Schelde Loodsenkoor viert 20-jarig bestaan met internationaal festival Willeboordse uit Oost-Souburg exposeert zijn Fries houtsnijwerk Lustrumconcert Vocaal Ensemble Quodlibet René Froger in Cosmo Jubileum-zangavond voor vijftig jaar dirigentschap Zangavond Sursum Corda Liederenrecital 25 APRIL T/M 1 MEI IN MIDDEN ZEELAND SEA-SONG EN SHANTY STAAN CENTRAAL BIJ JUBILEUMVIERING to Op 27 april 1971 werd in Vlissingen het Schelde Loodsenkoor opgericht en het koor bestaat dus 20 jaar. Dit jubileum wordt groots gevierd met een inter nationaal festival op 26 en 27 april aanstaande in Middelburg en Vlissingen. Alleen loodsen Hobby Woensdag 24 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 lïï Iïï IM l£f ig? lüf ig? lüï Het feestprogramma voorziet te vens in een receptie voor leden, donateurs en genodigden op za terdag 27 april om 15 uur in de Nederlandse Loodsen Sociëteit te Vlissingen. Tijdens die gele genheid zal het eerste exemplaar van de eerste CD van het koor worden aangeboden aan de commissaris der koningin in Zee land dr. C. Boertien. Op deze CD zingt het Schelde Loodsenkoor Sea-Songs en Shanties. Het internationale festival kent, behalve het jubilerende koor, een groot aantal deelnemende bui tenlandse solisten, groepen en koren van internationale faam. Eén van de markantste deelne mers is de 84-jarige Stan Hugill uit Wales, een wereld-autoriteit op het gebied van de Sea-Song en Shanty. Uit Polen komt Stare Dzwony (de oude (scheepscel len), de bekendste Poolse shanty-groep. Duitsland is vertegenwoordigd met het loodsenkoor Knurrhahn uit Kiel, het oudste shanty-koor ter wereld. Het duo Hugh en Fio na Kennedy komt uit het Engelse Hampshire en brengt zee mansliedjes en liedjes van zee mansvrouwen. Het Nederlandse trio Windkracht 8 zingt en vertelt over het lief en leed van de zee man. Uit Liverpool komen Tony en Beryl Davis; zij brengen songs, begeleid door accordeonmuziek. De Franse groep S.O.S.-Blootland bestaat uit zeven leden en zingt in het Vlemsch, de streektaal van het lage land van noordwest- Frankrijk en België. Net terug van een toernee door Japan zijn Stu art Frank en Mary Malloy uit de Verenigde Staten; zij zullen Ame rikaanse zeemansliedjes ten ge hore brengen. Uit Zweden komt Inge Wijk; deze Zweedse "Kapi tein Iglo" zal laten horen dat ook Scandinaviërs in de zeiltijd hun mannetje stonden. En, last but not least, treedt het Schelde Loodsenkoor op samen met de groep Sinar Melati, die speciaal voor deze gelegenheid een Hawaiiaanse dans instudeer den bij de Samoa-song, een af scheidslied dat de zeelui in de oude zeiltijd erg aansprak. Het programma voor 26 en 27 april wordt afgewerkt in Vlissin gen èn in Middelburg. Op vrijdag 26 april om 20 uur en op zater dag 27 april om 20.30 uur wordt er opgetreden in de Stads schouwburg in Middelburg; op zaterdag 27 april wordt in Vlis singen om 14 uur geconcerteerd op drie verschillende lokaties; Hotel-restaurant Britannia- Watertoren, restaurant Solskin en hotel-restaurant Piccard. De Het Schelde Loodsenkoor treedt alleen nog in uniform op bij officiële gelegenheden waar enig decorum vereist is. groepen wisselen dan steeds van locatie en spelen telkens 25 mi nuten. Zoals de naam al doet vermoe den bestaat het Schelde Lood- Meestal wordt tijdens een optreden zeemanskieding gedragen waarmee de complete beman ning van een oud windjammer wordt uitgebeeld. senkoor uitsluitend uit loodsen. Het koor werd op 27 april 1971 met vallen en ppstaan opgericht door de huidige erevoorzitter Al- bert Veldkamp. Hoewel in het be gin de animo onder de loodsen niet hoog was te noemen kan het koor nu bogen op een bezetting van bijna tachtig leden, die allen loods zijn of geweest zijn op de Schelde. De huidige dirigent is Han Beekman, die niet alleen koorleden onder zijn hoede heeft maar