Middelburg drie dagen in het teken van Country- en Westernmusic WIJ WILLEN HET DEZE KEER ALLEEN OVER BEKENDE MERKEN HEBBEN PO* Driekwart van de luisteraars vinden Omroep Zeeland gezellig Meliskerke Vlissingen Westkapelle Wijkpost De Woelige Werf Nieuw- en St. Joosland Middelburg Domburg Sint Laurens Grijpskerke Hardrock in Westkapelle Koudekerke Serooskerke Aagtekerke Arnemuiden Programma voor ouderen in Vlissingen Bij het doorlezen van het voorwoord van de verschil lende programma's voor de viering van Koninginne dag 1991 op Walcheren valt één ding onmiddelijk op. In elk voorwoord wordt gewag gemaakt van een aantrekkelijk programma dat overal tot stand kon ko men dankzij de belangeloze medewerking van velen. En ook wordt in alle gevallen de hoop uitgesproken dat er veel publiek acte de presence geeft en dat de weergoden zich van hun beste kant laten zien. Sa men met alle organisatoren spreekt de redactie van De Faam/De Vlissinger de wens uit dat Koninginne dag 1991 een geslaagd feest mag worden. Voor zo ver we er de beschikking over hebben volgt hieronder een opsomming van de festiviteiten in de verschillende plaatsen. Hulpstudio Woensdag 24 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER De Canadese country- en westernzangeres Lucille Starr. -Good-old Ben Steneker. KONINGINNEDAG 1991 wordt gepresenteerd door KRO- dj Ruud Hermans, bekend van de programma's KRO's Country Ti me en In antwoord op.... Gedu rende de drie dagen zal de crême-de-la-crême van de Neder landse country- en westernmusic vertegenwoordigd zijn en is er ook een optreden gepland van de Canadese ster Lucille Starr en haar eigen begeleiding South Mountain. Maandag 29 april zal het country- en westernspektakel worden gehouden op de Markt van 14 tot 17 uur. Er staan optre dens gepland van de Peter Hill Band, Moonlight Riders en Toni Willé. In de zalen van de Stadsschouw burg treden op Koninginnedag van 20 tot 23.30 uur een keur van artiesten op. Het programma meldt Mary Kee Country Compa ny, Ben Steneker, Martin-B, de Clover Bluegrass Band, Ruud Hermans, Joni de Boer en Tulsa. Het derde onderdeel van het festival wordt afgewerkt op maandag 6 mei, ook in de zalen van de Stadsschouwburg. Vanaf 20 uur treden op de planken Jim my Lawton and the Hot Beaver Band, Captain Gumbo en Lucille Starr South Mountain. De kaarten voor het festival dat in de Stadsschouwburg wordt gehouden zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij alle kantoren van de PZC en de AMRO-bank te Middelburg, bij alle kantoren van de VVV en aan de kassa van de stadsschouwburg. De Koninklijke Vereniging Uit het Volk - Voor het Volk in Middel burg heeft dit jaar als onderdeel van de festiviteiten rond Konin ginnedag en Bevrijdingsdag ge kozen voor een groots Country- en Westernfestival. De plaats van handeling is op maandag 29 april de Markt en op 30 april en 6 mei de Stadsschouwburg. De organisatie van het festival is in handen van Uitgeverij Repro- West in Den Haag en het muzika le gedeelte is ondergebracht bij Tulsa-Music uit Tilburg. De show De meest bekende merken zijn bij Pot present. In de meest imponerende meubelshowroom van de Benelux. We lichten een tipje van de sluier op: Artifort, Artemide, Casala,' Charles Eames, Gasparucci, Gelder land, Giorgetti, Grazzi, Indoor, Leolux, Molteni, Montis, Rolf Benz, Pastoe, Poltrona Frau, Pozzi, Saporiti, De Sede, Thonet, enz., enz. axel zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Telefoon 01155-2010. Telefoon België 0031 - 11552010. Sie Matic Keukenstudio le verdieping. emide, Casala,' Ritthem met auto's, motoren en fietsen. Om 20.15 uur worden daar touwtrekwedstrijden gehou den terwijl het programma om 21 uur wordt afgesloten met een drive-in-show in Ons Dorpsleven. Voorafgegaan en gevolgd door een muzikale rondwandeling van de harmonie Ons Genoegen start Vlissingen de viering van Konin ginnedag met het vlaghijsen op het Stadhuisplein om 10 uur. At letiekvereniging Atletica houdt vervolgens de Oranjeloop, die om 11 