturele wens tot een maximum van 500 gulden. Voor de tweede en derde plaats geldt een maximum van respectievelijk 250 en 100 gul den. De eerste-prijs-winnaars mogen op kosten van De Kunst bende tevens een dag lang met een docent/begeleider en het be nodigde materiaal en of appara tuur werken aan de presentatie voor de landelijke finale op 15 ju ni in Utrecht. De Kunstbende Zeeland wordt mogelijk gemaakt dankzij subsi dies van het ministerie van WVC, de provincie Zeeland, het Anjer fonds Zeeland en de Culturele Raad Vlissingen. De organisatie is in handen van de Culturele Raad Vlissingen ism het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en organisatiebureau Turning Point. De presentatie en muzikale omlijsting van de voorronde wordt verzorgd door het duo K K en de Ratjes, bekend uit de strip tekeningen van Hein de Kort. In de Happy Buccaneer in Vlissin gen treedt donderdag 2 mei van af 21.30 uur de rock 'n rollband The Callboys op. The Callboys is een zeer ervaren rock 'n roll-band die al in 1984 een LP uitbracht. Het programma bestaat uit vel covers uit de zesti ger en zeventiger jaren en uit ei gen composities. Dim Dijkgraaf en Chris Sibbald (zang en gitaar) zorgen voor de eigen songs en Jeffry Bakx en Norman Verhagen verstevigen deze formatie met bas en drums. Het Schuttershoftheater is een apart verhaald. Daar worden vooral de kunstzinnige films ge programmeerd onder het motto 'waardevol'. En daarvoor wordt dan subsidie gegeven. Hoewel Electro commercieel ge tint is, wordt ook daar gestreefd naar de betere films. Een voor beeld hiervan vindt bestuurslid Jan Willem Antheunissen de Ne derlandse film De avonden, die in Electro zijn première beleefde voor Zeeland. Door de concur rentie van Alhambra hoop Jan Willem Antheunissen goede, zij het minder bekende films te kun nen blijven vertonen. Door het publiek echter goed te informe ren over die films weet men wat er draait in Middelburg. Er bestaat al enige tijd de Middel burgse filmlijn en binnenkort kan de filmliefheober overal in Mid delburg een bioscoopladder ver krijgen, waarin informatie staat over de films die in Middelburg draaien. Ad Weststrate, eigenaar van on der andere de bioscopen Alham bra in Vlissingen en Grand Theater in Goes heeft een andere visie op het bioscoopwezen. „Ik kijk naar de wensen van het pu bliek. Het bioscoopwezen is ver anderd. Vroeger had je één grote zaal en dan ging iedereen naar dezelfde film. Tegenwoordig kie zen de mensen zelf naar welke film ze gaan. En als je vier zalen hebt, dan valt er iets te kiezen. Zeker als je ook nog bekende films draaien". Weststrate heeft ook de service hoog in het vaandel staan. Hij verwijst naar zijn geavanceerde computer-reserveringssysteem waarmee de bezoeker dagen vantevoren een kaartje kan ko pen. En wie even moeten wach ten in de luxe foyer kan op vier monitoren zien welke films er binnenkort in het theater draaien. Voor Goes heeft Ad Weststraten grootse plannen. Het project Berkhof, een cinemacomplex met drie zalen in het hartje van de stad, zal haar deuren eind 1992 openen. Weststrate ziet de film en bioscoop als een commercieel produkt. Maar hij erkent dat voor een filmhuis, zoals het Schutters hoftheater in Middelburg, zeker plaats is. Hij snapt alleen niet waarom Electro dan nog zo nodig commerciële films moet draaien. En dat terwijl de meeste soms wekenlang zijn vertoond in zijn Vlissingse theater. „Een slechte film als 'Ninja the turttles' die in Electro draaide, verbetert niet het imago van Electro", verbetert Ad Weststrate zijn Middelburgse col lega's, die het voor een groot deel met vrijwilligers moeten doen, terwijl hij zich een profes sioneel apparaat kan permitteren. Hoewel Weststrate ooit interesse toonde voor Electro, is iedereen er van overtuigd dat het voorlo pig niet tot een directe samen werking zal komen tussen de eigenaar van Alhambra en de Stichting Filmtheater Middelburg. Daarvoor verschillen de visies te veel. Maar voor de jaarlijks terug kerende Zeeuwse filmdagen in de cultuurmaand september voe len beide partijen wel voor een samenwerking. „Het zijn per slot van rekening de Zeeuwse filmda gen", meet Antheunissen. En Weststrate is bereid