informatiepagina van de gemeente vlissingen orgen "raad Volledige vernieuwing straten Een veiligheidsslot voor f 27.50 I I kg" Chemisch afval meer en meer apart 11 Q 1/ i Fietsendiefstal: U kunt er wat tegen doen! Nationale Flerdenking Maandag wel ophalen huisvuil, dinsdag niet Ter illustratie" in museum redactie; sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken Te behandelen punten 1. Openbare orde en vei ligheid 3. Economische zaken 5. Cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9. Financiering en alge mene dekkingsmiddelen Rondvraag Extra banen Sluiting Van 1 tot 11 mei Kijkavond Kruispunt Coosje B u s ke n st r aat/S p u i st r aat Coosje Buskenstraat (tussen Spuistraat en B. Wolffplein) Zaterdag 4 mei Gemeente gesloten Het "werkbriefje' Betje Wolffplein Badhuisstraat (tussen B.Wolffplein en Glacisstraat) Aagje Dekenstraat Hoek Aagje Dekenstraat/Scheldestr- aat Archief verhuist Dringende zaken OP SLOT BUIT ER UIT Even bijpraten met wethouder Wisse Gerbrandystraat Tegenstrijdig Meer auto's Verkeersproject basis school Woensdag 24 april 1991 DE VLISSINGER N DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 25 april, komt de gemeenteraad van Vlissingen bijeen om over diverse voorstellen van het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. De vergadering van de ge meenteraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een populaire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Hierna staat de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. 1.1. Krediet ten behoeve van in vesteringen brandweer; 3.1. Vaststelling verordening win kelsluitingstijden; 5.1. Verlening recht van opstal ten behoeve van de Mixed Hoc key Club Vlissingen; 5.2. Vervanging boot strandbe- waking; 7.1. Intrekking gemeenschappe lijke regeling vestigingsadvies commissie huisartsen; 7.2. Subsidie kindvriendelijk ma ken Streekziekenhuis Wal cheren; 7.3. Krediet kleine milieu onderzoeken 1991; 7.4. Krediet saneringsonderzoek v.m. gasfabriek N.S.; 8.1. Erfpachtovereenkomst grond Gevangentoren; 8.2. Voorbereidingsbesluit Bloe- menlaan (gedeelte v.m. Jan Lig- thartschool); 8.3. Voorbereidingsbesluit Bui tenhaven; 8.4. Voorbereidingsbesluit Bui tenhaven, Schoone Waardin; 8.5. Krediet woonrijpmaken Rosenburg-west (fase 2); 9.1. 5e t/m 7e begrotingswijzi ging 1991. (foto: Ruben Oreel) Slechts 30 van de fietsen in Vlissingen is voorzien van een goedgekeurd slot. Dat blijkt uit een onderzoek van de ge meentepolitie van Vlisssin- gen. Ook de meeste gestolen fietsen zijn niet voorzien van een postcode-nummer. Dat laatste helpt de politie vaak een fiets bij de eigenaar terug te brengen. Daarom is in sa menwerking met rijwielhande laren in Vlissingen een "Sloten en Graveeraktie" opgezet. De aktie begint op woensdag 1 mei (volgende week) en eindigt zaterdag 11 mei 1991. In deze periode kunt u bij de Vlissingse rijwielhandelaren een verbeter de versie van het veiligheidsslot kopen (geen montage) en uw fiets laten graveren, voor de een malige aktieprijs van f 27,50! ,De rijwielhandelaren die aan de actie meedoen zijn: Rijwielhan del Wijkhuis, Badhuisstraat 19; Meijers Tweewielers, Troelstra- weg 364; Rijwielcentrale, Koude- kerkseweg 51; Tweewielers Filius, Hogeweg 112; Stationsrij wielstalling, Vlissingen; Lobbe- zoo, Kanaalstraat 32; Meijers Tweewielers, Kanaalstraat 62; 't Winkeltje, Vlissingsestraat 62; Rijwielhandel de Pree, Oranje plein 18 en Toon's Rijwielshop, Papegaaienburg 20. Doe ook mee! Op vrijdag 26 april a.s. houdt de politie weer een kijkavond voor fietsen, zoals gebruikelijk iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. U bent