uur van start gaat. In de verschillende wijken van Vlissingen wordt op 30 april een groots programma afgewerkt, waarbij overdag de kinderspelen een centrale rol vervullen. In een aantal gevallen worden er ook muzikale rondgangen gehouden. De activiteiten worden georgani seerd door speeltuinvereniging 'd Oude Stad, activiteitencommis sie Open Hof, VCB Lammeren- burg, Buurthuis Scheldebuurt, speeltuinvereniging VSV, wijkver- eniging Bossenburgh, buurthuis Aldegonde, vereniging Souburgs Burgerzin, buurtvereniging Van Duyvenvoorde en oranjevereni ging Oranje Boven te Ritthem. Ook de ouderen komen ruim schoots aan hun trekken. In de Lammerenburcht wordt vanaf 20.30 uur een Oranjebal gehou den en Souburgs Burgerzin start om 12.30 uur een zeskamp. Oranje Boven in Ritthem heeft vanaf 13.30 uur volksspelen in de Dorpsstraat en om 16 uur een oriëntatierit voor inwoners van Het programma van de Oranjevereniging Westkapelle gaat al van start op zaterdag 27 april met een feestavond in vere nigingsgebouw Westkapelle Her rijst. Daar treden vanaf 20 uur het Westkappels Dameskoor, de Ruyterstadsingers en het ZWN- mannenkoor op o.l.v. Riet Westerweele. Ook het Westkap pels Kwartet zal enige optredens verzorgen. Het programma voor Koninginne dag is aantrekkelijk. Van 13 tot 14 uur is er een gevarieerd pro gramma voor kinderen t/m 9 jaar in het verenigingsgebouw met een poppenkastvoorstelling en een optreden van de clown Pina- rio. Om 13.45 start vanaf de Oude Zandweg de in ere herstel de Oranjerit. Voor de jeugd is er om 17 uur een playback-show waarvan om 19 uur de prijsuitrei king zal plaatshebben. Het pro gramma wordt afgesloten met een groots Oranjebal in het ver enigingsgebouw m.m.v. het Dans- en Amusementsorkest Passé Partout. ONDERZOEK VLISSINGSE HEAO-STUDENTES: ZEER LAGE LUISTERDICHTHEID SCHOUWEN-DUIVELAND Twee HEAO-studentes uit Vlissingen, Edith Vrolijk en Sandra Christiaansen, hebben in november en december 1990 een kwalitatief onderzoek ingesteld naar het luistergedrag van de inwoners van Zeeland met betrekking tot Omroep Zeeland. Zij voerden in totaal 400 telefoongesprekken om te komen tot een representatieve steekproef. De meeste luisteraars naar Radio Zeeland zijn te vinden in Midden- Zeeland (67%). Zeeuws- Vlaanderen en Schouwen- Duiveland scoren aanzienlijk la ger met respectievelijk 26% en 7%. De onderzoeksters dragen voor de geringe luisterdichtheid op Schouwen-Duiveland als mo gelijke oorzaak het feit aan dat daar ook Radio Rijnmond en Om roep Brabant zijn te ontvangen die beide de gehele dag uitzen dingen verzorgen. Ruim driekwart van de luisteraars naar Omroep Zeeland vindt het 'gezellig' om naar de regionale omroep te luisteren. De meeste waardering gaat uit naar de da gelijkse nieuws- en actualiteiten programma's. Ook de sportuitzendingen in het week einde liggen bij de Zeeuwse luisteraars goed in de markt. Vooral het feit dat de uitslagen van de in Zeeland gespeelde wedstrijden direct bekend wor den gemaakt, spreekt de luiste raars bijzonder aan. De algehele mening is dat men mede dankzij Omroep Zeeland goed op de hoogte blijft van het reilen en zei len in de provincie. Het is overigens niet het eerste onderzoek onder luisteraars naar Omroep Zeeland. Eerder al deed de Dienst Kijk- en Luisteronder zoek van de NOS een kwantita tief onderzoek. De resultaten van het HEAO-afstudeeronderzoek komen in grote lijnen overeen met de uitkomsten van het NOS- onderzoek ten aanzien van bereik en luisterdichtheid. Ongeveer de helft van de Zeeuwse bevolking van 15 jaar en ouder heeft wei eens naar Omroep Zeeland ge luisterd gedurende het eerste jaar van zijn bestaan. Zij zijn afkom stig uit alle lagen van de bevol king en uit iedere leeftijdsgroep; de grootste groep luisteraars moet echter worden gezocht on der vrouwen, onder mensen met een laag opleidingsniveau en in de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jaar. De meest beluisterde uit zendingen zijn die rond het mid daguur. Directeur-hoofdredacteur Flip Feij