Automatisering PSD Nieuw college gedeputeerde staten In huidige behuizing betere bedrijfsmatige aanpak mogelijk uuaterschap Walcheren Rapport Waterbeheer Waterschap Walcheren 1989/1990 Slibontwateringsinstallatie in mei opgeleverd Sinds vorige week dinsdag heeft de provincie een nieuw college van gedeputeerde staten. De verkiezingen voor provinciale sta ten op 6 maart brachten niet alleen verandering in het alge meen, maar ook in het dagelijks bestuur van de provincie. m (OM M I SS I KS OFFICIËLE OPENING NIEUWE PAND RIAGG MIDDELBURG Authisten Preventie Woensdag 24 april 1991 ABDIJ 1 ii Begin mei, op het moment dat de kassa's voor de automatische kaart verkoop voor de veerdiensten over de Westerschelde in gebruik wor den genomen, zijn de 20- en 40-vaartenkaarten, waarmee nu wordt gewerkt, niet meer te koop. Al in omloop zijnde kaarten kunnen nog worden gebruikt tot het eind van het jaar. Houders van de kaarten moeten dan gebruik maken van de bemande kaartverkoop. Zoals eerder gemeld, wordt bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD) de automatise ring van de kaartverkoop voorbe reid. Er komen betaalpasjes voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaan- deren en voor de andere veerge- bruikers. Zij zijn twee jaar geldig. De pasjes worden aangeduid met WKZ (waardekaart Zeeuws- Vlamingen) en WKN (waarde kaart normaal). De waardekaarten voor de inwo ners van Zeeuwsch-Vlaanderen zijn ook legitimatiebewijs. Zeeuws-Vlamingen hebben na melijk recht op een hogere korting dan de andere veergebruikers. De waardekaarten worden voorzien van een pasfoto en enkele per soonlijke gegevens van de hou der. De WKZ kost 15 gulden en kan worden aangevraagd bij het hoofdkantoor van de PSD, Prins Hendrikweg 10, 4382 NS Vlissin- gen. Aanvraagformulieren voor de WKZ zijn verkrijgbaar op de aanlegplaatsen van de veerboten: Vlissingen, Breskens, Perkpolder en Kruiningen. Daar zijn ook fol ders beschikbaar met nadere in formatie over zowel de WKZ als do WKN. Voor de WKZ is boven dien een uittreksel uit het per soonsregister (van de gemeente) nodig. Tussen het moment van de aan vraag voor een WKZ en het thuis hebben van de kaart zit ongeveer twee weken. Voor beide betaalpasjes geldt dat bedragen van 100 gulden of een veelvoud daarvan kunnen wor den gestort. Wie 200 gulden of meer stort, krijgt recht op een ho ge korting. Wie 100 gulden stort, komt in aanmerking voor de lage korting. De kortingsbedragen zijn vergelijkbaar met die op de huidi ge 20- en 40-vaartenkaarten. Het storten van geld op de waar dekaarten kan worden gedaan bij de bemande kaartverkoop vanaf het moment dat de kassa's in ge bruik zijn. De tarieven voor de veerboten zijn gebaseerd op de lengte van de over te zetten motorvoertuigen. Er zijn tarieven voor auto's tot 6 meter, tot 12 meter, tot 18 meter en boven de 18 meter. Verder wor den speciale tarieven gehanteerd voor voertuigen met gevaarlijke stoffen en voor motoren en scooters. De waardekaarten voor inwo ners van Zeeuwsch-Vlaanderen zijn persoonsgebonden. Daarop is echter een uitzondering. Iemand die een WKZ met een daarop gestort bedrag heeft, kan de kaart uitlenen aan een Zeeuwsch-Vlaming met een WKZ zonder gestort bedrag. De kaart zonder geldelijke waarde geldt dan als legitimatiebewijs. Enkele voorbeelden: In een gezin van vader, moeder, zoon heeft alleen de moeder een WKZ met daarop gestort geld. De moeder gebruikt de auto het meest. De vader en de zoon heb ben een WKZ waarop geen geld is gestort. Op het moment dat een van de heren naar de overkant moet, leent hij de WKZ van de vrouw en neemt de eigen WKZ mee als legitimatiebewijs. een Zeeuws-Vlaams bedrijf met een wagenpark van acht voertui gen vraagt op naam van de eige naar van het bedrijf acht waarde kaarten Zeeuws-Vlamingen aan. Dat betekent het invullen van acht formulieren, het