ook instrumentalisten: een accordeonist, twee violisten waarvan een ook de banjo bespeelt en de ander de gitaar, en een lid dat diverse ritmische intrumenten bespeelt. Het repertoire bestaat uit sea- songs en shanties, de zee mansliedjes die op de oude zeil schepen werden gezongen om het eentonige zware werk te ver lichten. Met dat repertoire is het Schelde Loodsenkoor al heel wat keren in de publiciteit geweest. In de loop der jaren werd aan tal van (maritieme) manifestaties in binnen- en buitenland meege werkt, evenals aan vele radio- en TV-uitzendingen. Er werden vier LP's opgenomen en een muziek- cassette ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de' Neder landse Loodsen Sociëteit; en in het jubileumjaar van het koor ver schijnt dus nu de eerste CD. In de openbare bibliotheek van Oost-Souburg wordt tot en met 3 mei een expositie gehouden van Fries houtsnijwerk van L. W. Willeboordse uit Oost-Souburg. Wie de moeite neemt om tijdens de openingsuren een kijkje te ne men in de bibliotheek ontdekt dat Oost-Souburg een kunstzinnige en creatieve inwoner heeft. De expositieruimte boven de bi bliotheek huisvest een schat aan uiterst fraai Fries houtsnijwerk en ook in de benedenruimte staan een aantal kunstwerken tentoon gesteld. Fries houtsnijwerk stamt oorspronkelijk uit Friesland waar het omstreeks 1552 voor het eerst werd gemaakt. Een onbe kende kunstenaar maakte toen een kunstzinnig uitgesneden mangelplank. L. W. Willeboordse uit Oost-Souburg bij enkele van zijn werkstukken. Duidelijk is de invloed van Escher te herkennen. Het Fries houtsnijwerk wordt uit sluitend gemaakt van lindehout. De reden,daarvoor ligt in het feit dat lindehout de meest geschikte Het Vocaal Ensemble Qoudlibet uit Middelburg bestaat vijf jaar. Het Vocaal Ensemble Quodlibet uiit Middelburg bestaat dit jaar vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan zal het ensemble een feestelijk lustrum-concert geven op zater dag 27 april om 20 uur in de Koorkerk te Middelburg. Op het programma staan werken van onder andere Haydn en Brahms. Het ensemble wordt be geleid door organist Bram Beek man en een strijkkwartet onder leiding van C. Brouwer. Quodlibet werd opgericht in 1986 door de huidige dirigente Tettie Wiechers. Het ensemble bestaat uit twintig vrouwen en legt zich toe op het specifieke vrouwenkoor-repertoire, zowel het uit vorige eeuwen afkomstige als het hedendaagse (Nederland se) repertoire. In de afgelopen drie jaar gaf Quodlibet concerten in Middel burg en Hilversum en werkte mee aan verschillende aktivitei- ten. Zowel in 1988 als in 1990 nam het ensemble deel aan het Nederlands Koorfestival in de Doelen te Rotterdam. In 1988 be haalde het ensemble daar de eer ste prijs in de categorie vrouwenkoor C en in 1990 de tweede prijs in de categorie vrou wenkoor B. hardheid heeft, niet splintert en een lange levensduur kent. Voor dat een stuk lindehout bruikbaar is voor Fries houtsnijwerk dient het in plakken te worden ge zaagd; vervolgens wordt het ver- lijmd om kromtrekken tegen te gaan, gevlakt, gepolijst, gebeitst en gelakt. Dan pas worden de eerste kunstzinnige insnijdingen met een scherp mes aange bracht. dens reizen en in boeken. Zijn voorkeur gaat uit naar het snijden van zogenaamde roosvensters van kathedralen en kerkorgels. Een ander deel van zijn houtsnij werk is ontleend aan de schilde rijen van M. C. Escher. Voordat er daadwerkelijk met het mes aan de slag kan worden ge gaan tekent Willeboordse zijn ontwerpen helemaal uit op papier waarna het stukje voor stukje wordt overgebracht op het hout om vervolgens ingesneden te worden. Gedurende 45 jaar be oefent Willeboordse zijn hobby en hij heeft nog nooit tweemaal hetzelfde kunstwerk gemaakt: „Ik houd beslist niet van massa- produktie en maak ook nooit iets naar een ontwerp