Onkruid dood met infra-rood BESLUITELOOSHEID iËiffliia Gemeenten ondertekenen overeenkomst Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beurs Allerlei Geloof Vrije tijd Sport Gezondheid Ouderen Gewonden DE KLEINE ONDEUGDEN (SLOT) PSYCHOCONSUL I T Woensdag 10 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Schrijvers - De Stichting Literai re Activiteiten Zeeland houdt op dinsdag 23 april om 20 uur een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Marita Mathijsen be handelt dan 19e eeuwse schrijvers. Thema-avond - De Vrouwen groep van het FNV-district Zee land organiseert woensdag 24 april om 19.30 uur een thema avond over ouderschapsverlof en kinderopvang in hotel Arneville te Middelburg. Inleidingen worden gehouden door C. Friesema, Brenda de Jong en Caroline Mobach. Ruilbeurs - Groei en Bloei, afde ling Walcheren, houdt op zater dag 13 april een ruilbeurs voor (tuin)planten vanaf 10 uur op het terrein van de gemeentekwekerij Overwater aan de Langevielesin- gel te Middelburg. Afrika-actie - De Kontaktraad van Kerken houdt op zaterdag 13 april van 10 tot 16 uur in de Oran- jepleinkerk een actiedag ten bate van hongerend Afrika. Film - De vogelvereniging Zang- lust te Arnemuiden houdt op donderdag 18 april een bijeen komst om 19.30 uur in De Arne. Vertoond wordt de film 'Parkieten Wel en Wee'. Swingnight - De vrouwengroep COCOV van het COC Midden- Zeeland houdt vrijdag 12 april om 21 uur een swingavond in het pand aan de Eigenhaardstraat in Middelburg. Beleggen - Onlangs werd in Middelburg een beleggings studieclub opgericht. Geïnteres seerden kunnen voor informatie na 18 uur bellen naar 01180 39682. Bazar - De ZWO-groep Koude- kerke houdt op zaterdag 13 april van 10 tot 15 uur een bazar in de ontmoetingsruimte achter de Ge- ref. Kerk en in de kleuterschool De Wantewevers te Koudekerke. De opbrengst is bestemd voor de kerk van ds Simonfi te Boe dapest. Baby-info-markt - De Kruisvere niging Walcheren houdt op don derdag 25 april een baby-info-markt in het wijkge- bouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen van 14 tot 21 uur. Een aantal sprekers behandelen ver schillende onderwerpen en er zijn stands met allerhande informatie over alles wat met baby's te ma ken heeft. Inlichtingen 01184 63700. Peuters - De Kruisvereniging Walcheren houdt een tweetal cursussen onder het motto 'Ouders van peuters'. Op 6 mei gaat een cursus van start in Vlis singen aan de Rosenburglaan 1 en op 16 mei in Koudekerke aan de Weststraat 17. Inlichtingen 01184-63700. Kleurenanalyse - Woensdag 10 april houdt De Hayman met "Kom uit je huis" een informatie ochtend over kleurenanalyse van 9.30 tot 11.30 uur in het wijkge- bouw het Zuiderbaken te Vlis singen Expositie - In de hal van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Lange Geere te Middel burg exposeert Dicky Gast- Koning tot 1 mei aquarellen en olieverfschilderijen van in hoofd zaak bloemen en landschappen. Voorlichter - De gemeente Mid delburg heeft m.i.v. 1 april de heer K.W.A. de Regt benoemd tot hoofd van haar Bureau Voorlich ting. De Regt is de opvolger van de heer G.M. Baijens, die onlangs gebruik maakte van de VUT- regeling. Hondenvereniging - De Hon denvereniging Walcheren houdt op donderdag 11 april een leden vergadering om 19.30 uur in de St. Jozefschool te Vlissingen. Er worden twee video-films ver toond: over puppy's en over be hendigheid. Rozenkruisers - Het Rosenkrui- sers Genootschap houdt in april een oriëntatiecursus over het on derwerp De arbeid der Gnosis in graal, kathaar en rosenkruis in de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg. Inlichtingen 01660-3268. Zendingsavond - In de Ontmoe- tingskerk te Middelburg wordt vrijdag 12 april een evangelisatie- zendingsavond gehouden om 20 uur. Spreker is Curt Johansson uit Zweden, jarenlang zendeling in Kenya. Medewerking verlenen de gospelgroep First Love, de mime-groep Reflection en de Lof- prijsgroep van de Beréa- gemeente uit West-Souburg. Kapelleloop - Op zaterdag 20 april houdt AV'56 de Kapelleloop te Kapelle over een afstand van 15 kilometer met de start om 14.45 uur vanaf het sportpark Het Groene Woud. Inlichtingen 01102-42093. Dart-toernooi - In de Happy Buccaneer aan de Aagje De kenstraat te Vlissingen wordt op donderdag 11 april vanaf 20 uur een open Tac-Tic Dart-toernooi gehouden. Nolleloop - Op zondag 14 april start om 10.30 uur de Nolleloop