inleveren van acht pasfoto's en het acht keer storten van 15 gulden. Voor elke WKZ moet namelijk een aparte aanvraag worden inge diend. De aanvragen - en dus de kaarten - moeten op naam van de eigenaar staan, niet op die van het bedrijf. Vervolgens wordt op elke kaart een bedrag gestort van 100 gul den of een veelvoud daarvan en in alle auto's wordt een kaart ge legd. De chauffeur gebruikt de kaart en heeft de eigen WKZ (al of niet met een bedrag daarop) als legitimatiebewijs. Voor het geval niet alle auto's te gelijk op de weg zijn, kan worden volstaan met de aanschaf van minder waardekaarten op naam van de eigenaar. De kaarten kun nen dan steeds worden meegege ven met wie onderweg zijn. De chauffeurs moeten uiteraard dan ook zelf een WKZ als legitimatie bewijs hebben. Het is ook mogelijk de WKZ aan te vragen op naam van de chauf feur van het bedrijf. Op het mo ment dat een ander dan de vaste chauffeur op de wagen rijdt, kan de vervanger dezelfde kaart ge bruiken, mits hij een WKZ als legi timatiebewijs heeft. h DE FAAM - DE VLISSINGER 13 IEUWS Ing. A.M. Dek J. Hennekeij D.J.P. Bruinooge De zes gedeputeerden hebben elk een takenpakket of porte feuille. Iedere gedeputeerde be reidt voor zijn of haar takenpakket de besluiten voor die moeten worden genomen. Het college is als geheel verant woordelijk voor de beslissingen. Elke dinsdag vergaderen gede puteerde staten. De commissa ris van de koningin, dr. C. Boertien is voorzitter van het college. Gedeputeerde ing. A.M. Dek (CDA), Kapelle, heeft als taken pakket milieu, waterbeheer en de Delta Nutsbedrijven. Gedeputeerde J. Hennekeij (VVD), Breskens, heeft in zijn por tefeuille verkeer en waterstaat, openbaar vervoer, de boot diensten, de Zeelandbrug, de vaste oeververbinding Wester schelde en de NV Haven van vlis singen Gedeputeerde D.J.P. Bruinooge (PvdA), Vlissingen, behartigt economische zaken, agrarische zaken, visserij, havenschappen, financieel beleid, toezicht ge meenten en waterschappen, per soneel, juridische zaken en interne zaken. Gedeputeerde G. de Vries- Hommes (PvdA), Waterlandkerk je, die ook deel uitmaakte van het vorige college van gedeputeerde staten, beheert recreatie en toe risme, inclusief de recreatie schappen Veerse Meer en Grevelingen, natuur en land schap, cultuur, monumenten, jeugd en sport en coördinatie wel zijnsplanning. Gedeputeerde A.J. Dijkwel (D66), Middelburg, heeft in zijn portefeuille onderwijs en kunst zinnige vorming, volksgezond heid, ouderenbeleid, maatschap pelijke zorg, bestuurlijke organi satie, interprovinciaal overleg, in spraak en voorlichting en emancipatie. Gedeputeerde L. Nederhoed- Zijlstra (CDA), Zierikzee, heeft als pakket ruimtelijke ordening, in clusief de Deltawateren en Voor delta, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, kleine kernen, woonwagenbeleid, landinrich ting, Euregio en ontwikkelingssa menwerking. m G. de Vries-Hommes A.J. Dijkwel L. Nederhoed-Zijlstra De statencommissie voor wel zijn vergadert maandag 29 april, 9.30 uur. Het ondersteuningsprogramma volwasseneneducatie 1991, de positie van vrouwen boven de 50 jaar in het emancipatiebeleid en de besteding van het emancipa tiebudget voor 1991 staan op de agenda. Andere punten zijn een bijdrage in het project registratie schoolverlaters op de arbeids markt, de evaluatie van het sprei dingsplan bejaardenoorden en een subsidie voor de stichting Milieu-Educatief Centrum voor Zeeland. De statencommissie voor econo mische zaken vergadert maan dag 29 april, 16.00 uur. Agendapunten zijn onder meer eenbijdragevoorhetproject regis tratie schoolverlaters op de ar beidsmarkt, aan de stichting World Fish Centre, aan het project Borage (plantenkweek voor me dicinaal gebruik), voor onderzoek naar transport en distributie en voor toeristisch openbaar ver voer. Op de agenda staan verder de in richting