van iemand anders. Als mensen daar om vra gen stuur ik ze altijd naar een an der. Elk werkstuk van mij is uniek. Zodra er dwang achter Kathedralen en roosvensters zijn geliefde onderwerpen van houtsnijder Willeboordse. gaat zitten dan ben ik niet meer met plezier bezig en daarom nemm ik nooit opdrachten aan." In de bibliotheek van Oost- Souburg worden zeventig voor werpen tentoongesteld en de tentoonstelling is tot en met 3 mei te bezichtigen tijdens de ope ningstijden van de bibliotheek. Willeboordse oefent het maken van zijn houtsnijwerk uitsluitend uit als hobby, die hij als 16-jarige jongen is begonnen toen hij tij dens het vissen een stukje hout snijwerk vond. De inspiratie voor zijn kunstwerken doet hij op tij- De zangvereniging Sursum Cor da uit Middelburg houdt zaterdag 27 april om 19.30 uur een zang avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente-Cen trum in de Segeersstraat te Mid delburg. Aan het muzikale gebeuren wordt medewerking verleend door het gemengd koor Sursum Corda o.l.v. Tobias Walhout, het gemengd koor De Lofstem uit Aagtekerke o.l.v. Jac Minderhout, het jongerenkoor Het Kleinood uit Aagtekerke o.l.v. Jan Wisse en organist Jaap Bakker. B. Boot, lid van het Israël Comité Shaare Ze- dek, zal een appèlwoord uitspre ken. De opbrengst van een collecte is ten bate van het christelijke ziekenhuis Shaare Ze- dek te Jeruzalem. Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Cosmo in Vlissingen zal René Froger vrijdag 26 april in deze discotheek optreden om 24 uur. Het optreden van Froger is een onderdeel van de Cotton Club avond waarop een Vlissingse band zal zorgen voor de muzikale omlijsting. De verfrissingen zullen die avond worden uitgeserveerd door een ober op stelten. De ster van René Froger is sinds zijn optreden bij het afscheid van Adam Curry in het Veronica- programma Count Down in 1988 in duizelingwekkende vaart aan het artistieke firmament geste gen. De gouden platen volgden elkaar in snel tempo op; andere beloningen zijn de Zilveren Harp en de CD Award. I René Froger luistert vrijdag 26 april het feest rond het tweejarig bestaan van Cosmo in Vlissingen op. In verband met het feit dat diri gent P. Bakker vijftig jaar dirigent is van verschillende koren wordt hem vrijdag 26 april om 20 uur een jubileum-zangavond aange boden in de Gasthuiskerk aan de Lange Delft in Middelburg. Aan deze avond werken vijf koren mee. Het zijn het ouderenkoor De Zilverstem uit Arnemuiden, de gemengde zangvereniging Zang- lust uit Nieuwdorp, het evangeli satiekoor Internos uit Middelburg o.l.v. Nelly van Belzen, het NCVB- dameskoor uit Aagtekerke en het Hervormd Kerkkoor uit Grijpsker- ke o.l.v. G. Blankers. Voorts wordt medewerking verleend door de soliste Janneke Heijkoop-Slagter en organist Piet Feij. GOES Galerie llona Schmit Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Prins van Oranje. Janny Witte-de Regt, schilderijen, tijdens openingsu ren. (t/m 26 april) Gemeente-archief. (Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumen- tatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vin cent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Kunsthandel De Witte Swaen!t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ga lerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Aat Verhoog, aquarellen. Souterrain: ten van den Berg, Geweven wandkleden, (t/m 27 april). Ma. 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00-21.00 uur, za. 10.00-13.00 uur. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Staatsbosbeheer op Walcheren, ten toonstelling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. Galerie Delta Nutsbedrij ven. (Poelendaelesingel 10). Artistie ke Trots, aardewerken bodemvondsten uit vervlogen tijden. Tijdens openingstijden, (tot 1 mei). Balans 17. (Balans 17). Marenne Wei ten. Wo.