over strand en duin en door het Nollebos. De start en finish zijn nabij het strandpaviljoen op het Nollestrand; daar is ook het se cretariaat gehuisvest. Stoma - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Stomavere niging Harry Bacon houdt op za terdag 20 april om 13.30 uur een bijeenkomst in het Streekzieken huis De Honte te Terneuzen. Le zingen worden gehouden door chirurg G. Widderhoven en uro loog A. Miedema. Diabetes - De afdeling Walche ren van de Diabetes Vereniging Nederland houdt op woensdag 24 april een ledenvergadering om 19.30 uur in gebouw De Schakel, Bachtenstene 14 te Middelburg. Na de pauze is er voorlichting over insuline en tabletgebruik. Reumapatiënten - De Reuma patiëntenvereniging Midden- Zeeland houdt op vrijdag 12 april om 20 uur een bijeenkomst in De Stenge te Heinkenszand. Op het programma staat een dialezing over klederdrachten in Zeeland. PCOB - De afdeling Middelburg van de PCOB houdt op woens dag 24 april om 14.15 uur haar maandelijkse ledenvergadering in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Vertoond wordt de videoproductie De Verloren Tijd over ouder worden en ge zondheid Klucht - De toneelgroep Kamele on van de Stichting Welzijn voor Ouderen brengt op dinsdag 16 april om 19.30 uur de klucht Sa men Verder op het toneel van Bachtenreede. Woonaanpassing - De Stich ting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt op woensdag 17 april om 14 uur in het Vereni gingsgebouw te Vrouwenpolder een informatiemiddag over woonaanpassing. Medicijngebruik - In hotel Kod de te Aagtekerke houdt de Com missie Welzijn Ouderen Aagtekerke op maandag 15 april om 14 uur een informatiemiddag over medicijngebruik in samen werking met het Kruiswerk. Rommelmarkt - Op zaterdag 13 april wordt in de Ontmoetings- kerk te Middelburg een rommel markt en bazar gehouden ten bate van zendingsprojecten in Senegal, Roemenië en Joegosla vië. De bazar begint om 9 uur. Kleding - Donderdag 11 april wordt van 9.30 tot 11 uur een kleding- en speelgoedbeurs ge houden in gebouw Irene te Oost- Souburg. Inlichtingen 01184-79130. Rommelmarkt - De roeivereni ging Honte houdt zaterdag 13 april van 9 tot 14 uur een rom melmarkt op de Graanbeurs in het centrum van Middelburg. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een nieuw clubhuis. Kinderkleding - Op zaterdag 13 april houdt peuterspeelzaal 't Hummelhoekje in Grijpskerke een kleding- en speelgoedbeurs in het Dorpshuis van 10 tot 11.30 uur. Inlichtingen 01189-2913. Vliegeren - Op zaterdag 13 april wordt om 13 uur op het strandje van Katseveer het seizoen van de Zeeuwse Vlieger Vrienden geo pend onder het motto Vliegeren is de lucht versieren. Jamsession - Jongerencentrum De Piek in Vlissingen houdt vrij dag 12 april een tweetal jamses sions: om 14 en om 20 uur. Zaterdag is er om 22 uur een Rave-on Party mmv de dj's Tyro- ne Joshua. Cabaret - Cabaretier Marcel Boon brengt vrijdag 12 april om 20.45 uur zijn avondvullend pro gramma "Sjampoo in de ruimte' op de planken in jongerencen trum Midgard aan de Kui perspoort 12 te Middelburg. In het kader van onkruidbestrij- ding met zo weinig mogelijk schadelijke chemische middelen gaat de gemeente Valkenisse de komende maanden in Koudeker ke een experiment houden met de bestrijding van onkruid door middel van infra-roodbranders. Deze alternatieve bestrijdingsme- thode houdt in dat door middel van infra-roodstraling en direct branden de cellen van de planten en wortels tot meer dan 1000 graden Celcius worden verhit. Hierdoor stolt het eiwit en barsten de plantencellen open. Opname van zonlicht als voe dingsbron is niet meer mogelijk en de sapstroom wordt onder broken. Het gevolg is dat de wor tels na meerdere behandelingen uitgeput raken en verdrogen. Het nemen van een proef met Voorjaarsplanten - De afdeling Walcheren van de KNNV houdt op vrijdag 12 april om 20 uur een dialezing in de CSG te Middel burg. Op zaterdag 13 april wordt om 14 uur een excursie gehou den vanaf het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle op het landgoed Berkenbosch en bij kasteel Westhove. Inlichtingen 01188-2151. Origami - Op maandag 15 april wordt in hotel Walcheren in Kou dekerke om 20 uur een vouw- avond van Japanse vouwkunst ofwel origami gehouden door Hannie van de Sluis. Inlichtingen 01196-12703. Cabaretier Marcel Boon. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn in de pe riode van 27 maart tot 3 april de volgende voorwerpen aangege ven: speelgoedolifant, staatslot, autoradio, Perzische kat, kleine hond, herenhorloge, sportjack, jack met capuchon, sleutels en een plastic zak met o.a. hand schoenen. Bij het dierenasiel werd een zwart poesje met een wit vlekje aangegeven. Maxis - Door Maxis Middelburg zijn bij de gemeentepolitie een aantal gevonden voorwerpen in geleverd. Op de lijst staan da mesparaplu's, fietspomp, regenlaarzen, sjaals, kindermut sen, speelgoed, fopspeen, hand schoenen, witte linnen tas, plastic mandje, gestreepte nylon tas, Rabo-bankpas en een plastic tas met boeken. deze methode komt het best tot zijn recht op straten in een af gesloten gebied. Daarom is besloten om de proef te houden op de straten van de Keiweg en het Meulpad te Koudekerke. In eerste instantie wordt de behan deling vier keer uitgevoerd in de periode van april tot oktober. In tegenstelling tot de chemische methode, die preventief werkt, zal bij het infra-roodbranden eni ge vegetatie op klinkers en tegels j te zien zijn. Deze kleine hoeveel heden groen is dan het bewijs van het feit dat er geen grote hoeveelheden gif meer op straat worden gespoten. Op donderdag 18 april wordt om 10.30 uur in het Vlissingse stad huis de samenwerkingsovereen komst tussen de Walcherse gemeenten binnen de Stichting Werkgelegenheidsprojecten Wal cheren (SWW) ondertekend en wordt de stichting gepre senteerd. Tot de samenwerkingsovereen komst is besloten omdat vanaf 1 april op Walcheren extra banen in de collectieve sector beschikbaar zijn voor oudere langdurige werk lozen die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De regeling vormt een onderdeel van het be leid van sociale vernieuwing en ter uitvoering van deze zoge naamde banenpool besloten de gemeenten tot samenwerking binnen de nieuwe stichting. "Enerzijds, anderzijds" "Ja en Nee" "Maar stel nu dat....." deze uitspraken zijn kenmer kend voor mensen die lijden aan besluiteloosheid. Ze blijven almaar wikken en wegen, en schuiven daarmee beslissingen voor zich uit. Vaak hopen ze daarbij, dat zo'n beslissing voor hen genomen wordt. Besluite loosheid gaat namelijk vaak sa men met een weigering om de volwassen verantwoordelijkhe den te aanvaarden. We laten de loop der dingen van om standigheden of van anderen afhangen, in plaats van zelf keuzes te maken. Besluiteloze mensen zijn vaak diep in hun binnenste ervan overtuigd, dat andere mensen tot betere beslissingen in staat zijn dan zijzelf. Ze krijgen daardoor nooit een gezonde dosis zelf vertrouwen, en worden geleefd in plaats van zelf te leven. Im mers door zelf beslissingen te nemen, krijgen we het gevoel ons lot in eigen handen te hebben. Drs. Henk C.M. Hermans De tegenpool van besluiteloos heid is niet impulsiviteit. Ook impulsieve mensen nemen vaak geen echte beslissingen. Ze doen maar wat, zonder er al te ver over door te denken. Ze kunnen weer erg gemakkelijk terugkomen om beslissingen die ze genomen hebben. We moeten de tegenpool eerder zoeken in een eigenschap als vastberadenheid. U heeft een duidelijk doel voor ogen, en neemt dit als uitgangspunt bij uw doen en laten. Waardoor komt het, dat som mige mensen zo moeilijk tot beslissingen komen? Natuurlijk kan daarin de aard van de te nemen beslissing meespelen. Als we voor een zeer ingrijpen de keuze staan, en de gevolgen niet goed kunnen overzien, dan is het logisch dat we niet over een nacht ijs gaan. Maar als we ook bij minder ingrijpende besluiten niet de knoop kunnen doorhakken, dan spelen geestelijke blokkades vaak een belangrijke rol. Twee van die geestelijke blokkades zijn: per fectionisme en hebberigheid. Bij perfectionisme streeft u steeds naar volmaakte beslis singen. U wilt wel tot een keu ze komen, maar dan moet u er zeker van zijn dat dit de juiste is. Omdat dit vooraf niet be kend is - en u geen foute be slissing wilt nemen - stelt u de beslissing uit. Wanneer u uw besluiteloosheid wilt overwin nen, kunt u maar beter stop pen met steeds te zoeken naar "de juiste beslissing" Elke be slissing kent goede en minder goede kanten, en in veel geval len zijn deze pas achteraf be kend. Neem dus genoegen met onvolmaakte beslissingen. Daar valt over het algemeen best mee te leven. Hebberigheid is een speciale vorm van perfectionisme. In een keuzesituatie wilt u eigen lijk kiezen voor (de voordelen van) beide keuzes. U wilt afval