noemt de tegenvallende luister dichtheid op Schouwen- Duiveland opmerkelijk: „Het is de eerste keer dat we deze gege vens op tafel krijgen. Ik vraag me dan ook meteen af of de beluiste ring op Tholen en Sint Philipsland ook zo laag is. Misschien moeten we in de toekomst wat meer van uit het noorden van Zeeland gaan werken, bijvoorbeeld met een vaste verslaggever en een hulpstudio in Zierikzee." Hij wijst in dit verband op de situatie zoals die in Zeeuws-Vlaanderen al is gerealiseerd. Maar vooralsnog ligt bij Omroep Zeeland de hoog ste prioriteit bij de uitbreiding van de redactie zodat de zendtijd kan Het pand van Omroep Zeeland in Oost-Souburg. Het opschrift op de vlag luidt weliswaar 'U hoort nog van ons', maar in de praktijk is dat niet bepaald in heel Zeeland het geval. worden uitgebreid met de och tenduren. „We verwachten dat daardoor het luistergedrag posi tief zal worden beïnvloed." De ouderenbonden ANBO en PCOB hebben voor de 50-plussers in Vlissingen een speciaal feestprogramma voor 30 april opgesteld. Er wordt geen entree gevraagd en de koffie is gratis. In Bachten Komme aan de Bad huisstraat 104 is van 14 tot 16.30 uur een bingo met loterij, muzikaal omlijst door Ronald Stroo. Ook niet-bewoners zijn van harte welkom in de Scheldehof aan het Stadhuisplein 22, waar van 10 tot 11.30 uur een koffieconcert met samenzang is van het ge mengd ouderenkoor Zanglust. Van 14.30 tot 16 uur wordt een drietal films vertoond: Zeeland waar monumenten leven, Waar de zee het land ontmoet en Oude journaalbeelden van 1946 tot 1960. Van 19.30 tot 22 uur is in Bach ten Reede aan de Vredehoflaan 42 een bingo met loterij. Ook in Bachten Poorte aan de Bachtenpoorte 47a in Oost- Souburg wordt een bingo met lo terij gehouden. Ronald Stroo zorgt hier voor de muzikale om lijsting. Tot slot is er ook in de Zoute Vie ver aan de Dongestraat 1 in Oost-Souburg een bingo en wel van 13 tot 15.30 uur, waarbij niet-bewoners eveneens van har te welkom zijn. Een blokfluit- groep zorgt voor de muziek. In de wijkpost De Woelige Werf in de IJsselstraat te Middelburg heeft de Stichting Welzijn Oude ren Middelburg de koninginne- dagvierende ouderen heel wat te bieden. Vanaf 10 uur kunnen ouderen er terecht om naar de televisie te kijken onder het genot van een kopje koffie en van een tractatie in de vorm van een oranjebitter. Tussen de middag zijn er tegen schappelijke prijzen belegde broodjes te koop. 's Middags wordt in samenwerking met de Oranjevereniging Oud Middelburg films vertoond. De toegang is gratis. De voorbereidingen voor Konin ginnedag beginnen in Nieuw- en St. Joosland op maandag 29 april om 18 uur als de kinderen hun fiets gaan versieren. Op 30 april begint men met de officiële opening om 9 uur, ge volgd door een rondgang door het dorp met de versierde fiet sen. Vanaf 10.15 uur zijn er kin derspelen rondom de kerk. 's Middags bestaat het programma uit een kleedjesmarkt voor de kinderen in de Kerkstraat, een op treden van de Neulander muzi kanten in de muziektent en gedurende de gehele middag zijn er sjezen te zien rond de kerk waarmee ook een ritje kan wor den gemaakt. 's Avonds is er om 19 uur een kinderbingo in het dorpshuis met een mini-playbackshow. Vanaf 21 uur is er Oranjebal m.m.v. Nico Sylvester and the Allrounds. Op maandag 29 april heeft Mid delburg voor haar jeugdige inwo- nertjes van 9 tot 13 uur een kinderrommelmarkt op het pro gramma staan op de Markt. Van af 14 uur is de Markt de plaats van handeling voor een country- en westernfestival. Dit program ma komt in de plaats van de 5 mei-viering. Op Koninginnedag zelf starten de festiviteiten om 9 uur met vlag hijsen op de Markt door leden van Scouting Middelburg, onder muzikale begeleiding van het jeugdorkest ONDA Middelburg; daarna is er samenzang. Ook om 9 uur is er een vlaggenparade in de Gen. Maj. Berghuiskazerne m.m.v. blaasorkest Juliana. In en rond het zwembad Poelendaele wordt vanaf 9 uur een jeugdtri- athlon gehouden voor jongens en meisjes van 7 t/m 14 jaar. Er wordt