welkom! De Vlissingse binnenstad krijgt een nieuwe toegangs weg over de Spuikom. Ook de Coosje Buskenstraat en de Aagje Dekenstraat en de aan sluitingen met de Spuistraat, de Badhuisstraat en de Schel- destraat gaan volledig ver nieuwd worden. De gemeente heeft hiervoor een plan ge maakt. Burgemeester en wet houders leggen het plan deze maand aan de gemeenteraad voor. Alle bewoners van de be treffende straten en andere be trokkenen hebben een brief over het plan gekregen. Zij kunnen tot 1 mei as. hun me ning over het plan geven. Het stratenplan omvat in grote lij nen voor de volgende kruispun ten en straten het volgende: - rijbanen voor auto's in asfalt - aparte fietspaden en fiets(sug- gestie)stroken - verhoogde bermen als gelei dingen tussen rijbanen en fietspaden - trottoirs met korte oversteekmo- gelijkheden via geleidingen - een verkeersdrempel in de rechtsaf-rijbaan vanuit de Spuistraat de Coosje Bus kenstraat in - verkeerslichten voor auto's en fietsers - Spuikomweg en Spuistraat: tweerichtingverkeer - Coosje Buskenstraat (oprit): tweerichtingverkeer - Coosje Buskenstraat (tussen Spuistraat en Betje Wolffplein): éénrichtingverkeer in richting Betje Wolffplein - uitvoering in klinkers en tegels - aparte rijbaan voor auto's - éénrichtingverkeer voor auto's in richting B. Wolffplein - fiets(suggestie)stroken aan bei de zijden ©t Zaterdag 4 mei vindt in Vlissin gen de Nationale Herdenking van gevallenen plaats op de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan. Voorafgaand aan de herden king vindt een korte gebeds dienst plaats van de gezamenlijke kerken om 19.00 uur in de Petruskerk aan de Paul Krugerstraat. Het programma op de begraaf plaats is als volgt: - Belangstellenden worden ver zocht om uiterlijk 19.50 uur aan wezig te zijn in of bij de aula van de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan. - Van 19.45 tot dertig seconden voor 20.00 uur worden kerkklok ken geluid. - Om circa 19.55 brengt Muziek vereniging "Vlijt en Volharding" op de Noorderbegraafplaats en kele toepasselijke werken ten gehore. - Om 20.00 uur wordt met een trompetsignaal twee minuten van volkomen stilte aange kondigd. - Na deze stilte wordt de nationa le vlag gehesen. De Muziekvere niging "Vlijt en Volharding" speelt twee coupletten van het Wilhelmus. - Vervolgens zullen er bij het mo nument kransen en bloemen worden gelegd. Eerst doen bur gemeester en wethouder C. de Keijzer dat namens het gemeen tebestuur. Daarna is daartoe ge legenheid voor andere instanties, organisaties en parti culieren. - Na de krans- en bloemlegging bij het monument maken burge meester en wethouders een rondgang over de begraafplaats. Daarbij zullen graftakken wor den gelegd bij het monument van de geallieerden en het ge denkteken voor omgekomen burgers. Voorts zal de burge meester bloemen leggen bij gra ven van inwoners van Vlissingen die tijdens de Tweede Wereld oorlog en de bevrijdingsdagen (november 1944) in het verzet te gen de vijand zijn omgekomen. - Voor een ieder is er gelegen heid deze rondgang te volgen. Ook het individueel bezoeken van de (oorlogs)graven is uiter aard mogelijk. N.B. Toespraken worden niet ge houden. In verband met Koninginnedag op dinsdag 30 april, zijn de ge meentelijke secties op maandag 29 en dinsdag 30 april gesloten. Maandag 29 april heeft het per soneel een verplichte atv-dag. Maandag 29 april wordt wel het huisvuil in Paauwenburg opge haald. In de wijken waar dinsdag de ophaaldag is, gebeurt dat nu op woensdag 1 mei. De sectie afvalverwijdering komt op maandag 29 april als normaal het huisvuil ophalen in de wijk Paauwenburg. In de dinsdagwijk (Binnenstad, Scheldebuurt en Ritthem) komt de sectie afvalverwijde- (foto: Ruben Oreel) ring in verband met Koningin nedag een dag later, op woensdag 1 mei langs. Bewoners in die wijken worden verzocht hun huisvuil op die dag buiten te zetten. De cliënten van de sectie so ciale zaken met een ABW-, RWW-, IOAW-of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een in komstenverklaring in te leve ren. Deze maand is dat (in verband met Koninginnedag) aanstaande vrijdag, 26 april. Indien u, als cliënt van de sec tie sociale zaken, deze verkla ring niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uit kering automatisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken ver gen. In die tussentijd kunnen ook geen voorschotten wor den verstrekt. tweerichtingverkeer voor fietsers - trottoir aan noordzijde - breed voetgangersgebied aan zuidzijde - verbinding trottoir en voetgan gersgebied door gemarkeerde oversteek ter hoogte van Noordstraat - schuin (onder hoek van 45 gra den) "gestoken" parkeervakken aan zijde voetgangersgebied - voetgangersgebied met sier bestrating, bomen, zitbanken en fietsbeugels - rijbaan C.Buskenstraat sluit als "uitrit" aan op Badhuisstraat en A. Dekenstraat (uitritconstructie zoals bij zijstraten van de Schel- destraat) - Badhuisstraat en A. De kenstraat vormen samen "vloei end" één geheel voetgangersoversteekplaats over Badhuisstraat-Aagje De kenstraat - uitvoering in asfalt en tegels - zeer groot voetgangersgebied aan zijde Walstraat - uitvoering in asfalt en trottoir tegels - rijbanen voor auto's in beide richtingen - fiets(suggestie)stroken aan bei de zijden - laad- en loszöne aan oostzijde tussen Minnebreuker en 't Hoekje - zes parkeervakken aan westzij de tussen Royal en Wijkhuys - uitvoering in asfalt en tegels - rijbanen voor auto's in beide richtingen - fiets(suggestie)stroken aan bei de zijden - trottoir aan zijde bestaande wo ningen - trottoir en arcade aan zijde win kelcentrum - bushalte met abri aan zijde be staande woningen - bushalte met bank onder arca de aan zijde winkelcentrum - parkeerverbod aan beide zijden - uitvoering in asfalt en trottoir tegels - rijbanen voor auto's in beide richtingen - rijbanen gescheiden door ver hoogde tussenberm - fietsstrook aan zijde woningen VVV, van de autorijbaan ge scheiden door verhoogde tus senberm - fietsoversteekplaats - fiets(suggestie)strook aan zijde winkelcentrum en Impodra - inrijden parkeergarage dlleen mogelijk vanuit Aagje De kenstraat - uitrijden parkeergarage alleen mogelijk via Scheldestraat (langs Impodra) - bevoorradingsplein winkelcen trum bij inrit parkeergarage - fietsroute van en naar bin nenstad via achterzijde winkel centrum (komt uit bij de Vrijgang en bij Delifrance in de Walstraat) Tekeningen van het plan kunt u inzien bij de sectie Nieuwe werken in het stadhuis (2e ver dieping, kamer 217, telefoon 87223). Het plan zal worden besproken tijdens de vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor stadsbeheer, verkeer en milieu op maandag 13 mei 1991 in het stadhuis (aanvang: 19.30 uur). Het plan zal worden behandeld door de gemeenteraad in zijn vergade ring van donderdag 30 mei 1991 in het stadhuis (aanvang: 19.30 uur). Na akkoord van de gemeenteraad zal spoedig met de uitvoering van het plan wor den begonnen. J In het stedelijk museum (Bella- mypark 19) zal van 27 april tot en met 26 mei de expositie "TER ILLUSTRATIE" te zien zijn. Deze expositie is samen gesteld in samenwerking met de Nederlandse Illustratoren- club (NIC). Er wordt origineel werk getoond van 19 illustrato ren die werkzaam zijn in het zuid-westen van Nederland. Vrijwel