len maar u wilt toch ook niet het gebak laten staan. Of u wilt wel trouwen maar niet het vrijgezellenleven opgeven. U zoekt een hemel op aarde, en gaat uit van "het ideale". He laas bestaat zo'n ideale beslis sing vaak niet. Als u kiest voor het ene, sluit u andere keuzes uit. Wanneer u uw besluiteloosheid wilt verminderen, dan kunt u onder andere van de volgende tips gebruik maken: Accepteer uw eigen feilbaar heid. Waarschijnlijk kunt u niet echt in de toekomst kijken. Bij elke beslissing die u neemt, loopt u achteraf het risico de verkeerde genomen te hebben. Accepteer dit gegeven als on vermijdelijk. Stel uw doel vast. Om alvo rens te beslissen na, wat uw doel is. Neem vervolgens beslissingen die bijdragen tot het realiseren van dit doel. Hou niet enkel rekening met korte termijn doelen, maar ook met langere termijn doelen. Voors en tegens afwegen. Zet de voor- en nadelen van een beslissing op een rijtje. Op die wijze bent u voorbereid op datgene wat een beslissing oplevert en wat ze kost. Geef een genomen beslis sing een kans. Als u eenmaal een beslissing genomen heeft, hou er dan ook aan vast. Zelfs al blijkt deze achteraf niet zo goed, probeer er dan toch het beste van te maken. Evalueer uw beslissing, niet uzelf. Koppel het succes van een beslissing los van uw ei genwaarde. Verkeerde beslis singen maken u niet tot een "stommerik" of mislukkeling. Ze tonen enkel aan dat u feil baar bent. Bovendien leveren verkeerde beslissingen ook iets goeds op: u weet wat u beter niet kunt doen. De enige echte fout bestaat eruit, als u niet wilt leren van de fouten die u maakt. Hiermee besluiten we de bespreking van de "kleine on deugden". Heeft u belangstel ling in nog meer tips om piekeren, uitstellen en besluite loosheid te vervangen door een effectievere leefwijze, dan heeft u misschien wat aan mijn boek "Je piekert je suf". Dit boek verschijnt zeer binnen kort, en wordt uitgegeven door uitgeverij Boom (serie zorgen voor jezelf). Misschien iets om nog eens over door te piekeren? Voor meer informatie: 01180 34735 Drs. Henk C.M. Hermans Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE~ Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.J. Bijl, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKÊT ^^7 Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. van der Zwan, SoW-dienst, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: geref. pred. gez. dienst. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGË Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink, 14.30 uur: ds. J. Bouwer, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink gez. dienst in Geref. kerk. GRIJPSKERKE- Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: prof. Dr. K. Runia, 15 uur: ds. B. Ridder. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. H.F. Meijer, alle groepen knd., 15 uur: intrede ds. Ridder, gez. dienst Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 uur: ds. B. de Haan, 10.30 uur: ds. B. de Haan, jeugd dienst m.m.v. het jongerenkoor, 19 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. SoW- dienst in Geref. kerk 9 uur: ds. B. de Haan, 10.30 uur: ds. B. de Haan, jeugddienst m.m.v. het jonge renkoor MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: SoW-dienst ds. P. Boekestein knd. beide groepen, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeen te. Torenstraat 8R. Zo. zie Gereformeerde Kerk. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. G.M. Bijkerk. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Re bel, 17 uur: geen dienst, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. P. Paulus, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Ge reformeerde Kerk f VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink en ds. Bolliger, Koor kerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. E. Laman. Oost- kerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, vr. 12 april 20 uur: evangelisatie/ zendingsavond, zo. 14 april 10 uur: ds. O. Elseman, 14.30 uur: ds. O. El- seman, interkerkelijke dienst afgestemd op ver standelijk minder begaafden. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. J. Dubbink. Tho maskapel, 9.30 uur: ds. A.P Nauta. Wijkgemeen- te Geref. Bond, (Thomaskapel) 11 uur: ds. J. Haeck, (Ontmoetingskerk) 18.30 uur: ds. J. Haeck: Swerfrust, 10 uur: ds. G.J. v.d. Linde. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. A. van Rijswijk. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: opdrachtdienst o.l.v. kpt. M. Kruithof, 19 uur: o.l.v. kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk, zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: ds. H. de Jong. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. Ph. Fro- mont. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. A. Baak. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende, m.m.v. de Benjaminbengels. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. F.C. van Dijke in Herv. kerk, 10.30 uur: knd. alle groepen, 19 uur: jeugd dienst ds. C. de Boon. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 9 en 10.30 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: jeugddienst mevr. ds. C. de Boon. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende, m.m.v. Vlissings Jongerenkoor. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: kand. mevr. A.C. Jilderda SoW-dienst in Herv. kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: SoW-dienst in Geref. kerk, 19 uur: kand. mw. A.C. Jilderda SoW-dienst. dhr. Jorritsma, 17 uur: mw. ds. Schoorel, jonge- rendienst, 19 uur: zangdienst ds. H. van Oosten de m.m.v. Brassband Onda. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: mw. ds. Schoorel. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, za. 9.30 uur: dhr. A. van Rijswijk, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kapt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. J.W. Glas houwer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Bruyn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. onbekend. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. E. de Boer-Hessel. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. A.W. Riepma, 19 uur: ds. D. Westerneng Do. 11 t/m wo. 17 april. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. D.W. Don- dorp, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. P. Mei- se, oec. dienst m.m.v. jeugdkoor Jubilate, Bejaar denhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: ds. H. van Oostende. Streekziekenhuis Wal cheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: voor ganger onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. Huisartsen VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. J. Bouwer, gez. dienst. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse, 16 uur: dienst Nw. Sandenburg ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doops gezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: mevr. Gorter. Gereformeerde Kerk IVrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. C. Bijl. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. van Boven. Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Kalksma. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: P.F. de DoeT der, Bellinckplein 1, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: F.v.d.Berg Giessenburg 12, tel. 65253. Zondag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, tel. 12225. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg-zuid tel. 01180-37431. zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, O-Souburg, te! 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, p/a Markt 10 Veere, teI. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B.Vaandrager, Weststraat 7 Domburg, teI. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B.Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.W.A.v.d.Heijden, Londense- kaai 29, Middelburg, teI. 01180-12738. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C.v.Perestraat 1, tel. 61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 01184-71768. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: S.K.Boot, Segeersingel 120, tel. 01180-39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw. Th.J.Driehuis-v.Haselen te Vlissin gen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Ke/derweg 1, te! 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg. Molstraat'13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184 10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286 Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. DGD Zeeland (Districtsgezondheidsdienst Zee land): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085; Infor matielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 én 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13