van een milieustraat op terreinen voor verblijfsrecreatie, het rapport Waarin klein groot kan zijn (economische mogelijkheden Goes, Hontenisse, Tholen, Hulst, Oostburg, Reimerswaal en Zierik zee) en de vergaderstukken voor de havenschappen Vlissingen en Terneuzen. Wildkamperen, sei zoensverlenging, toerisme in Zeeuwsch-Vlaanderen en activi teiten in de telematica complete ren de agenda. De statencommissies vergade ren in het provinciehuis. Sint Pie terstraat 42, Middelburg. Zij beginnen met spreekrecht voor het publiek. De agenda en de stukken liggen ter inzage in het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, Mid delburg. bb Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Op 22 februari is door het water schap Walcheren een rapport uit gebracht waarin het beleid is beschreven dat door het water schap over de periode 1 oktober 1989 tot en met 31 december 1990 is gevoerd met betrekking tot het waterbeheer. Tevens zijn de maatregelen beschreven die in de komende jaren zullen worden getroffen ten aanzien van de wa terkwaliteit en welke zuive- ringstechnische voorzieningen zullen worden gerealiseerd. In het onderstaande worden enkele belangrijke aspecten van het rap port nader belicht. De kwaliteit van het oppervlakte water op Walcheren is sinds be gin jaren tachtig sterk verbeterd. Dit komt vooral door de aanleg van het rioolpersleidingen- systeem, de in gebruikname van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren te Ritthem en het sa neren van de verontreinigende bronnen in de buitengebieden. Toch is het nog veel te vroeg om te juichen. Sterker nog, de kwali teit van het oppervlaktewater blijft het waterschap zorgen ba ren. Er zitten nog steeds veel te veel voedingsstoffen in het wa ter. Dit leidt tot overmatige algen- bloei. Meer algen betekent minder waterplanten en minder vissen. Er ontstaat als het ware een groene soep. De voedselrijke situatie van het water in combi natie met de weersgesteldheid (droog, warm en zonnig) leidde vorig jaar op sommige plaatsen tot vissterfte en stankoverlast. De slechte kwaliteit van het op pervlaktewater wordt voor een deel veroorzaakt door de zoute kwel en moet voor het overige grotendeels worden toegerekend aan de landbouw. Door af- en uit spoeling van landbouwgronden komen er enorme hoeveelheden voedingsstoffen in het oppervlak tewater terecht. Een andere ne gatieve invloed op de waterkwaliteit betreft het kwelwater. Om de kwaliteit van het opper vlaktewater op diverse plaatsen te verbeteren zullen bijdragen worden verleend in de kosten voor het aansluiten van bestaan de lozingen op de riolering, zullen waar mogelijk biologische be heersmaatregelen worden geno men en zullen de mogelijkheden van sanering van de waterbodem worden onderzocht. Dit alles zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat "de groene soep" definitief tot het verleden gaat behoren. In het rapport komt verder tot uit drukking hoe het waterschap in houd zal geven aan de ontwikkeling van een samenhan gend oppervlaktewaterbeheer en op welke wijze daarvoor met de andere Zeeuwse waterschappen wordt samengewerkt. Om meer uniformiteit op het ge bied van het waterbeheer te be reiken hebben de waterschappen Walcheren, Schouwen-Duiveland en Tholen de Gemeenschappelij ke Adviesdienst Waterbeheer op gericht. In deze dienst is de aanvullende specialistische ken nis, die nodig is voor het goed waterbeheer, ondergebracht. In het rapport staat ook vermeld dat het slib van de rioolwaterzui veringsinstallatie te Ritthem nog zodanig verontreinigd is dat het niet aan de normen voldoet voor afzet in de landbouw. Daarom zal het slib de eerstkomende jaren voorlopig worden gestort op de vuilstortplaats Midden Zeeland. Het slib zal hiervoor eerst moeten worden ontwaterd. Hiervoor wordt een slibontwateringsinstal latie gebouwd, die over