informatiepagina van de gemeente vlissingen De chemokar komt weer langs Hertaxatie Onroerend goed belasting Subsidieregeling alarmering 1991 I Reconstructie Gerbrandystraat l 1» O V Apart! 4^ Nationale Herdenking Presentatie lesmateriaal verkeerseducatie Verkeersmaatregelen boulevards Afscheidsreceptie wethouder D.J.P. Bruinooge redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Standplaatsen maandag 15 april 1991 woensdag 17 april 1991 *3 A vrijdag 19 april 1991 dinsdag 16 april 1991 donderdag 18 april 1991 Wat kunt u bij de chemo kar inleveren? Zaterdag 4 mei Taxateur op bezoek Half april start Legitimatie Enquete baarmoeder halskanker tot 14 april Bedragen Vervanging riolering J. de Priesterstraat Verwijdering Scheldespoor Gerbrandystraat afgesloten Omleidingsroutes Busroute Overhangende beplanting Even bijpraten met wethouder De Keijzer Aanvragen Meer informatie Scheldemond Staatssecretaris Nieuw gebouw Afspraken VC Vlissingen Woensdag 10 april 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Volgende week rijdt de chemo kar van de gemeenten Vlissin gen en Middelburg weer door de gemeente Vlissingen. In to taal kunt u dit jaar na deze keer nog zes keer uw chemisch af val bij de chemokar inleveren. Maar natuurlijk kunt u ook ie dere dag terecht bij de sectie afvalverwijdering, Edisonweg 9 in Vlissingen, telefoon: 62291. De chemokar komt bij u langs op dezelfde dag waarop wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. Hier komt de chemokar volgen de week: 09.00 - 09.30 uur: Troelstraweg (bij de Spar) 09.30 - 10.00 uur: Scheldestraat (bij Albert Heijn) 11.00 - 11.30 uur: Badhuisstraat (bij watertoren) 13.30 - 14.00 uur: Van Nispenplein (achter brandweer) 14.00 - 14.30 uur: Kasteelstraat (bij werkplaats) 14.30 - 15.00 uur: Dorpsstraat (Ritthem) 09.00 - 09.30 uur: B. Stemerdinglaan (bij MAvd Puttestr.) 09.30 - 10.00 uur: J.D.P. de Smitstr. (bij Molenweg) 10.00 - 10.30 uur: Oranjeplein (tegenover Rabobank) 10.30 - 11.00 uur: Wmm Westerzicht-noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht-zuid (bij bejaardenwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekseweg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (tegenover r.k.kerk) 09.00 - 09.30 uur: H. Segherslaan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedijkestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 - 11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloemlaan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedijkestraat (hoek Sottegemstr.) (foto: Ruben Oreel) Van Hallstraat (hoek v.Reenenstr.) 10.00 - 10.30 uur: Paauwenburgweg (bij winkelcentrum) 10.30 - 11.00 uur: Wagnerlaan (middenin) 11.00 - 11.30 uur: De S. Lohmanlaan (bij "De Triangel") 13.30 - 14.00 uur: Alexander Gogelweg (bij Colijnstraat) 14.00 - 14.30 uur: Troelstraweg (bij Piersonstraat) 14.30 - 15.00 uur: Offenbachlaan (hoek Rossinilaan) 09.00 - 09.30 uur: Piet Heinkade (bij v.d. Akker) 09.30 - 10.00 uur: Zeilmarkt (parkeerterrein) 10.00 - 10.30 uur: Spuistraat (bij Aldi) 10.30 - 11.00 uur: Lekstraat (tegenover vijver) 11.00 - 11.30 uur: B. Stemerdinglaan (parkeerterrein RCS) 13.30 - 14.00 uur: Verl. Kanaalstraat (achter Aldi) 14.00 - 14.30 uur: Hudsonstraat (bij H. Dwarsstraat) 14.30 - 15.00 uur: Kromwegesingel (bij "De Zwaan") 15.00 - 15.30 uur: Wittezeestraat (hoek Padweg) 09.00 - 09.30 uur: Papegaaienburg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh-zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh-noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren Hieronder vindt u het program ma voor de Nationale Herden king van gevallenen op zaterdag 4 mei op de Noorder begraafplaats, President Roo- seveltlaan in Vlissingen. Herdacht worden allen - bur ger en militair - die sinds 10 mei 1940, waar en wanneer dan ook ter wereld, in