Tarieven Zeelandbrug f 1.70 Informatie sportraad Bekroon een Auping met een Auping auping wijziging vergunningen hoechst MOORKOPPEN Afscheid J.D. de Voogd Entree WEEKENDREKLAME VRIJDAG 12/4 ZATERDAG 13/4 p. stuk. Deze week is een begin gemaakt met de herinrichting van het Abdijplein in Middelburg. In augustus moet het plein zijn nieuwe aanzicht hebben. SYNTHETISCH DEKBED LEDIKANT VURENHOUT 135 x 200f 99,- 90 x 200f 219,- 200 x 200f 149,- 240 x 200f 179,- inclusief bodem. f 254,- tapijt- gordijn- en beddenspecialist CBlankgnburgti Aanbieding: LEDIKANT VUREN GELAKT IRENE incl. rolbodem, 90 x 200f 254,- 4 SEIZOENEN DEKBED 100% wol Texeler 140 x 200f 329,- 200 x 200f 469,- 240 x 200f 598,- Ook leverbaar 220 lang 1 persf 362,- BEDBANK SPLENDID M.D.F. 160 x 200 M.D.F. alpinewit.. f 599,- Bedtafels af 129,- TEXELER ZOMERDEKBEDDEN 140 x 200f 160,- 200 x 200215,- 240 x 200f 270,- ook 220 lang PAST IN ELK BED BROOD- EN BANKETBAKKERIJ A. MOSTERT Woensdag 10 april 1991- P <f DE FAAM - DE VLISSINGER11 ABDIJ «NIEUWS GOES EuropaTuin Beveland Nieuwe Rijksweg2BTel: 01100-15395 RENESSE EuropaTuin Braber Laóne20. Tel. 01116 1820 Deze maand zijn nieuwe toltarieven van kracht geworden voor de Zee landbrug. Behalve 20-rittenkaarten zijn er nu ook 40-rittenkaarten. Voor de tariefstelling wordt met vier categorieën voertuigen gewerkt Categorie een zijn de motorrijwie len. Per passage moet steeds f 1,- worden betaald. Er zijn geen meerrittenkaarten voor de motor rijders. Categorie twee zijn personenau to's, bestelauto's tot 1000 kg laadvermogen en tractoren, alle op twee assen en zonder aan hangwagen. Voor een enkele rit betalen zij f 5,-, een 20-ritten- kaart kost f 30,- en een 40-rit- tenkaart f 50,-. In categorie drie vallen vracht auto's, bestelauto's boven 1000 kg laadvermogen, landbouw- en andere voer- of werktuigen, zoals combines en mobiele kranen, alle op twee assen en zonder aan hangwagen. Ook personenau to's, bestelauto's tot 1000 kg laadvermogen en tractoren op twee assen met een eenassige aanhangwagen horen tot catego rie drie. Een enkele rit komt voor hen op f 7,-, een 20-rittenkaart op f 50,- en een 40-rittenkaart op f 90. De vierde en laatste categorie be helst vrachtauto's, bestelauto's boven 1000 kg laadvermogen en landbouw- en andere voer- of werktuigen op meer dan twee as sen of met een aanhangwagen en personenauto's, bestelauto's tot 1000 kg laadvermogen en tracto ren op twee assen en met een twee-assige aanhangwagen. De tarieven hier zijn f 8,- voor een en kele rit, f 70,-vooreen 20-ritten kaart en f 130,- voor een 40-rittenkaart. Een lijst met de tarieven is ver krijgbaar bij het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400, en bij de dienst- kringkantoren van provinciale waterstaat: Zierikzee, Haven park 8; Goes, Kloetingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1; Axel, Zuidsingel 4. M De centrale ingang van het pro vinciehuis komt aan het Abdij plein en wel via de bronzen deu ren. Aan weerskanten van de deu ren wordt een hellingbaan ge maakt voor rolstoelers. De huidige toegang tot het Zeeuws Museum vervalt, evenals de door een heg omsloten tuin voor het museum. De nieuwe en tree komt in de SPQM-poort, het voetgangerspoortje tussen de Korte Burg en het Abijplein. Ook hier worden voorzieningen getroffen voor rolstoelgebruikers. Voordat met de herbestrating van het plein wordt begonnen, wor den rioleringswerken uitgevoerd. De leidingen die onder het Abdij plein lopen, zoals die van het nuts bedrijf, worden gehergroepeerd. Tijdens de werkzaamheden zijn het Statenzaalcomplex en de af deling welzijn, beide Abdij 10, bereikbaar via de Groenmarkt. De afdeling voortgezet onder wijs van de provinciale onderwijs raad vergadert woensdag 17 april, 14.00 uur, in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. Basisvorming in het voortgezet onderwijs, samenwerking op on derwijsgebied met de Belgische provincies Oost- en West-Vlaan- deren, wijziging van de regle menten van de onderwijsraad en de voortgang in het project groei- beheersing/zorgverbreding zijn de agendapunten. De bijeenkomst is openbaar. Hl A Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie; bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 en sociale verzekering en het voorkomen van blessures. In een aparte folder in de informa tiemap wordt aandacht besteed aan het Sport medisch advies centrum (SMA). Het SMA ver zorgt sportkeuringen. Er zijn SMA's in Vlissingen en Hulst en er zijn dependances in Goes, Middelburg en Terneuzen. Aan geduid wordt wanneer keurin gen verplicht zijn, bij zweefvlie gen en duiken bijvoorbeeld, wel ke soorten keuringen er zijn en wat zij kosten. Er is een sportspreekuur in Vlis singen en Hulst, waar sporters terecht kunnen met vragen over voeding, training, doping en wat verder met sport en gezondheid van doen heeft. Ook met blessu res kan men er terecht. Het informatiepakket bestaat ver der uit een sticker van de Zeeuw se sportraad, het blad Sportraad in Zeeland en een lineaaltje: dienstverlening op maat. De informatiemap is verkrijgbaar bij de Zeeuwse sportraad, post bus 407, 4330 KA Middelburg. Zaterdag 13 april biedt het dage lijks