iedereen krijgt dagelijks illustraties onder ogen: in boe ken, tijdschriften en adverten ties. Ze dienen niet alleen ter ondersteuning van een tekst, maar bepalen vaak in belangrij ke mate "Het Gezicht" van het produkt waar je als consument mee geconfronteerd wordt. Daarom wordt aan het ontwerp en de uitvoering van een illustra tie zeer veel aandacht besteed. Het technisch perfect drukwerk stelt hoge eisen aan illustraties. De beroepsgroep van illustrato ren heeft in 1985 de Nederland se lllustratorenclub opgericht. Die stelt zich ten doel, onder an dere door exposeren, meer be kendheid te geven aan het veelzijdige illustratiewerk. De aan Ter Illustratie deelne mende vormgevers hebben hun sporen als illustrator -ruim schoots verdiend. Ze tonen in de expositie vrij werk en werk dat gemaakt werd voor een reclame bureau, redactie of andere op drachtgever. Opvallend is de variatie in toegepaste technie ken: tekeningen, schilderijen en grafische technieken wisselen elkaar af. Een enkeling maakt gebruik van de computer. Alle werken hebben echter één geza menlijk kenmerk: de herken baarheid van de voorstelling, waarin dikwijls humor of een dubbele bodem niet ontbreekt. Sinds kort zijn op Walcheren extra banen beschikbaar voor werklozen. Het zijn banen voor oudere, langdurig werklozen die moeilijk aan werk kunnen komen. Het gaat om banen in de collectieve sector, onder andere bij gemeenten, in be jaardentehuizen en bij wel- zijnsinstellingen. De nieuwe regeling (banenpool) vormt onderdeel van het beleid van sociale vernieuwing. De uit voering van de regeling gebeurt door de gezamenlijke Walcherse gemeenten. Zij hebben hiervoor de Stichting Werkgelegenheids projecten Walcheren (SWW) op gericht. Meer weten? Neem dan contact op met de heer J. Tramper van de sectie Sociale zaken van de gemeente Vlissingen, Dr.Gallan- datstraat 1 (telefoon 87545). Op 8 mei a.s. zal de bouwkun dige oplevering plaatsvinden van de nieuwe huisvesting van het gemeente-archief aan de Hellebardierstraat. Het archief is nu ondergebracht in het stadhuis. De verhuizing begint op 27 mei en duurt drie weken. In ver band met de voorbereidingen daarvoor is het helaas noodza kelijk het gemeente-archief voor bezoekers te sluiten in de periode van 29 april tot en met 29 juni 1991. De voorgevel van het gemeente archief aan de Hellebar dierstraat. (foto: Ruben Oreel) Op 1 juli 1991 hoopt het gemeente-archief haar nieuwe huisvesting voor het publiek open te stellen. De openingstijden na 1 juli zijn van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Als er zich dringende zaken aan dienen waarvoor u een beroep op het gemeente-archief wilt doen, kunt u telefonisch kontakt opnemen, telefoonnummer: 87331. Vorige week kwam de chemo kar weer langs. Er werden weer de nodige schadelijke af valstoffen ingezameld. Batte rijen, afgewerkte olie, verfresten, de medewerkers van de chemokar hebben de smerigste en schadelijkste stoffen kunnen ophalen. Op deze manier komen die stoffen gelukkig niet (meer) in het mi lieu terecht. De ophaalresultaten van de chemokar zijn zeer goed te noemen. Enkele cijfers van de afgelopen week: - 325 kilo batterijen; - 1.608 kilo verf - 775 kilo latex; - 544 kilo oplos- en reinigings middelen en bakolie; - 186 kilo lijmen, hars en kitten; - 48 kilo bestrijdingsmiddelen; - 124 kilo medicijnen; 132 kilo spuitbussen; 101 kilo asbesthoudend afval; 71 kilo TL-lampen; 400 liter afgewerkte mo torolie; 13 oude accu's; Max Milieu (foto: Ruben Oreel) Bij elkaar een berg chemisch af val van 3.924 kilo, plus 13 oude accu's, plus 400 liter afgewerkte motorolie. In één ophaalbeurt! De ophaalcijfers