Misverstanden over "de liefde" ■KiümH Expositie Ter Illustratie in Stedelijk Museum Concert Carol Williams in Concert- en Gehoorzaal Herdenki Maatschappij Lezingen Allerlei Cultuur Sport Beurs Vereni Geloof Ouderen Gezondheid Gewonden LESSEN VOOR MINNAARS (2) ft Woensdag 24 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Excursie - De afdeling Walche ren van de Koninklijke Nederland se Natuurhistorische Vereniging houdt zaterdag 27 april een ex cursie naar de drinkputten bij Vrouwenpolder. Men vertrekt om 10 uur vanaf de Ned. Hervormde Kerk aldaar. Vleeshal - Van 27 april tot en met 2 juni is in de Vleeshal in Middelburg de installatie Amor en Psyche van Peter Vermeulen te bezichtigen. Bonsai - De Binderije houdt een Bonsai-expositie in de Kloveniers doelen te Middelburg van 9 mei tot 9 juni. De openingstijden zijn dagelijks van 10 tot 17 uur; op zondag van 12 tot 17 uur. Vliegeren - De Zeeuwse Vlie gervrienden houden zondag 28 april van 11 tot 16 uur een club- vliegerdag bij het strandje Katse Veer in Wilhelminadorp. Diaporama - In het kader van de internationale contacten ont vangt de Diaporamaclub vrijdag 26 april in de Open Hof in Vlissin- gen de Belgische Foto- en diapo ramaclub Close-up uit St. Niklaas. De bijeenkomst begint om 20 uur. Asielzoekers - In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg wordt donderdag 25 april vanaf 20 uur een informatie-avond gehouden over het werk van vrijwilligers in het asielzoekerscentrum. Vergadering - De Culturele Raad Vlissingen houdt op don derdag 25 april om 20 uur een vergadering van de sectie Ama teuristische Kunstbeoefening in Bachten Komme. Dart-toernooi - In de Happy Buccaneer aan de Aagje De kenstraat te Vlissingen wordt donderdag 25 april om 20 uur een open dart-toernooi gehouden van het speltype 301. Oranjeloop - De atletiekvereni ging Atletica houdt op koningin nedag de traditionele Oranjeloop. Voor deze prestatieloop voor jong en oud kan dinsdag 30 april wor den ingeschreven vanaf 10.15 uur op het parkeerterrein van het Nol- lebos. Inlichtingen 01184-62159. Opening - De LTC De Sprink aan de Magnolialaan 31 te Oostka- pelle neemt dinsdag 30 april tus sen 17 en 19 uur officieel haar vernieuwde accommodatie in gebruik. Zaalvoetbal - De Spoorweg Sport Vereniging Walcheren houdt zaterdag 27 april in sport hal De Kruitmolen te Middelburg een zaalvoetbaltoernooi van 9 tot 17 uur. Reünie - De tweede reünie van ex-libanongangers, ex-waarne mers (UNTSO) en ex- Namibiëgangers wordt 19 okto ber gehouden in de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren. In- lichtingen 01820-31110. Afscheid - Met een openbare re ceptie om 16 uur in de Burgerzaal van het stadhuis neemt de ge meente Middelburg vrijdag 26 april afscheid van ing. M.C. Louws, hoofd Bouw- en Woning toezicht en Milieu van de Dienst Gemeentewerken. Boek - Vrijdag 26 april wordt om 16 uur het nieuwste boek van jeugdboeken-auteur Evert Hart man gepresenteerd in de Delta Expo op het eiland Neeltje Jans. Het boek is getiteld: Niemand houdt mij tegen. Kunst-presentatie - De aan winsten hedendaagse kunst van de jaren 1989 en 1990 van het Zeeuws Museum worden vrijdag 26 april om 16 uur gepresen teerd. De tentoonstelling is dage lijks te bezichtigen t/m 9 juni. Raadsvergadering - De ge meenteraad van Westkapelle houdt donderdag 25 april om 20 uur een openbare raadsvergade ring. Eén van de agendapunten is het voorstel om het hoofd van de afdeling algemene zaken J. Ka- land te benoemen tot gemeente secretaris. Ontwapening - De afdelingen Mariekerke e.o. en Middel- burg/Vlissingen van het ICTO houdt op donderdag 2 mei om 19.45 uur een bijeenkomst in de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Lt.