-vr. 12 tot 17 uur, za. 11-16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Wim Hofman, overzichtstentoonstelling van illustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Hofman - Wim Hofman verteldt'. Aanwinsten 1989/1990, hedendaagse kunst, (vanaf 26 april). Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13..30 tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). Peter Vermeulen, installatie Arno: en Psyche, Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshufs. (Dam 71). Passie en Pasen in de Prentkunst, Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op af spraak. Den Gespleten Arent. dhr. J Schier, pentekeningen. Maand april. Rabobank. (Hal Hoofdkantoor Lange Geere). Dicky Gast-Koning, aquarel len en olieverfschilderijen. Tijdens openingstijden bank. (tot 1 mei). Kloveniersdoelen. (Achter de Hout tuinen 30). weeltentoonstelling, ma. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. en zo. van 12 tot 17 uur. Multi Colour, wee- fatelier en expositieruimte. (Toren. - weg 4a). Anneke Ruimschotel, staal- en touwplastieken. keramiek, van At- lier Katroen, Open huis op 25, 26 en 27 april van 10 tot 17 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespie gelrijzing, een bedreiging. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). "Blij met een dode mus", aanwinsten-tentoonstellling. di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. OOSTSOUBURG Bibliotheek. L.W. Willeboordse, Fries houtsnijwerk. Tijdens openingstijden. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veer boot Vlissingen/Breskens. Op dub beldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissin gen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikke ling van Vlissingen. Bezichtiging tij dens kasuren NMB bank. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Charles Vreuls, he dendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Restaurant Gevangentoren. (Boulevard de Ruyter). Tijdsbeeld, historisch overzicht. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, 17 tot 21 uur. za. en zo. van 17 tot 21 uur. (t/m 30 april). Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Ter illustratie, orgineel werk van 19 il lustratoren. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. (van af 27 april). DONDERDAG 25 ARPIL Seth Gaaikema, one man show "De avonturen van Seth Gaaike ma", de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. De Berini's, kabaretprogramma 'Het naadje van de kous'. Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. VRIJDAG 26~APR!L De Berini's, kabaretprogramma 'Het naadje van de kous', de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Engelse organist Carol Williams bespeelt het Compton theateror gel, Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat, Middelburg, 20 uur. Jubileum Zangavond dirigent F. Bakker, m.m.v. Ouderenkoor 'De Zilverstem', Evagelisatiekoor In ternos, het N.C.V.B.-dameskoor, het Hervormd kerkkoor Grijpsker- ke, soliste Janneke Heijkoop- Slagter, organist Piet Feij, Gast huiskerk, Middelburg, 20 uur. Cotton Club met Dezz en René Froger, Cosmo, Voltaweg, Vlis singen, 21 uur. Stichting Middelburgs Theater, komische triller 'Moordkuil', Mid delburgs Minitheater, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. In the Nursery, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Hardrockband September '80, de Walk-inn, Min. Lelystraat 4, Vlissingen, 21.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 27 APRIL Asalku, moluks optreden met eigen composities. Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 21 uur. Stichting Middelburgs Mini- theater, komische thriller 'Moord kuil', Middelburgs Minitheater, Vérwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Shantyfestival m.m.v. Stare Dzwany, S.O.S.