om zalen ter beschikking te stellen, maar dan moet hij er wel volledig bij be trokken zijn. Electro in Middelburg. Het Trio Italiano d'Oboè geeft vrijdag 10 mei om 20 uur een concert in de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg. Het con cert wordt gegeven op initiatief van de Stichting Oude Muziek i.s.m. Uit in Zeeland. Het trio wordt gevormd door de hoboïsten Paolo Grazzi en Omar Zoboli en Alfredo Bernardini op de Engelse hoorn. Het repertoire bestaat uit muziek van Beethoven en Went, en Corelli-bewerkingen uit het We nen van rond 1800. Hansje den Hollander ingespannen bezig in haar atelier. Werk van haar hand berust in collecties binnen en buiten Zeeland, ze voert zowel restau ratiewerk als vrij werk uit en geeft daarenboven nog les. Beeldhouwster Hansje den Hollander ontplooit tal van ak- tiviteiten. Hansje den Hollander (Oostka- pelle 1942) "flodderde" als kind al met klei en tekende veel. Tijdens haar middelbare schooltijd maakte zij enige tijd deel uit van de Middelburgse groep "Coloriet", onder leiding van Jacques Prince. De teke naar en schilder Prince (1927-1973), die zo belangrijk is geweest voor het Zeeuwse kunstleven, kwamen we in de ze serie al eerder tegen. In "Kunste*naars van toen" heb ben we vorig jaar (6 juni) een aflevering aan hem gewijd. Later werkte Hansje bij een handwerkfabriek: "Ik leerde daar technieken als zeefdruk ken en kon me bekwamen in ontwerpen, tekenen en foto graferen". Een vroeg huwelijk en vele verhuizingen stonden echter een "kunstenaarsloop baan" in de weg. Toch bleven die verhuizingen niet zonder re sultaat. Hansje: "De periode in Afrika, ik heb vier jaar in Ethio pië gewoond, is van grote in vloed op mijn leven geweest. Dat heeft me ruimte gegeven, relativerend vermogen en - wellicht vreemd- tevredenheid met mijn eigen land, mijn eigen omgeving. Ik heb daar een beetje mezelf leren kennen." Terug in Nederland volgde Hansje den Hollander diverse creatieve cursussen. Sedert vijf jaar woont ze in Middelburg. Al vrij snel leerde ze hier de vorig jaar overleden beeldhouwer Pe ter de Jong (zie "De kunste naar gesproken", 1 maart 1989) kennen. Hansje werd zijn assistente. Peter de Jong bracht haar het vak "met har de hand" bij. De laatste jaren werkte Hansje keihard, maar ze is enorm blij dat ze dat heeft gedaan: "Eigenlijk ben ik er heel impulsief ingestapt omdat ik het gevoel had: dit is wat ik feitelijk altijd heb willen doen. Beeldhouwen is het helemaal voor mij!" Hoewel Hansje den Hollander aanvankelijk nogal door haar leermeester beïnvloed was, ontwikkelde zij gaandeweg een eigen stijl. Een stijl die gewaar deerd wordt, blijkens aankopen en opdrachten. Zoals bijvoor beeld dat aandoenlijke beeld van een jonge zeehond, aange kocht door Lenie 't Hart van het bekende zeehondencen trum in Pieterburen. Of op drachten als die in Spijkenisse, waar van Hansje een tweetal monumentale beelden (bij een ziekenhuis en bij een bejaar denhuis) te vinden zijn. Restauratie behoort eveneens tot Hansjes werkzaamheden. Zo herstelde zij samen met Pe ter de Jong de monumentale zonnewijzer aan de Streek school op het Molenwater en is ze ook betrokken bij restauratie van de voorgevel van het Stad huis. Ze heeft zelfs grafstenen gemaakt. Het werk van de Middelburgse beeldhouwster is hoofdzakelijk figuratief van aard: koppen, torso's, menselijke en dierlijke figuren. Op ambachtelijke wijze - in de goede betekenis van het woord wordt zorgvuldig in brons, speksteen, kalksteen of marmer gewerkt. "Ik werk uit sluitend met natuurlijke materi alen en zoek naar een soort gevoelsmatig evenwicht, een harmonie in mijn werk. Er zit natuurlijk altijd iets van mezelf in, daar ontkom je niet aan. Ti tels geef ik nooit, dat moeten de mensen er zelf maar bij in vullen. Eén van de mooiste dingen vond ik dat er mensen ontroerd raakten door vrij werk, dus niet in opdracht gemaakte beelden, van mijn hand..." Hoewel Hansje zegt de stimulans van Peter de Jong erg te missen ging zij onverdroten voort en nam zelfs zijn feerlingengroep over. Deze groep heeft in sep tember een expositie in de Zeeuwse Bibliotheek. Ook haar eigen beeldhouw werk toont zij regelmatig. De afgelopen jaren was