VERSCHOORE Geanimeerde 6 april-viering in centrum van Vlissingen SPRINT mi DE KERL7 NIEUW 0 Savoy EXPERIMENTEEL THEATER VOOR HERHALING VATBAAR Lopend of op de fiets naar de Kerk Overdracht bestuur Scheldemond •b24fjO VLISSINGEN C0PIEÉN f oto S BADHUISSTRAAT 60 Vorige week vrijdag en zaterdag werd in het Vest zaktheater in Vlissingen 'Stilte voor VerTAALing' uit gevoerd, een eindexamen-produktie van de Elles Punt. Deze 28-jarige Vlissingse bouwde de produk- tie op met gevorderde amateur-spelers. George Groot, de man die de theaterproduktie van Adelheid Roosen voor zijn rekening neemt, begeleidde de in Tholen geboren en getogen dramaturge. Groot kwam vrijdag ook een kijkje nemen. Aan de voor avond van de uitvoering een gesprek met de maakster van dit experimentele theaterstuk. Afscheid wethouder D.J.P. Bruinooge PZC WEEKBLADEN Echt contact Experimenteel Aanmoedigingsprijs Jong Zeeuws Sporttalent BETEkOP DE FIETS.' DAN VERVUIL JE NIETS Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 Sociaal Juridische Dienstverlening* \CKTHUS Set: 3 pannen (1,5; 2,2 en 3,5 liter) 1 steelpan ~QQ normaal: f 542,- nu ails," (voordeel: f 143,-) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto. tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 15 10 APRIL 1991 De stilte spreekt boekdelen Tijdens een bijzondere raadsver gadering op vrijdag 19 april om 14 uur zal de gemeenteraad van Vlissingen afscheid nemen van wethouder D.J.P. Bruinooge. Wethouder Bruinooge legt zijn wethouderschap neer met in gang van 16 april 1991 in ver band met zijn verkiezing tot lid van het College van Gedeputeer de Staten van Zeeland. Aanslui tend aan de raadsvergadering is er van 16.30 tot 18 uur een openbare receptie in de raadszaal van het stadhuis waarbij een ie der afscheid kan nemen van het echtpaar Bruinooge. 3D© WBÉlss&ag©ff Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. .Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160 480 Elles Punt studeert af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Theater en Drama. 'Stilte voor verTAA- Ling' kwam door improvisatie tot stand. Het verhaal gaat over twee beroepsgroepen, kantoormensen en bouwvak kers. Zij spreken een andere taal - bovendien houdt een muur hen uit elkaar. Daardoor is het veilig genoeg om allerlei vooroordelen uit te spreken. Maar ook binnen de groepen zelf wordt zoveel mogelijk ge praat, om maar zo weinig mo- Jonge Democraten - Op zater dag 6 april om 14 uur wordt de afdeling Zeeland van de Jonge Democraten opgericht in restau rant De Beurs te Vlissingen. gelijk te hoeven zeggen. En precies daar gaat het Elles Punt om. Praten om zo weinig mogelijk te zeggen tegenover stiltes die boekdelen spreken. „Mensen kletsen vaak zoveel", is de ervaring van de vrouw die al een aantal jaren op de psychiatri sche afdeling van het ziekenhuis werkt. „In gesprekken vallen vaak stiltes. En als je goed oplet kun je dan pas echt contact heb ben". Opmerkingen van 'daar heb ik ook wel eens last van' zijn volgens haar dooddoeners. „Ik maakte het mee dat ik thuis kwam en vertelde dat het uit was met mijn vriendje. Ik had daar wel verdriet om. Mijn vader oordeelde meteen dat er meer mannen dan kerktorens op deze wereld zijn. Wie zulke antwoorden geeft hoeft niet te luisteren, die maakt er zich gemakkelijk vanaf". Het onderwerp boeit haar. Dank zij haar eerdere beroep als activi teitenbegeleidster op de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis leerde ze clichés kennen, dood doeners die vrienden en geliefden kunnen losweken. Bij de selectie van de spelers heeft ze dan ook gelet op 'het lef' dat ze in huis hadden. „Het ging me er niet om dat iemand prachtig een rol kon neerzetten. Lef was het belang rijkste. Niet van alles aan jezelf opleggen, maar gewoon doen. Dat is het belangrijkste om het theater in te gaan". De spelers werden geselecteerd tijdens een cursus waar Elles Punt les gaf. De produktie is uniek. „Ik schreef dit stuk nadat de spelers een aantal keren met opdrachten aan de slag waren gegaan. Zo heb ben we een avond alleen met dooddoeners gespeeld, maar ook een avond met openheid naar de ander toe. Zo ontstaan de tegen stellingen, je ziet de effecten. Van daaruit ben ik gaan schrijven. Het experimentele zit hem in het feit dat we in september/oktober nog niet wisten hoe het stuk er uit zou gaan zien. Het belangrijkste is nu om dit stuk toegankelijk te maken voor het publiek. Ik vind het inderdaad jammer dat we maar twee uitvoeringen hebben". Elles Punt is van plan om met de ze groep verder te gaan. Er moet alleen nog een naam worden be dacht. En die naam moet staan voor een ander soort theater dan we in de provincie gewend zijn. Want het is ander theater. Thera peutisch? „Beslist niet, hoewel ik natuurlijk ook in de psychiatrie werk. Maar ik ga me meer con centreren op gewoon theater. Daarom heb gedaan". ik deze opleiding Elles Punt geeft de laatste aanwijzingen. De schutterij Het duidelijk merken dat zij een onderdeel vormde van de