E BESTE KLEURENFOTO'S Pontje Veere-Kamperland weer part-time in de vaart SAMENWERKING PROVINCIE, VVV EN ZEELAND REKREATIEKRANT SPRINT SSfr* IJËj NIEUW 0 'Speciaal geprijsd' VlCTORI NOX VLEES-/GROENTEMES VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 Toen het Veerse Gat dertig jaar geleden Veerse Meer werd, kon het pontje Veere-Kamperland worden opgeruimd. Nu blijkt verleden nostalgie te zijn en kan in het verlengde van 'wat Zeeland heeft te bieden' een toeristische attrac tie worden ingeluid. Zaterdag 27 april komen de burgemeesters van Veere en Kamperland el kaar tegen op de ms Stad Veere om de overtochten een officiële start te gun nen. Daarna vaart de boot elke dinsdag, don derdag, zaterdag en zon dag om 11 en 17 uur vanaf Veere en om 10.40 en 16.40 vanaf Kamper land. Op de woensdagen vaart de ms Stad Veere bovendien naar de Ha ringvreter, waar Staats bosbeheer een excursie van ongeveer een uur verzorgt. Excursie Haringvreter Middelburg zondag kampioen? PZC WEEKBLADEN Toeristen geven nog steeds de voorkeur aan hun auto en weigeren pertinent gebruik te maken van openbaar vervoer, leerde een onderzoek. Toch blijkt een groot aantal mensen zich betrokken te voelen bij het wel en wee van de provin cie. Dat blijkt onder meer uit de hoeveelheid reacties die de provincie kreeg te verwerken na een actie van de Zeeland Rekreatiekrant vorig jaar. Bij die actie werd de lezers gevraagd ideeën aan te dragen om recreanten te bewegen minder gebruik te maken van hun auto en over te stappen op openbaar vervoer en de fiets. Maar liefst 126 sugesties kregen de ambtenaren van de provincie onder hun ogen. De meest originele inzenders kregen een fiets, tien in to taal. Er waren reacties uit het hele land, maar ook uit Duitsland en België, meldt drs Gerben Baay, mede werker van de provinciale VVV Zeeland. Ongeveer de helft van de inzendingen kwam van de Zeeuwen zelf. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Sociaal Juridische Dienstverlening* SWITZE R LAN van topkwaliteit slechts: f 25,- (normaal: f 35,-) SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 17 24 APRIL 1991 "Z**'j Wachten op de veerboot. De ms Stad Veere die recreanten van Vee re Naar Kamperland vv brengt. De ms Zuidvhet meer dan dertig jaar geleden. Zicht op de haringvreter waar pony's voor de begrazing zor gen. Zaterdag 27 april is het precies dertig jaar geleden dat de veer dienst niet meer nodig was. Het Gat was dicht, verkeer kon over de dam bij Vrouwenpolder Noord-Beveland bereiken. De boot die toen werd gebruikt, de ms Zuidvliet, vaart aanstaande zaterdag nog één keer. ms Veere neemt het dienstrooster vervolgens geheel voor eigen re kening. Op 29 september is de laatste overtocht. „Met de veerdienst wordt een bij drage geleverd aan een breder pakket dienstverlening voor toe rist en regio-bewoner", argumen teert Adri Hoefkens, directeur van het Rekreatieschap Veerse Meer. Hij voegt er aan toe dat het voorlopig om een experiment gaat. Is er genoeg belangstelling dan zal de veerdienst volgend jaar worden voortgezet. Hoef kens rekent vooral op wandelaars en fietsers, die tijdens hun tocht de boot kunnen gebruiken om aan een overkant verder te gaan. Wie wat meer van de natuur wil zien kan op woensdagmiddag om 14 uur opstappen om naar de Haringvreter te varen; de Haring vreter is het grootste eiland in het Veerse Meer. Op dat eiland wordt het een en ander verteld over het leven van planten en dieren in en om het Veerse Meer. De initiatief nemers rekenen met deze tocht ook op dagjesmensen die per toeringcar aangevoerd worden, de Haringvreter bezoeken, nog één of meer andere attracties be zoeken en vervolgens in een restaurant het dagje Zeeland culi nair afsluiten. Overigens is er op de Stad Veere een expositie ingericht over de veerdienst die aanstaande zater dag precies dertig jaar geleden werd opgeheven. Gigantisch aantal inzendingen bij actie in Rekreatiekrant De tribune aan de Nadorst zal zondagmiddag waarschijnlijk goed gevuld zijn als de voet balclub Middelburg het laat ste loodje klaart voor het kampioenschap in de tweede klas. Nog maar een puntje heeft de ploeg nodig. RKBVC uit Drunen is de tegenstander die overrompeld dient te wor den. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen, Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Centraal bij de inzendingen stond dus het terugdringen van het au toverkeer. „Er zou gemakkelijk de indruk kunnen worden gewekt dat wij de toerist aanwijzen als de grote vervuiler. Dat is natuur lijk niet zo. Maar het is wel zo dat we er allemaal gebaat bij zijn dat Zeeland in de toekomst mooi en schoon blijft en dat iedereen zijn steentje moet bijdragen", legt Baay uit. Het was de bedoeling dat de in zendingen al in het najaar van 1990 beoordeeld zouden wor den. Het werd pas dit voorjaar. „We hadden absoluut niet op de ze hoeveelheid gerekend", stelt de VW-medewerker vast. Met de jury hebben we er twee verga deringen er aan gewijd. Op de provincie heeft een medewerker alle inzendingen samengevat. Overigens hebben de prijswin naars hun prijzen al thuis". Hieronder de winaars, samenge vat hun sugesties en het oordeel van de jury. Stefan Both uit Nieuwegein Stefan, 12 jaar oud, doet een aantal suggesties. De aardigste daarvan vond de jury het organi seren van meer open dagen bij het openbaar vervoer. Want, schrijft hij, "dan kunnen mensen kijken hoe het werkt en natuurlijk hoeveel het kost". De jury is van mening dat veel mensen die nooit of zelden het openbaar ver voer gebruiken eigenlijk te weinig van het openbaar vervoer afwe ten. Open dagen met, bijvoor beeld, speciale, aantrekkelijke en enthousiaste, deskundige uitleg zouden sommigen op andere ideeën kunnen brengen. F. Hagens uit Bergen op Zoom Ook deze familie doet een aantal suggesties. De aardigste vindt de jury die om duikers gezamenlijk in de bus te krijgen. Er wordt, stelt de familie Hagens, veel door mensen uit België gedoken in Zeeland. Op sommige plaatsen staan 40 a 50 auto's van duikers. Wanneer je die duikers zover krijgt dat ze in één bus komen snijdt het mes aan twee kanten. De duikers kunnen op de terug weg in de bus bijkomen van hun inspanningen en het is veel beter voor het milieu. De duikers zou den via de besturen van duik clubs benaderd kunnen worden. Daarnaast pleit de familie Hagens o.a. voor meer fietsenstallingen bij dijken en duinovergangen. J. Kasse uit Koudekerke De heer of mevrouw Kasse constateert dat het openbaar vervoer op dit moment te rigide is en pleit voor een projectmatige benadering en voor flexibel open baar vervoer. Vervoer op maat dus eigenlijk. Tijdens de zomer maanden dienen bussen juist te rijden tussen de "speerpunten" op het gebied van vertrek en be stemming. Dus gericht vanaf campings e.d. naar grote evene menten als het Straatfestival Vlissingen, kermissen enz. Het lokale bestuur zou op dit gebied eisen aan organisatoren kunnen stellen. Daarnaast pleit de heer of mevrouw Kasse voor een aantal andere zaken, waaronder betere mogelijkheden voor potentiële gebruikers om kennis te maken met alternatieve vervoersmoge lijkheden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door hen bij aankomst een "klein" gratis kaartje aan te bieden. Bastiaan Maljaars uit Se- rooskerke Hij stelt voor het parkeergeld voor parkeerplaatsen bij strand- overgangen te verhogen en par keergeld te heffen waar dat u nog niet gebeurd. Dat zal er toe leiden dat veel toeristen de auto laten staan en de voorkeur geven aan fiets en openbaar vervoer. De inkomsten van de parkeergelden zouden bovendien gebruikt moe ten worden om het openbaar ver voer en het gebruik van de fiets te bevorderen, bijvoorbeeld door het bouwen van meer en betere fietsenstallingen. De jury voegt hier aan toe dat in dit geval wel voorkomen moest worden dat automobilisten hun voertuig op gemakkelijke wijze in de berm van toegangswegen naar het strand kunnen parkeren. Lisette Meeuwsen uit Mid delburg Zij stelt voor te komen tot een Zeeuws "milieupaspoort". Tel kens wanneer iemand een milieu vriendelijke beslissing neemt, bij voorbeeld het huren van een fiets, gebruik van openbaar ver Er moet meer gefietst worden. voer, het lopen van een natuur wandeling, wordt er een stempel in dat paspoort gezet. Op het moment dat iemand tien stem pels heeft verzameld krijgt hij of zij iets. Dit zou een diploma kun nen zijn, of een milieucertificaat of korting op het één of ander. Mevrouw Meeuwsen denkt dat zoiets vooral bij jonge deelne mers zou kunnen aanslaan. De jury is het met haar eens. Jan Midavaine uit Burgh- Haamstede Midavaine zond zijn auto reductieplan in. In dit zeer uitge breide plan wordt voorgesteld om recreatiebedrijven, bungalowpar ken, hotels, pensions, campings- de toerist een korting