dat onder meer te zien in Domburg, 't Harde, Middelburg, Oostburg, Zandvoort, Zevenbergen en Zierikzee. Van 9-20 mei kunt u een ten toonstelling van werken van Hansje den Hollander bezichti gen in de exositieruimte bij de Kapel van Hoogelande. Een overzicht van de oogst van de afgelopen twee jaar. GOES DONDERDAG 2 ME! Galerie llona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Ge hele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Gemeente-archief. (Wijn gaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. VRIJDAG 3 ME! MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expo sitie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Va der. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Staatsbosbeheer op Walcheren, tentoonstelling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. Balans 17. (Balans 17). Marenne Weiten. Wo.- vr. 12 tot 17 uur, za. 11-16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Wim Hofman, overzichtstentoonstelling van illustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Hofman - Wim Hofman verteldt'. Aanwinsten 1989/1990, hedendaagse kunst. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Stichting Beeldende kunst. (Kui perspoort 22) Marina Binkhuysen. tentoonstelling "Reisbeeld", olieverfschetsen. Di. t/m vr. van 13. tot 17 uur. (vanaf 4 mei). Vleeshal. (Markt). Peter Vermeu len, installatie Amor en Psyche, Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Passie en Pasen in de Prentkunst, Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak, (t/m 4 mei) Kloveniersdoelen. (Achter de Hout tuinen 30). weeftentoonstelling. ma. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. en zo. van 12 tot 17 uur. (t/m 4 mei) Multi Colour, weefatelier en expo sitieruimte. (Torenweg 4a). Anneke Ruimschotel, staal- en touwplastie- ken. keramiek, van Atlier Katroen. Geopend op werkdagen van 10 tot 17 uur, s'maandags gesloten. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie Poelendaelesingel 10). Jacht in pastel. Hans de Brouwer, pastelte keningen. Tijdens kantooruren, (vanaf 6 mei). NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een bedreiging, wisseltentoonstelling. Koffieshop van Delta Expo: Foto graaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije fotografie. Dagelijks ge opend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). "Blij met een do de mus", aanwinsten- tentoonstellling. (W/onderwaterwe reld, minitentoonstelling algemeen beeld va drinkputten en info over flora en fauna en onderhoud. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. OOSTSOUBURG Bibliotheek. L.W. Willeboordse, Fries houtsnijwerk. Tijdens ope ningstijden. (t/m 3 mei). VEERE Atelier Galery Paul de Vries, (Ca- pellestraat 1) Schilderijen. Dagelijks geopend. Grote Kerk. Geschiedenis van de joden op Walcheren. Tentoonstel ling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iede- reeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planeta rium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bel lamypark 19). Charles Vreuls, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m za van 13 tot 17 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Ter illustratie, or- gineel werk van 19 illustratoren. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Rock Rollband The Callboys, Tapperij/Happerij De Happy Buc caneer, Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. De Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Kees van Eersel en organist Jan Hage, opnames radiopro gramma Te Deum Laudamus", Maria Magdalenakerk, Sin gelstraat, Goes, 20 uur. de Hoofstad Operette, Orpheus in de Onderwereld, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 3 ME! de Hoofstad Operette, Orpheus inde Onderwereld, de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Jenny Arean, kabaret-solo 'Het Huishoudschoolsyndroom', Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Stichting Middelburgs Theater, komische triller 'Moordkuil', Mid delburgs Minitheater, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Resession, Gareth Pickford en Raymond William^, blues, rock 'n roll, rythm'n blues, de Walk-lnn, Minister Lelystraat 