vanaf 1986 ge ven een immer stijgende lijn te zien: 1986 4.140 kilo 1987 11.151 kilo 1988 20.499 kilo 1989 26.674 kilo 1990 39.900 kilo! Wat wordt 1991? Waarschijnlijk weer meer, want de chemokar komt dit jaar nog zes keer langs. Maar tussendoor kunt u er toch voor blijven zorgen dat de scha delijke stoffen niet bij het huisvuil (en dus direct in het milieu) be landen. U kunt er mee terecht bij het depot van de sectie afvalver wijdering aan de Edisonweg 9. Deze is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Verkeer is een onderwerp waar iedereen wel iets van weet, want iedereen is immers zelf verkeers deelnemer. Maar als ik met groe pen burgers over verkeer praat, levert dat zelden spontaan de zelfde mening op. De belangen- verschillen tussen voetgangers, fietser en automobilisten lopen in de praktijk enorm uiteen. Er zijn niet vaak overeenkomsten te ont dekken in concrete verkeerssitu aties. En natuurlijk zijn ook de mensen die aan de straat wonen een aparte "partij". De Gerbrandystraat is een uitste kend voorbeeld van deze proble matiek. De belangen lagen bij het begin van het overleg met de aanwonenden uiteen. Na veel overleg hebben we nu een voor alle partijen aanvaardbare oplos sing gevonden. Twee weken ge leden is daadwerkelijk met de uitvoering begonnen. Er komt een geheel nieuwe Gerbran dystraat, geasfalteerd en wel. Een Gerbrandystraat die bere kend is op het steeds verder groeiende verkeersaanbod. Op het eerste gezicht lijkt het on logisch dat Vlissingen miljoenen guldens uitgeeft voor de verrui ming van mogelijkheden van (toch vooral) auto's. Vanuit milieu oogpunt moet vermindering van het aantal verreden kilometers worden nagestreefd. Het is echter zo dat de herople ving van de binnenstad alleen mogelijk is als de bestaande ver- keerstromen worden verlegd. De aanleg van de weg langs de Spuikom, ook een miljoenenpro ject, is niet te vermijden. De Coosje Buskenstaat, Bad huisstraat en Aagje Dekenstraat zullen moeten worden aange past om een goede bereikbaar heid van het nieuwe winkelcentrum en de Vlissingse binnenstad mogelijk te maken. Het is nu eenmaal zo dat auto's veel ruimte nodig hebben. Nog maar kort geleden gingen veel Vlissingers voor boodschappen en vertier de stad uit, terwijl er nu al veel meer mensen richting de Vlissingse binnenstad trekken. Ondertussen worden we (niet al leen in de binnenstad) gecon fronteerd met een groeiend aantal auto's. Het lijkt wel of de verhouding van éér. auto per twee gezinnen is omgekeerd. Twee auto's per gezin is tegen woordig heel normaal. En ook als auto's weinig rijden, eisen ze par keerruimte op. Die moet dan weer gevonden worden in de be staande straten. Maar deze ruim te is evengoed bedoeld voor groen en speelruimte voor kinde ren. Zaken die niet eenvoudig te combineren zijn. Er moet een goede afweging worden ge maakt. En dan kan het gebeuren dat je niet altijd een parkeer plaats voor je deur hebt. Verkeer levert vaak spanningen en soms zélf letterlijk botsingen op. Voor verkeer hebben we re gels en als iedereen zich daar aan zou houden, zouden er minder ongelukken gebeuren en wordt ergenis voorkomen. Om dat iedereen verkeersdeelnemer is, is het van belang zo vroeg mo gelijk te leren wat dat precies inhoudt. - De gemeente Vlissingen heeft daarom een project samen gesteld met eenvoudig materiaal om verkeerssituaties na te boot sen op het schoolplein. Het pro ject is speciaal samengesteld voor de basisscholen. Al fietsend deelnemen aan het "verkeer" proberen we de basisschoolleer lingen op te leiden tot goede ver keersdeelnemers.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5