te laten aanbieden indien deze bereid is gedurende zijn/haar verblijf in Zeeland de auto te laten staan. De recreant kan het geld van de ze korting vervolgens gebruiken voor het huren van een fiets of voor gebruik van het openbaar vervoer. De fiets, zo betoogt de heer Midavaine, is gezien de ge ringe afstanden in Zeeland im mers uiterst geschikt als vervoermiddel. Voorts doet hij een aantal uitgewerkte voorstel len om het openbaar vervoer kwalitatief te verbeteren en ge richter in te zetten. Als aanleiding voor zijn plan noemt de heer Mi davaine signalen die hij heeft op gevangen van zowel toeristen als autochtonen. Zijn plan heeft bo vendien niet slechts positieve ef fecten voor het milieu, stelt hij, maar draagt ook bij aan vergro ting van de verkeersveiligheid, met name voor kinderen, en ver mindering van verkeersproble men en geluidsoverlast. De jury heeft veel bewondering voor dit doordachte en goed uitgewerkte plan, dat in de provincie een be langrijke stimulans en aanzet heeft gevormd voor een funda mentele discussie over toerisme en verkeer. J.A. Muis uit Arnemuiden Dhr. Muis heeft een plan, waar van hij ook zelf al zegt dat het "nogal groots van opzet is". Hij stelt voor in de vakantie op alle trein- en buskaartjes een nummer af te drukken. Deze kunnen van naam en adres voorzien worden gedeponeerd in speciale bakken, waarna ze meedingen naar prij zen. De bekendmaking van de winnaars zou plaats moeten vin Domburgsch Schuitvlot 19, M'burg 01180-39435, fax 01180-39434 HET ADRES VOOR HET MAKEN VAN KLEURENKOPIEËN CANON ES3 Compacte Electronische schrijfmachine (excl. BTW) 355,- den in een groots opgezet fami lieprogramma op televisie, dat in de vakantie bijvoorbeeld eens in de twee weken wordt uitgezon den. Het geld voor de prijzen kan bijeengebracht worden via spon soring (sponsors kunnen vermeld worden op bussen en treinen), de openbaar vervoersmaatschappij zelf (bijv. jaarkaarten), de uitzen dende omroep, grote recreatiebe drijven en overheden. De heer Muis weet zeker dat mensen het winnen van prijzen en geld zo leuk vinden dat ze hiermee het openbaar vervoer ingelokt kun nen worden. Debby Scheerens uit Rid derkerk Zij is van mening dat de mogelijk heden om in het openbaar ver voer, met name de bus, fietsen mee te nemen drastisch verbe terd dienen te worden. Dat zou kunnen, zegt zij, door middel van een aanhanger of door het creë ren van speciale ruimte daarvoor in de bus. J.A. Soek uit Arnhem Deze inzender concludeert, naar de mening van jury terecht, dat er sprake is van twee doelgroe pen: vakantiegangers en dagre creanten. Voor beide groepen geldt dat zij pas dan voor open baar vervoer kiezen wanneer als een paal boven water staat dat dit voordeliger is. Voor de groep vakantiegangers stelt J.A. Soek dat zij, zoals dat ook in win tersportplaatsen gebeurt, een gratis O.V.-kaart voor de duur van het verblijf zou moeten krijgen. Indirect betaalt de toerist deze, bijvoorbeeld via de verblijfsgel- den, zelf. Voor dagrecreanten moet gebruik van de auto ont moedigd worden, bijvoorbeeld door sterke verhoging van de par keergelden vanaf een bepaald deel van het strand. Dit in combi natie met aantrekkelijke vervoers- alternatieven, snelbussen of mo norail bijvoorbeeld, welke vertrek ken vanaf grote, goed bereikbare, niet te dure parkeerplaatsen in het "achterland". Gezorgd moet hierbij worden dat vakantiegan gers wel op hun verblijfplaats ge makkelijk de auto kwijt kunnen, maar dat daarbuiten gebruik ma ken van hun O.V.-kaart aantrekke lijker is. H. Westgeest uit Wassenaar De heer of mevrouw Westgeest heeft een idee om wandelen langs de Zeeuwse kust aantrek kelijker te maken. Het voorstel is het verzorgen van een regeling om de bagage (rugzakken) van wandelaars naar de volgende stopplaats vooruit te laten bren gen. Men zou zijn bagage een voudigweg met de bus moeten kunnen meegeven, waarna deze die afgeeft bij een camping of VVV-kantoor, bijvoorbeeld. Een dergelijk systeem maakt immers wandelen door Zeeland, als alter natief voor het gebruik van de auto, veel aantrekkelijker. De jury is van mening dat een opzet als deze ook voor fietsers goede mo gelijkheden zou bieden. Alle inzenders krijgen het juryrap port toegezonden. Het beste adres voor kwaliteit en service. I ÏCHTH^l in de regio Rotterdam voltijd en deeltijd

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1