bestuur van de provincie ge deputeerde J.D. de Voogd van waterstaat en verkeer een af scheidsreceptie aan. De bijeenkomst wordt gehouden in het Statenzaalcomplex, Abdij 10, Middelburg, en duurt van 17.00tot 19.00uur. De heer De Voogd trad in 1982 aan als lid van het college van ge deputeerde staten. Vrijdag 12 april, na de statenver gadering die om 14.00 uur be gint, wordt de statenleden die niet terugkomen in de nieuwe zit tingsperiode een openbare re ceptie aangeboden. Ook deze afscheidsbijeenkomst wordt gehouden in het Staten zaalcomplex, Abdij 10, Mid delburg. De statenvergadering zelf staat eveneens in het teken van het vertrek van de statenleden. De statenvoorzitter, commissaris van de koningin dr. C. Boertien, zal er een afscheidstoespraak houden. Mi De Zeeuwse sportraad biedt verschillende opleidingen voor sport bestuurders, trainers en jeugdleiders en -begeleiders. In een informatiemap worden de diverse mogelijkheden uit de doeken gedaan. De jeugdkadertrainingen bestaan uit vijf bijeenkomsten van elk twee uur, die bedoeld zijn voor on der meer jeugdleden, jeugdbege leiders en jeugdtrainers. De mini mum leeftijd om eraan mee te doen is 16 jaar. Er worden verschillende thema's belicht, zoals leiding geven en voor een groep staan (didactiek) het gebruik van oefenstof, trai ningsschema's en trainingsop- bouw, jaarplanning en nevenacti viteiten (methodiek) en het on gedwongen, opvoedkundig om gaan met jongeren (pedagogiek). Algemene sportopleidingen zijn onder meer marketing en sport, sportsponsoring, bestuursfunc ties, zoals voorzitter en secreta ris, financiën en sport, belasting Abdijplein op de schop O Langeviele 56-64, Middelburg - Telefoon 01180-3 35 92 Onderdelen van het werk zijn nieuwe toegangen voor het Zeeuws Museum en het provin ciehuis. De klinkerbestrating op het plein wordt vernieuwd. In de bestrating worden looplijnen gemaakt tus sen de verschillende gebouwen en de twee toegangspoorten tot het plein. De looplijnen worden in natuursteen uitgevoerd. Het plantsoen, centraal in het plein en veelvuldig gebruikt als hondentoilet, verdwijnt. De ruimte wordt eveneens van klin kerbestrating voorzien. Van de bomen blijven de platanen staan. Een deel van de linden wordt ver plaatst. Drie linden moeten het veld ruimen, zij belemmeren de andere bomen in hun groei. Boomchirurg Copijn voert het verplaatsingskarwei uit. Rond de bomen komen banken. Het middengedeelte van het plein wordt vanaf de grond met schijn werpers verlicht. De daklinden voor het Abdij restaurant worden anders ge groepeerd. Langs de gevels van de gebouwen worden stoepen gemaakt, waarin het niveauverschil op het plein tot uitdrukking komt en die als zit banken kunnen gebruikt wor den. De stoepen worden uitge voerd in beton met een natuurstenen omlijsting. Er ko men nieuwe lantaarns. De parkeerplaatsen vervallen. Auto's kunnen in de toekomst al leen nog op het Abdijplein voor rijden. In de Balanspoort wordt daartoe een tontrolesysteem ge- het provinciehuis geregeld. Par- maakt met camera en intercom. keren is ook nu al niet meer mo- De toegankelijkheid wordt vanuit gelijk op het plein Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Wijziging Zij hebben de door burgemeester en wethouders van Vlissingen op 9 september 1968 aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende vergunning ingevolge de Hinderwet, alsmede de na 16 februari 1979 (het in werking treden van de Wet geluidhinder) door hen aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen in gevolge de Wet geluidhinder voor een chemische fabriek op een perceel aan de Europa- weg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, gewijzigd. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten voor noemde vergunningen te wijzigen. De beschikking ligt voor een ieder ter inzage van 11 april 1991 tot en met 10 mei 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woens dagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42, Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 11 april 1991 tot en met 10 mei 1991 kan tegen voornoemde wijziging beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door degene, tot wie de beschikking is gericht, de betrok ken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 38 van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijker wijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 voornoemde bezwaren in te brengen. De wijziging wordt op 11 mei 1991 van kracht tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing of tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Middelburg, 10 april 1991 Kies dé droomcombinatie: een Auping-matras op een Auping-spiraal. Met dit Auping Slaapsysteem bent u verzekerd van een gezonde nachtrust. De Auping-spiraalbodem ondersteunt de matras stevig genoeg. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een voortreffelijk ligcomfort. Spiraal en matras vullen elkaar aan, zodat ze samen een perfecte eenheid vormen. Een droomcombinatie die u.het beste ligt. Seisweg 55 - Middelburg - Tel. 13391 Lange Viele 6 - Middelburg - Tel. 38501 De bakker voor fijnproevers

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11