het be lang van het Koninkrijk der Ne derlanden zijn gevallen. Tevens worden herdacht zij, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. - Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te zijn in of bij de aula van de Noorderbe graafplaats aan de Presi dent Rooseveltlaan. - Van 19.45 tot dertig secon den voor 20.00 uur worden kerkklokken geluid. - Om circa 19.55 brengt Mu ziekvereniging "Vlijt en Vol harding" op de Noorderbegraafplaats enke le toepasselijke werken ten gehore. - Om 20.00 uur wordt met een trompetsignaal twee mi nuten van volkomen stilte aangekondigd. - Na deze stilte wordt de na tionale vlag gehesen. De Muziekvereniging "Vlijt en Volharding" speelt twee coupletten van het Wil helmus. Vervolgens zullen er bij het monument kransen en bloe men worden gelegd. Eerst doen burgemeester en wet houder C. de Keijzer dat na mens het gemeentebestuur. Daarna is daartoe gelegen heid voor andere instanties, organisaties en particu lieren. Na de krans- en bloemleg- ging bij het monument ma ken burgemeester en wethouders een rondgang over de begraafplaats. Daarbij zullen graftakken worden gelegd bij het mo nument van de geallieerden en het gedenkteken voor omgekomen burgers. Voorts zal de burgemeester bloe men leggen bij graven van inwoners van Vlissingen die tijdens de Tweede Wereld oorlog en de bevrijdingsda gen (november 1944) in het verzet tegen de vijand zijn omgekomen. - Voor een ieder is er gele genheid deze rondgang te volgen. Ook het individueel bezoeken van de (oor- logs)graven is uiteraard mo gelijk. N.B. Toespraken worden niet ge houden. Zoals bekend vindt voor de ge meentelijke onroerend goed belasting een herziening van de waarde plaats van het onroerend-goed in Vlissingen. Het gaat hier om de vrije ver koopwaarde van een pand als het leeg te aanvaarden zou zijn. Er wordt gerekend met een prijspeildatum van 1 janu ari 1991. Om deze schatting zo goed mo gelijk te kunnen maken is de Stichting voor Kadastrale- en Fi nanciële Administratie (KAFI) door de gemeente ingescha keld. Deze stichting heeft reeds begin dit jaar een aantal panden bij wijze van "steekproef" ge taxeerd, e'n start vanaf half april met de taxatiewerkzaamheden van vrijwel alle objecten in Vlis singen, Oost-Souburg en Rit them. Met uitzondering van de zogenoemde "repetitiebouw" (waar incidenteel een pand zal worden bezocht), kan dus vrijwel iedere bewoner/eigenaar van een pand in de gemeente een taxateur op bezoek krijgen. Naar verwachting zullen deze taxatie werkzaamheden enkele maan den duren. De gemeente hoopt dat u - om dit omvangrijke werk snel en goed te kunnen uitvoeren - aan de taxatie uw medewerking zult verlenen. Vanzelfsprekend zijn de taxatiegegevens alleen voor de gemeente bestemd, waar er een strikt vertrouwelijk gebruik van wordt gemaakt. Verder vra gen wij u om, indien u in het be zit bent van een bouwtekening van uw pand, deze tekening ter inzage aan de taxateur voor te leggen. Een taxateur kan altijd een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs laten zien, voorzien van een pasfoto. Wij raden u aan altijd om die legiti matie te vragen. Als u hierover twijfels hebt, neemt u dan di- rekt kontakt op met de sectie financiën van de gemeente (tel. 01184-87266). Als de taxateur u niet thuis aantreft zal hij/zij bij u een me dedeling achterlaten aan de hand waarvan een nadere af spraak kan worden gemaakt. Vanmiddag worden lesmateria len over verkeerseducatie ge presenteerd in de Frans Naere- bout/lchtusschool aan de Grote Markt in Vlissingen. In het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Vlissingen speelt educatie en voorlich ting aan leerlingen van de ba sisscholen een belangrijke rol. Om hieraan uitvoering te ge ven zijn diverse lesmaterialen aangeschaft. De politie zal de fiets van wet houder