VERSCHOORE Promotie van fanfare in regio Walcheren SPRINT PHOTO Êvttee brille/7, éé/7A £s&ta le/7A Pearle TOP viert 50-jarig bestaan 3-2£q MUILWIJK I Zwemvierdaagse in Vlissingen brengt bijna 17.000 gulden op Bevrijding SCHARREL- J.P.A. Rossël tandprotheticus xpxt VLISSINGEN jOP|EÉN BADHUISSTRAAT 60 IN KADER VAN 70-JARIG BESTAAN VAN VUJT EN VOLHARDING Festivalorkest Jubileum SCHARRELSLAGER NIEUWE KUNSTGEBITTEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 KINDEREN ZWOMMEN VOOR KINDEREN IN NEPAL PZC WEEKBLADEN Glacisstraat 22, Vlissingen. "Sfeervol tafelen' WILKENS de schoonheid van een goed ontwerp 3-delig tafelcouvert: f 80,50 SERVIC i v KWALITEIT GARANTIE LAN L. ELFT 50 MIDDELBURG ■t 01180-13221 ^vMStBlBUOTfa Sr Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto. tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e J/ ANG NUMMER 17 8 f 24 APRH 1991 FOTO AN DA VAN RIET Morgen zal het anders zijn. Ik hoor de wind door oude bomen gaan Ik zie dat middernacht maar net begonnen is. In hoge takken zwerft een melodie in diepe duisternis die oude wonden openscheurt. Maar morgen zal het anders zijn, omdat ik weet wat er van pijn geworden is. Riet Boone De muziekvereniging Vlijt Volharding te Souburg heeft plannen om de promotie van de fanfaremuziek in de regio ter hand te nemen. In het kader van het 70-jarig bestaan van de vereniging wordt gedacht aan een aantal evenementen waarin het fanfareorkest centraal zal staan. De reeks van manifestaties be gint op 25 mei met een geza menlijk concert door de jubilerende vereniging en de fan fare ONDA uit Nieuw- en St. Joosland. Beide verenigingen ko men uit in de hoogste concours afdeling van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Muziek verenigingen, KNF. Deze uitvoering behoort tot de jaarlijks terugkerende serie Stuivercon certen van Vlijt Volharding. Voor zaterdag 15 juni is er een groots muzikaal gebeuren ge pland: alle Walcherse fanfare korpsen zullen te horen en te zien zijn op het Watchers Fanfare Festival in de Van Duyvenvoorde- zaal te Souburg. Het gaat tijdens dit festival om de jeugdfanfareor- kesten uit Nieuw- en St. Joosland en Souburg en de fanfareor kesten afkomstig uit Arnemui- den, Nieuw- en St. Joosland, Serooskerke, Souburg, Veere en Zóutelande. Henk Kramer, de coördinator van de activiteiten: „Het doel van dit festival is het verstevigen van de onderlinge band tussen de fanfares in de re gio. Tevens willen we bij het grote publiek aandacht vragen voor datgene wat de amateur- blaasmuziek, en dan met narrig het fanfareorkest, aan vrijetijds besteding te bieden heeft." De deelnemende fanfares krijgen tij dens dit festival de gelegenheid zich elk ongeveer 45 minuten te laten horen in een programma van eigen keuze. Fanfaredeskun- dige en dirigent Danny Ooster man, muzikaal leider van een aantal kampioensorkesten en het Nationaal Jeugd Fanfareorkest, zal het optreden beoordelen mid dels een kritisch verslag. Tijdens de happening op 15 juni zal speciaal voor die gelegenheid een groot festivalorkest, het Groot Walchers Fanfareorkest, van naar schatting 200 muzikan ten worden gevormd uit de deel nemende korpsen. De muzikale leiding van dat orkest is in han den van Danny Oosterman. Het afsluitingsconcert van het festi val wordt verzorgd door de lande lijke topfanfare Crescendo uit Nieuwveen waarvan Danny Oosterman de muzikaal leider is. In de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg zal op zaterdag 16 november een fanfare- promotieconcert worden gege ven. Behalve het jubilerende Vlijt Volharding zal daar de meer voudig Nederlandse kampioens fanfare Andels Fanfare Corps De fanfare Vlijt en Volharding in volle actie tijdens het Topconcours om het Nationaal Kam pioenschap van 1989. onder leiding van Danny Ooster man optreden. Dit orkest is een vaste deelnemer aan de evene menten van de landelijke stich ting Fanfare Promotie Concerten. De NCRV-radio zal van dit con cert opnamen maken. Het nu 70 jaar jonge Vlijt Vol harding werd 8 augustus 1921 opgericht onder de naam Christelijke harmonievereniging Tot steun in den Strijd. Later is men overgegaan op fanfarebezet ting, zoals koper, saxofoons en slagwerk, en veranderde de naam in Vlijt Volharding. De vereniging telt nu inclusief fanfa re, jeugdorkest, drumband en blokfluitgroep zo'n 135 leden. Het dansorkest Weekend, de