enkele dagen gereed zal zijn. Over deze installatie leest u hieronder meer. Er moet echter nog meer gebeu ren. Zo moeten bij de rioolwater zuiveringsinstallatie ook nog maatregelen worden genomen om de geurhinder verder te ver minderen. Verder heeft de Minis ter bepaald dat ook de fosfaten en het stikstof voor een groot deel uit het afvalwater moeten worden gehaald. De hoeveelheid fosfaten in het afvalwater moe ten in 1995 verminderd zijn met 75%, de maatregelen om stikstof te verwijderen moeten met ingang van 1998 zijn vol tooid. Na een uitgebreid onder zoek en diverse proeven bleek dat het toevoegen van niet- milieubezwarende chemicaliën zoals ijzerchloride en polymeren aan het afvalwater een gunstig effekt hebben op zowel de geur- emissie als de verwijdering van fosfaten en stikstof. Er wordt een doseerinstallatie gebouwd, welke naar verwachting eind dit jaar ge reed zal zijn. De methode van het toepassen van polymeren is uniek in de afvalwaterwereld. Het afvalwater wordt op deze manier nog schoner en stinkt minder. Ook aan de waterkwantiteit wordt in het rapport aandacht besteed. Onder andere wordt melding gemaakt van enkele proeven met milieuvriendelijke oeverbescherming in watergan gen. Het bezwaar van de oever bescherming die tot voor kort werd toegepast was dat deze is gemaakt van tropisch hout dat met creosootolie is geïnpreg- neerd. Dit laatste kan weer scha delijk zijn voor het oppervlaktewater en de waterbo dem (PAK's). Sinds kort wordt gebruik gemaakt van gecreoso- teerd hout dat een nabehande ling heeft gehad om zodoende de overtollige creosootolie te verwij deren. Ook wordt gezocht naar alternatieven voor gecreosoteerd hout. Er worden momenteel proeven uitgevoerd met glasve- zelversterkte cementplaten, doch deze moeten hun waarde nog verder bewijzen. Het rapport Waterbeheer van het waterschap Walcheren is op ver zoek kosteloos verkrijgbaar bij het waterschap (telefoonnr. (01180 15751). Hoewel de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg (RIAGG) Middel burg al in december van het afgelopen jaar verhuisde van de Loskade naar haar nieuwe behui zing in het oude Pakhuis aan de Nieuwpoortstraat, was de offi ciële opening pas op vrijdag 19 april. Bestond het oude kantoor nog uit bijeengevoegde woonhui zen, die steeds ongeschikter ble ken voor een naar huidige maatstaven adequate hulpverle ning, het nieuwe pand is geheel bedrijfsmatig opgezet en toege spitst op het specialistische werk dat de RIAGG heden ten dage verricht. Niettemin moet de in stelling met steeds minder mede werkers en een kleiner budget de nog immer groeiende vraag naar hulpverlening zien te beant woorden. Reeds eerder hebben wij in deze rubriek aandacht besteed aan de problemen rond de behandeling en de afzet van het zuiveringsslib van de rioolwaterzuiveringsinstal latie Walcheren te Ritthem. Omdat afzet in de landbouw van wege de daaraan gestelde nor men niet mogelijk is, zal het slib moeten worden gestort op de vuilstortplaats Midden-Zeeland te Borsele. Hiervoor moet het slib eerst worden ontwaterd. Dit ont wateren gebeurt met een zoge naamde slibontwateringsinstallatie, die met een zeefbandpers is uit gerust. Deze slibontwateringsinstallatie zal in mei worden opgeleverd en in gebruikgenomen. De totale kosten van de installatie bedra gen 3,8 miljoen gulden. Het rijk verleent hiervoor 24% subsidie. Zodra de installatie klaar is wordt begonnen met het afvoeren van het slib naar de vuilstortplaats: De Slibontwateringsinstallatie iedere week zo'n 150 175 ton, dat wil zeggen 6 7 vrachtwa gens vol slib. Het verwerken en afvoeren van het zuiveringsslib kost in 1992 ongeveer f 7,— per vervuilings eenheid of wel 10% van het door u aan verontreinigingsheffing te betalen bedrag per vervuiling seenheid. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Waterschap aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 De toegang tot het nieuwe pand van de RIAGG in Middelburg De RIAGG Zeeland telt vijf bu reaus, respektievelijk in Middel burg, Goes, Terneuzen, Zierikzee en Tholen. „En hoewel wij dus de gehele provincie bestrijken mei een bevolking van 350.000 men sen, krijgen wij hetzelfde budge' als een Rotterdamse wijk me 150.000 inwoners", vertellen Jar van Hallen, hoofd van de afdelinc Preventie en Dienstverlening, er Jan van der Vorst, provinciewer ker. Beiden zijn werkzaam op he hoofdbureau in Middelburg. „Wi strijden als plattelands-RIAGG a jaren tegen deze verdeelsleutel want al is de hulpverlening kwali tatief anders dan in de randstad, kwantitatief zitten wij op de zelf de lijn. Wij werken met 120 men sen in een hele regio, terwijl men met een zelfde aantal daar alleen één wijk bestrijkt. Over de hele li nie is de vraag om hulp toegeno men, waarbij de leeftijd van onze cliënten varieert van 3 maanden tot 99 jaar. Met name de Oude renzorg is een groeiende afde ling", constateert van Hallen. „Want veel ouderen die vroeger niet durfden bellen, zoeken nu wel hulp". Bij de Riagg werken ondermeer psychiaters, klinische psycholo gen, maatschappelijk werkers, sociaal-psychiatrisch verpleeg kundigen, speltherapeuten, ortho-pedagogen, sociologen en psychotherapeuten. u ju meestal werkzaam in multidisci plinaire teams. Zo is er een team voor de afdeling Jeugdzorg, voor de Volwassenenzorg en de reeds genoemde Ouderenzorg. „Nieuw is een speciaal team voor de hulpverlening aan authisten, die onder politieke druk de laatste ja ren meer aandacht hebben ge kregen", vertelt Van der Vorst. „Veertig procent van de aanmel dingen komt via de huisarts de RIAGG binnen. Daarnaast is er een groeiend aantal cliënten dat via de pers kennis neemt van problemen bij anderen, die hij of zij bij zich zelf ook herkent en daarbij naar de RIAGG stapt". Een duidelijk voorbeeld noemt van der Vorst de groep met fobi sche klachten (beklemmende angsten), die hun weg naar het bureau hebben weten te vinden. Daarnaast is ook het aantal am bulante psychiatrische patiënten, die dankzij de bemoeienis van de RIAGG buiten de inrichting kan blijven, groeiende. Van der Hal len: „Een stap in de goede rich ting was de opening van een Dagbestedingscentrum in Goes voor deze groep. Maar als je denkt dat er in Rotterdam in één wijk al verschillende van deze centra zijn, is dit een druppel op een gloeiende plaat. Door de te korten aan geld en medewerkers ons iaat er momenteel af en toe een wachtlijst van enkele weken voor sommige groepen aanmel dingen, maar dit is niet structu reel. Wel proberen wij de mensen zo lang mogelijk zelf vat te laten houden op hun eigen problemen en eventueel te verwijzen naar de eerste lijnszorg: maatschappelijk werk, gezinszorg, JAC en derge lijke. Uiteindelijk is de RIAGG een tweede lijns specialistische in stelling die betaald moet worden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)". De afdeling Preventie en Dienst verlening probeert door voorlich ting en het geven van cursussen en projekten juist problemen te voorkomen en zo ook de werk druk te verminderen. Voorbeel den van preventieprojekten zijn ondermeer voorlichting op scho len, gespreksgroepen voor ouders, die gaan scheiden, voor alleenstaanden en hun sociale in tegratie, voor arbeidsongeschik ten of voor vrouwen met een post-natale depressie. „Het sig naleren en voorkomen krijgt een veel groter accent tegenwoordig, maar niettemin is er dag en nacht een crisisteam binnen de RIAGG, dat zonodig onmiddellijk hulp kan bieden. Want iedere inwoner van ons land heeft, indien nodig, recht op specialistische hulp bij psychische problemen", zegt het hoofd van de afdeling Preventie en Dienstverlening, medisch so cioloog Van der Hallen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13