-Blootland, Wind kracht 8, Tony en Beryl Davis, Hotel Britannia-Watertoren, Pic card, Solskin, Vlissingen, vanaf 14 uur. De Berini's, kabaretprogramma 'Het naadje van de kous'. Con certzaal, Zierikzee, 20 uur. Het Middelburgs Vocaal En semble Quodlibet, Koorkerk, Middelburg, 20 uur. Sjolmord, optreden. Bar Ameri can, Plein 1940, Middelburg, 20.30 uur. ZONDAG 28 APRIL A-Capella zanggroep Bellbo, concert. Kapel van St. Maarten, Hoogelande, 14.30 uur. de Grandpa Nick Sessionband, jazz-rock,, fusion, jazz, blues. Ca fe Dangeroe, Vlasmarkt, Middel burg, 17 uur. MAANDAG 29 APRIL The Canvey Island All-Stars, Bar American, Plein 1940, Mid delburg, 21 uur. Rob van der Meule en Agnes van Dooremalen, liederenrecital. Concert-en Gehoorzaal, Sin gelstraat 13, Middelburg, 20.15 uur. DINSDAG 30 APRIL Orgelconcert door Geert Bier- ling, Ned. Hervormde Kerk, Ka- pelle, 20 uur. Oranjebal m.m.v. Break-Out, De Lammerenburght, Vlissingen, 20.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 1 ME! De Hoofdstad Operette, Orp heus in de Onderwereld, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 26 APRIL WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373. Dage lijks geopend. Rob van der Meute. In de foyer van de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg wordt maandag 29 april om 20.15 uur een liederenrecital gegeven door de uit Oost-Souburg afkomstige bas-bariton Rob van der Meule en de alt-mezzo Agnes van Doo remalen. Het programma omvat 19e en 20e eeuwse liederen van Schu bert, Schumann, Brahms, Vaug han Williams en Bosmans. Behalve liederen zullen ook nog enkele stukken voor piano-solo ten gehoren worden gebracht. De muzikale begeleiding is in handen van Koos van den Brekel. Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dan ces with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20 en 22.30 uur. ZATERDAG 27 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dan ces with wolves' 21.15 uur. Elec tro Middelburg, 'Postcards form the edge' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20 en 22.30 uur. ZONDAG 28 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dances with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Ju-Dou' 20.30 uur. MAANDAG 29 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wol ves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand theater Goes, 'The godfa ther III' 20 uur. Electro Middelburg, 'Postcards form the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20.30 uur. iDINSDAG 30 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wol ves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand theater Goes, 'The Godfa ther III' 20 uur. Electro Middel burg, 'Postcards form the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20.30 uur. Openluchtvoorstelling op de Dam in Middelburg: 'Look who's talking' 20 uur. WOENSDAG 1 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'The Godfa ther III' 20 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20.30 uur. DONDERDAG 2 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Look who's talking' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand theater Goes, 'The Godfa ther III' 20 uur. Electro Middelburg, 'Postcards from the edge' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ju-Dou' 20.30 uur. .Wi ZATERDAG 27 APRIL Alhambra II Vlissingen, 'Duckta- les' 14 uur. Electro Middelburg, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middelbur, 'Ronja, de roversdochter' 14 uur. ZONDAG 28 APRIL Alhambra IV Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 uur. Electro Middelburg, 'De klein zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ronja, de roversdochter' 14 uur. WOENSDAG 1 ME! Alhambra II Vlissingen, 'Duckta les' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7