ka- zo gezond zo puur zo natuur p nflftfiÉWfc OIÉTI iiitVifirtntmiiHiAm-ltof' '""fwr If'TT Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Het uit leden van Vlijt en Volharding bestaande Souburgs Ko per Quintet. pel Copper en Brass en het Sou burgs Koper Quintet zijn eveneens gevormd uit leden van V V. Het fanfareorkest kende dirigen ten als Van Soelen, Bram van Wallenburg, Rinus Kramer en Pe ter de Rooij en staat sinds okto ber 1986 onder leiding van de regiodirecteur van de Zeeuwse Muziekschool Ger Blom. Op de topconcoursen van de KNF in Arnhem wist V V in de jaren 1980, 1982 en 1989 spre kende resultaten te bereiken. In 1990 werd de fanfare achtste van Nederland, in de landelijke hoogste afdeling. Radio en televi sie toonden in het verleden hun belangstelling voor V V. Het beste adres voor kwaliteit en service. I Tegen inlevering 1 j van deze bon. j (geldig t/m 29 juni 199 i De gratis bril is bestemd voor dezelfde K soon die ook de eerste (betaalde) I gaat dragen, i Het montuur van de bril die u wel ilt mag niet goedkoper zijn dan i Het rl^Myur van de gratis bri^^»^ji de collectie monturen het rode driehoekje. u PTCENS In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. I Deie bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 .J Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017. 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk txv., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Na afloop is het dringen bij het inleveren van de sponsorkaarten en het in ontvangst nemen van de medailles. De nationale Zwemvierdaagse die vorige week in het Vlissingse Sportfondsenbad werd gehou den onder het motto ZWEM MEE VOOR UNICEF, was een groot succes. Meer dan 1.250 meest jeugdige deelnemers zwommen vier dagen lang 500 meter en konden daarmee geld voor Uni cef bijeenspartelen. Door zich te laten sponsoren voor hun prestatie vergaarden zij een bepaald bedrag, dat op hun sponsorkaart werd vermeld. Na afloop kregen de deelnemers een medaille en een leuke attentie. Voor degene die het hoogste be drag bijelkaar had gezwommen was er een speciale prijs. Ook de school die het meeste ophaalde viel in de prijzen. De totale op brengst van de Zwemvierdaagse 1991 is tot nu toe f 16.684,90, maar dat bedrag wordt nog ho ger omdat nog niet alle bedragen binnen zijn. Het totale bedrag is dus groter dan vorig jaar, toen er ruim f 16.000 werd opgehaald. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan kinderen in Nepal. Welkomdienst - De samenwer kende Middelburgse kerken hou den zondag 5 mei een •Welkomdienst in de Oostkerk om 18.45 uur mmv het koor Exandi uit Westkapelle olv Lenie Stokman-de Graaf, het Welkom- bo, organist Menno Vreeke en Arie van Vugt. Kapitein B.P. de Heer van het Leger des Heils spreekt over Geef de Geest de vrijheid. Het nieuwe clubhuis van TOP aan de Van Citterweg in Arnemuiden. De korfbalvereniging TOP (Tot Ons Plezier) uit Arnemuiden viert deze maand haar 50-jarig bestaan met een uitgebreid feestprogramma. Een extra feestelijke gebeurtenis is de inge bruikname van een nieuw club gebouw. De vereniging werd in 1941 op gericht midden in de armoe van de Tweede Wereldoorlog hetgeen duidelijk tot uiting kwam in de uitrusting en outfit van de 12 le den van de kersverse vereniging: zwarte satinet lappen over een wit overhemd vormden de 'shirts, een tien jaar oude voetbal was de eerste korfbal en een wei land dat van de boer niet ge maaid mocht worden deed dienst als speelveld. In 1991 is TOP een florerende vereniging met 225 le den en een schitterende accom modatie. Het jubileumfeest begint vrijdag 3 mei met de officiële opening van het nieuwe clubgebouw om 18 uur met aansluitend toespra ken en een open huis. Vanaf 19.30 uur is er een openings- en jubileumreceptie waarna om 21 uur een gezellige avond wordt gehouden. Zaterdag 4 mei staat het clubgebouw opnieuw 'in de belangstelling als het om 11 uur in gebruik wordt genomen door de jeugd. Aansluitend is er een etentje en een vossejacht. De jeugd komt daarna nog een keer aan haar trekken en wel op woensdag 15 mei, vrijdag 17 mei en vrijdag 24 mei met activiteiten voor respectievelijk de welpen, pupillen en aspiranten. Het pro gramma sluit op vrijdag 31 mei met een etentje voor junioren en senioren in het clubgebouw. 4

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1