-kol. J.W. Schneider, legerpredikant b.d., hnuHt pon inlpiHinn Raadsvergadering - De ge meenteraad van Arnemuiden komt maandag 29 april om 19.30 uur bijeen voor een openbare raadsvergadering in het gemeen tehuis. CURSUS Godsbeelden - De Werkgroep Feministische Theologie Walche ren gaat in drie bijeenkomsten een basiscursus geven met het thema Godsbeelden in Bewe ging. De cursusavonden zijn 7, 14 en 28 mei om 19.45 uur in het emancipatiegebouw aan de Nieuwstraat te Middelburg. In lichtingen 01180-27610 of 01188-3344. De Engelse organiste Carol Willi ams geeft vrijdag 26 april om 20 uur een concert op het Compton theaterorgel in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Carol Williams behoort tot de nieuwe generatie organisten; ze is 25 jaar en heeft al een uitge breide muzikale studie achter de rug te vergelijken met het Neder lands Conservatorium. Ze heeft daar de diploma's klassiek orgel, theaterorgel en piano behaald. Verder heeft ze prijzen en Awards Carol Williams. in de wacht gesleept van The Royal Academy en The Royal College of Organists. Haar programma in Middelburg bestaat uit theaterorgelfavorie- ten, film- en musicalnummers, nostalgische nummers, populaire operettemelodieën en enkele po pulair klassieke nummers. Kaar ten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Muziekcentrum Middelburg aan de Lange Delft 80 te Middelburg. In het Stedelijk Museum Vlissin gen is van 27 april tot en met 26 mei de expositie Ter Illustratie te zien. De expositie is samen gesteld in samenwerking met de Nederlandse lllustratorengroep en toont origineel werk van 19 il lustratoren die werkzaam zijn in het Zuid-Westen van Nederland. De aan Ter Illustratie deelnemen de vormgevers hebben hun spo ren als illustrator ruimschoots verdiend. Zij tonen in de expositie zowel vrij werk als werk dat ge maakt werd voor een reclamebu reau, redactie of andere opdrachtgever. Opvallend is de variatie in toegepaste technieken: tekeningen, schilderijen en grafi sche technieken wisselen elkaar af. Een enkeling maakt gebruik van de computer. Alle werken hebben echter één gezamenlijk kenmerk: de herkenbaarheid van de voorstelling waarin dikwijls humor of een dubbele bodem niet ontbreekt. Drinkputten - Kees Musters, deskundige op het gebied van amfibieën en reptielen, houdt vrij dag 26 april een lezing voor de afdeling Walcheren van de KNNV over de eigen biotopie van drink putten. De aanvang is om 20 uur in de Chr. Scholengemeenschap aan de Elzenlaan te Middelburg. Waterschappen - Dr. J.C.N. Raadschelders spreekt woens dag 24 april om 20 uur in de Schouwburg te Middelburg voor de Werkgroep Maatschappij- Wetenschappen van het Zeeuws Genootschap der Weten schappen. Handwerkverkoop - De UW Middelburg houdt donderdag 25 april een handwerkverkoopoch- tend tussen 10 en 12 uur in het UVV-gebouw aan de Heren- Gerenoveerd - Donderdag 25 april om 16 uur wordt het gere noveerde verenigingsgebouw Amicitia aan de Agathastraat in Aagtekerke in gebruik genomen. Mariamaand - Iedere dinsdag in de maand mei komt men in het wijkcentrum Open Hof in Vlissin gen bij elkaar voor het bidden van de Rozenkrans. De aanvang is 19 De Piek - In jongerencentrum De Piek te Vlissingen wordt vrij dag 26 april een jamsessie ge houden om 14 en 20 uur; zaterdag 27 april treedt om 21 uur de Oost-Souburgse formatie Asalku op met melodieën en rit- me's uit de Molukken. Orgelconcert - In de serie Kerk- concerten geeft Geert Bierling dinsdag 30 april om 20 uur een orgelconcert in de Ned. Hervorm de Kerk te Kapelle. In het pro gramma is veel plaats ingeruimd voor samenzang uit de Valerius Gedenck-Clanck. Oranjefeest - De COC regio Midden-Zeeland houdt zaterdag 27 april vanaf 21 uur een Oranje feest met een disco in het COC- pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middelburg. American - In de Middelburgse Bar American treedt maandag 29 april de Engelse formatie The Canvey Island All-Stars op vanaf 21 uur. Teckelmiddag - De regio Noord- Brabant/Zeeland van de NTC houdt op zaterdag 27 april vanaf 14 uur een teckelmiddag in 't Cromwiel te Steenbergen. Inlich tingen 01650-44647. Puzzelrit - De Motor- en Auto club De Zeeuwen houdt op dins dag 30 april een puzzelrit. De start is van 13 tot 15 uur bij Tis- sink, Gildeweg te Vlissingen. In lichtingen 63898, 67301 of 68303. Jazz - De Grandpa Nick Session- band treedt zondag 28 april op in café Dangeroe op de Vlasmarkt in Middelburg. Vanaf 17 uur wordt er een programma gebo den met jazz-rock, fusion, jazz en blues. 