W. Wisse keuren, waar na de heer Wisse het materiaal "straatwerk" in gebruik neemt. De kinderen nemen daarna het materiaal "behendig- heidsproef" in gebruik. Verder zijn er in de loop van de middag workshops met video vertoningen en een tentoonstel ling. De kinderen kunnen hun fietsen repareren met gebruik making van de "gereedschaps kist", die gesponsord is door een aantal Vlissingse rijwielhan delaren. Nog tot 14 april kunnen vrouwen die verzocht zijn aan de enquete over baarmoederhalskanker mee te werken, het enquêtefor mulier terug zenden. De enque te onderzoekt op welke wijze het beste voorlichting gegeven kan worden. De resulaten kunnen er toe leiden dat nog meer vrouwen gestimuleerd worden aan het bevolkingsonderzoek deel te ne men. Een goede zaak dus! f Komende zaterdag, 13 april, vinden er wielerwedstrijden plaats op de Boulevards en omliggende wegen. In ver band daarmee moeten diverse verkeersmaatregelen geno men worden. Van 10.00 tot en met 18.00 uur zal voor alle verkeer, behalve voetgangers, worden afgeslo ten: Boulevard Bankert, Boule vard Evertsen, Kenau Hasselaarstraat en Coosje Buskenstraat (tussen de Spuistraat en Boulevard de Ruijter). Parkeren is in deze periode ver boden aan beiden zijden van de Kenau Hasselaarstraat en aan de zijde met de even nummers van de Coosje Buskenstraat, tussen de Spuistraat en Boule vard de Ruijter. Gedurende de wedstrijd is het parkeren tevens verboden op de President Roos- veltlaan, tussen de Boulevards en Burgemeester van Woelde- renlaan. Gedurende deze periode is Bou levard de Ruijter vanuit twee richtingen te berijden. Deze verkeersmaatregelen zul len met borden worden aan gegeven. De gemeenteraad van Vlissin gen heeft in zijn vergadering van 28 maart j.l. de Deelnota Sociale Alarmering aan genomen. Een van de punten die daarin was opgenomen en door de raad goedgekeurd ging over de voortzetting van de subsi dieregeling alarmering. Mensen die zijn aangesloten op één van de alarmerings systemen in Vlissingen, n.l. het Vlissings Alarmerings systeem of dat van de Stich ting B.A.Z. kunnen, mits zij aan onderstaande inko menscriteria voldoen, in aan merking komen voor een sub sidie in de éénmalige aansluitkosten en de abonne mentskosten van deze alarme ringssystemen. Het subsidie bedraagt f 30,-- in de aansluitkosten (éénmalig) en f 1,75 per week in de abonne mentskosten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager 65 jaar of ouder zijn en mag het in komen over het jaar 1990 niet meer hebben bedragen dan f 15.000,-- netto voor een alleen staande en f 21.000,-- netto voor gehuwden/samenwonenden. Verder mag de aanvrager niet meer aan vermogen (spaargel den, onroerende goederen e.d.) bezitten dan f 5.000,-- voor een alleen-staande en f 10.000,-- voor gehuwden/samenwonen den. Het bezit van een eigen huis, dat zelf be-woont, wordt buiten be-schou-wing gelaten. Ook gehandicapten kunnen voor deze regeling in aanmer king komen, mits men geen ver goeding ontvangt via een Wethouder D.J.P. Bruinooge zal zijn wethouderschap van de gemeente Vlissingen met ingang van 16 april 1991 beëin digen in verband met zijn te verwachten verkiezing tot lid van het College van Gedepu teerde Staten van Zeeland. In verband daarmee zal de ge meenteraad van Vlissingen tij dens een openbare buitengewone raadsvergade ring op vrijdag 19 april 1991 af scheid van hem nemen. Deze Deze week is gestart met het vervangen van de riolering en het vernieuwen van de huis aansluitingen in de J. de Priesterstraat en de herinrich ting van deze straat. Het werk gaat ongeveer vijf weken du ren. Er worden vier verkeers drempels en een paar extra Vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 26 april zal het Scheldespoor in de Paul Kru- gerstraat en de Oude Veerha- venweg worden verwijderd. In verband daarmee