4, Vlissingen, 22 uur. Jan Rot met 'Jan Rot gaat nooit uit elkaar', 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes. Vanity 4, concert, hardco- re/grindcore, Jongerencentrum Midgard, Kuiperspoort 12, Mid delburg, 22 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 4 MEI The Blue Guitars, folk- en coun- tryrock, 't Beest, Beestenmarkt, Goes, 22 uur. ZONDAG 5 ME! Dubbelconcert van de Abba's en Tufi Pazo, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Frank, een theater/dans voorstelling door Michael Mat thews, Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 21 uur. Stichting Middelburgs Theater, komische thriller 'Moordkuil', Middelburgs Minitheater, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 14.30 uur. DINSDAG 7 MEI Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 8 ME! Poppentheater Parabel, de "Lo pende Poppenkast", De Wolf en de kip, theaterzaal, Zeeuwse Bil- biotheek, Kousteensedijk 7, Mid delburg, 15 uur. Bert Visscher, kolderiek soloka- baret 'Don Chaöt en de Foute Ar- chitekt'. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Donderdag 2 mei worden in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes vanaf 20 uur radio opnamen gemaakt voor het NCRV-programma Te Deum Laudamus. Het programma bestaat uit koor- en samenzang, instrumentale muziek en een toespraak door mr. J. Wytema, adjunct-directeur van de NCRV. Aan de opname van het programma wordt mede werking verleend door de Maria Magdalena Cantorij uit Goes olv Kees van Eersel en de organist Jan Hage. De leiding van de sa menzang is in handen van Philip Feij. De uitzending staat gepland op zondag 3 en 10 november van 9.30 tot 9.55 uur op Radio 5. Het poppentheater Parabel uit Koudekerke sluit de serie open bare voorstellingen van dit sei zoen af met twee voorstellingen met de Lopende Poppenkast. Sjaac Vereist heeft voor dit mo biele draagtheatertje een nieuw verhaal geschreven: De wolf en de kip. De laatste voorstellingen worden gegeven op woensdag 8 en woensdag 29 mei om 15 uur in de Zeeuwse Bibliotheek. Het nieuwe poppentheaterseizoen begint op 14 augustus op dezelf de locatie. Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dances with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 19 en 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'De zevende zegel' 20 uur, 'Ju Dou' 22.30 uur. ZATERDAG 4 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dances with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Post cards form the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Avondmaalsgasten' 20.30 uur. ZONDAG 5 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen. 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dances with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju Dou' 20.30 uur. MAANDAG 6 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 20 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 20 uur. Electro Middelburg, 'Postcards form the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Scenes uit een huwelijk' 20.30 uur. DINSDAG 7 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 20 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 20 uur. Electro Middelburg, 'Postcards form the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju Dou' 20.30 uur. WOENSDAG 8 ME! Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 20.30 uur: nog onbekend. DONDERDAG 9 ME! Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Fanny en Alexander' 20.30 uur. ZATERDAG 4 ME! Alhambra III Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Electro Middelburg, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middelbur. 'Ronja, de roversdochter' 14 uur. ZONDAG 5 MEI Alhambra III Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Grand theater Goes, 'Duckta- les' 16 uur. Electro Middelburg, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ronja, de roversdochter' 14 uur. WOENSDAG 8 ME! Electro Middelburg, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. De Stichting Verpleeg- en Rust huizen Zeeland neemt met een receptie op 7 juni afscheid van haar adjunct-directeur sociale za ken B.C. Compeer.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13