't Beest - In Podium 't Beest te Goes speelt vrijdag 26 april vanaf 22 uur de uit het Engelse Sheffield afkomstige band In the Nursery. 4 Mei - In Veere worden bloe men gelegd bij de oorlogsmonu menten op de begraafplaatsen in Veere-Zanddijk (19 uur), Gapinge (19.15 uur), Vrouwenpolder (19.30 uur) en bij het Bevrij dingsmonument bij de Ned. Herv. Kerk te Serooskerke (19.45 uur). Vervolgens wordt een stille tocht gehouden naar de begraafplaats van Serooskerke waar na de Na tionale Herdenking om 20 uur bloemen worden gelegd. Koor - In Bachtenreede zal woensdag 15 mei het Schelde Loodsenkoor optreden. Het avondvullende optreden begint om 19.30 uur. Beurs - De Stichting Wu Wei houdt zaterdag 27 april van 10 tot 16 uur in het Zuiderbaken te Middelburg een beurs, die in het teken staat van het preventief met je eigen gezondheid bezig zijn. Inlichtingen 01184-64752. Bio-energetica - In de Open Hof te Vlissingen komt op 4 mei, 1 en 22 juni een driedaagse gestalt en bio-energeticagroep bijeen o.l.v. Angèle Nederlof. Inlichtingen 01184-67542. HlV-test - De GGD en het COC Midden-Zeeland houden woens dag 24 april om 20 uur een informatie-avond over de HlV-test in het pand aan de Eigen haardstraat 2 te Middelburg. Trouwring - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen zijn de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: trouwring, honderiem, camera-etui, kniptang, staal- draadsloten, kabelslot, valkpar kiet, fox-hond, dameshorloge, sleutels en een weekendtas. In het huwelijk neemt de liefde vaak een centrale plaats in. Veel mensen trouwen zelfs om daarmee hun verlangen naar liefde te bevredigen. Als de an dere partner echter dezelfde motivatie heeft, komen ze be drogen uit. Ze verwachten van hun partner, wat deze juist niet wil geven. Hij of zij wil liefde ontvangen in plaats van geven. Daarmee kan er een strijd om de liefde uitbreken, die een be langrijke bron van huwe lijksproblemen vormt. Drs. Henk C.M. Hermans Zo'n strijd om de liefde wordt nog in de hand gewerkt, door enkele misvattingen die er bestaan over het thema "lief de". Ze staan vaak een geluk kig huwelijk in de weg. Het zijn mythes die op wensen en fan tasieën berusten, en hebben met de feiten weinig uit te staan. We zullen enkele noemen: Liefde is enkel een kwestie van gevoel Dit idee is wijd verspreid. De meeste mensen gaan ervan uit, dat liefde uitsluited een ge voelskwestie is, waar ze geen enkele greep op hebben. Duistere krachten bepalen of je verliefd bent of niet; je hebt er zelf geen enkele invloed op. Ze gaan dan voorbij aan het feit, dat liefde vooral een kwestie van instelling is. Je hebt er wel degelijk invloed op, en bent niet overgeleverd aan magi sche krachten. Er bestaat zoiets als "ware liefde" Dit idee is kenmerkend voor ro mantische minnaars. Zij heb ben het ideaal van de volkomen liefde. Helaas laten deze romantici zich vooral in spireren door hun verlangens. Hun liefdesideaal heeft name lijk weinig met de werkelijkheid uit te staan. De "ware liefde" bestaat alleen in sprookjes; in de werkelijkheid treffen we uit sluitend onvolmaakte liefde aan. Als er maar voldoende liefde is, dan is het huwelijk pro bleemloos Een andere misvatting bestaat eruit, dat liefde garant staat voor een probleemloos huwe lijk. We komen ook de omge keerde mening vaak tegen: als er huwelijksproblemen zijn, dan is er dus te weinig liefde. Zoals uit onderzoeken blijkt, is dit nonsens. Veel huwelijkspro blemen (o.a. sexproblemen, ru zies, problemen met de kinderen) staan los van de lief de. Ze kunnen voortkomen uit andere bronnen, en hangen dus niet noodzakelijk samen met de liefde. Liefde kan niet van een kant komen Vaak hebben we in relaties de hoop, dat onze liefde beant woord wordt. We verwachten dat die ander eenzelfde hoe veelheid aan liefde er tegen over stelt. Sommige mensen gaan daarin zelfs zover, dat hun liefdesleven een boek houdkundig karakter krijgt. Te genover de uitgaven moeten gelijke (of liever nog meer) in- kosten staan. Ze vinden het absoluut onaanvaardbaar om een tijd in het rood te staan. Ze gaan voorbij aan het feit, dat liefde niet steeds wederkerig hoeft te zijn en dus ongelijk verdeeld kan zijn. Liefde is er, of is er niet Deze vorm van zwart-wit den ken is erg simplistisch en abso luut. Het houdt geen rekening met de veranderbaarheid. Bin nen het huwelijk kan een perio de ontstaan, waarin (bij een of beide partners) de liefde wat minder op de voorgrond staat. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen, dat ze daarmee voor goed verdwenen is. Uiteraard bestaan er nog veel andere misvattingen over de liefde, en u kunt er zelfs een verzameling van aanleggen. Wat echter vaak terugkomt, is het idee dat liefde iets passiefs is. Misschien wordt het tijd om de liefde van deze magische eigenschap te ontdoen, en te erkennen dat liefde een activi teit veronderstelt. Laat ik daar om enkele rationelere opvattingen over de liefde ge ven. Misschien dat deze u in staat stellen om een (nog) be tere minnaar te zijn: Liefde is vooral een beslissing Zoals bijvoorbeeld door Erich Fromm wordt verwoord, kun nen we liefde zien als een keu ze of een opgave. Liefde is vooral een kwestie van geven Omdat liefde vooral een keuze is, vergt het activiteit in plaats van passief ontvangen. Liefde is vooral de bevesti ging, niet het bezit van uw ge liefde Een bezitterige liefdesrelatie is uitsluitend gericht op de eigen emotionele behoeften. Liefde kan een belangrijke bij drage leveren aan een gelukkig huwelijk. Maar laten we eerlijk zijn: liefde werkt voor diege nen, die bereid zijn eraan te werken. Voor meer informatie: 01180-34735 Drs. Henk C.M. Hermans Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNÏMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. M. Gou- driaan, 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. N.J. Kother-Middelhoek en ds. R.G. van der Zwan. 19.uur: ds. R.G. van der Zwan. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 15 uur: ds. C.A. Westerveen, afscheidsdienst. Rooms Katholieke Kerk H. Willi- brordus. Elke Ie, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPING^ Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. Jeugddienst. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. v.d. Ploeg, 19 uur: ds. H. Faassen. HOOGELANPE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKÉRKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. IJkel, 19 uur: ds. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: onbekend. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. N.J. Kother-Middelhoek en ds. R.G. van der Zwan. Gezinsdienst met N.H. Gem. Biggekerke Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.00 uur: dienst in de gereformeerde kerk. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel, Hofplein, 9.30 uur: geen dienst 14.30 uur: ds. P. Paulus. Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: dienst in de Thomaskapel. 17 uur: ds. O. Elseman. Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. B. de Haan, Koorkerk, Koorkerk hof, 10 uur: mw. ds. M.C.N. Groot-Aris, Brielle. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: Ds. M. de Boer. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: dhr. PA. Trimpe. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. P. Paulus. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: Ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref. Bond, (Tho maskapel) 11 uur: Ds. G.K. Korporaal, Woudri- chem, 18.30 uur: ds. H. van Oostende. (Ontmoetingskerk) Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10.15 uur: Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen te Goes. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 17 uur: kpt. B. de Heer, gezinsdienst. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: pater Scheffers, Heilig Avondmaal. Nederlands Gere formeerde Kerk, zo. 9.30 en 17 uur: ds. M. v. Vee- len. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wal/onne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Pasteur A. Lau- reys. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Bak ker, Arnemuiden. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. G.J. van der Linde, 19 uur: ds. J.H. Meijer. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. J. Bakker. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer, 19 uur: kand. dhr. A.F. de Oude, Waddinxveen. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bij belstudie O-I.v. br. Cornelisse. Hervormde Ge meente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. M. de Boer in Geref kerk, 19 uur: kand. A.F. de Oude, Wad dinxveen Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: Mevr. Ds. D. Jobse-Spierings. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: Wim Molenkamp. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Dierenartsen Hervormde Lukasse. Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Do. 25 t/m wo. 1 mei. Huisartsen ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gerefor meerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: ds. D. Westerneng. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranjepleinkerk, 09.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: dhr. J. van de Putte. Streekziekenhuis Walcheren,Kou dekerkseweg 88, Zo. 10 uur: Mw. Ds. D. Jobse- Spierings. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. C. Simons, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst te Gapin ge. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeen te. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: mevr. Bal. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. L. Douw. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. van Boven. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. Schoorel. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy. Ophir 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bijbelstudie. Gere formeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.J.J. Buyten- dijk, Noordweg 353, tel 39933. zondag tot 24.00 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uür. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: EG. Snijder, Burg van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Zondag tot 24.00 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Di. 30 april: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: C. Wattel, Amstelstraat 55, O- Souburg, tel 01184-61630. zondag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, O-Souburg, tel 01184-61630. Di. 30 april: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuw/and, tel. 01182-1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel 01188-1276. Di. 30 april: R. van Tol, p.a. Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel 01188-1271. Di. 30 april voor Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Meliskerke van 0.00 tot 24.00 uur: PK. Noorlan- der, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel 01185-1231, voor Westkapelle, Aagtekerke en Domburg: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: P. de Boer, Rouaansekaai 23, Middelburg, tel 01180-13320, maandag 29 april: C. Westveer, Loskade 21, Middelburg, tel. 01180-26694, dinsdag 30 april: N.J'.M. Kootstra, Korenbloemlaan la, Arnemuiden, tel 01182-2929. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Welsinge, Jw. Thi- bautstraat 45, tel 23298. Di. 30 april: Apotheek v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: onbekend. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: M. de Jon ge, p.a. Ghandistraat 5, tel 01180-16761. Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: L.J.J. Schofaerts, Vlissingen, tel 01184-10910, Di. 30 april: L.J.J. Schofaerts, Vlis singen, tel. 01184-10910. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsen praktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur. tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids Infolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver- keersongevallen, tel. 01180-36108. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15