wordt gedu rende die periode de zuidelijke rijbaan van de Paul Kru- gerstraat, tussen de Industrie weg en de Koningweg en de Oude Veerhavenweg, tussen de Veerhavenweg en de Prins Hendrikweg gesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. De tijdelijke afsluiting zal gelijke tred houden met de werkzaam heden en als het mogelijk is wor den verplaatst of opgeheven. Het verkeer zal met borden wor den omgeleid. Deze week zijn de voorberei dingen voor de reconstructie van de Gerbrandystraat be gonnen. De bewoners hebben hierover een brief van de ge meente gekregen. Tot 15 april of zoveel langer als noodzakelijk blijkt, wordt de ri olering Zuidbeekseweg-van Hogendorpweg vervangen. Er is dan geen verkeer mogelijk vanaf de Gerbrandystraat naar de van Hogendorpweg en om gekeerd. Ook is geen gemoto riseerd verkeer mogelijk van de Gerbrandystraat naar de Zuidbeekseweg. Voetgangers en fietsers kunnen passeren. Vanaf 15 april wordt de Gerbran dystraat tussen de Sloeweg en de van Hogendorpweg afgeslo ten in verband met de re constructie en het (her)leggen en vernieuwen van kabel- en lei dingsystemen. Het werk gaat tot medio juli 1991 duren. De wonin gen en bedrijven blijven bereik baar voor bewoners en bezoekers. Het bereiken van de woningen en bedrijven kan ech ter niet altijd gewaarborgd wor den. Dit zal wisselend, afhankelijk van de voortgang van het werk, via de Sloeweg; van Bossestraat of Alexander Gogelweg zijn. De omleidingen voor auto's en fietsers worden met borden aan gegeven. De fietsroute loopt via de Sloeweg/Troelstraweg en Piersonstraat v.v.. Tijdens het vervangen van de ri olering Zuidbeekseweg - van Ho- Tijdens het werk worden verhar dingen van toegangspaden en inritten naar woningen verwij derd en kunnen elementen van erfafscheiding die op gemeente grond zijn geplaatst, worden ver wijderd. Degenen die er prijs op stellen hun eigendommen terug te ontvangen, moeten daarvoor Gerbrandystraat (foto: Ruben Oreel) gendorpweg zal de busroute tijdelijk lopen via de Alexander Gogelweg van Raaltestraat van Hogendorpweg. Er geldt dan een parkeerverbod in de van Raaltestraat met uitzonde ring van de parkeerhaven. Opruimen verhardingen en erf- afscheidingen op gemeen tegrond vóór 12 april contact opnemen met de gemeente. De bewoners is verzocht eventu ele overhangende beplanting te snoeien, omdat overhangende beplanting het werk kan bemoei lijken. andere regeling (A.A.W., bijzon dere bijstand e.d.). Voor deze ge handicapten geldt geen leeftijds criterium. Als u ook in 1990 voor subsidie via de subsidieregeling alarme ring in aanmerking bent geko men, hoeft U geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. De gemeente benadert u dan auto matisch om een nieuwe in komstenverklaring in te leveren. Voor mensen die voor het eerst in 1991 een aanvraag willen doen zijn er vanaf 15 april a.s. aanvraagformulieren beschik baar. Op deze aanvraagformulieren staat uitgebreid vermeld wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie regeling en welke andere papie ren moeten worden meege zonden. Deze aanvraagformulieren zijn vanaf genoemde datum verkrijg baar in het stadhuis bij de sectie W.V.C., kamer 021, bij de sectie sociale zaken (Dokter Gallan- datstraat), de Stichting Welzijn voor Ouderen Vlissingen (Bad huisstraat 104) en verzorgingste huis Ter Reede (Koudekerkse- weg). Nadere informatie over deze subsidieregeling alarmering is verkrijgbaar bij de beleidsme dewerker ouderenbeleid, de heer W.M.C. van Baaien, be reikbaar in het stadhuis Vlis singen, sectie W.V.C., kamer 021 of telefonisch onder num mer 87334. begint om 14.00 uur in het stadhuis. De publieke tribune is vanuit de benedenhal be reikbaar. Na afloop van deze bijeenkomst biedt het gemeentebestuur de scheidende wethouder een openbare receptie aan. Daarbij bestaat