festiviteiten. Mede dankzij het zonnige weer is de viering van de opstand van Vlissingen tegen de Spanjaarden op 6 april 1572 afgelopen zater dag een geslaagde happening geworden. Honderden bezoekers wisten de verschillende onderde len van het door de Stichting Vesting Vlissingen georganiseer de evenement hooglijk te waarderen. Nadat een optreden van Inter- scaldis Pipes en Drums om 13 uur een groot aantal belangstel lenden naar de folkloristische markt op het De Ruyterplein had getrokken werd het officiële startsein voor de feestelijkheden gegeven door Vlissings burge meester J. C. Th. v.d. Doef. Hij deed dat door middel van het nuttigen van een glas van het speciaal gebrouwen "Vlissingse Flesse-bier". „Een prima biertje", luidde zijn oordeel. Hij prees ver volgens de initiatieven van de Stichting Vesting Vlissingen, die voor de vierde achtereenvolgen de keer de gebeurtenissen van ruim vier eeuwen geleden op feestelijke wijze in het daglicht stelt. „Ook hiermee wordt weer eens bewezen dat Vlissingen haar bescheidenheid heeft afge legd en bereid is tot het onderne men van actie. Dat deed de stad op 6 april 1572 ook al en ook met succes." De folkloristische markt bood de bezoekers een keur van oude am bachten; jong en oud toonde vol op belangstelling voor de vroegere ambachtelijke werk zaamheden. Goede zaken wer den vooral gedaan in de stand met het Vlissingse Flesse-bier en bij de verkoop van het onlangs uitgegeven boekje van Doeke Roos over de gebeurtenissen rond 6 april 1572. Een ander on derdeel, dat zich in veel belang stelling mocht verheugen, waren de wagenspelen. Het Middel burgs Theater bracht zaterdag middag op drie verschillende lokaties het wagenspel De Spaanse vlieg uit de Fles van Jo- han Bodrij op de planken. De klucht, met het geheel op rijm geschreven verhaal over de ge beurtenissen rond de opstand in 1572, trok steeds enkele honder den toeschouwers die zich duide lijk goed vermaakten met het vertoonde. Tegelijk met een streetparade van de Delta Band uit Vlissingen en de Juliana Band uit Middelburg in het Vlissingse centrum was er een met veel lawaai gepaard gaand optreden van de Vlissing se schietsportvereniging De Fles op het Rondeel. Daar werd de Yerseke 36, de Zeeuwse hoog aars van de Stichting Behoud Hoogaars, denkbeeldig onder vuur genomen. De kanonniers van De Fles, gestoken in nieuwe tenues, zorgden met het geschut van het rondeel voor een haasti ge aftocht van de onder Spaanse vlag varende en met Spanjolen bemande hoogaars. Evenals in 1572 kon ook in 1991 de vlag van Oranje hoog aan de toren blijven wapperen. Het Middelburgs Theater trok veel belangstelling met haar wagenspelen in het cen trum van Vlissingen. Op vrijdag 31 mei zal op het Sportgala bekend worden ge maakt wie de tweede provinciale aanmoedingsprijs ontvangt. De aanmelding van kandidaten dient te geschieden vóór 15 april bij het secretariaat van de Zeeuwse Sportraad. De aanmoedigingsprijs is in gesteld door de provincie Zee land en is bestemd voor jong Zeeuws Sporttalent en geldt ook als waardering voor alles wat de (amateur)sport in het algemeen belang doet. Vorig jaar werd ju doka Marion van Dorssen gehul digd als de eerste jeugdige sportvrouw die de prijs kreeg uit gereikt. Nadere inlichtingen om trent een kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij de Zeeuwse Sportraad, tel. 01180-82648. T-gf De werkgroep van de Raad van Kerken in Middelburg, die zich in het kader van het conciliair pro ces bezig houdt met de directe leefomgeving, pleit er voor dat kerkgangers zich in het vervolg op zondag lopend of op de fiets naar de kerk begeven. De werkgroep doet deze oproep tot milieubewustzijn vanuit het standpunt dat op het vlak van de milieuvervuiling veel kan worden gedaan maar dan wel in een zo groot mogelijk verband. Daarom stelt zij voor om, als een eerste oefening, 's zondags de auto te laten staan en lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer ter kerke te gaarr. „Zo blijft onze bij drage aan een beter milieu niet bij woorden of goede voornemens. Bovendien stimuleren we elkaar om iets tastbaars aan de verbete ring van ons leefmilieu te doen", aldus de werkgroep. Het beste adres voor kwaliteit en service. in de regio Rotterdam voltijd en deeltijd o10-4370522 De folkloristische markt op het De Ruyterplein trok veel belangstelling, ook van de jeugd. Intersca/dis Pipes and Drums was een publiektrekkende opener. Op woensdag 24 april zal staats secretaris van onderwijs en We tenschappen drs. J. Wallage de overeenkomst ondertekenen, waarin het bestuur van de scho lengemeenschap Scheldemond te Vlissingen wordt overgedra gen aan de gemeente. De ondertekening is onderdeel van een officieel programma waarmee ook een start wordt ge maakt met de werkzaamheden voor de nieuwe huisvesting aan het Weyevlietplein, die in augus tus 1992 moet worden betrok ken. Tot die tijd is de scholengemeenschap nog ge huisvest aan de Brouwe- naarstraat.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1