in vier verschillende leef tijdsgroepen gestreden om het ere-metaal. Ook is er voor de jeugd volop de gelegenheid om mee te doen aan kinderspelen: op de Markt, bij de buurtvereni ging Eigenhaard, in Klarenbeek, bij de wijkvereniging Zuid, bij FC Dauwendaele en bij wijkvereni ging 't Zand. Op verschillende lo caties in Middelburgs treden muziekgezelschappen op, al dan niet in combinatie met optoch ten. In de middaguren start om 13.30 uur op de Markt een monumen tenwandeltocht onder het motto Zwerven door en rond Middel burg en is er een show van turn vereniging MTV '69, een Oranjeconcert van ONDA Mid delburg, MMK en Juliana Blaa sorkest op het Damplein, een twee uur durende clownsact op de Markt. Om 15 uur kan ieder een op de Markt meedoen aan een spel in de vorm van de TV- show Knock-Out. De buurtver eniging Eigenhaard houdt voor haar buurthuis vanaf 14 uur ou- derenspelen van 13 tot 70 jaar en 's avonds een playbackshow. 's Avonds gaat het programma van start om 19.15 uur met de bekende ballonnenoptocht door de binnenstad met muzikale be geleiding. Voor de mensen die aan het eind van Koninginnedag nog eens lekker willen lachen is er op het Damplein een open luchtvoorstelling van dé film Look who's talking, i.s.m. de Stichting Filmtheaters in Middelburg. Het programma in Grijpskerke is dit jaar gebaseerd op het thema: Terug naar de jaren zestig. Cen traal punt is de enorme tent op de speelweide. Na een muzikale rondgang door het dorp om 9 uur met versierde fietsen en de opening door bur gemeester B.J. van Putten zijn er tot 11.30 uur kinderspelen uit de jaren zestig. Het middagprogram ma begint om 13 uur met een ge kostumeerde voetbalwedstrijd. Om 13.45 uur start een Drie kamp met spelen als geitmelken, vrachtwagen-trekken, zeephel- ling en paraplu-hangen. Vanaf 16.30 uur staat een optreden ge pland van Lilian and the Rock Rollers, 's Avonds is er feest in de tent m.m.v. Rubato; om 22.30 uur is er tot slot een verloting. Op Koninginnedag treedt in Het Kasteel van Batavia vanaf 21 uur de Vlissingse rockformatie The Emmeroyd Blues Band op. Voor de liefhebbers van hardrock een mogelijkheid om met favoriete muziek Koninginnedag uit te luiden. Het Koninginnedagprogramma van Domburg bestaat uit drie de len. 's Ochtends zijn de gebeurtenis sen bij het bejaardentehuis Ter Mantelinge zodat ook de ouden van dagen kunnen meegenieten van onder andere het optreden van Juliana, de clown Goudijn en het ringrijden op pony's voor de allerkleinsten. Hoogtepunt is het oplaten van ballonnen door de basisschooljeugd en de bejaar den. 's Middags zijn er activiteiten rond het oude voetbalveld aan de Roosjesweg. Er is een echte ring- wedstrijd op de fiets voor de oudere basisschooljeugd onder auspiciën van de plaatselijke Ringrijdersvereniging. Vervolgens is er een zeskamp met strobalen sjouwen, touwtrekken, zeephel- ling en rauwe eieren gooien. Af sluitend is er spuitvoetbal m.m.v. de brandweer. 's Avonds wordt in ontmoetings centrum Het Schuttershof een Soundmix Show gehouden met muzikale begeleiding van Cees Hoogesteger. Op het programma staan optredens van Clouseau, VOF de Kunst, the Kinks en Ray mond van het Groenewoud. De dag wordt afgesloten met een bal. De Koninginnedagviering in Kou dekerke begint al op maandag 29 april. Van 15.45 tot 18 uur is er een dam- en schaaksimultaan in Ho tel Walcheren voor de jeugd. Om 20 uur is er vervolgens een de monstratie handboogschieten op de liggende wip. Daarna is er vanaf 21.15 uur de vierde editie van de Nacht van Koudekerke met een cross-country voor duo's. Na de prijsuitreiking in ca fé Dorpszicht een muzikaal ge beuren met de harmonie Voorwaarts. Op 30 april is er van 8 tot 12.30 uur een voetbaltoernooi op het sportterreih De Stoofwei. De kin deren tot en met groep 4 gaan om 9 uur genieten van een kinder-Oranje-Ontbijt op Der Boe- de. De oudere basisschoolleerlin gen hebben van 9.30 tot 10.30 uur een puzzeltocht. Van 14 tot 17 uur is er een groot aantal acti viteiten in het dorp waaronder een