voor een ieder gelegen heid persoonlijk van de heer en mevrouw Bruinooge afscheid te nemen. De receptie vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis en duurt van 16.30 tot 18.00 uur. parkeerplaatsen gemaakt. Gedurende het werk zal de J. de Priesterstraat afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Tijdens de werk zaamheden wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. De komende maanden staat voor Rijksscholengemeenschap Scheldemond een tijd vol veran deringen voor de deur. Allereerst is daar de overdracht van het rijk aan de gemeente. Nu staat Scheldemond nog onder rijks bestuur. Vanaf 1 januari 1992 zal het bestuur overgaan naar de ge meente. Deze overdracht heeft te maken met het streven van het rijk om alle rijksscholen aan de gemeenten over te dragen. Het personeel, de leerlingen en de ouderraad hebben tijdens en na de overdracht recht op zeker heid. Daarom zijn op dit moment al de nodige afspraken vastge legd. De gemeenteraad is daar in de vergadering van maart jl. mee akkoord gegaan. Al duidelijk is dat in de toekomst voor de school bestemd geld richting ge meente gaat. Het personeel komt in dienst van de gemeente en de gebouwen worden ook gemeen telijk eigendom. Daarnaast blijven alle bestaande reglementen gehandhaafd zoals ze nu zijn. In de komende vijfjaar wordt pas gekeken of en welke aanpassingen er nodig zijn. Zo zijn overleg met de Medezeggen- schapsRaad, het directiestatuut en bijvoorbeeld ook het perso neelsbeleid zaken waarin geen plotselinge veranderingen wor den aangebracht. Om dit alles nog eens te on derstrepen komt staatssecretaris drs. J. Wallage van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap pen de overdrachtsovereenkomst persoonlijk tekenen. Dit gebeurt op 24 april, 's middags. Maar deze hele dag zal in het te ken staan van Scheldemond. 's Morgens geven leerlingen een feestelijke start van de bouw werkzaamheden voor de nieuw bouw. Scheldemond heeft namelijk toestemming van het rijk om een nieuwe school te bou wen. Deze wordt gebouwd aan het Weyevlietplein onder toezicht van de Rijksgebouwendienst. Het streven is om 1 augustus 7992, zodra het gebouw gereed is, de overdracht aan de gemeen te te laten plaatsvinden. Op dit moment zijn dus de nodi ge afspraken gemaakt of "in de maak". De wens van de school is ook het verkrijgen van de lyceum- status. De gemeente zal er uiter aard alles aan doen dit te bevor deren en erkenning voor de school te krijgen, zodat Schelde mond alle mogelijkheden voor een Algemeen Vormend Onderwijs-school krijgt. Ook het bestaan van VC Vlissin gen kent "spannende" tijden. Vol gens het gemeentebestuur zijn er twee essentiële aspecten voor de ontwikkeling van betaald voetbal: financieel en sportief. Er is in dit jaar een schuld opgebouwd van fl. 800.000,- tot fl. 900.000,-. Het bestuur heeft daarvoor een sane ringsplan opgesteld. Wij hopen dat deze sanering succes heeft zodat het betaald voetbal behou den kan worden en de gemeente financieel geen verliezen lijdt. Bij de start heeft de raad namelijk besloten voor fl. 900.000,- garant testaan. De fl. 650.000,- die de gemeente zelf betaald heeft aan de kleedloka len zijn natuurlijk niet "verloren". Deze kunnen (en worden) name lijk oqk gebruikt voor de amateur teams. De gemeente is van mening dat voorlopig voldoende geld in het bedrijf betaald voetbal is gestopt. Op sportief gebied heeft het gemeentebestuur na tuurlijk weinig invloed. De begro ting voor het seizoen 1991/1992 is rond dus de licentie van de KNVB hoeft geen probleem te zijn. Daarbij komt dat de degra- tieregeling nog onduidelijk is. Ik hoop (om meerdere redenen) dat Vlissingen niet onderaan eindigt en wens de club alle succes met de laatste wedstrijden van dit seizoen!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5