foto-tentoonstelling, een zes kamp en allerhande bezigheden voor de kinderen. Na het touw trekken, om 19.30 uur op het Dorpsplein, is er om 20.45 uur een taptoe van de harmonie Voorwaarts. Van 19 tot 22 uur is er een cola-disco in het vereni gingsgebouw en vanaf 21 uur ter afsluiting een Oranjebal in Hotel Walcheren. Ook in Serooskerke beginnen de festiviteiten al op maandag 29 april. Van 19 tot 20.30 uur is er in de feesttent een pyama-disco voor de basisschoolleerlingen, om 21 uur gevolgd door een disco voor de ouderen. Op 30 april gaat men om 10 uur van start met de Ton Laros- lachen-is-oké-show voor de ba sisschoolleerlingen. Om 13 uur maakt het muziekkorps EMM een rondgang door het dorp waarna om 13.45 uur een spette rende driekamp wordt gehouden rond een modderbad voor groe pen van zes personen. Om streeks 17 uur staat een wedstrijd touwtrekken gepland voor ploegen tot maximaal 480 kg. In en rond de feesttent wor den 's middags allerlei spelletjes gedaan en is er een springkussen voor peuters en kleuters. Van 17.30 tot 20.30 uur kunnen jong en oud meedoen aan een panne- koekenfeest, muzikaal begeleid door de boerenkapei. Het Koninginnedagprogramma van Sint Laurens speelt zich over dag af op de Warande en 's avonds in het Wijkcentrum. Na de opening om 10 uur zijn er voor de kleuters en de wat grote re kinderen spelletjes. Het middagprogramma bestaat uit een Vlaamse kermis met een kleedjesmarkt, touwtje trekken, paalklimmen, een spelletjesronde over tien spelen, een kussenge vecht boven het water en een Rad van Avontuur. Om 17 uur gaat de stratenloop over 2.600 of 5.200 meter van start, die is georganiseerd i.s.m. Dynamo '70 uit Middelburg. Om 18.30 uur is er voor de basis schooljeugd een Rad van Avon tuur, om 19.30 uur gevolgd door een disco voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De oudere jeugd kan zich met een disco vermaken vanaf 20.30 uur. Voor de volwassenen is er een feestavond met levende muziek. De viering van Koninginnedag in Aagtekerke biedt op 30 april voor elk wat wils. Om 10 uur gaat het prgramma van start met een feestelijke op tocht van de schooljeugd onder begeleiding van een reusachtig draaiorgel. De kinderspelen be ginnen om 10.30 uur op het dorpsplein waarna om 12.30 uur een gezamenlijke lunch wordt ge houden in de open lucht. Om 14 uur begint het spektakel voor de groteren met een driekamp en autoduwen. 's Avonds is er in Amicitia een dansavond met een playbackshow door inwoners van het dorp. Ook Meliskerke heeft een leuk programma op touw gezet. Na de aubade om 9 uur gaat de jeugd zich vermaken met een kin dervoorstelling in Ons Huis. Om 13 uur gaat een zeskamp van start op de speelweide bij de speeltuin in de Pauwhoekstraat. De sterksten meten zich om 16.30 uur tijdens het touwtrek ken en het gehele dorp kan zich vanaf 20.30 uur vermaken met een gezellig samenzijn in Ons Huis. De Oranjevereniging Arnemuiden is er in geslaagd'om een uitge breid programma samen te stel len. Na een versierde optocht door het dorp wordt om 9.40 uur een aubade gehouden waarmee de festiviteiten van start gaan. Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal activiteiten voor jong en oud. Men kan meedoen aan een ballonnenwedstrijd, een ritje met een Jan Plezier voor de 60-plussers, kanowedstrijden, een skateboard-hindernis- wedstrijd, straattekenen, een fietspuzzeltocht en is er een zeephellling. Ook kan men mee doen aan een museumprijsvraag en wordt een verenigingspresen tatie gehouden. Tot 16.30 uur zijn er tal van spelletjes zoals een schiettent, ringwerpen, koeien melken, stenen drukken, etc. Van 13 tot 15.30 uur worden de kin derspelen gehouden aan de Burg. Hackstraat. Het looporkest Olé uit Goes zorgt voor de vrolijke noot en ook wordt 's middags een zogenaamd Knock-out-spel gespeeld. Van 17 tot 18 uur wordt bepaald wat het sterkste team van Arnemuiden is. De dag wordt besloten met een grote bingo-avond in de Arne met live muziek.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17